8 Kasım 2012 Perşembe

EconomyLeaks.tr (I)

Gibi açsın Aydınlık tekmil olunca tünel resmidir solda görünen.. Aşağıdaki metni okuyacak olanın camlı gişeden bir bilet alması gerekmiyor (zaten üç sene önce baktığımda yerinde yeller esiyordu). Ancak dikkat: üçüncü sayfada kımıldar hafif bir sancı, arkadan Tarık Dursun değil ama Dominique Strauss-K kor yavaş yavaş – fırlatılan ayakkabının bumerang gibi dönüp atanı vurması “olgu”su NETEKiM. Ama değer.. Çünkü gazete okuma, haber bülteni dinleme, siyasî belgesel, siyasî-arkaplanlı dizi, siyâset meydanı, celâdet meydanı, teke-tek tartışma programı, v.b. şeyler izleme bağımlılıklarından sizi ancak O’nun gibi bir Sosyalist kurtarabilir. Bunlardan bi kurtuldunuz mu, artık Sn. Erdoğan’ın o muhteşem tâbiri ile «diyasfora korkusu(ndan)» kurtulmanız dahî imkan dâhiline girmiş demektir! Oooh şifâ.. Gözlerinizin önüne serilecek olan dış-ekonomik-ilişkilerin fildişi kuleden değil Tahtakale’den, Lâleli’den görünümüdür! Haa bir de Sahaflar Çarşısı’ndan tabii.. “Şaşkın! Hele sen bizi bîgâne mi sandın” [bkz: “Edip Har(â)bî Divanı”, Ayyıldız Yayınları Maltepe Ankara, s.64].
“Başbakan (Sn.) Recep Tayyip Erdoğan('ın), okul sıralarında başladığı günlük tutma alışkanlığını, yoğun temposu arasında başbakanlık görevini de aksatmadan sürdürüyor” olduğu [bkz: “Erdoğan günlükle tarihe ışık tutuyor” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Türkiye gzt., Kurucusu: Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15343, 26 Mart 2013 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Demirciler Sitesi 1.Cadde No.68 Siteler/Ankara, s.13]; Kartal-Yalova ve Eskihisar-Topçular vapur seferlerinin, motorlu araçları bütün bir körfezi (sahil yolundan) dolanmak zorunda bırakmamak için tertiplenmekte oldukları; “Akaryakıt darlığı nedeniyle Kartal-Yalova vapur seferleri azaltıldı(ğı)” [bkz: 09 Mart 1979 maddesi, “Dünya Almanak 2004”, Dünya Süper Veb Ofset A. Ş. Adına Sahibi Didem Demirkent, Genel Yönetmen Osman Saffet Arolat, ISSN 1301-2576, Baskı Dünya Yayıncılık A. Ş. “Globus” Dünya Basınevi Bağcılar İstanbul, s.385]; Türkiye’de istihdam edilen yabancı uyruklu mühendislerin yerli makine kullanmaktan kaçınır oldukları [bkz: (1) “Yabancı mühendisler Türk makinesinin önünü kesiyor(lar)” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10117, 01 Ağustos 2013 Perşembe, Baskı İhlas Gazetecilik AŞ Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No.11 A/41 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul, s.15, (2) Küçük, U., “İthal mühendis yerli makine istemiyor” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Türkiye gzt., Kurucusu: Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Genel Müdür Mustafa Asım Gök, ISSN 1305-0400, Yıl 44, Sayı 15471, 01 Ağustos 2013 Perşembe, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No.11 A/41 34197 Yenibosna-Bahçelievler İstanbul, s.8 ve (3) “Yabancı mühendisler yerli makine düşmanı” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Aykut Küçükkaya (Sorumlu Müdür) …, ISSN 977-1300-0934, 89.Yıl, Sayı 32075, 01 Ağustos 2013 perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.13]; pozitif kemiyetler sözkonusu olduğunda, gerek artış iç-yüzdelerinin gerekse azalış dış-yüzdelerinin pozitif sayılar olduğu ve eğer bir azalış dış-yüzdesinin önüne eksi işareti konmuşsa onu bir artış iç-yüzdesi olarak düşünmenin daha doğru olacağı [bkz: “İç Yüzde Hesabı” ve “Dış Yüzde Hesabı” bahisleri, Arslan, Öğr. Gör. S., Ticari Matematik kitabı içinde, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (Sertifika Nu.20779) Yayın Nu.22, Mastek Dizi Nu.15, ISBN 978-605-5426-21-7, © 4. Basım Mart 2011 Almina Ofset (Sertifika Nu.18508), s.5, 8]; %R bir artış ve yine %R bir azalışın (değişmeli) bileşkesi %R² kadar bir azalış olduğundan, iç-yüzdeleri yukarı dış-yüzdeleri de aşağı doğru revize etmek gerektiği [bkz: (1) “iki kare farkı (difference of two squares)” maddesi, Demirtaş, Dr. A., Ansiklopedik Matematik Sözlüğü, βtk Bilim Teknik Kültür Yayınları, (Dewey?) 86.06.0046.1, Baskı DSI Matbaası 1986, s.136 ve (2) “mix variances” entry, Oxford Dictionary of Accounting Fourth Edition, ed. Jonathan Law (Market House Books Ltd), Published in the United States by Oxford University Pres Inc. New York, © Market House Books Ltd. 1995, 1999, 2005, 2010, ISBN 978-0-19-956305-0, Printed in Great Britain by Clays Ltd. St Ives plc, p.283]; BiNAENALEYH %R bir kaybı telafi etmek için gerekli artışın %100R/(100−R), %R bir kazancı “götürecek” kaybın da %100R/(100+R) olduğu [bkz: “9.5 Markup Conversions” section, Don, E. & Lerner, J., Schaum’s Outline of Basic Business Mathematics, Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies Inc., Library of Congress Cataloging-in-Publication Data (…) HF5691.D66 1999 650'.01 '513−dc21 99-29346 CIP, ISBN 0-07-038182-8, p.194]; “Zamanında öğrenilmeyen matematik kavram ve beceriler, sonraları meslekte gerektiği zaman öğrenil(diğinde)” bunun “Kırkından sonra saz çal(mak)” olacağı [bkz: Karaçay, Prof. Dr. T., “Matematiği neden öğreniyoruz?”, Bilim ve Ütopya Aylık Bilim Kültür ve Politika Dergisi dergisi, S.S.Ütopya Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yay. ve Üretim Koop. Adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Semih Koray, Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo, ISSN 1301-6717, Mayıs 2013, Yıl 19, Sayı 227, Basıldığı Yer Analiz Basım 2. Matbaacılar Sitesi 3 No.22 Topkapı - Fatih / İstanbul, s.51]; eşit aralıklı artışların (7-6)/6 = %16.6, (6-5)/5 = %20, (5-4)/4 = %25, (4-3)/3 = %33.3, (3-2)/2 = %50, (2-1)/1 = %100, (1.5-0.5)/0.5 = %200 ve (1.1-0.1)/0.1 = %1000 diye sonsuza, azalmaların da (6-7)/7 = -%14.3, (5-6)/6 = -%16.6, (4-5)/5 = -%20, (3-4)/4 = -%25, (2-3)/3 = -%33.3, (1-2)/2 = -%50, (0.5-1.5)/1.5 = -%66.6 ve (0.1-1.1)/1.1 = -%90.9 diye -%100'e gitmekte olduğu [bkz: http://en.wikipedia.org/wiki/Base_effect_(inflation) ]; “Sabit gideri olan her işletmenin, iş hacmindeki gelişmeye bağlı olarak kârındaki değişme oranı(nın), iş hacmindeki değişme oranından daha yüksek” olacağı [bkz: “3.2.5 Kaldıraç Analizi (Leverage Analysis)” bahsi, Gürbüz, A. O. & Ergincan, Y., Şirket Değerlendirmesi Klasik ve Modern Yaklaşımlar kitabı içinde, © Copyright 2004 Literatür Yayıncılık, Literatür Yayınları 119, ISBN 975-04-0277-4,İkinci Basım Mayıs 2008 Çevik Matbaacılık İstanbul, s.103]; bu bakımdan “Sabit giderleri olan her işletmenin, iş hacmindeki daralmanın dış yüzdesine bağlı olarak kârındaki azalma oranı, iş hacmindeki daralma oranından daha yüksektir” demenin daha doğru olacağı; sözkonusu daralma değil de genişleme olduğunda, “kârındaki değişme oranı(nın)” faaliyet hacminin başabaş noktasını ne kadar aşmış olduğuna daha fazla bağlı olacağı; Arolat gazetesinin ağır sanayinin başını suyun üzerinde zor tutmakta olduğunu gösterir istatistikleri, gıda sanayi ile kıyaslama yapmağa elverişli bir sayfa düzeni içinde vermiş olduğu [bkz: “Ülker'in satışları %13.6, faaliyet kârı %40.8 arttı” ve “Tümosan'ın (satış) geliri yüzde 5, kârı yüzde 62 arttı” (tek sütun üzerine) başlıklı Güncel haberleri, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-10047, 11 Mayıs 2013 Cumartesi, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.16]; Ankara il merkezinde hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü elektronik ödeme aracı “Toplu Taşıma Kart(lar)ı” ve http://en.wikipedia.org/wiki/ATM_card’ları ebatlarının Camel 1913 sigaraların 'soft' paketlerininkiler ile birebir örtüştüğü ve kağıt malzemesinden üretilmiş böyle kartların paket jelatini altında taşınmağa elverişli oldukları; anıtsal «Biz biliriz bizim işlerimizi, işimiz kimseden sorulmamıştır» dizesinin yayımlandığı Cem Yayınevi yayını dâhil yerli 'paperback' kitaplar erkek ceket ceplerine genellikle sığıyor oldukları halde, ™«The Pocket Book of Twentieth Century Turkish Poetry»nin hiçbir ceketin cebine sadece birkaç milimetre fazlalığından ötürü sığmaz olduğu [bkz: (1) Külebi, C., «Sıkıntı ve Umut», Cem Yayınevi, Türk Sanatçıları Dizisi, Dizgi Asya Baskı Doyuran Matbaası İstanbul 1977, s.216 ve (2) Mardin, Y., «The Pocket Book of Twentieth Century Turkish Poetry», Ministry of Culture / 1133, Cultural Work Series / 144, © Ministry Of Culture 1990, ISBN 975-17-0574-6, Sevinç Matbaası - Ankara]; “Ergenekon davasında karar duruşmalarının yapıldığı Silivri'de bügünkü yargılamayı Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Louis Ayala('nın) da izleyecek” olduğu [bkz: “Sosyalist Enternasyonal Silivri'de” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23443, 08 Nisan 2013 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.17]; çifttırnak içindeki dillere-destan kısmı Google’ca “işlerimizi” değil de, “işimizi” diye yanlış desteklenen “*"biz biliriz bizim işimizi işimiz kimseden sorulmamıştır" Einstein* (dizisi, “Yahudi-Arap meselesini Einstein bile çözemedi” asparagas haberinin hemen hemen bütün gazetelerde birden yayımlandığı 21 Mart 2012 Çarşamba günü itibariyle arandığında) (…) hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; kendisine teklif edilen İsrail kurucu cumhurbaşkanlığı makamını, muhtemelen şimonperes veya izakrabinin kafasına Prencipia Mathematica ya da Tractatus della Logico Philosophicus kitabı fırlatmak zorunda kalabileceği endîşesi ile geri çevirmiş olduğu [bkz: “Einstein, Albert (1879-1955)” maddesi, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.271]; «20 yıldır “barış”, “barış”, “barış”, … diy(e)», diye dilden olmuş Sn. Yaşar Kemal’in Nobel’e istihkak 2012 yılı Haziran ayı itibariyle henüz kesbetmemiş olduğu [bkz: Yaşar Kemal, “Bu Bir Çağrıdır”, Yapı Kredi Yayınları - 3542, Edebiyat (dizisi) - 1017, © Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılı Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2011, ISBN 978-975-08-2199-8, Sertifika No.12334, 1. baskı Mart 2012 Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş. Beysan Sanayi Sitesi Haramidere - Beylikdüzü / İstanbul]; *(hadi yavrum) "sen git kumda oyna"* dizisi, *i seem to have been only like a boy playing on the seashore* yabancı dillere destan dizisini destekleyen Google arama-motorunda bunun hemen ertesi günü arandığında “Yaklaşık 63.500 sonuç bulundu(ğu) (0,27 saniye)” [bkz: Sertöz, S., “Kumsalda Final”, Matematiğin Aydınlık(!) Dünyası kitabının “4. Bölüm(ü) Ben Bilirim” içinde bahis, TÜBiTAK Popüler Bilim Kitapları 36, © Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 1996, ISBN 975-403-058-8, 4. Basım Kasım 1996 Nurol Matbaacılık Ankara, s.106]; Compact Disc (CD) saklamağa mahsus ™Adore mobilyanın her on gözünden birine “3 CD” hacimli, kalan dokuzuna da TRT'nin Ulus Müzik firmasına yaptırdıkları dâhil muhtelif albüm sığdırmak mümkün olduğu halde, yapımcılığını bizzat üstlendiklerini sığdırmanın mümkün olmadığı; İsrail Ticaret ve Sanayi Bakanı Sn. Shalom Simon’un “Siyaset ve ticaretin ayrı (ayrı) şeyler olduğunu(n) altını çiz(diği)” ve http://en.wikipedia.org/wiki/Hearst_Corporation’un bildirdiğine göre de «İtalyan markalar(ın) Öcalan’ın iadesi için Türkiye’de eylem yapıyor. Türk Benetton vitrinlerini siyah kapladı. Armani, Versace ve Ermenegildo Zegna(’nın) kepenk indirdi(kleri)» [bkz: (1) “Siyaset ayrı, ticaret ayrı” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14859, 21 Kasım 2011 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.13 ve (2) “21 Kasım”, a aktüel dergisinin okurlarına armağanı “'99 Yıllık, 2000'e 1 kala Olaylar & İnsanlar”, 1 Numara Hearst Yönetim Kurulu Başkanı Önay Bilgin, İmtiyaz Sahibi Ercan Arıklı, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Kürşad Oğuz, Baskı ve Cilt Medya Ofset, s.113 aktüel yıllık '98]; «Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Genel Başkanı Hüsamettin Tiyanşan(’ın), Türkiye’deki bakkal ve satıcıların Apikoğlu mamûllerini satmamaya davet edildi(kler)ini açıkladı(ğı)» [bkz: 10 Aralık 1974 maddeleri (3/3), “Hürriyet 1975 Ansiklopedik Yıllığı”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası-İstanbul (1975), s.84]; «Apikoğlu kardeşlerin Türkiye’deki servetine el koy(an)» hükümetin «Türk parlamento tarihinde “En az kabul oyu alan kabine” olarak nitelendirildi(ği). Ancak Cumhurbaşkanı(’nın) “Yenisi kuruluncaya kadar (…) göreve devamını” istedi(ği)» [bkz: ibid., s.83, 588]; hükümetin başının da bir kuvantumcu-manyetizmacı-ispiritizmacı-medyum-gözbağcı-gelberici vs., vs. olduğu [bkz: Künye içindeki “Vazife Ailesi”, Ruh Dünyası dergisi Kennedyli-ma(cia)slı “Bu sese kulak veriniz!.” özel sayısı, Sahibi, Mesulü ve Yazı İşleri Müdürü Dr. Refet Kayserilioğlu, Sayı 12 - Cilt 1, Ocak 1964, “31.12.1963 de TÜRKiYE BASIMEVi'nde basıldı”, s.1]; bu “Vazife Ailesi”nden ayrıldıktan sonra benzer bir dergi yayımlamağa başlayan “Sahibi, Mesulü ve Yazı İşleri Müdürü Dr. Refet Kayserilioğlu”nun “Türkiye'nin Dünyadaki Yeri” özel sayısının kapağına benim nevres nihâl-i servBülendimin yakışılı bir fotoğrafının tab ettiği [bkz: “Sevgi Dünyası Aylık Kültürel ve Siyasî Dergi” dergisi, Sahibi ve Genel Yayın Müdürü Dr. Refet Kayserilioğlu, Yazı İşleri Müdürleri Güngör Özyiğit, Ahmet Kayserilioğlu, Cilt 6, Sayı 69, Eylül 1974, Dizgi baskı ve cilt Yörük Matbaası İstanbul]; Sivil Toplum’un emekçiler şûbesinin eline yitirdiği grev silahı yerine verilen bu boykot silahını kullanmakta o günlerden bu yana oldukça ustalaştığı [bkz: Hatısaru, S., “Türk iş dünyası bastırdı, Fransızlar da lobiye başladı” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23164, 20 Aralık 2011 Salı, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.8]; yitirdikleri grev silahı yerine bu boykot silahını talep eden anti-emperyalist emekçilere ise “biber gazlı” devlet-terörü uygulandığı [bkz: (i) “DiSK: Emperyalist senaryo” (tek sütun üzerine başlıklı) ve (ii) “Emekçiye komik zam” (4 sütun üzerine başlıklı) haberleri, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31495, 30 Aralık 2011 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt/İstanbul, s.(i)13, (ii)11, 1]; Volkswagen firmasının ithal (dış-alım) araç satışında ilk sıra yer almakta olduğu [bkz: “Volkswagen ithal araç satışında ilk sıra” (tek sütun üzerine) arabaşlığı, Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin %78'i ithal! (2 sütun üzerine) başlıklı haberi içinde, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10108, 22 Temmuz 2013 Pazartesi, Baskı İhlas Gazetecilik AŞ Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No.11 A/41 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul, s.18]; “Türkiye'de en çok satan otomotiv markaları arasında olduğu halde hiç yatırımı bulunmaması sebebiyle eleştir(ilen)” Alman otomotiv imalatçısına aba altından boykot sopası gösteren Sanayi Bakanı’nın sismik-manyetizmacı Prof. Celal Şengör tarafından derhal baştuji edildiği [bkz: (1) “Tüketiciler Alman otolara küsebilir(ler)” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23405, 01 Mart 2013 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.9, (2) “Volkswagen Türkiye'de yatırımı değerlendiriyor” (tek sütun üzerine başlıklı) Gündem haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9989, 05 Mart 2013 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1, (3) “Volkswagen'den açıklama: Türkiye'deki üretim fırsatlarını değerlendiriyoruz” (tam sayfa üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., Kurucusu: Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15322, 05 Mart 2013 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Siteler/Ankara, s.6 ve (4) A. M. Celal Şengör, a “Nihat Bey'in Önemli Sözleri” (2 sütun üzerine başlıklı) Zümrütten Akisler köşe yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Miyase İlknur, Yıl 26, Sayı 1354, 01 Mart 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.7]; sayın bakanın bu hizmetlerinin çok çabuk unutulmuş olduğu [bkz: Babacan, N., “Bizim damat (…)” manşet haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, ISSN 1304-6632, Yıl 66, Sayı 24230, 23 Ocak 2015 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.1]; “Doğuş Otomotiv grubun en başarılı şirketlerinden (ve) Volkswagen AG'nin Türkiye'de yatırım seçeneğini değerlendirmesi(nin), Türk ortaklarının güven veren performansıyla çok yakından ilgili” olduğu [bkz: “Doğuş kaybederse Türkiye kazanır mı?” (tek sütun üzerine) başlıklı Hakan Çelik köşe yazısı, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, ISSN 1304-9186, Yıl 19, Sayı 6754, 19 Temmuz 2013 CUMA, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.17]; Modern Türkiye’nin aydınlık yüzlü bireylerinin bu boykot silahını önce birbirleri üzerinde denemeğe başlamış oldukları [bkz: “40 milyon TL mevduat çıktı, 1.500 kart iptal” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Haber Türk gzt., Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yayın Danışmanı Murat Bardakçı, Yıl 5, Sayı 1558, 05 Haziran 2013 Çarşamba, Basıldığı Yer Ciner Matbaası Habertürk Matbaacılık A.Ş. Havalimanı yolu 24. km Esenboğa Ankara, s.8]; Emine Uşaklıgil yönetiminde Cumhuriyet gazetesinin bizzat (“CUMOK” tâbir edilen) sâdık okurlarınca boykot edilmiş olduğu; sadık okurlarının gazeteyi Oktay Akbal’ın yerine Fikret Ekinci’yi getirmiş olan 141 sayfa numaralı “Damatların 'Sağcı' Darbesi” sırası da boykot etmiş oldukları [bkz: Karaca, E., “Cumhuriyet Olayı”, Altın Kitaplar Yayınevi, ISBN 975-405-456-8, 94-34-y-0131-257, 1. Basım Mart 1994 Altın Kitaplar Basımevi, s.149]; vefatı üzerine yazdıklarına göre, “Ulus ve Cumhuriyet gazeteleri ile Forum ve Meydan dergilerinde fıkra yazarlığı yapan Fikret Ekinci('nin), son olarak Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu üyesi” olduğu; Ekinci adına, Hasan Cemal’in “damat tarafı” Uşaklıgil darbesini “Damatların 'Sağcı' Darbesi” ile kıyaslamaktan kaçındığı kitabının isim fihristinde rastlamanın mümkün olmadığı [bkz: (1) A. Y., “Eski Bir Forumcunun Ölümü Fikret Ekinci”, Yeni Forum Onbeş Günlük Tarafsız Siyaset İktisat Kültür Dergisi dergisi, İmtiyaz Sahibi ve Yayın Müdürü Nilüfer Yalçın, 6, Sayı 129, 15 Ocak 1985, Baskı Turkish Daily News (matbaası) – Ankara, s.43-44 ve (2) Hasan Cemal, “Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim Cumhuriyet Gazetesi'ndeki ‘iç savaş’ın perde arkası”, Yayın hakları © Doğan Kitapçılık AŞ, ISBN 975-293-405-6, 11. baskı Aralık 2005 Altan Matbaacılık Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi 222/A Bağcılar İstanbul]; Türkiye’de bir Adnan Menderes Airport, bir de Sabiha Gökçen International Airport olduğu halde, Google arama-motorunda 10 Aralık 2011 Cumartesi günü itibariyle arandığında «*"Mosaddegh Airport"* (…)», 29 Şubat 2012 Çarşamba günü itibariyle arandığında da “*"Mossadeq Airport"* (dizisi) için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)” [bkz: (1) “Mossadeq, Muhammad (1880-1967)” maddesi, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.610, (2) 23 Temmuz 1952 maddesinde sözü ediliyor, Ahmad, F. ve B. T., “Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 32, Birinci Basım Temmuz 1976, Bilgi Basımevi - Ankara, s.99 («DiZiN»de yok), (3) Köymen, O., “Sermaye Birikirken Osmanlı, Türkiye, Dünya”, © Oya Köymen 2007, © Yordam Kitap Basın ve Yayın Tic. Ltd. Şti. 2007, Yordam Kitap 16, ISBN 978-9944-122-04-07, İkinci Basım Ekim 2007 Ayhan Matbaası Bağcılar İstanbul, s.123 («iSiM DiZiNi(n)»de yok) ve (4) «Şah Yanlıları Musaddık’ı Devirdi(ler)» (tam sayfa başlık), Tercüman 1900 Yılından 1990'a 20. Yüz Yıl Ansiklopedisi 3.Cilt, © Telif Hakkı Tercüman Gazetesi’ne aittir, Tercüman Tesisleri’nde dizilmiş ve basılmıştır, İstanbul - 1990, s.557]; 1994 yılında «Satarsın, satamazsın tartışması» yapılan bir Kamu İktisadî Teşebbüsünün «Özelleştirme İdaresi’nde bulunan yüzde 46'lık kısmının satışı(nın) gündem(e)» bundan 11 sene sonra zar-zor gelebildiği [bkz: (1) Uyanık, C., “Erdemir bilmecesi”, Ekonomik Trend dergisi, Sahibi Interpress Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Koordinatörü Kenan Erçetingöz, 10-16 Temmuz 1994, Yıl 2, Sayı 28, Baskı Fan Yayıncılık Ltd., s.45 ve (2) Sezer, M., “Satış öncesinde Erdemir tam gaz” (3 sütun üstüne başlıklı) haberi, Türkiye gzt., 03 Şubat 2005 Perşembe, s.7]; Türk tütününden imal edildiği inancı yaygın olan Camel sigarası paketleri üzerinde 1913 yazıyor ve «Türkiye - Birleşik Amerika Zirai Emtia Andlaşması» 12 Mart 1956 mübârek günü Ankara’da imzalanmış ve «T.B.M.M. nin 14 Haziran 1957 tarihli toplantısında kabul edilen 7006 numaralı kanunla tasdik olunmuş» ve «Türk tütününün dünya piyasasında değer kazanması ve dünya fiyatlarının yükselmesi üzerine tütün ihracatının (dış-satım) özellikle bu (1975) yıl(ı) çok kârlı (bir iş) hal(in)e geldiği bildiril(miş)» de olsa, «(İZMİR, AA) TÜTÜN ihraç piyasasında uzun süredir beklenen büyük alıcı Birleşik Amerika('ya)» “ilk tütün satışı”nın 07 Aralık 1976 tarihinde yapılmış olduğu [bkz: (1) Refik Korkud & Sevim Yiğitbaş, “Cumhuriyet Takvimi”, Türkiye Fikir Ajansı, s.XL, 77, (2) Ökçün, A. G., “Türkiyenin Taraf Olduğu Milletlerarası Andlaşmalar Rehberi (1920-1961)”, Bu kitap Türkiye $ Bankası A.Ş. ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin işbirliği neticesinde yayınlanmıştır, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası Ankara 1962, s.153, (3) 10 Ocak 1975 maddeleri (3/3), “Hürriyet (gzt.) 1975 Ansiklopedik Yıllığı (3)”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası-İstanbul 1976, s.22, (4) Milliyet gzt., 08 Aralık 1976, s.9 ve (5) Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayını 12, s.260]; NETEKiM destekleme alımları kapsamına 1961 yılında alınmış “Tütün(ün) ihracatında (dış-satım) ilk kez vergi iadesi uygulamasına (bu 1976 yılından sonra) başlandı(ğı)” [bkz: (1) Koç, Y., “Türkiye'de Sınıf Mücadelesinin Gelişimi – 1 (1923-1973)”, Birlik Yayıncılık Araştırma Dizisi 1, Birinci Basım Eylül 1979 Şafak Matbaası − Ankara, s.145 ve (2) 20 Şubat 1977 maddesi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.262]; Jaeschke kronolojisinin özenle hazırlanmışa benzeyen «DiZiN»inde de «Tütün» maddesi hizasına «İng’ye 30.12.1939, 5.1.1940, Alm’ya 25.7.1940, 9.10.1941» tarihleri yazılmış olsa da, «ABD'ne...» diye bişeyin yazılmamış olduğu [bkz: Jaeschke, G., “Türkiye Kronolojisi (1938-1945)”, Çeviren Gülayşe Koçak, T.T.K Yayınları XVI. Dizi - Sa. 59, ISBN 975-16-0253-X, Türk Tarih Kurumu Basımevi - Ankara, 1990, s.117, 148]; «Kaynak: DİE ve DPT» olduğunda ise, 1973 yılı ve «Tütün» ürünü için «Başlıca ihracat pazarı ve bunun toplam içindeki payı (%)» verilerinin sırası ile «ABD» ve «55.4» olarak gösterilebildikleri [bkz: Kazgan, Prof. Dr. G., “TABLO I: Türkiye'nin belli başlı ihraç ürünlerinin toplam ihracat (dış-satım) ve Pazar payları (1973)”, Tarım ve Gelişme kitabı içinde, Der Yayınları İstanbul – 1983, 3. Bası Kazmaz Matbaası Çemberlitaş, s.163]; Akis dergisinde de «29 Aralık (1954) sabahı bazı Amerikan firmalarıyla yerli firmalar tütün mübayaasına başladılar ve 3-4 gün içinde Akhisar, Soma, Bergama, Kırkağaç gibi daha ziyade tütün ziraatine ehemmiyet veren kazalarımızda(n) 20 milyon kilodan fazla tütün mübayaa ettiler» diye yazıyor olduğu [bkz: AKiS dergisi, İmtiyaz sahibi Metin Toker, Yazı işlerini fiilen idare eden Cüneyt Arcayürek, Cilt III, Sayı 36, 15 Ocak 1955, Dizildiği ve Basıldığı yer Desen Matbaası - Ankara, s.11 birinci sütun]; ne var ki Amerika’ya tütün sevkiyatının bir nöbet değişimi yılında askıya Amerikan Çelik İşçileri Sendikası grevi gibi Çernobil gerekçelerle pek âlâ alınabildiği [bkz: (1) “Dış Ticaret”, AKiS dergisi, Başyazar Metin Toker, AKiS Neşriyat Ltd. Şirketi adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden mes’ul müdür Kurtul Altuğ, Yıl 6, Cilt XVII, Sayı 288, 03 Şubat 1960, Dizildiği ve Basıldığı yer Rüzgârlı Matbaa - Ankara, Basıldığı Tarih 2.2.1960, s.22 ve (2) 08 Aralık 1986 maddesi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.320]; bundan yirmisekiz sene önce “Türk tütüncülüğündeki hazin karışıklığı(n) hâlâ «Cihanda buhran var!» klişesi ile izaha çalış(ıldığı)” [bkz: — Ş. S., “Türk Tütüncülüğü ve İktisadî devletçilik”, Kadro Aylık Fikir Mecmuası dergisi, İmtiyaz Sahibi Yakup Kadri, Neşriyat müdürü Dr. Vedat Nedim (Tör), (Sayı) 2, Şubat 1932, Milliyet matbaası, s.44]; “piyasanın ve hükümetlerin korktuğu kriz umacısı(nın) bununla ilgisi olmayan vatandaşlara korku olarak gösteriliyor (olduğu)” [bkz: Pekin, O., “Para/Kur Oyunları (ile) Parasız Bırakılan Türkiye”, Ceren Yayınları, ISBN 978-975-01750-1, Haziran 2008 - İstanbul, Baskı ve Cilt Gümüş Ofset, s.35]; «Türkiye’nin diğer ülkelere yaptığı ihracatı (dış-satım) AET'nin engellediği(nin) açıklandı(ğı)» ve bundan nerede ise ½ asır sonra “ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması'na (hâlâ) AB ile olan 'gümrük birliği(nin)' engel” olmakta olduğu [bkz: 14 Şubat 1976 maddeleri (2/3), “Hürriyet (gzt.) 1977 Ansiklopedik Yıllığı (4)”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür - Ofset Matbaası - İstanbul 1977, s.16, (2) “ABD ile STA'ya AB ile olan 'gümrük birliği' engel” (2 sütun üzerine) arabaşlık, Türkiye “istikrar feneri” gibi çevresini aydınlatıyor büyüme dersi alabiliriz (4 sütun üzerine başlıklı) haberi içinde, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23157, 26 Haziran 2012 Salı, Basıldığı Yer DPC Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.10 ve (3) “Serbest ticaret anlaşması için AB bekleniyor” (2 sütun üzerine) arabaşlık, ‘Türkiye-ABD ticaretinde ne engel varsa yıkmalıyız’ (4 sütun üzerine başlıklı) haberi içinde, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9778, 26 Haziran 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.17]; “All the anger in Egypt over the past couple of years was once deflected outward at imagined enemies or conspiracies” [bkz: Roger Cohen, “Political Islam fails Egypt's test”, International Herald Tribune, Publisher Stephen Dunbar-Johnson, Executive Editor Alison Smale, ISSN 0294-8052, Issue No.40532, FRIDAY July 05 2013, Printed by İhlas Gazeteclk A. S. 29 Ekim Caddesi Ihlas Plaza 34197 Yenibosna-Bahcelievler İstanbul, p.6]; “Gezi Parkı olayları sırasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘dış güçler’ ve ‘faiz lobisi’ vurgusunu kullanmasından sonra akla gelen ilk isimlerden birisi(nin) de dünyaca ünlü spekülatör George Soros” olduğu [bkz: “Soros'tan ‘Açık’ operasyon” (4 sütun üzerine) başlıklı mülakatı, Türkiye gzt., Kurucusu: Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 44, Sayı 15446, 08 Temmuz 2013 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Demirciler Sitesi 1.Cadde No.68 Siteler/Ankara, s.15]; lobinin Türkiye’ye NATO üyesi olduğunu “(…) while Nato ally Turkey became a pipeline for jihadi volunteers” sözleri ile anımsattığı [bkz: David Gardner, “The bluster of al-Qaeda hides a litany of failure” (title over 5 columns) Comment, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,443, Week 03, Wednesday January 15 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.9]; Türkiye’nin faiz getirisinde dünya ikincisi, kâr-payı (temettü) getirisinde ise SONDAN beşincisi olduğu [bkz: (1) “Erdem Başçı: Faizde ikinciyiz” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Mehmet Bozkurt, ISSN 2146-2356, Yıl 92, Sayı 2224, 12 Aralık 2013 Perşembe, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.6 ve (2) “Best and worst-performing stock markets (in year) 2013” (title over one column) chart heading, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,426, Week 52, Monday December 23 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.11]; fakat yabancı yatırımcıya zırnık faiz koklatılmamakta olduğu [bkz: Atkins, R., “Bond star Hasenstab warns on US debt” (title over 2 columns) News analysis, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,575, Week 25, Thursday June 19 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.26]; Google arama motorunda 11 Kasım 2011 (11.11.11 mübârek) CUMA günü itibariyle arandığında, *tıkırında "cihanda buhran var"* dizisi “için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; oysa, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Hamdi Gürdoğan’ın “Sürekli bahanelerle arkasına sığındığımız küresel-ticarette-yaşanan-durgunluğun bu düşüşte en büyük etken olmadığını düşünmekte” olduğu [bkz: “İhracatı siyasi gerginlik düşürdü” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Yeni Asya gzt., Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ, ISSN 13017748, Yıl 46 Sayı 16.285, 03 Haziran 2015 Çarşamba, Ankara Adana baskı Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A. Ş., s.10]; dışticaret uzayının http://comtrade.un.org/db/ Hubble’ından bakıldığında ise, “USA (before 1981)” kaynaklı “Import” verilerine göre 1964 yılında bu ülkeye “Trade Value”sü $44,040,161 tutan 33,220,460 kg “SITC Rev.1 1210 Tobacco, unmanufactured & scrap” ihraç etmiş görünen Türkiye’nin, 1971 yılına gelindiğinde ancak $1,946 tutarında “Tobacco and manufactured tobacco substitutes (SITC as reported - 24)” ürününden miktâr-ı kâfî “N/A” ihraç edebilmiş olduğu; «Dünyanın 6. büyük kuruluşu olan Reynold’un (İzmir) Torbalı’da kurduğu Camel sigara fabrikası(nın) deneme üretimine (10 Nisan 1993 tarihinde) başladı(ğı)» [bkz: “Almanak '93” Ekonomik Trend dergisinin özel eki, s.36-Almanak, 6 Şubat 1994]; Emperyalizmin sonunun Remzi Kitabevi’ne göre 1965, Sn. Yaşar Aysev’in yayımladığı ve başyazılarını da 03 Haziran 1981 günü ve “16. sayıya kadar” Bülent Ecevit’in yazdığı Arayış dergisinin ilk sayısına göre ise 1981 yılında gelmiş olduğu [bkz: (1) Deschamps, H., «Sömürgeciliğin Sonu», Remzi Kitabevi, Kültür Serisi 38, Yükselen Matbaası — 1965 ve (2) Bayrak, M. O., “Türkiye'de Gazeteler ve Dergiler Sözlüğü (1831-1993)”, Küll Yayınları 01, Başvuru Dizisi 01, ISBN 975-7932-00-0, Birinci Basım Nisan 1994, Baskı ve cilt Murat Matbaası, s.8]; oysa “kıyılmış tütün satışı(nın)” yapılan onca ıslahat, inkılap, “devrim”, “evrim”, Rönesans ve reformlara karşın hâlâ yasak olduğu XXI.YY Türkiye’sinde «Régie Con-intéressée des Tabacs Ottomans» Kolculuğu ocağının mevcudiyetini (007 yetkilerinden mahrum edilmiş de olsa) korumakta olduğu [bkz: (1) «Osmanlı Sanayi 1913-1915 yılları sanayi istatistiki», Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını No.299, (Baskı) Sevinç Matbaası Ankara – 1970, s.71 ve (2) Ekinci, İ., “Kıyılmış tütün satışı yasak ama…” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, ‘Birlik uyarıyor, 400 milyon $'lık tütün ihracatı tehlikede’ (6 sütun üzerine başlıklı) haberi içinde arabaşlık, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9842, 11 Eylül 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.11]; “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri, tıpkı Lenin gibi, «Anayasa üzerinde doğa kanunları vardır» diye” dilediği kadar desin, üretici güçlerin Atatürk’ün emirlerini yerine getirebilmek için Termodinamiğin II. Kanunu’nu çiğnemekten bile geri kalmadıkları [bkz: (1) I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ, 3 NCÜ BİRLEŞİM, 7.11.1978 Salı, (2) Roll, E., «(…) the occasion for speaking 'of the vanity and fruitlessness of making Civil Positive Laws against the Laws of Nature'» in “A History of Economic Thought”, Faber and Faber Ltd 24 Russel Square London (←don't let the sun go down on me), p.108 ve (3) Erdil, M., “Atık ısıdan elektrik üretti, fatura yılda 10 milyon dolar indi” (2 sütun üzerine) haber başlığı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 22887, 30 Eylül 2011 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.12]; böyle atık ısıdan elektrik üreten Koç ve Sabancı gurupları temsilcilerinin «kendi kaynaklarından, özellikle (de) döviz rezervlerinden istikrazda bulunmadan önce kredi almak için yapılan her müracaatın teknik ve ekonomik yönlerini inceden inceye tetkik ed(en)» Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası’nın «Yönetim Kurulu’na giremedi(k)ler(i)» [bkz: (1) Milliyet Kültür Kulübü, “Karma Ekonomi”, Bu kitap Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti ve Milliyet Gazetesi işbirliği ile hazırlanmıştır, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti. – İstanbul 1967, s.40 ve (2) 10 Mart 1978 maddeleri (6/9), “Hürriyet (gzt.) 1979 Ansiklopedik Yıllığı (6)”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür - Ofset Matbaası - İstanbul 1979, s.33(!)]; tıpkı «kendi kaynaklarından, özellikle (de) döviz rezervlerinden istikrazda bulunmadan önce kredi almak için yapılan her müracaatın teknik ve ekonomik yönlerini inceden inceye tetkik ed(en)» Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası gibi, IMF'nin de yurdumuza “verilen kredilerin nerelere harcandığını yerinde belirlemek amacıyla gel(mekte)” olduğu [bkz: 18 Nisan 1976 maddesi, “Dünya Almanak 2004”, Dünya Süper Veb Ofset A. Ş. Adına Sahibi Didem Demirkent, Genel Yönetmen Osman Saffet Arolat, ISSN 1301-2576, Baskı Dünya Yayıncılık A. Ş. “Globus” Dünya Basınevi Bağcılar İstanbul, s.383]; işbû *"the vanity and fruitlessness of making Civil Positive Laws against the Laws of Nature"* (elbette yabancı) dillere destan dizisi, Emperyalist Bill Gates ve Steve Jobs’a borçlu olduğumuz ve talimterbiyenin hizmetine Fatih mega-projesi ile sokulmakta olan Google arama-motorunda 05 Mart 2012 Pazartesi günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 917 sonuç bulundu(ğu) (0,36 saniye)”; “özel sektör”ün 2006 yılında “çıkan” böyle ‘fruitless’ (veya tutti-frutti) bir yasayı uygulamanın 6 yıldır mümkün olmadığını savunmuş olduğu [bkz: “2006'da çıkan kanun uygulansın” (tek sütun üzerine) arabaşlık, ‘Pamukta, müsteşarlık isteği’ haberi içinde, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9729, 30 Nisan 2012 Pazartesi, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.20]; *"the vanity and fruitlessness of making Civil Positive Laws against" shariat* dizisi İTO Başkanı Sn. Murat Yalçıntaş’ın Emperyalizm’e “Malezya'nın efsane devlet adamı Mahathir Muhammed” ile omuz-omuza meydan okur vaziyette çektirdiği fotoğrafların gazetelerde yayımlandığı gün itibariyle arandığında bulunan topu topu “3 sonuç(un) (0,08 saniye)” üçünün de http://www.scribd.com/Xlibris/d/57268036-PER-CENT-A-History-of-Interest linki olduğu [bkz: (1) “Mahathir Mohamed (1925- )” maddesi, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.551 ve (2) “Mahathir Muhammed: Yüksek teknoloji için ortak Ar-Ge projeleri yapalım” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 23044, 05 Mart 2012 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.9]; “IMF'yi kovması ve Batı'ya kafa tutması ile tanınan” bu “the prime minister of Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad('in)” adının, Kapitalizm’e meydan okuyan şeytanlar kitabında Lenin, Stalin ve Hitler ile aynı sayfada anılmakta olduğu [bkz: (1) Sezer, M., “Malezya'nın başarı öyküsü” (2 sütun üzerine başlıklı) EkoPolitik köşe yazısı, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15246, 14 Aralık 2012 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş Turgut Özal Bulvarı 1. Cadde No.68. Siteler-Ankara, s.6 ve (2) Chancellor, E., “Devil Take The Hindmost A History of Financial Speculation”, A Plume Book, Published by the Penguin Group, Copyright © Edward Chancellor 1999, The Library of Congress (Catalogue card #) HG6005.C48 1999 332.64æ5æC09—dc21, ISBN 0-374-13858-3 (hc) 0-452-28180-6 (pbk.), First Plume Printing June 2000 in the United States of America, p.234]; küreselleşmeyi sonlandıran üç Atatürkçü rejim arasında da Türkiye’nin üçüncü sırada zikredilmekte olduğu [bkz: Philip Stephens., “The World is marching back from globalisation” (title over 2 columns) Comment, © The Financial Times Limited 2014 No.38,642, Week 36, Friday September 05 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.9]; Internet düşmanlığında da ilk dörde girmeği başarmış olduğumuz [bkz: “On a tighter leash” (title over full page) The Big Read, © The Financial Times Limited 2014 No.38,652, Wednesday September 17 2014, p.5]; “Aktroller” diye yazan doktorun işten atılmış olduğu [bkz: Uludağ, A. “‘Aktroller’ diye yazan doktor işten atıldı” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer, Yazıişleri Müdürü Ayşe Yıldırım Başlangıç, ISSN 977-1300-0934, 90.Yıl, Sayı 32617, 25 Ocak 2015 Pazar, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.4]; Facebook, Twit, Blogger gibi sosyal paylaşım sitelerinde yapılan tartışmaları başka mecralara çekmeğe çalışanların tamamının “psikopat” oldukları [bkz: “Internet trolleri psikopat” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Yeni Asya gzt., Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ, ISSN 1301-7748, Yıl 45 Sayı 16.031, 22 Eylül 2014 Pazartesi, Ankara Adana baskı Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A. Ş., s.1]; yazılı basında yapılan tartışmaların ise çok sağlıklı mecralarda sürdürülmekte olduğu [bkz: “Once-proud European newspapers suffer a fall” (title over full page) Companies news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,656, Monday September 22 2014, p.18]; IMF'nin kazâ ve kader kurbanı başkanı Sn. Dominique Strauss-Kahn’a Rusların arka çıkmış oldukları [bkz: “Eski IMF başkanı Rus bankasında” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Türkiye gzt., Kurucusu: Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 44, Sayı 15455, 16 Temmuz 2013 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No.11 A/41 34197 Yenibosna-Bahçelievler İstanbul, s.8]; EMPERYALiST Belçika’nın müstemlekelerinde birçok üniversite kurmuş, ancak tek bir hukuk fakültesi kurmamış; ATATÜRK Türkiyesi(nin) ise bugün terör bataklığı haline gelmiş olan Afganistan’da hukuk fakültesi kurmuş olduğu [bkz: (1) Wetter, G. A., “Bugünkü Sovyet İdeolojisi I”, (T.C.) Kültür Bakanlığı Yayınları (№) 233, Kültür Eserleri (Dizisi №)10, Çeviren Cemil Ziya Şanbey, (Baskı) Gündüz Matbaacılık 18 4470 Ankara 1976, s.355 ve (2) Dağpınar, A., “Prof. Mehmed Ali Fuad Dağpınar, Founding dean of the faculty of law and political sciences, Kabul, Afghanistan”, Akademi Yayın Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tunus Cad. No.19/1 06680 Kavaklıdere Ankara Tel: 0312 417 07 60 – 425 11 57 Fax: 0312 417 47 23, ISBN 978-975-6885-27-7, Basım Yeri Öztepe Matbaacılık Sanayi Tic. Ltd. Şti. Kazım Karabekir Cad. No.30/107 İskitler Ankara Tel: 0312 341 12 05]; Kore ülkesinin Güney ve Kuzey olarak ikiye bölünmesi “(…) zamanın ABD Başkanı zır cahil Harry Truman'ın salaklığı sonucu” olmasına karşın, Afganistan’ın terör bataklığı haline gelmesinde Türkiye’nin zerre kadar günahı olmadığı [bkz: A. M. Celal Şengör, “Fuad Köprülü'nün Ayakkabı Kutuları” (tek sütun üzerine) başlıklı Zümrütten Akisler köşe yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 27, Sayı 1400, 17 Ocak 2014 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.7]; “İngilizlerden gelen para yardımının kesilmesi ve bunun yerine diğer devletlerden kâfi derecede yarım alamayışı Afganistan'ın maddî imkanlarını son derece daraltmış idi. Ama o(nun) bu gerçeklere göre hareket edeceği yerde ordusu için pahalı uçaklar almaya, memleketine fabrikalar monte ettirmeğe kalkışmış” olduğu [bkz: Saray, Dr. M., “Dünden bugüne Afganistan”, Boğaziçi Yayınları 52, Yayım hakkı Boğaziçi Yayımları A. Ş. İstanbul 1981, Baskı TÜRDAV, s.153]; “(…) o sırada Kabil'de İngiliz Büyükelçisi olarak bulunan Sir Fraser Tytler'in 1950'de yayınlanan hatıratında şu satırlar(ın) dikkatle okunmaya değer” olduğu: «… They suffered a serious setback at the end of Amanullah’s reign, owing to his adherence to Turkish principles of reform entirely unsuited to Afgan conditions, and remained in a somewhat strained condition for sometime thereafter.»” [bkz: Dağpınar, M. A., “Afganistan Meselesi”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi dergisi Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organıdır, Sahibi Mülkiyeliler Birliği Adına Genel Başkan Alpaslan Işıklı, Yazı İşleri Müdürü Oktay Etiman, (ISSN 1305-9971), Yıl 27, Cilt XVI, Sayı 146, Ağustos 1992, Baskı Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara Tel: 229 59 74, s.55]; Emperyalizm’in savaş suçlarını kovuşturan cihaneri Sir Bertrand Russell’in «‘Par principe’, gelin “ıslâh-ı medâris” diye(n)» bir Aydınlanmacı hakkında «Bu işin sonunda kafasının kesileceğini biliyordu. Gene de, gıpta etmekten kendimi alamadığım sakin bir mutluluk zevki iÇinde bulunuyordu» diye yazmış olduğu [bkz: (1) Mehmed Âkif Ersoy, “Safahat”, (1.i) Akpınar Yayınevi Cağaloğlu İstanbul, Baskı Doyuran Matbaası İstanbul 1987, s.467, (1.ii) Yenimahalle Belediyesi’nin Kültür hizmetidir, Baskı Gemi Ofset Ankara 2006, s.411, (1.iii) Ayyıldız Yayınları 172 İtalik Kitapları 71 Temel Eserler (Dizisi) 02, Yayıncı Sertifika No.16971, ISBN 978-605-4096-04-6, İkinci Basım Şubat 2011, Öz-Gem Matbaası (Sertifika No.19478), s.378 ve (2) Russell, B., (2.i) “Saadet Yolu”, Çeviren Nurettin Özyürek, Varlık Yayınları Sayı 984 Faydalı Kitaplar (Dizisi) 25, İstanbul’da Ekin Basımevi’nde basılmıştır Mayıs 1963, s.105-106, (2.ii) “Mutluluk Yolu”, Çeviren Nurettin Özyürek, Varlık Yayınları Sayı 1859 Faydalı Kitaplar (Dizisi) 25, “İstanbul'da Matbaa 13'de basılmıştır Mayıs 1976, s.137]; Sosyaldemokrat İsmail Cem’in “Faşist MC Hükümeti”nce «TRT Genel Müdürlüğü’nden alınarak, yerine Prof. Nevzat Yalçıntaş(’ın) atan(masının)» ML hatta Maoist çevreler üzerinde âdetâ bir 12 Eylül ön-etkisi yapmış olduğu [bkz: 16 Mayıs (1975) maddesi, “Almanak Milliyet 20.Yüzyıl”, (c) Grisewood and Dempsey Ltd. 1985, Milliyet tesislerinde hazırlanıp basılmıştır Mart 1986, s.410]; baba Yalçıntaş’ın, son medyatik vazîfesini, iki Türk TIR sürücüsünü idam cezasına çarptıran Suudî Arabistan’ın ne bulunmaz hukuk devleti olduğunu savunmakla îfâ etmiş olduğu; Kültür Bakanı Sn. Cihat Baban’ın «TDK kendiliğinden, SiSAV (ise) kaideye uygun kelime üretiyor» dediği [bkz: 13 Ocak 1981 maddeleri (3/3), Cumhuriyet (gzt.) «Yıllık ’83 12 Eylül 1980 – 31 Aralık 1982 (Cilt) 1», Can Matbaa Cağaloğlu – İstanbul, s.153]; “*"yabancı dillere destan"* (dizisi, Google arama-motorunda, 08 Mart 2012 Perşembe Dünya Emekçi Kadınlar Günü itibariye çifttırnak içinde arandığında ise) hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; henüz kimsenin biraraya getirmeği beceremediği işbû 3 Türkçe sözcüğün ifade ettiği derin anlamı, bir (gibi açsın) aydınlığa, «Kapalı Kapılar Ardında Washington Portakalı» pandomiması ile 1980-öncesi TRT'sinin kavuşturmuş olduğu; benim nevres nihâl-i servBülendimin kurduğu partinin türevlerinde ise, kapalı kapılar ardında Erzurum ve Sivas kongreleri toplanmakta olduğu [bkz: “DSP-2'den pes” (2 sütun üzerine başlıklı tam sayfa) haberi, Yeni Gündem Haftalık Dergi(si), İletişim Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yönetmeni Murat Belge, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Cengiz Turhan, Yıl 4, Sayı 72, 19-25 Temmuz 1987, Baskı Hürriyet Ofset A.Ş., s.24]; “bir kır gezisi tertiplemekten bile” âciz sosyalistlerin C.E.O'lara-özel ne kariyer turları (ve de TIR'ları) düzenlemekte oldukları; aynı gazetenin birinci sayfasında Katolik Kilisesi Rimpapası’nın Türkiye ziyareti sırasında yayımlanan Lâtif karikatüründe, Papa’nın Termodinamiğin (II. değil, fakat) I. Kanunu’nu çiğnemek maksadı ile üretildiği savunulan «Erke Dönergeç’i görmeden, aha şuradan şuraya gitmem» demesi üzerine yanındaki kara gözlüklü kamu görevlilerinin «Eyvaaah, işte şimdi hapı yuttuk» dedikleri; *"boss' new clothes"* dizisi Google arama-motorunda 11 Şubat 2012 Cumartesi günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 428.000 sonuç bulun(makta) (0,33 saniye)” olduğu; aynı arama-motoruna göre, bu «Anayasa üzerinde doğa kanunları vardır» vecîzesinin 08 Ekim 2011 Cumartesi günü itibariyle hiçbir sivil portalda henüz iktibas edilmemiş olduğu; zira doğa kanunlarının da üzerinde MiT'in olduğu [bkz: Utku Çakırözer, “Cihaner: MiT Anayasa'nın da üzerine çıkıyor” (2 sütun üzerine) başlıklı Analiz köşe yazısı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdür Yrd.-Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, ISSN 977-1300-0934, 89.Yıl, Sayı 32279, 21 Şubat 2014 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.6]; “solcu fakat kripto paralel” hakim ve savcılar türemiş olmasına karşın, “solcu hatta kripto-paralel” hakim ve savcıların ortalıkta henüz görünmemekte oldukları [bkz: Taha Akyol, “Gayrimeşru sayarız!” (tek sütun üzerine) başlıklı Objektif köşe yazısı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, ISSN 1304-6632, Yıl 66, Sayı 24081, 26 Eylül 2014 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.24]; ilk “solcu hatta kripto-paralel” devrimcinin “(…) 1962 yılında CHP'yi Mustafa Kemal'in prensiplerini çiğnemekle suçlayarak istifa e(den) ve bir daha CHP'ye (geri) dönme(yen)” Yakup Kadri Karaosmanoğlu olduğu [bkz: (1) Gökalp, T., “Yakup Kadri, Yaban ve Türk köylüsü”, Sızıntı dergisi Yıl 17, Sayı 199, Ağustos 1995 ve (2) Güner, K., “Modern Türk sanatının doğuşu”, Kaynak Yayınları No.730 [Yayıncı Sertifika No.14071], © Bu kitabın yayın hakları Analiz Basım Yayın Tasarım Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nindir, ISBN 978-975-343-871-1, İkinci Basım Mayıs 2014 Pasifik Ofset Ltd. Şti. Cihangir Mah. Güvercin Cad. No.3/1 Baha İş Merkezi A Blok Kat 2 34310 Haramidere/İstanbul, s.116]; “Taşınmaz Sayısı” başına “Taşınmaz (Açık, Kapalı) Alanı m²(si)” betonlaşma veya “Arazi Toplulaştırması”nın (bkz: http://www.tarimkutuphanesi.com/ARAZI_TOPLULASTIRMASI_00160.html) bir ölçüsü kabul edilecek olursa, emperyalizm ve tekelci kapitalizmin refah, ümran ve nâfıa en az Antalya, en fazla da Mardin illerimizde tevlid etmekte olduğu (Antalya 194,5 m²/adet; Muğla 387,4 m²/adet; Ankara 2470,7 m²/adet; Mardin 4582,2 m²/adet) [bkz: “AKP İktidarında Yabancılara Yapılan Taşınmaz Satışları” tablosu, Yabancılara toprak ve mülk satışı AKP iktidarı sırasında 5'e katlandı 'Evet' satışı körükleyecek (3 sütun üzerine manşet) haberi içinde, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 86.Yıl, Sayı 31019, 10 Eylül 2010 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.14]; demiryollarının ise terör tevlid etmiş olduğu [bkz: “Kurtalan'da terör operasyonu: 28 gözaltı” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14671, 17 Mayıs 2011 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.9]; «1311 (1895) Edirne Vilayeti Salnamesi»ne göre orada «Düyûn-u Umumiye Memuru (genel borçlar) Kirkor Efendi» olmasına karşın, IMF'nin bir taşra teşkilâtının “Özel sektör borçta 126 milyar $'ı aştı(ğı)” halde hâlâ bulunmadığı [bkz: (1) Öyle yok Samir Amin, yok Edward Said, yok Şevket, yok Çağlar değiiil, fakat «Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Rehberi», ARBA Araştırma Basım Yayın Ticaret Limited Şirketi Rehber Dizisi 8, Dizgi Baskı Cilt Çelikcilt Matbaası, Baskı Tarihi Ocak 1987 İstanbul, s.32 ve (2) “Özel sektör borçta 126 milyar $'ı aştı” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9567, 18 Ekim 2011 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.7]; 28 Şubat Süreci ve BÇG kurbanı Sedat Yenigün’ün «Türkiye Beynelmilel Kapitalizmin (IMF)’in Kontrolü’ne Girdi: Hoş geldin Düyun-ı Umumiye!» diye yazmakla, «Aşk-ı Memnû» romanında bu güzîde kurumun CEO'su Ali Rıza beye hakâret eden Halit Ziya Uşaklıgil’in yanında onurlu yerini almış olduğu [bkz: «Bir Şehidin Notları Sedat Yenigün (1950 - 1980)», İnkılâb Yayınları 37, Düşünce dizisi 9, ISBN 975-7560-15-4]; aynı «dizi filmin bir (başka) sahnesinde “Kızılbaş (düğünü)” kelime(ler)inin (peşpeşe) geçmesi üzerine, TRT Genel Müdürü (Sn.) İsmail Cem (İpekçi’nin) (kurum) içinde idarî soruşturma açtı(ğı)» [bkz: 28 Nisan 1975 maddeleri (3/3), “Hürriyet (gzt.) 1975 Ansiklopedik Yıllığı (3)”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası-İstanbul 1976, s.40]; piyasa rayiçleri uzun-vade ortalamaları ile hesaplandığında US$1 tutarında imalat sanayii ürünleri sepeti payının içerdiği insan emeği adam-saatinin, yine US$1 tutarında tarım ürünleri sepeti payının içerdiğinden fazla, US$1 tutarında yeraltı zenginliği sepeti payının içerdiğinden de kat-be-kat fazla olduğu; 1982 yılında «50 Elektrik» ürününden 1 birim üretmek için ulusal «05 Kömür madenciliği» işkolunda 1977 yılında sarfolunanın yaklaşık iki misli mesai sarfetmek gerekmişken, gene aynı amaç için ulusal «32 Petrol arıtımı» işkolunda 1977 yılında sarfolunanın yaklaşık yarısı kadar mesai sarfetmenin yeterli olmuş olduğu [bkz: “Ek Tablo 5: 1977 (1982) Girdi-Çıktı Tablosu”, Demokratikleşme için Plan '78_'82 «Kitabı sonuna eklenen metindışı büyük tablo» (s.XXVIII), Türkiye İşçi Partisi Yayınları 19, Aralık 1978 Kent Basımevi – İstanbul]; iki terimin toplamının bunlardan biri iki misli arttıktan diğeri yarı-yarıya azaldıktan sonra sâbit kalabilmesi için artan terimin azalanın yarısı, bir başka deyişle bunların toplam içindeki ilk paylarının sırası ile 1/3 ve 2/3 olması gerektiği [bkz: (2)1/3+(½)2/3=(2+1)/3=1]; ulusal «5 Kömür madenciliği» ve «32 Petrol arıtımı» işkollarında istihdam edilen «1977 toplam işgücü (kişi)» sayılarının da sırası ile 94337 ve 4217 (yazı ile dörtbinikiyüzonyedi) oldukları [bkz: “Ek Tablo 8: Tarım Dışı İşgücü Tablosu”, Demokratikleşme için Plan '78_'82 aynı «metindışı» ekin (bilar) arka yüzü, Türkiye İşçi Partisi Yayınları 19, Aralık 1978 Kent Basımevi – İstanbul]; bir Marx-bilimsel gerçekliğin de “Unlike copper, where mines capture more than 90 of the value of the concentrate, in selling nickel ore, the mine captures only 15 to 20 percent of the value” olduğu [bkz: Jensen, F. & Burton, A., “Export ban has Jakarta doing math” (title on one column) Inside Asia news, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher, ISSN 2269-9740, Issue No.40,707, TUESDAY January 28, 2014, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.18]; Sovyet Lada otomotiv fabrikasında, “Since Bo Andersson took the top job, manufacturing time has gone from 40 hours per car to 24” olduğu [bkz: Sharman, A., “Chief slashes jobs and applies rigour at Avtovaz” (title over 5 columns) Interview, Financial Times gzt., © The Financial Times Limited 2015 No.38,888, Wednesday 24 June 2015, p.16]; “1 otobüs(ün) 1000 adam/saatte (…) 1 otomobil(in) ise 20 adam/saatte üretilir” ve “Türkiye'nin (…) Avrupa'nın otobüs üretim ve ihracat merkezi” olduğu [bkz: Munyar, V., (i) “Otobüs 1000 adam/saatte üretiliyor, 20 otomobili trafikten çekebiliyor” (3 sütun üzerine manşet) köşe yazısı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 61, Sayı 22349, 11 Nisan 2010 Pazar, s.10 ve (ii) “Neoplan geldi 400 işçiye daha iş kapısını açtı” (2 sütun üzerine) başlıklı köşe yazısı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, ISSN 1304-6632, Yıl 66, Sayı 24293, 27 Mart 2015 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.12]; ne var ki, bu iki ürünün Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında Kanun Hükmünde kararname esaslarına göre düzenlenmiş “Malzeme ve Fiyat Listesi”nde yazılı fiyatlarının onyıllardır birbirine nerede ise eşit göründükleri; otobüs üretiminin artmasının ancak ve ancak daha fazla demokratikleşme ile mümkün olduğu [bkz: “Yerel seçimler MAN'ın otobüs satışlarını katladı” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10271, 05 Şubat 2014 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.16]; Google arama-motorunda 03 Ocak 2012 Salı günü itibariyle arandığında, *economic thought "example of the wine"* dizisi için “Yaklaşık 422.000 sonuç (…) (0,11 saniye)”, *economic thought "example of the bus"* dizisi için ise “Yaklaşık 1.870.000 sonuç bulundu(ğu) (0,10 saniye)”; benzer şekilde *"example of the wine" labour theory* dizisi için “Yaklaşık 13.100.000 sonuç (…) (0,03 saniye)”, *"example of the bus" labour theory* dizisi için ise “Yaklaşık 20.600.000 sonuç bulundu(ğu) (0,19 saniye)” [bkz: Roll, E., “A History of Economic Thought”, Faber and Faber Ltd 24 Russel Square London, Printed in Great Britain by Shenval Pres Ltd., London, Hertford and Harlow, p.345]; Anadolu halklarının, kuşkusuz «Türkiye’de Cumhuriyet yönetiminin kuruluşuna dek, belirli bir sanayileşme isteği görülmediğinden» [bkz: Demirkan, U., “Türkiyede Uygulanan Maliye Siyasaları ve Sanayileşme”, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını No.1979-212, Onkam Matbaacılık - Ankara, s.19], 1960-1980 yılları arasında bile, piyasa fiyatları hemen hemen aynı olan bu iki ürünün “20 adam-saatte üretilir” olanından 16,2 kat, “1000 adam-saatte üretilir” olanından ise sâdece 2,9 kat daha fazla edinmiş oldukları; Sivil Toplum’un tercihi bu denli açık ve net olmasına karşın, 1972-83 câhiliyye devrinde, yurtiçi otomobil satışları artışının %31,0 gibi çok olağan bir kesri yerli üretimle karşılanmış olmasına mukabil, “istihdam yaratan ürün” otobüste bunun %140,4'e çıkmış olduğu; bu trende paralel olarak, “Türkiye'nin (…) Avrupa'nın otobüs üretim ve ihracat merkezi” olmasının önüne geçmeğe Demirel’in «Fransız Renault-Saviem Fabrikası ile 14 kişilik 60 otobüs imali için anlaşan Türk Otomotiv Endüstrisi A.Ş. mutemetleri hakkında kaçakçılık iddiasıyla kovuşturma aç(tırtması)», gerçek halefi Özal’ın da “İstanbullular'a 1986 yılından bu yana hizmet veren İkarus marka otobüs” ithalatı (dış-alım) freninin bile kâfî gelmemiş olduğu [bkz: (1) 15 Mart (1976) maddeleri (2/4), “Hürriyet (gzt.) 1977 Ansiklopedik Yıllığı (4)”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür - Ofset Matbaası - İstanbul 1977, s.20, (2) Dalman, M. & Gürsel, K., “Lüks otobüs rekabeti yerli üretime kapı açıyor” (tam sayfa üzerine üst-başlıklı) haberi, Yeni Gündem Haftalık Dergi(si), İletişim Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yönetmeni Murat Belge, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Cengiz Turhan, Yıl 3, Sayı 51, 22-28 Şubat 1987, Baskı Hürriyet Ofset A.Ş., s.40 ve (3) Aksu, F./Lahor, “İstanbul'un İkaruslar'ı Pakistan'a gönderiliyor” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Doğan Yayın Holding A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 23053, 14 Mart 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.9]; otobüs üreticilerinin bütün umutlarını belediyelere bağlamış oldukları [bkz: “Umut belediyeler” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Yeni Asya gzt., Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ, ISSN 13017748, Yıl 46 Sayı 16.189, 27 Şubat 2015 CUMA, Ankara Adana baskı Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A. Ş., s.10]; oysa kahpe belediyelerin, Almanya ve Çin’den, elektrikli otobüs ithal (dış-alım) ediyor oldukları [bkz: “Elektrikli otobüsler geliyor” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Anayurt gzt., İmtiyaz Sahibi Peyman Alan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Saniye Doğukan, 1ISSN 1305-306x, Yıl 23 Sayı 7951, 17 Mart 2015 Salı, Basım Yeri Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik/Ankara, s.8]; Sn. İbrahim Tatlıses’in “Bence TOE” değil, fakat “BMC” demiş olduğu [bkz: http://www.tividyo.com/video/3116/ibrahim-tatlises-bmc-reklami/]; otobüs üretimine, aynı freni, 1980 öncesinde de Devlet Planlama Teşkilatı’nın yapmağa çalışmış olduğu [bkz: “Tablo 280: Motorlu Kara Taşıtlarının Türlerine Göre Gerçekleşen Yapım Sayıları ve 3. BYKP'nin Tahminleri (1973-1977)”, Demokratikleşme için Plan '78_'82, Türkiye İşçi Partisi Yayınları 19, Aralık 1978 Kent Basımevi – İstanbul, s.603]; Sn. Ayşe Buğra’nın da, bütünü ile aynı doğrultuda, “1987'de holdingin sahibi Tevfik Ercan, hükümet ve ordu yetkililerince üretimin(in) devletçe satın alınacağı vaadiyle, belediye otobüsü ve askeri kamyon imalatına başlaması için teşvik edildi. (…) Daha sonra yetkililer fikir değiştirerek otobüs ve kamyonları Almanya'dan ithal (dış-alım) ettiler. Tevfik Ercan şu sırada hâlâ çöküntü içindeki şirketini kurtarmağa çalışıyor” bilgisini vermiş olduğu [bkz: Buğra, A., “Devlet ve İşadamları”, İletişim yayınları 319, Araştırma İnceleme Dizisi 51, ISBN 975-470-461-9, İstanbul 2003, Baskı ve Cilt Sena Ofset, s.221]; bu Ercan Holding hakkında “(…) ve yabancı firmanın döviz kredisine güvenerek, büyük bir yatırıma girişmiştir” bilgisini de vermiş olsa idi, bir ödüle asla layık görülmeyecek olduğu [bkz: “İktisadi Bunalım, Holdingler ve Bankalar”, Yeni Forum dergisi, Sahibi Yeni Forum Yayıncılık Eğitim ve Sanat Ürünleri Pazarlama ve Tic. AŞ. Adına Nilüfer Yalçın, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Lütfi Kanburoğlu, Cilt 9, Sayı 212, 1-15 Temmuz 1988, Baskı tarihi 29.6.1988 Turkish Daily News 2136574 Ankara, s.20-21]; oysa “Beyond China, emerging markets across the globe want to nurture debt markets, issuing in local currency. This reduces the risk that sharp devaluations can force defaults for companies that borrowed in dollars, as happened in the 1990s” olduğu [bkz: John Authers, “Incredible shrinking of banks as clients go elsewhere” (title over full page) column, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,578, Week 26, Monday June 23 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.14]; millî iradenin yegâne tecellîgâhı TBMM'nin “2007-2009 yıllarında Japon Yeni ve İsviçre Frangı cinsinden kredi kullanarak kur artışından dolayı mağdur olan dövizzedeler için yasal düzenleme yapma” ATATÜRKÇÜ heveslerine set çekmiş olduğu [bkz: Sakarya, C., “Dövizzedeye Meclis'ten çözüm çıkmadı” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10407, 14 Temmuz 2014 Pazartesi, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.1]; «Bugüne kadar diğer belediyeler gibi İBB('nin) de ithal (dış-alım) araçlar satın alıyor» olduğu [bkz: Güngör, T., “İ(stanbul) B(üyükşehir) B(elediyesi) yerli otobüs ve metrobüs satın alma(ğ)a başlıyor” (2 sütun üzerine başlıklı) köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9594, 22 Kasım 2011 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.2]; aynı kitapta Yaşar Holding’e yapıldığı iddia edilen buna benzer mahalle baskısının Holding Onursal Başkanı Sn. Selçuk Yaşar tarafından 16 sene sonra fazlasıyla doğrulandığı [bkz: (1) ibid s.220 ve (2) “Yaşar: Siyaset mağduruyum” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23057, 04 Eylül 2011 Pazar, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt – İstanbul, s.8]; oysa Sayın Yaşar’ın bu mahalle baskısına mâruz kaldığı günlerde makamında kabul ettiği Osman Ulagay’a verdiği mülâkatta böyle yaşamsal ve de dirimsel konulara hiç mi hiç girmemiş olduğu [bkz: “Ulagay sordu, Selçuk Yaşar yanıtladı: Enflasyonda hedefe varmak için önce faizler düşürülmeli” (başlıklı 3/4 sayfa) mülakat, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Türk Anonim Şirketi adına Nadir Nadi, Genel Yayın Müdürü Hasan Cemal, 62. Yıl, Sayı 22083, 16 Şubat 1986 Pazar, Basan ve Yayan Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. Cağaloğlu 34334 İst., s.11]; bir başka gıda maddesi imalâtçısının da «Sûznâk sengin semai şarkı “Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh” ( Bir ben bilirim çektiğimi, bir dahi Allah)» bestekârı Şekerci Cemil Bey olduğu [bkz: (1) Zakoğlu, G., “Sevilen Şarkı Güfteleri”, Gün Matbaası Nuruosmaniye Caddesi No 17 - Cağaloğlu İstanbul - Kasım 1966, s.283 ve (2) “Zeki Müren 1955-63 Kayıtları / Recordings”, Kalan Müzik Yapım Ltd. Şti. Unkapanı-İstanbul, Arşiv Serisi CD 254-255, 1/2 CD 02.34.Ü.852.254 track 14]; 1990 yılına gelindiğinde ise, talep edilen 233649 otomobilin 167556 adedi yerli imalat sanayinden temin edilmiş olmasına karşın, 1687 otobüsün (2 de fazlası ile) tamamının bu kaynaktan temin edilmiş olduğu [bkz: (1) “Tablo IV.1: Karayolu Taşıtları İmalat Sanayii Üretim ve Talebi, 1990”, Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KiT'ler, ed. Boratav, K. & Türkcan, E., İktisat Politikası Seçenekleri 1, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, ISBN 975-333-000-6, 3. Üçüncü Basım Ekim 1994 Numune Matbaacılık İstanbul, s.154 ve (2) “EK 3: Otomobil Sektörü Göstergeleri (adet)”, Türkiye Otomotiv Sektörünün Bugünü ve Yarını Seminer(i) İstanbul 2005, İktisadî Araştırmalar Vakfı & Otomotiv Distribütörleri Derneği, (İAV Yayın №) 2005/178, s.61]; “MAN Türkiye A.Ş. Seyahat Otobüsleri Satış Sorumlusu (Sn.) Gökhan Çerioğlu('nun), son teknolojiyle Türkiye'de üretilen Fortuna 2'lerde yolcu güvenliğinin ön planda tutulduğunu söyledi(ği)” [bkz: “Güvenli yolculuk için Fortuna 2” (2 sütun üzerine ara-başlıklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Genel Yayın Müdürü Nuh Albayrak, Yıl 38, Sayı 13229, 05 Haziran 2007 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler/Ankara, s.4]; “Otomotiv sektöründe (Hint otobüsü) Tata'nın ithalatçısı (dış-alım) olarak bilinen ISOTO Grubu CEO'su Kurthan Tarakçıoğlu('nun) kendi ürettikleri ISOBUS marka otobüsle sektörde büyümeye devam edeceklerini söyledi(ği)” [bkz: (1) “Tarakçıoğlu: Ertelenen talep ve düşük faiz rekor getirecek” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14453, 11 Ekim 2010 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.6 ve (2) “ISOTO otomotivde yeni otobüsü ile büyüyecek” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14434, 22 Eylül 2010 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.7]; Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Basri Akgül’ün, üretimine “Otokar'ın (Kocaeli ilinin) Arifiye ilçesindeki fabrikasında” başlanan ve pazara “2007 yılında (…) sürülen 'Doruk' serisinin bininci otobüsü(nün) (…) İspanya'ya ihraç (dış-satım) edileceğini söyledi(ği)” [bkz: “1000'inci Doruk İspanya yolcusu” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Genel Yayın Müdürü Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14457, 15 Ekim 2010 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.5]; “Sanayi ve Ticaret Bakanı (Sn.) Nihat Ergün('ün ise), İstanbul Hoşdere'de otobüs, Aksaray'da da kamyon üreten Mercedes-Benz Türk'ten Türkiye'de (belki de bunları yerine) otomobil üretmesini istedi(ği)” [bkz: “Bakan Mercedes'ten otomobil istedi” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14624, 31 Mart 2011 Perşembe, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.8]; aynı haberi veren Cumhuriyet gazetesinin, Sn. Bakan’ın bu ricâsı ayrıntısında haber değeri bulmamış olduğu [bkz: “Mercedes'ten Türkiye'ye 200 milyon dolar yatırım” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 86. Yıl, Sayı 31221, 31 Mart 2011 Perşembe, Yayımlayan ve Basan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş. Cağaloğlu İstanbul, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.12]; “SABANCI Grubu'nun otomotivdeki son kalesi Temsa” firması CEO’su Sn. Tamer Ünlü’nün “Şu anda Allah'a şükür çok büyük sıkıntımız yok. Adana fabrikamız tek vardiya da olsa otobüs üretimine devam ediyor. Kapasitelerin atıl durumda olması herkesin başına gelebilecek bir şey(dir). Biz yeni fırsatlar arayarak zor günlerden çıkmak istiyoruz” dediği [bkz: “Temsa Çinli Donfeng'le görüştü, fırsat aradı” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 22841, 15 Ağustos 2011 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.8]; 2011 yılının ikinci yarısında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2 bin 613 adet otobüsü var” olduğu [bkz: Güngör, T., “İBB yerli otobüs ve metrobüs satın alma(ğ)a başlıyor” (2 sütun üzerine başlıklı) köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9594, 22 Kasım 2011 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.2]; bu ilin nüfusunun yaklaşık 3,5 milyon olduğu yıllarda, şehir-içi ulaşım için, efsâne belediye başkanı Dr. Fahri Atabey’in beyânına göre 1500 otobüse «ihtiyâcı» ve bu 1500 sayısı da 3,5'a bölündüğünde yaklaşık 428 çıkmakta olduğu [bkz: “Cumhuriyetin Ellinci Yılında İstanbul'un İdarî Sorunları Semineri (14-17 Mayıs 1973)”, İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No.1885, Hukuk Fakültesi No.420, İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü Yayin No.3, Fakülteler Matbaası İstanbul – 1973, s.9, 117]; bundan çeyrek asır kadar öncesi için, Okçuoğlu’nun verdiği «Trafik şube ve bürolarına kayıtlı (…) Otobüs-minibüs» sayısı Kongar’ın verdiği «KENTSEL (…) Sayım Yılları Nüfusu (Milyon)»'a bölündüğünde ise 428'den büyük 588 gibi bir sayının bulunmakta olduğu [e.g. Okçuoğlu, İ., “Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi, İç Pazarın Oluşma Süreci, İkinci Kitap (1923-1950)”, Ceylan Yayınları 39, Araştırma İnceleme 8, Baskı Haziran 1999 Ceren Basım Yayın, ISBN 975-8110-39-X (TK No) ve 975-8110-41-1 (2. Cilt), s.425 ve Kongar, E., “21. Yüzyılda Türkiye”, Remzi Kitabevi, Büyük Fikir Kitapları Dizisi 101, ISBN 975-14-0624-2, Yirmi İkinci Basım 1999, s.549]; Sn. Vahap Munyar’ın teknolojiye doğrudan-bağlı olduklarından “sabit ve zaman içinde (akşamdan-sabaha) değişmez” bu Leontief-bilimsel Input-Output katsayılarını verirken, birimlerini, Hürriyet gazetesinin kozmik anayasasının “Okuru Eğitmeğe Kalkmama” eytişimsel ve de (Ecvet) Güresin-bilimsel maddesi uyarınca, ortaokul fizik ve kimya ders kitaplarında daha sık rastlanan birim şablonuna uygun olarak, “adam/saat” diye bile-bile yanlış yazmış ve doğrusunun “adam-saat” olması gerektiği [bkz: Aydoğuş, O., “Girdi-Çıktı Modellerine Giriş”, © Efil Yayınevi 2010 (Sertifika Nu.12131), Genel Yayın Nu.80, ISBN 975-605-4334-41-4, Gözden geçirilmiş 3. Baskı Başak Matbaa Eylül 2010, s.47]; gazetenin bu işi meselâ Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sevgi Özel gibi okurlarına bırakmakta olduğu [bkz: “Özel: Türk Lirası imi sayıdan önce kullanılamaz!” (2 sütun üzerine başlıklı) okur mektubu, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23169, 08 Temmuz 2012 Pazar, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı Pursaklar Ankara, s.18]; işi okurlarını eğitmek olanların da “Ek 2: Tarımsal makinaların çalışma koşullarında gereksinme duydukları çeki kuvveti, enerji ve güç değerleri” başlığı altında, Türkiye toprağının “Kulaklı ve diskli pulluk” adlı tarım aracına gösterdiği mukavemetin ölçüsünü ‘2,1 – 9,7 Jül/cm²’ yazacakları yerde “N(ewton)/cm²” yazabildikleri [bkz: Ülger, Doç. Dr. P., “Tarımsal Makinaların İlkeleri ve Projeleme Esasları”, Atatürk Üniversitesi Yayınları No.605, Ziraat Fakültesi Yayınları No.280, Ders Kitapları Serisi No.43, (Baskı) Atatürk Üniversitesi Basımevi – Erzurum 1982, s.452]; oysa “Bir zeminde kayan cismin, zemine temas eden yüzeyinin (taban) büyüklüğü(nün), sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü etkilemez” olduğu [bkz: Meslek Yüksekokulları İçin Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, ed. Prof. Dr. Önder Orhun, © Copyright 2009 Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No.13143), Nobel Yayın No.1224, Fen Bilimleri (Dizisi) 60, ISBN 978-605-395-026-4, 4. Baskı Ekim 2009 Özyurt Basımevi (Ankara), s.53]; NETEKiM “Yapılan çeşitli işlerde bazı tarım vasıtalarının karşılaştıkları özgül çeki dirençleri” ölçü biriminin bir başka kaynakta kg/cm olarak (doğru) yazılmış olduğu ve “yerin 1 kg kütleye 9.8 N luk kuvvet uyguladığı” [bkz: (1) Tunalıgil, Prof. Dr. B. G., “Tarımsal Mekanizasyon” Ders Notu, A. Ü. Ziraat Fakültesi Teksir No.103, Ankara 1983, s.39 ve (2) ibid., s.54]; 40 Beygir Gücü’nde bir traktör saniyede 1 metre-kare toprak sürecek hızda hareket ettiğinde tatbik ettiği kuvvet veya yaptığı işin sayısal değeri gerçekten de ‘2,1 – 9,7’ aralığında olmakla birlikte, bunun kuvvet değil “iş” olmasının “Boyutsal Homojenlik” gereği olduğu [bkz: Özalp, N., “3.3 Boyutsal Homojenlik”, Matematiksel Modelleme kitabı içinde bölüm başlığı, Gazi Kiταβενi Tic. Ltd. Şti., ISBN 975-6009-69-1, Baskı Eylül 2006 Baran Ofset Mamak Cad. No.93 (Ankara), s.31]; *commensurability ölçekdeşlik* söz dizisi Google arama-motorunda, CBT'nin “Atatürk ve Türkçe Geometri Terimleri” konulu yazı yayımladığı 15 Mart 2013 CUMA günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 9.790 sonuç bulun(uyor) (0,12 saniye)” olmasına karşın, “*commensurability "boyutsal homojenlik"* için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)” [bkz: (1) Başkaya , Yrd. Doç. Dr. O. T., “Anılması gereken bir kitap: Geometri” (2 sütun üzerine başlıklı) Gündem (baş) yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Miyase İlknur, Yıl 26, Sayı 1356, 15 Mart 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.20 ve (2) TDK, “Matematik Terimleri Sözlüğü”, Türk Dil Kurumu Yayınları (3.i) 508, (3.ii) 739, Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi Terim Sözlükleri Dizisi 2, ISBN 975-16-1264-0, Baskı (i) Sevinç Basımevi Ankara 1983, (ii) Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara 2000, (i) s.211'de, 459'da var ve (ii) s.301'de, s.524'de olması gerekirdi]; halk dilinde “elmalarla armutlar toplanmaz” özdeyişi ile ifade edilmeğe çalışılan *ölçekdeş* sözü aynı gün itibariyle arandığında “Yaklaşık 20.600 sonuç bulun(uyor) (0,09 saniye)” olmasına karşın, “Aradığı(m)ız - armutlar ölçekdeş - ile ilgili hiçbir arama sonucu mevcut değil” bildirimi yapılmış olduğu; Londra-merkezli sistemin bütün muhasebe ve ticaret sözlüklerinde bulunabilen sözcüğün, Türkiye $ Bankası Ansiklopedik Muhasebe sözlüğüne henüz girmemiş olduğu [bkz: (1) “commensurate with” entry, Anglais Dictionnaire économique, commercial & financier, © Pressess Pocket 1988 pour cette nouvelle édition, ISBN 2-266-02239-3, Photocomposition Nord Compo 59650 Villeneuve-d'Ascq, p.48 ve (2) Basık, F. O., “Ansiklopedik Muhasebe ve Finans Terimleri Sözlüğü İngilizce-Türkçe”, © Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları 2008 Sertifika No.11213, Genel Yayın (№) 2346, ISBN 978-605-360-383-2, Editör Levent Cinemre, I. Baskı Eylül 2011 Bilnet Matbaacılık Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş. Ümraniye İstanbul, s.179'da olması gerekirdi]; Cumhuriyet gazetesi Bilim&Teknoloji ekinin, konuyu önemi ile ters-orantılı olarak işlemiş olduğu [bkz: Rennan Pekünlü, “Karikatüre yorum” (tek sütun üzerine) başlıklı okur mektubu, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 27, Sayı 1382, 13 Eylül 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.15]; bir sayının hemen yanına yazılan birimin inceliklerinin yaşamsal ve de dirimsel önemini, Arolat sözlüklerinin Fransızcadan bozma «Serten (kur)» (ing. certain) ve «enserten (kur)» (ing. incertain) kavramlarına yer, leksikografik sırayı henüz şaşırmadığı yıllarda ve okurlarından “halkımız böyle diyor, biz n'aapalım” diye özür dilemeği de unutmaksızın vermekle teslim etmiş oldukları [bkz: “Ansiklopedik Kambiyo Sözlüğü”, Dünya Yayınları Sözlük Dizisi 2, “Globus”Dünya Basınevi, ISBN 975-7632-83-X, Genişletilmiş ikinci Baskı Temmuz 1998, s.227, 84]; NETEKiM «(19 Aralık 1971 tarihinde) Amerikan doları(nı) % 7,89 oranında devalüe ed(en)» «Türkiye’nin (aynı yılın 5 Eylül tarihinde) mark’ın değerini yükseltti(ği). Mark(ın), 4.48 TL'ye çıktı(ğı)» [bkz: “Milliyet 1971”, Milliyet Yayınları, s.17, 14]; bu iki haberi Anadolu Ajansı’nın “TL devalüe edildi. 1 Alman Markı 4.03 Türk Lirası oldu” ve “TL'nin değeri yeniden belirlendi. 1 dolar 14 lira oldu” diye yazdığı [bkz: 5 Eylül ve 21 Aralı 1971 maddeleri, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.234]; ne var ki, gazetelerin dış-mahreçli “Altın 1894 dolarla yeni rekor kırdı” haberi benzeri “Türkiye'de altının gramı tarihinde ilk kez 80 lirayı aştı” haberini, hangi yılın lirasından söz etmekte olduğu ayrıntısını (tıpkı Devrim otomobiline konulması unutulan benzin gibi) “es geçerek” üretir(!) oldukları [bkz: (1) Karataş, N., “Altın 1894 dolarla yeni rekor kırdı, 'yastık altı' 300 milyar dolara çıktı” (3 sütun üzerine manşet) ve (2) “Rekor” (tek sütun üzerine manşet) haberleri, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı (1) 22849 ve (2) 22788, (1) 23 Ağustos 2011 Salı ve (2) 23 Haziran 2011 Perşembe, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, (1) s.9 ve (2) s.1]; Sn. Kafaoğlu’nun «Demek oluyor ki, ülkelerin dış para değeri, aslında; alış-veriş sepetlerine konan malların birbirine göre değişim oranlarını esas alarak belirlenen, ortaya çıkan değerdir» diye yazmış olduğu [bkz: Kafaoğlu, A. B., “İktisatta Doğrular ve Yanlışlar”, Alan Yayıncılık 25, Güncel Sorunlar Dizisi 4, ISBN 975-7414-58-1, Birinci Baskı (1?) Mayıs 1984 Öztürk Matbaası, s.34]; “Demek oluyor ki, ülke parasının dış değeri, alış-veriş sepetine konan ve onun da başka ülkelerin sepetlerine koyduğu malların birbirine göre değişim oranları esas alınarak belirlenen ya da ortaya çıkan bir râyiçtir (veya orandır)” demek istemiş olabileceği ve şâyet muradı bu ise “esas almak” dediği şeyin de “ağırlıklı ortalama almak” olması gerektiği; Sn. Onur Kumbaracıbaşı’nın, öğrencilerini, «Türkiye’nin (aleyhimize gelişmesi hep endişe ile karşılanan) Net Trampa Ticaret Hadleri»ni «ihracat miktar endeksleri» ile çarparak bulduğu «3) Gelir Ticaret Hadleri»nin, “net trampa ticaret hadlerinin tersine sürekli bir artış göstermekte” olması, yani sürümden kazanmakta olduğumuz züğürt tesellisi ile avutmağa çalışmış olduğu [bkz: Kumbaracıbaşı, Doç. Dr. O., “Dış Ticaret Teorisi ve Uluslararası Ekonomi”, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Neşriyat ve Sosyal Yardım Bürosu, San Matbaası Ankara (1?) Mayıs 1973, s.60-62]; bir hidro-elektrik santralı (H.E.S) yapmak için dökülmesi gereken betonla yaklaşık 500000 konut yapmanın mümkün olduğu [bkz: Erdil, M., “Deriner'e 500 bin konutluk beton girdi, 'uçak çarpsa sinek konmuş gibi' olacak” (2 sütun üzerine manşet) köşe yazısı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 62, Sayı 22474, 14 Ağustos 2010 Cumartesi, s.12]; kezâ 10 dâireli bir apartmanı Türkiye’de yarım asırdır mevcut inşaat teknolojisini kullanarak yapmak için sarfedilen mesainin 10 gecekondu yapmak için sarfedilmekte olan mesai toplamından az ve köy evinin de hiç değilse sağlık koşullarına gecekondudan daha uygun olduğu; İngilizce “size” ve “scale” sözcüklerinin her ikisinin de Türkçe’de “ölçek” sözcüğü ile karşılanmağa çalışıldığı ve bunlardan birincisinin ikincisinden çok daha kolay büyütülebilir olduğu [e.g. Bilgin, E., “Büyük firmalarda (ölçü birimi TL ile ölçülen) ölçek büyümesi yavaşlıyor” (5 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9533, 08 Eylül 2011 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.4 ve (1) “Sabancı Enerjisa'yı 4 şirkete 'çatı' yaptı, sektörün 'devi' oldu” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 22877, 20 Eylül 2011 Salı, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.10]; komuta-ekonomisinin ikinci büyük yasal dayanağı olarak 18 Ocak 1940 tarihinde kabul edilen 3780 Sayılı “Millî Korunma Kanunu”nun kapsamı dışında sehven tutulan gayrimenkul inşası işkolunun [bkz: AKiS dergisi, Cilt VII, Sayı 115, 21 Temmuz 1956, s.14] 24 Ocak 1980 iktisadi ıslahat kararlarından itibaren Türkiye’nin istihdam sorununun çözümü ve dışticaret açığının kapatılmasında önemli rol oynayacak olduğu [bkz: Ongun, M. T., “Türkiye'de Cari Açıklar ve Ekonomik Krizler”, Kriz ve IMF Politikaları, ed. Ömer Faruk Çolak, © 2002 Alkım Yayınevi, ISBN? 978-975-3372107, s.80]; buna karşın, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, “ihracat (dış-satım) kapsamına”, ancak yarım asır kadar sonra, 07 Ocak 1993 tarihinde alınmış olduğu [bkz: Ekonomik Trend dergisinin özel eki “Almanak '93”, s.5]; buna da şükür, zirâ Prof. Dr. Korkut Boratav’ın, sorduğu F.A.Q-74 “Müteahhitlerle kapitalistler arasında ne gibi farklar vardır?” sorusunu, yine kendisinin (meâlen) “Talep tahmini yapmak zorunda olan kapitalistler (müteveffâ Sakıp Sabancı’nın risk-alma olgusunu anlatmak için kullandığı deyim ile) ellerini taşın altına böylelikle koyarlarken, sâbit istihkak alan müteahhitler koymazlar” diye yanıtlamış olduğu [bkz: Boratav, K., “100 Soruda Gelir Dağılımı”, Gerçek Yayınevi, 100 Soruda Dizisi 9, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı (1?) Mayıs 1972 Yaylacık Matbaası, s.169]; Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan’ın “kolay para (kazanma) kapısı inşaat yerine artık sanayiye yatırıma dönülmesi gerektiğini söyledi(ği)” [bkz: “İnşaattan sanayiye yönelmeliyiz” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, ISSN 1304-6632, Yıl 66, Sayı 24058, 03 Eylül 2014 Çarşamba, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.1]; oysa “Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin (Engineering News Record)” bildirdiğine göre müteahhitlikte dünya çapında ikinci olduğumuz [bkz: (1) “Müteahhitlikte ikinci sıradayız” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Yeni Asya gzt., Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ, ISSN 1301-7748, Yıl 45 Sayı 16.009, 31 Ağustos 2014 Pazar, Ankara Adana baskı Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A. Ş., s.8 ve (2) “Sektörden” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer, Yazıişleri Müdürü Ayşe Yıldırım Başlangıç, ISSN 977-1300-0934, 90.Yıl, Sayı 32510, 10 Ekim 2014 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.10]; Babacan’ın ileri sürdüğü Boratav-eytişimsel ve de Kazgan-bilimsel savın inşaat sektörü baronu Sn. Ali Ağaoğlu tarafından CHP'ye yakışacak bir ebucehil inkârı ile yadsınmış olduğu [bkz: “Sen neyi durduruyorsun” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, ISSN 1304-6632, Yıl 66, Sayı 24065, 10 Eylül 2014 Çarşamba, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.12]; müteahhitlerin istihkaklarının ödenmemesi veya bir talep kısıntısından “450 bin kişi(nin) doğrudan etkileniyor” olabileceği [bkz: “Karayolu ödenekleri kısıldı, müteahhitler zor durumda” (4,5 sütun üzerine başlıklı) haberi içinde arabaşlık, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9872, 16 Ekim 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.13]; «Yurt dışında çalışan işçilere bedelini dövizle ödemek (koşulu ile) Türkiye’de üretilen taşıtları sıra beklemeden satın alma hakkı tanındı(ğı)» ve bunun doğru Türkçe sözdizimi ile anlatımının «Yurt dışında çalışan işçilere, Türkiye’de üretilen taşıt araçlarını sıra beklemeden alma hakkı, bedelini dövizle ödemeleri (koşulu ile) tanındı» olması gerektiği [bkz: 28 Temmuz 1978 maddeleri (4/5), “Hürriyet 1979 Ansiklopedik Yıllığı”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür - Ofset Matbaası - İstanbul (1979), s.66]; genellikle (en azından cebirsel anlamda) bölünebilir ürün(ler) üreten imalatçıların talep tahminlerinde yanıldıklarında uğradıkları zarar yanılma payları ile doğru orantılı bir “yok satma” veya stok yapmakla sınırlı olmasına karşın, genellikle bölünemez ürün(ler) üreten müteahhitlerin özellikle de yurtdışı yükümlülüklerinin gereklerini yerine getir(e)medikleri takdirde teminat mektuplarının nakte çevrilecek olmasının “Türk banka sistemini kökünden sarsa(cağı)” ve DEiK/Türk-Katar İş Konseyi Başkanı ve Yüksel İnşaat CEO’su Sn. Emin Sazak’ın, “Türk müteahhitlerinin yurtdışında diğer müteahhitlerle rekabet şansını olumsuz yönde etkileyen teminat mektubu sorunuyla sektördeki kurumsallaşma sorununu paralel görüyor” olduğu [bkz: Uras, Dr. G. T., “.... ve Türkiye”, Ekonomide Diyalog dergisi, Diyalog Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Şeref Özgencil, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tunca Aykut, Yıl 3, Sayı 22, Mart-Nisan 1985, Basıldığı Yer Alaş Matbaacılık, s.41 ve “Teminat mektupları sorununun çözümü kurumsallaşma” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Referans gzt. Küresel eki, Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık, 07 Nisan 2008 Pazartesi, Basıldığı yer Doğan Printing Center Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.1]; “kapitalist”(!) Sakıp Sabancı’nın, Prof. Boratav gibi düşünmeyen kamu görevlilerini, Çalışma Bakanı Sn. Aydın Güven Gürkan’ın 26 Mayıs 1995 tarihinde tertiplenen ISO toplantısına katılmaması üzerine, “sosyal-kafalı fren memurları” diye “betimlemiş” olduğu; yabancı sermayeye «(…) lisansör firmaların kendi dış pazarlarından bize kontenjan sağla(maları)» koşulu dayatan devlet memurlarının bu “sosyal kafalı fren-memuru” kategorisi kapsamı dışında tutuldukları [bkz: «50 yılda türk sanayii», Bu eser Cumhuriyetin 50. yıl dönümü için (T.C.) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlattırılmış ve yirmi bin adet basılmıştır, Baskı Mars Matbaası 1973 Ankara, s.397]; böyle bir imtiyaz kopartmağa, en geniş dış pazarlarını sırası ile Cezayir, R. Federasyonu, Şili, İran, Peru, Kolombiya, Mısır, Irak, Uruguay ve Ukrayna’da bulabilen Çin Halk Cumhuriyeti’nin gücünün bile yetmemiş olduğu [bkz: Mitchell, T., “Stalled advance: Chinese carmakers yet to make their marque” (title over 2 columns) News Analysis, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014 No.38,460, Tuesday February 04 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.13]; “Many Democrats typically oppose trade deals, along with their allies in unions and environmental and consumer groups, because they do not want to encourage free-trade agreements that they say would siphon off manufacturing jobs in the United states and create pollution (abroad)” olduğu [bkz: (i) Landler, M. & Weisman, J., “Trade deals with Europe and Asia jeopardized” (title on one column) news ve (ii) Gordon, M. R. & Davenport, C., “Kerry urges Indonesia to take action on warming” (title over one colunm) news, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher, ISSN 2269-9740, Issue No.40,724, MONDAY February 17 2014, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.(i)16, (ii)18]; “Hatta zorunluluk yoksa, gece işyerlerinde çalışma yapılma(ması) ya da gece çalışmasından caydırmak için gece çalışmasının ücretlendirilmesinin daha yüksek tutulması yönünde bir yönetmelik çıkarılacağı mülga 1475 sayılı İş Kanunundan bu yana, 4857 sayılı İş Kanununda da hükme bağlanmış(.). Ancak bu yönetmelik hiçbir zaman çıkartılmamış” olduğu [bkz: Keskin, D., “Gece çalışması vardiyalı olmak zorunda mı?”, ASMMO Bülten, Sahibi Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Adına Mehmet Koç, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmettin Keleş, ISSN 1307-7554, Yıl 21, Sayı 198, Kasım-Aralık 2011, Baskı 23.02.2012 Bizim Repro Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. İskitler Ankara, s.72]; «birçok sanayi kol(unu) faaliyet(ini) durdurmak zorunda (bırakan) ve binlerce işçi(nin) sokakta kal(malarına)» neden olan Atlantik-ötesi freni ise Amerikan emperyalizminin yapmış olduğu [bkz: Rosaliev, Y. N., «Türkiye Sanayi Proletaryası», Yar (bana bir eğlence medet) Yayınları 19, İnceleme ve Araştırma Dizisi 6, Dizgi - Tertip - Baskı İleri Sanat Matbaası Nisan 1974 İstanbul, s.72]; halk arasında “ANAYOL hükumetleri” olarak bilinen 52. ve 53.üncü Cumhuriyet hükümetlerin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın «Gel evlâdım, gel yavrum, bak millet hızmet bekliyor» çağrısı üzerine işbaşı yapan liderleri için de “C.E.O'm olsalar, ikisinin de işine derhal son verirdim” dediği; bu anıtsal “*"gel evladım, gel yavrum bak millet"* (dizisi Google arama-motorunda 20 Mart 2012 Salı günü itibariyle arandığında) (…) hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; babası Hacı Ömer Sabancı zamanındaki kapitalistlerin, Boratav’ın kapitalizmin “sine-qua-non”u saydığı gereksinimi hiç değilse bir zamanlar, o da “II.ci Dünya Savaşından sonra” duymadıklarını «Türkiye'de özel endüstri alanında piyasa araştırmaları hiç denecek kadar azdı. Müteşebbisler ellerine geçirecekleri herhangi bir malın piyasada ergeç yüksek fiyatla satılacağını sanıyorlardı» diye itiraf etmiş oldukları [bkz: Milliyet Kültür Kulübü, “Karma Ekonomi”, Bu kitap Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti ve Milliyet Gazetesi işbirliği ile hazırlanmıştır, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti. – İstanbul 1967, s.20]; “1980'li yıllarda pazar araştırması denildiği zaman, bir büroda toplanmış birkaç uzman akla geliyor” ve “Sektör(ün) 80'den sonra kendisini hızla geliştirdi(ğinin)” savunulmuş olduğu [bkz: “Araştırma sektörüne Türk mührü: Barem”, Habercilikte Son Nokta dergisi, İmtiyaz Sahibi ve Genel Yönetmen Masum Türker, Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Önal, Yıl 12, Sayı 26, 19-25 Haziran 1994, Basıldığı Yer GE-PA A.Ş., s.62]; oysa bu ihtiyâcı duymayan imalatçı firmaların, yarım asır sonra bugün bile var oldukları [bkz: Sezer, M., “İşler açıldı, kamyonda sıra üç aya çıktı” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14386, 05 Ağustos 2010 Perşembe, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.5]; oysa “Dünyanın en önemli 5 trend analizcisinden biri kabul edilen Marian Salzman('ın) önümüzdeki dönemde dünyaya hakim olacak trendleri Perakende Günleri 06'da açıklayacak” olduğu [bkz: “Trend analizcisi Salzman geliyor” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Fuat Bol, Yıl 37, Sayı 12905, 12 Temmuz 2006 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler/Ankara, s.7]; Sn. Seyhan Erdoğdu’nun ise, yapı endüstrisi konulu yazısında kullandığı “kapitalist” sözcüğünden hemen sonra açtığı parantez içine “müteahhit” yazmakla, Prof. Boratav’ın devrime-götüreceği-kesin (12 Eylül 1980 netEkim devrimi) doğru yolundan sapmış olduğu [bkz: Erdoğdu, S., “Ev Kirası ve Arsa Rantı Üzerine”, Yeni Ülke dergisi, Sahibi Vahap Erdoğdu, Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Torun, Sayı 2, Ocak Şubat Mart 1978, Basıldığı Yer İlkyaz Basımevi Ankara, s.102]; işbu “Millî Korunma Kanunu”nun, tatbik mevkiine, 1978 yılında işbaşına geçecek olan “Güneş Motel hükümeti” [bkz: Kongar, E., “21. Yüzyılda Türkiye”, Remzi Kitabevi, Büyük Fikir Kitapları Dizisi 101, ISBN 975-14-0624-2, Yirmi İkinci Basım 1999, s.293] tarafından, “stokçulukla mücadele” ve “istifçilikle mücadele” adları altında tekrar konulmağa çalışıldığı; Kore’de savaşanların bu vazifeye (gönüllülük temelinde) kendilerinin tâlip oldukları ve Kenan Evren’in Kore gazilerinin maaşlarını kestiği; 1950'li yıllarda bir Türk generalinin ancak Amerikalı çavuşların aldıkları düzeyde maaş alıyor olduğu; “İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerinin”, devletten, 30 Ekim 2009 günü itibarı ile 327.80 lira aylık alıyor oldukları [bkz: “Gazilere de memurlar kadar zam verilecek” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Aydın Doğan, Yıl 61, Sayı 22185, 30 Ekim 2009 CUMA, s.13]; genç bir teğmen olarak gittiği Kore ve Japonya'da dinlediği 'calypso' müziği Türkçe icrâ ederek “Kalipso Kralı” olan Metin Ersoy’un 18.05.2007 tarihli (ve 14.01.2010 tarihi itibarı ile www.youtube.com portalından izlenebilen) “İstanbul Saint Michel Lisesi'nde Şiir Resitali” video kaydında “Hasta Siempre Comandante (Che Guevara)” adlı parçayı (kendi deyişi ile) “terennüm” etmezden az önce (verbatim) “biraz evvel şairlerden bahsederken içimde bir titreme oldu, Can Yücel, Can Yücel’in babasını tanıyorsunuz herhalde, maarif vekili Hasan ‘Ally’ YÜCEL maarif vekiliydi ve Vefâ’lıydı, (…) O bir tıp doktoruydu, Arjantinli, insanlığa hizmet etmek için (seçmişti bu mesleği) ama Güney Amerika’nın şartları bu insanı bir devrimci yaptı. Neden? Diktatörlüğe karşı, EMPERYALiZME KARŞI bu (insanlığa hizmet) savaşını verdi (O)” dediği; oysa, XX.inci Yüzyıl’ın hiç değilse ilk yarısında “Türk tacirler(i) ve büyük arazi sahipleri(nin), yabancı sermaye çevreleri karşısında iktisadi bağımsızlık peşinde koşmak için bir neden görmüyor” oldukları [bkz: Tezel, Y. S., “Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (19231950)”, Yurt Yayınları 4, Genişletilmiş 2. Basım 1986 Maya Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. Küçükesat Ankara, s.392]; “veteran” Metin Ersoy’un işbû Kalipsosunun eytişimsel ve de Perinçek-bilimsel ifâdesinin “Bunu (=Emperyalizm'in onur kırıcı 'eskimiş-teknoloji dayatması') kırmak lâzım. Bunun mümkün olduğunu Güney Kore göstermiştir. (…) O askeri diktatörlük ile yapmıştır, ben burada bir sol kitle partisinin bunu kendi yoğurt yiyişine göre yapabileceğini düşünüyorum” olduğu [bkz: Çakmak, A., “Sol Sermayeyi Yönetebilir”, Ekonomiye Soldan Bakış Sempozyumu 25-26 Mart 1995, Bu sempozyum Heinrich Böll (ve Yönet) Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir, Alan Yayıncılık 170, Panel Dizisi 8, ISBN 975-7414-57-3, Birinci Baskı Kasım 1996 Mart Matbaacılık ve Sanatları, s.56]; “500 büyük sanayi kuruluşu içinde en yüksek katma değeri %43.6 ile orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler gurubunun yarattığı görülüyor. Onu %36.1 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler gurubu izliyor. (…) Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler gurubunun payının (ise) yüzde 2.6 ile ne kadar düşük olduğu(nun) ortada” olduğu [bkz: Akıncı, S. & Kocagil, M., “Dev şirketler kârlarını finansmana kullandı” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10391, 25 Haziran 2014 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.17]; bu %2,6 nispetinin yaza yaza bitirilemediği [bkz: (1) Ufuk Söylemez, “Tükettiğimizin resmidir!” (tek sütun üzerine) başlıklı Ufka Bakış köşe yazısı, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2418, 26 Haziran 2014 Perşembe, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. Mat-Sit iş Merkezi 35. Cadde No.2/11 İvedik osb Yenimahalle / Ankara, s.5, (2) Talip Aktaş, “Sanayi devlet zoruyla katma değer üretiyor” (tam sayfa altına) başlıklı Analiz köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10408, 14 Temmuz 2014 Pazartesi, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.04, (3) “Sanayi kan kaybediyor” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, (Politik) Ekonomik Durum aylık gazetesi, İmtiyaz Sahibi Cahit Çataloğlu, Sorumlu Müdür M. Yüksel Özbek, Sayı 204, Temmuz 2014, Basıldığı yer İhlas Gazetecilik A.Ş. Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No.11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL, s.9, (4) “Küçükler borca battı” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Üzdiyen, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, ISSN 1304-9178, Yıl 20, Sayı 7123, 23 Temmuz 2014 Çarşamba, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.9, (5) “Teknolojide Birinci 500'e fark attılar” (tek sütun üzerine)arabaşlığı, “İkinci 500Büyük'te borçların özkaynağa oranı son 10 yılın zirvesinde” (4 sütun üzerine) başlıklı Güncel haberi içinde, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10415, 23 Temmuz 2014 Çarşamba, Dizgi ve Baskı Dünya Süper Veb A. Ş. 100. Yıl Mahallesi 34204 Bağcılar / İstanbul, s.10 ve (6) Tevfik Güngör, “Düşük teknoloji kapanı ve Türkiye” (3 sütun üzerine) başlıklı Olayların İçinden köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10468, 26 Eylül 2014 CUMA, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.02]; İstanbul’un katma değeri içinde “High-tech sectors”un %18.25 payının %16.7 olan dünya ortalamasının üzerine daha 2000 yılında çıkmış olduğunun ise “ortada” değil, OECD yayınlarında olduğu [bkz: “Table 1.7. Specialisation in the manufacturing industry in Istanbul (2000)”, OECD Territorial Reviews Istanbul Turkey”, © OECD 2008, ISBN 978-92-64-04371-8 – No.56071 2008, p.56-58]; Nişantaşı’ndan direkt Manhattan’a yayın yapan Cornucopia dergisinin bildirdiğine göre “(…) Constantinople as a seat of gay frivolity” İstanbul’un bir “production powerhouse” mertebesine ATATÜRK ilke ve inkılapları sayesinde yükselmiş olduğu [bkz: “Beyoğlu in the jazz age: Dancing untill daybreak”, Cornucopia © Caique Publishing Ltd I Rutland Court Edinburgh EH3 8EY and Kayık Yayıncılık ve Turizm Tic Ltd Şti PK51 Teşvikiye 34367 Istanbul, Publishing Director Berrin Torolsan, ISSN 13018175, Issue 51 2014, Printing and colour origination Ofset Yapımevi Şair Sok. 4 Kağıthane 34410 Istanbul, p.71]; “Frenk mahalleleri, öteki adıyla ‘Gavur İzmir’ ne denli gösterişli, aydınlık, çekiciyse, ‘Türk İzmir’(in de) o ölçüde sönük, karanlık (ve) bakımsız” olduğu [bkz: Korkmaz Alemdar, “Medya: Sahibini söyle kim olduğunu söyleyeyim”, Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi dergisi, İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Filiz Nayır Deniztekin, Genel Yayın Yönetmeni Enver Ercan, Editör Mehmet Erte, ISSN 1300-1728-0-0, 83.yıl, sayı 1303, 01 Nisan 2016, Baskı Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No.3/1 Baha İş Merkezi A Blok Haramidere - Avcılar / İstanbul Sertifika No.12027, s.47]; Genel Kurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un gayrimüslim burjuvaziyi ‘gayri-millî’ addetmekte olduğu [bkz: “Başbuğ: burjuvazi milli olmalı” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Özgür Bora Toran, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 3066, 06 Nisan 2016 Çarşamba, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.2]; XX.yy'ın başında İstanbul’un “Üstelik yeniliklere açık, belki de geleceğin Paris'i olacak kadar yeniliklere açık…” bir şehir olduğu [bkz: Ahmet Ümit, Elveda güzel vatanım, Everest Yayın No.1474, Türkçe Edebiyat (dizisi) 550, Editör Mehmet Said Aydın, ISBN 978-605-141-948-0 Sertifika No.10905, Baskı ve Cilt Melisa Matbaacılık Matbaa Sertifika No.12088, s.128]; “İstanbul('un) bir gün Paris ya da Londra gibi düzenli ve müreffeh olabil(eceğinden)” yana hiçbir kuşkusu olmayan Osmanlı aydınının asıl endişesinin o İstanbul’da kendisine yer olup olmayacağı hususunda olduğu [bkz: Nilgün Cerrahoğlu, “Andrew Mango ve Bir Dönemin Sonu” (tek sütun üstüne) başlıklı Sağnak köşe yazısı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdür Yrd.-Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, ISSN 977-1300-0934, 90.Yıl, Sayı 32418, 10 Temmuz 2014 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.13]; hadi “Mango emperyalizmin adamıdır” diyelim, Kemalist devrim(!)in yüce ereğinin gelişen burjuvazi içinde Müslüman Türklere kota/kontenjan ayırmak olduğunu, Sovyetler Birliği’nin de, tarihe düştüğü “Türk milli burjuvazisi halen zayıf” notu ile teyit etmiş olduğu [bkz: Perinçek, Dr. M., “Sovyetler'den ‘Eski Türkiye’ izlenimleri”, Bilim ve Ütopya Aylık Bilim Kültür ve Politika Dergisi dergisi, S.S.Ütopya Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yay. ve Üretim Koop. Adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Semih Koray, Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo, ISSN 1301-6717, Şubat 2015, Yıl 21, Sayı 248, Basıldığı Yer Kayhan Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Davutpaşa Cad. Güven San. Sit. C-Blok No.244 Sertifika No.12156 Topkapı - Zeytinburnu / İST., s.49]; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası iMKB'nin “surda açılmış bir gedik” değil, fakat gelişen burjuvazide Türklere bir kota/kontenjan ayırma Atatürkçü emeline hizmet etmek için kurulmuş bir “hattı müdafaa” olduğu [bkz: (i) Gürdamar, J. Y., “Borsa kotundan çıkışı yabancı ortaklar istiyor” (4 sütun üzerine) başlıklı Finans Günlüğü haberi ve (ii) “CHP borsadan çıkışları Meclis'e taşıdı” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-(i)10413, (ii) -10418, 21 Temmuz 2014 Pazartesi, (ii) 26 Temmuz 2014 Cumartesi, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.(i)07, (ii)08]; bankacıların bu borsada alınıp satılan kağıt parçalarına “(Atatürkçü şirketlerin) beş para etmez hisseleri” nazarı ile bakıyor oldukları [bkz: Tunaboylu, O., “Babama Anlattığım Bürokrasi ve Bankacılık Hikâyeleri”, İmge Kitabevi Yayıncılık Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Konur Sok. No.3 Kızılay 06650 Ankara (Sertifika No.11546), © İmge Kitabevi Yayınlar, Osman Tunaboylu 2012, Editör Yavuz Aloğan, ISBN 978-975-533-706-7, 1. Baskı Mayıs 2012 Cilt Pelin Ofset Tipo Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Matbaacılar Sitesi 558.Sok No.28 Yenimahalle-Ankara (Sertifika No.16157), s.358]; iMKB ile küresel borsalar arasında “The Hong Kong-Shanghai Stock Connect” benzeri bir irtibatın hiçbir zaman kurulmamış olduğu [bkz: Hughes, J. & Colback, L., “China rules threaten access to stocks” (title over 6 columns) Equities news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,641, Week 36, Thursday September 04 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.22]; Atatürkçülerin bu rabıtanın kurulmasını son dakikada, can havli ile engellemiş oldukları [bkz: Stafford, P., “Hong Kong-Shanghai bourse venture delayed” (title over 3 columns) General financial news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,686, Monday 27 October 2014, p.18]; Arolat gazetesinin, Berlin Duvarı’nın yıkılması kadar görkemli bu olayı, Yeni Forum’culuk yapmış olmamak endişesi ile, ancak onbirinci sayfasından vermiş ve duvarın vaktiyle kapitalist sömürüye karşı kurulmuş bir hattı müdafaa olduğunu da paranın hangi yönde aktığını başlıkta belirterek anımsatmış olduğu [bkz: “Çin kapılarını açtı, para Şanghay'a aktı” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10510, 18 Kasım 2014 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.11 ve (2) Noble and Huges & Zhang, “Shanghai-HK trade channel tipped to reshape China's investment landscape” (title over 3 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,704, Monday 17 November 2014, p.1]; Sağ Kemalistlerin, Japonya’nın 1980'li yılların ilk yarısında uyguladığı sıkı kambiyo kontrollerine de, böyle bir “iktisadî hattı müdafaa” nazarı ile bakmış oldukları; global rakibi FT gazetesinin, Arolat’ı, hemen ertesi gün, “(…) Chinese companies expanding overseas as Beijing reduces restriction on outward investment” diye tekzip etmiş olduğu [bkz: Sanderson, H. & Hornby, L., “China's Hebei swoops on steel trader” (title over 3 columns) Industrial metals news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,706, Wednesday 19 November 2014, p.16]; bir hafta kadar sonra da, emekçilerin birikimlerinin tam aksi istikamette “aktı(ğını)” muştulamış olduğu [bkz: Marriage, M., “China enables national pensions to invest more assets offshore” (title over 4 columns) Pensions Industry news, FTfm annex of Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014 No.38,716, Monday December 2014, p.2]; gazetenin global rakibi ve derin okurlarından “Tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki suların akıntısı gibi… Suyun altındaki yön ile üstündeki yönün tamamen aksi yönde olması hali. (…) Bunu dışarıdan göremezsiniz, hissedemezsiniz. İçinde olmanız gerekir ki, akıntıları veya gelişmeleri anlayabilesiniz” yazınsallığı ile özür dilemek zorunda kalmış olduğu [bkz: Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, “Aile şirketleri için bir umut: TAiDER” (4 sütun üzerine) başlıklı Eko Ankara köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10523, 03 Aralık 2014 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.13]; eytişimsel ve de Marx-bilimsel Pravda gerçeğinin “China suffered its largest capital outflows on record in the fourth quarter last year, according to balance of payments data released on Tuesday” yönünde olduğu [bkz: Clover, C., “China exports fall as trade surplus hits record $60bn” (title over 2 columns) Slowdown news, © The Financial Times Limited 2015 No.38,773, Monday 09 February 2015, p.4]; imalat sanayi şirketlerinin bu borsada alınıp-satılan hissesenetleri tutarının banka (lenders) hissesenetleri tutarından bile az olduğu [bkz: “Turkey” (title over one column) Lex Column news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,639, Week 36, Tuesday September 02 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.10]; “(…) only Kosovo and Turkmenistan of all the newly independent countries since 1989 had not set up a (national) exchange” olduğu [bkz: Mackintosh, J., “Scotsie 100 undone by dire performance of banks” (title over 5 columns) Equities news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,597, Week 29, Tuesday July 15 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.26]; soydaşlarımızın ÜST AKIL ile çok daha dolaysız bağlantılar kuruyor oldukları [bkz: “Karargah Priştine'de, ofis Lahey'de” (tek sütun altına) başlıklı haberi, Anayurt gzt., İmtiyaz Sahibi Peyman Alan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Saniye Doğukan, 1ISSN 1305-306x, Yıl 23 Sayı 8073, 07 Ağustos 2015 CUMA, Basım Yeri Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik/Ankara, s.12]; Özal bakanı Tınaz Titiz’in, siyasi parti programı formatında yazdığı kitabında, “Sermaye piyasası” bahsini, “Ekonomik Politikalar” başlığı altında incelediği 21 bahis arasına, sehven almamış olduğu [bkz: Titiz, T., “Eko-Liberal Hareket”, İnkılâp Kitabevi, ISBN 975-10-0557-4, 93-34-Y-0051-0477, İkinci Baskı Teknografik Matbaacılık A. Ş. 1993, s.vii-viii]; NETEKiM “China's leaders have pledged to increase the role of capital markets to reduce reliance on large state-owned banks, which often shy away from lending to smaller companies” olduğu [bkz: Wildau, G., “Chinese ventures flock to new OTC board” (title over 3 columns) Equities news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,699, Tuesday 11 November 2014, p.22]; LSE'in cazibesine dayanamayan Glasgow menkul kıymetler borsasının 1973 yılında kapanmış olduğu [bkz: Keohane, D., “Only a short-term hit for equities, ex-UK?” (title over 2 columns) FT Alphaville news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,646, Week 37, Wednesday September 03 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.22]; Sorosgillerden Bill Gross’un, öyle değil ulusal menkul kıymetler borsası, merkez bankası kurmağı bile “emperyalizme karşı Atatürkçü bir baş kaldırma” addediyor olduğu [bkz: “Central banks ‘distorting’ capitalism, says Gross” (title over one column) fastFT, © The Financial Times Limited 2015 No.38,765, Friday 30 January 2015, p.20]; içeriğini 15 Eylül 2014 Pazartesi günü itibarı ile yenileyen FT gazetesinin hafta içinde 22. sayfasında “Other International Stocks” başlığı altında verir olduğu Türk hissesenetleri fiyatlarını artık vermez olduğu; şansını öyle sadece millî değil, fakat beynelmilel borsalarda aramanın (ing. “seeking (one's) fortune on western exchanges”) teknik olarak mümkün olduğu e-bedestanların pek alâ Türkiye’de de kurulabiliyor oldukları [bkz: Meyer, G., “Trading places” (title over full page) Outsourcing news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2015, No.38,799, Wednesday 11 March 2015, p.7]; “The Vatican library, in spite of its image as a conservative institution, was already using advanced technology originally developed by Nasa to store documents digitally” olduğu halde, Nur cemaatinin bir senedir “bandrol” tantanası yapmakta olduğu [bkz: Inagaki, K., “Japanese know-how revelas Vatican's treasures” (title over 5 columns) Digital technology news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2015, No.38,799, Wednesday 11 March 2015, p.16]; Atatürk’ün Millî Piyango biletlerinin yerini zamanla esham ve tahvilâtın alacağını ummuş olduğu; bir “millî borsa” çok arzu edildiği halde, onun embriyosu Millî Piyango’ya kötü gözle bakılmakta olduğu [bkz: Ali Ferşadoğlu, “Milli piyango, milli kumar” (3 sütun üzerine) başlıklı Yerin Kulağı köşe yazısı, Yeni Asya gzt., Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ, ISSN 13017748, Yıl 45 Sayı 16.130, 30 Aralık 2014 Salı, Ankara Adana baskı Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A. Ş., s.5]; “Bir dane-i hakikat(in), bir harman hayalâta müreccah” olduğu; Teknokratik Ütopyacılığın “Tekniğin gittikçe ağır basarak anamalcılığın çelişmelerini aştığı ve onu dengeye soktuğu savı…” olduğu, ve “Marksçılar(ın) kimi teknokratların bu düşünü ütopyacılık (Os. Hayalperestlik)’la niteler” oldukları [bkz: Hançerlioğlu, O., “Ekonomi Sözlüğü”, Remzi Kitabevi, Büyük Fikir Kitapları Dizisi 15, Yükselen Matbaacılık Limited Şirketi Cağaloğlu İstanbul, Birinci Basım – Haziran 1972, s.305]; Sn. Orhan Pamuk’un “birtakım mühendis ve teknisyenlerle birlikte ilk Türk fermuarını gerçekleştirmek için hummalı bir çalışma” yapılan NuriDemirağ-ocağına (a harfine şapkasını giydirmeği de unutmaksızın) “imalâthane”, eseri Nobel jürisinin dikkatine arzeden çevirmenin ise (insanların günde 8 saatten fazla boğaz-tokluğuna çalıştırıldıkları kampus anlamında) “sweatshop” demiş oldukları [bkz: Orhan Pamuk, (1.i) «Kara Kitap Roman», © Orhan Pamuk / Can Yayınları Ltd.Şti.(1990), ISBN 975.510.142-X, 12. BASIM Ekim 1991, s.67, (1.ii) «The Black Book A novel», Copyright © 2006 by Maureen Freely (translator), Library of Congress Cataloging-in-Publication Data PL248.P34K3713 2006 894'.353—dc22, Vintage ISBN-10 1-4000-7865-2 Vintage ISBN-13 978-1-4000-7865-3, Printed in the United States of America, p.69 ve (2) “Webster's New School and Office Dictionary”, Based upon the broad foundations laid down by Noah Webster, Book Enterprises Inc. (a part of it) New York New York, Copyright 1955 by The World Publishing Company, Printed İn the United States of America, p.734]; 2011 yılı Ağustos ayında Ankara Stoa’sı Yüksel caddesinde, tam da Mülkiyeliler Birliği lokalinin kapısı önünde imza toplayan Emekçi_Hareket_Partisi mensubu/sempatizanı gence yöneltmiş olduğum “üretime 'içerden' destek (angarya) sorunsalına nasıl bir çözümsel düşünüyorsunuz yavrum?” sorusuna gencimizin “mapushanelerde süpersonik jet motoru üretmek olanaklı mıdır abi?” sorusu ile mukabele ettiği; *gecesi gündüzü düş "zeki ömer defne"* dizisi, Google arama-motorunda, ™İHA haberlerinin gazetelerde çıkmağa başladığı günlerden birinde arandığında “Yaklaşık 2.030 sonuç bulun(uyor) (0,26 saniye)” olmasına karşın, bunların arasında üstâdın Genç ENKA'lılar için yazdığı ve dizelerinden birinde de bu 'high-tech' silahın “Ankâ” adını “babalar gibi” koyduğu anıtsal şiirine tesâdüf etmenin mümkün olmadığı [bkz: “TSK'nın insansız ordusu” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23201, 26 Ocak 2012 Perşembe, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.15]; “Ergenekon davasının İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü duruşmasında, eski MiT Müsteşarı Şenkal Atasagun, emekli Orgeneral Teoman Koman, (…)” yanı sıra Türkiye Zeka Vakfı onursal kurucu başkanı ve “CHP Milletvekili (Sn.) Emrehan Halıcı('nın)” da “tanık olarak dinlenme(ler)ine karar verildi(ği)” [bkz: (1) Kırkeser, S., “Ergenekon'da tanık olacaklar” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23248, 25 Eylül 2012 Salı, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.1, 18, (2) Oyun Zeka Matematik ve Mantık Oyunları Dergisi dergisi, Türkiye Zeka Vakfı adına sahibi Emrehan Halıcı, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nihal Sandıkçı, ISSN 1307-077, Sayı 49, Temmuz 2012, Baskı Semih Ofset Ltd. Şti. ve (3) Kordemski, B. A., “Herkese Kafa Lazım 1, 2”, Türkçeye çeviri Bilge Aybudak, Kaldıraç (←hey maşşallah) Yayınevi, ISBN 978-605-88994-6-9, Takım No.978-605-88994-5-2, II. Baskı Ankara 2011 Matbaa Atalay Matbaacılık San ve Tic. Ltd. Şti. Kazım Karabekir Cad. No.89/1 İskitler Ankara]; Batı Çalışma Grubu’nun YÖK Başkanı Prof. Dr. Sn. Kemal Gürüz’den taleplerinden birinin de “yükseköğrenim sınavlarında bilgiden çok muhakeme yeteneğinin öne çıkarılması” olduğu [bkz: Doğan, C., “Gürüz'e köstebek fırçası” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Haber Türk gzt., Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yayın Danışmanı Murat Bardakçı, Yıl 5, Sayı 1552, 30 Mayıs 2013 Perşembe, Basıldığı Yer Ciner Matbaası Habertürk Matbaacılık A.Ş. Havalimanı yolu 24. km Esenboğa Ankara, s.18]; “Bilgi tek başına bir şey ifade etmiyor” buyuran Rüştü Bozkurt’un Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Sn. Vedat Mirmahmutoğulları’nın “Tarımın entelektüeli yok…” iddiasını Dünya gazetesi köşesine taşımış olduğu [bkz: (1) “Rüştü Bozkurt: Bilgi tek başına bir şey ifade etmiyor” (3 sütun üzerine) başlıklı Güncel haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10064, 31 Mayıs 2013 CUMA, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.17 ve (2) Rüştü Bozkurt, “Tarımın entelektüeli yok…” (tek sütun üzerine) başlıklı Buzdağının Dibi köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika (gzt.) Kobiden eki, Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Yazıişleri Müdür(leri) İbrahim Ekinci • Önder Barlas, Sayı 223, 31 Mayıs 2013 CUMA, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1, 2]; Müsteşar olmadan önce plastik teknolojisi Yupeeliği yapmakta olan Sn. Mirmahmutoğlulları’nın Semiha Ayverdi’nin entelektüel çiftçi Hulusi Tanman ve ailesini tanıttığı Tanmanlar makalesinden bîhaber olduğu [bkz: (1) Türk Edebiyatı dergisi Şubat 1989 ve (2) http://www.kubbealti.org.tr/files/ayverdienstitusu.pdf ]; Haldun Taner’in Forsatin Saadettin™, Calminol Saadettin™ gibi yerli ® trade-markaların çıktığı eczanede Fulbright Commission bursu başvurularının da kabul edilmekte olduğunu savunmuş olduğu [bkz: (1) «Fazilet eczahanesi (Haldun Taner) İŞT '60» ve «Fazilet eczahanesi (Haldun Taner) İŞT '60, DTGM '77 '82» maddeleri, And, M., “Oyunlar” fihristi (i) “50 Yılın Türk Tiyatrosu” kitabı içinde, İş Bankası Kültür Yayınları 124, Genel Yayın No. 247, 50.Yıl Dizisi 3, İkinci Baskı Baha Matbaası İstanbul – 1973, s.664, (ii) “Türk Tiyatrosu” kitabı içinde, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No. 247, Cumhuriyet Dizisi 10, OTM 11301023, Üçüncü Baskı Doğuş Matbaası Ankara - 1983, s.646 ve (2) Haldun Taner, “Fazilet Eczanesi”, DT Kütüphanesi (Kayıt #) F-11, Demirbaş Numarası 003223, Perde II s.«–10–», Perde I s.«–14–»]; Extreme Engineer Sn. Aykut Göker’in bunların yanına Sn. Nuri Demirağ’a ait Nu.D.36™, Nu.D.38™, Muniz M-7™ ve Muniz M-9™ markaları da ilave etmiş olduğu [bkz: Göker, A., “'Hürkuş' ya da Hüzne Dair…” (1.5 sütun üzerine başlıklı) Politik Bilim köşesi yazısı, Cumhuriyet gzt., Bilim Teknoloji eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı Adına Orhan Erinç, Yayın Yönetmeni Orhan Bursalı, Sorumlu Müdür Miyase İlknur, 26. Yıl, Sayı 1323, 27 Temmuz 2012 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.8]; «Amerika’da bir Türk mühendisi(n), Ford şirketinin gizli bir projesini yabancı şirketlere satmaya teşebbüs ettiği için 60 gün hapse ve 150.000 lira cezaya mahkûm oldu(ğu)» [bkz: 06 Ocak 1974 maddeleri (3/3), “Hürriyet 1975 Ansiklopedik Yıllığı”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası-İstanbul 1975, s.26]; “FORD Otosan Genel Müdürü (Sn.) Haydar Yenigün('ün) Ford dünyasında ABD ve İngiltereden sonra 3'üncü büyük Ar-Ge Merkezi'ne sahip olduklarını vurguladı(ğı)” [bkz: “Ar-Ge merkezimiz 14 milyon lira personel gideri desteği alıyor” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23336, 22 Aralık 2012 Cumartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.19]; İsviçre tarafından tescil edilen “Elektrik Dalında Uluslararası «Katkı» Sayılan ve Türklere Ait Çalışmaların” sayısı, 1942-1969 yılları arasında, bu ülkeye has ve Prof. Boratav’ın deyimi ile “ancak ölümle kavuşulan” türden bir istikrar sergilerken, “State of Denial” Amerika Birleşik Devletleri’nin Türk teslalara karşı takınmış olduğu ebucehil ve ebuleheb inkarını 1960 yılından sonra terketmiş olduğu [bkz: “Demokratikleşme için Plan '78_'82”, Türkiye İşçi Partisi Yayınları 19, Aralık 1978 Kent Basımevi – İstanbul, s.510]; kolektif bir çalışma ürünü gibi görünen bu başyapıtı bizzat kaleme almış olduğu inancı çok yaygın Dr. Yalçın Küçük’ün daha bir sürü akla-ziyan tezin yanı-sıra Fransız Devrimi’nin öyle “burjuvazinin yolunu açmak” gibi tırıvırı maksatlarla değil, fakat Blaise Pascal, Joseph Marie http://en.wikipedia.org/wiki/Jacquard_loom , ‘French Army Officer’ Henri http://mathworld.wolfram.com/BrocardPoints.html ve kendisi gibi mektep birincisi harika çocukların topluma geri-kazandırımları ulvî maksadıyla yapılmış olduğunu da savunduğu; Japonların II. Cihan Savaşı sırasında angarya çalıştırdıkları Çinli savaş esirleri için Mao’nun talep etmediği tazminatın ancak 2014 yılında talep edilir olduğu [bkz: Buck, T., “Japan faces threat of fresh China lawsuits after seizure” (title over 2 columns) War compensation news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,526, Week 17, Wednesday April 23 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.2]; çünkü “Equal Opportunity Employer” Amerikan bankalarının Çin Komünist partisi ileri gelenlerinin kızlarını, oğullarını, gelinlerini ve damatlarını yüksek maaşlarla istihdam ancak yurtdışı şubelerinde edebildikleri [bkz: (i) Braithwaite, T. & Anderlini, J., “JPMorgan China head quits amid hiring probe”, (ii) Anderlini, J., “Fangs departure marks turning point for banks” (title over 2 colunms) Banks news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,502, Week 13, Tuesday March 25 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.16]; “Ülker'in sahibi işadamı Murat Ülker('in), Kemalist dip dalgasının şanlı ressamı Bedri Baykam'ın ‘boş bir çerçeve’den ibaret eserine büyük para vermiş” olduğu [bkz: Ahmet Hakan, “Murat Ülker ile Bedri Baykam” (3 üzerine başlıklı) köşe yazısı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23439, 04 Nisan 2013 Perşembe, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.6]; CEO'lar gazetesi Dünya’nın, Necip Fazıl’ın «Laiklik Fransız İhtilali'nin (gayrimeşrû çocuğudur)» iddiasını, (elbette tünel tekmil olduktan sonra) Glokal bir “Devrim aslında dine karşı olmamıştır” (Gibi açsın) aydınlığa kavuşturmuş olduğu [bkz: Fındıkçıoğlu, G., “Tocqueville: Fransız Devrimi'ne 'entelektüel sağdan' ilk bakış” (tek sütun üzerine başlıklı) Glokal Bakış köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9983, 26 Şubat 2013 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.6]; “Sorun(un) kanıt eksikliği değil, kabullenme tutukluğu” olduğu [bkz: Dizdar, Y., “Bilimin uç noktaları, 'kabullenilmeyi' bekleyen kanıt yığınları” (3 sütun üzerine başlıklı) Yöneticinin Keyfi köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9843, 12 Eylül 2012 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.12]; “Bir üniversite ya da bir araştırma enstitüsünün raflarında tozlu tozlu bekleşen Ar-Ge sonuçları teknoloji” olmadığından ve “kafası çalışmayan bir sürü adam milyonlarımızı batır(mış)” olduğundan, kafası çalışanların kamusal(!) risk sermayesi ile desteklenmeleri gerektiği [bkz: (1) Demirer, Yük. Müh./İşletmeci M. A, “Teknoloji, Araştırma/Geliştirme ve Para Kuru”, Yeni Forum Siyaset İktisat Kültür Dergisi dergisi, İmtiyaz Sahibi ve Yayın Müdürü Nilüfer Yalçın, Cilt IV, Sayı 97, 15 Eylül 1983, Basıldığı Yer Tercüman Veb Ofset Tesisleri (Tunus cd.28?) -Ankara, s.17, (2) “'100 bin TL senin, istersen batır'” (tek sütun üzerine) başlıklı Ekonomi haberi, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Yıl 19, Sayı 6699, 25 Mayıs 2013 Cumartesi, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.10 ve (3) “Venture Capital” maddesi, Basık, F. O., Ansiklopedik Muhasebe ve Finans Terimleri Sözlüğü İngilizce-Türkçe, © Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları 2008 Sertifika No.11213, Genel Yayın (№) 2346, ISBN 978-605-360-383-2, Editör Levent Cinemre, I. Baskı Eylül 2011 Bilnet Matbaacılık Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş. Ümraniye İstanbul, s.763]; altın (Au) elementinin bir özelliğinin de iletkenlik olmasına karşın *iletken "altın çoçuk"* dizisi Google arama motorunda 03 Aralık 2011 Cumartesi günü itibariyle arandığında başta http://biarada.com/the-golden-child-altin-cocuk-dvd/fiyati/713005 olmak üzere “Yaklaşık 57 (alâkasız) sonuç bulundu(ğu)"; “1- Gaflet uykusunda yatar uyanmaz” adlı eserin Sn. Ahmet Özhan tarafından terennümünün Sera Manyetik yapımı “Güldeste-2” teyp kasetinde kayıtlı olduğu; CHP'ye Ecevit’le birlikte “Vidanın kapitalisti, komünisti olmaz” sloganı atılarak sokulan bu tezin tam aksinin “CIA'ya doğrudan bağlı(!)” Yeni Forum dergisinde savunulmuş olduğu [bkz: Paksoy, H. B., “Maya, T.A.Ş”, Yeni Forum dergisi, Yeni Forum Yayıncılık Eğitim ve Sanat Ürünleri Pazarlama ve Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Yalçın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Lütfi Kanburoğlu, Cilt 16, Sayı 317, Ekim 1995, Dizgi-Baskı Aydoğdu Ofset, s.36-38 ]; Cumhuriyet gazetesinin ise “ısrarlı tezi, tüm teknolojik sistemlerin, içinde bulundukları toplumun kabında yoğruldukları, onun değişen sınıf ilişkilerinin (…) şeklini aldı(kları)” olan köşe yazarları olduğu [bkz: Baha Kuban, “Elektronlar siyaset yapar mı?” (tek sütun üzerine) başlıklı Teknoloji-Politik köşe yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 27, Sayı 1390, 08 Kasım 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.15]; bu tartışmaya son noktayı Sn. Ahmet Hakan’ın koyduğu [bkz: Ahmet Hakan, “Mimari geleneksel, avizeler postmodern, şadırvan devrimci” (3.5 sütun üzerine başlıklı) Ramazan sohbeti, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23185, 24 Temmuz 2012 Salı, Basıldığı Yer Doğan Print Center Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.6]; “28 Şubat soruşturması kapsamında gözaltına alınan(lardan) (birinin de) dönemin Eğitim ve Doktrin Komutanı” olduğu [bkz: Çetinkaya, A., “'Balans ayarı yapan benim' demedim” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Sabah gzt., İmtiyaz Sahibi Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş. adına Ahmet Çalık, Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, ISSN 1301-5796, Yıl 27, Sayı 9638, 07 Mart 2013 Perşembe, Basıldığı yer Sabah 2000 Tesisleri Esenboğa yolu 13.km Pursaklar/Ankara, s.23]; “…ve Şili'de 1930'larda, gene Şili'de 1973 Pinochet darbesinden önce”, “KİT'lerde teknokrasinin egemen olma(ğ)a başla(mış)” olduğu [bkz: “Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KiT'ler”, ed. Boratav, K. & Türkcan, E., İktisat Politikası Seçenekleri 1, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, ISBN 975-333-000-6, 3. Üçüncü Basım Ekim 1994 Numune Matbaacılık İstanbul, s.199]; Bülent Ecevit’in «Filistin’deki eğitim çok yüksektir. Arap ülkelerindeki üst düzey bürokratların, diplomatların çoğu Filistinlidir» dediği [bkz: Aygen, E., “Bülent Ecevit: 'Tükenmez'in enerjisi tükenmez olsun…”, Yetmişsekizliler Tükenmez dergisi, Sahibi Tükenmez Yayıncılık Seher Şentürk, Genel Yayın Yönetmeni Celalettin Can, ISSN 1304-8643, Sayı? 3, Mayıs-Haziran 2004, Baskı Mart Matbaacılık, s.6]; NETEKiM PLO ilim-bilim yuvalarının Türkiye’de açılmak istendiği [bkz: “100 bin yabancı öğrenciden 4 milyar (US)$” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9658, 07 Şubat 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1]; zirâ “İngiliz öretim görevlilerinin en büyük sendikasının Filistinle dayanışma için kabul ettiği tasarıya” göre İsrail üniversitelerinin boykot edilmeleri gerektiği [bkz: “İsrail üniversitelerini boykot çağrısı” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına İlhan Selçuk, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 84.Yıl, Sayı 29822, 01 Haziran 2007 CUMA, Baskı Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık San. ve Tic. AŞ Matbaası Pursaklar-Ankara, s.10]; «Şili Kalkınma Teşkilâtı (Corfo)»nun “memleket ölçüsünde sorumluluğu olan, ve sadece kalkınma programlarını çizen değil, fakat aynı zamanda hem kamu sektörüne hem de özel sektöre yardım suretiyle bu plânları uygulayan, eşi az görülür teşkilâtlardan biri” olduğu [bkz: Milliyet Kültür Kulübü, “Karma Ekonomi”, Bu kitap Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti ve Milliyet Gazetesi işbirliği ile hazırlanmıştır, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti. – İstanbul 1967, s.55]; DPT'yi Türkiye’nin böyle “eşi (menendi) az görülür teşkilâtlar(ın)dan biri” haline getirmeğe teşebbüs etmiş Sn. Işın Çelebi’nin Türk Telekom Arena Stadı için «Bu stadın yapımında çok Einstein’lar görev aldı» dediği [bkz: “TT Arena İstanbul'un yeni simgesi olacak” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9191, 23 Temmuz 2010 CUMA, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.13]; fikir suçlularına «Einstein’ı okumalarını(n)» salık verildiği [bkz: “Hâkim, Nurculara Einstein'i okumalarını tavsiye etti” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran(?), Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müdürü Aydoğan Önol(?), Sene 16 – No.5689, 03 Mart 1964 Salı, Basıldığı Yer Hürriyet Matbaası(?), s.1]; Sn. Recep Tayip Erdoğan’ın Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na sorduğu basit bir sorunun Milliyet gazetesince pek çanak bir biçimde “('Bostan' değil de) Boston korkuluğu musun?:” diye dizilmesinin üzerinden 1 tam gün geçtikten sonra Google arama-motoru ile arandığında “*"Pennsylvania Korkuluğu"* (dizisi) için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)” [bkz: «Boston korkuluğu musun?:», “Sen ne cahil adamsın!” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi içinde arabaşlık, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23208, 02 Şubat 2012 Perşembe, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.16]; Atlantik-ötesi ulaşım alt-işkollarından DHMi emekçilerinin bu imlâ hatasına tam destek derhal verdikleri [bkz: “Boston Özgürlüğe Yürüyen Kent”, Uçuş Noktası dergisi, Yönetim/Management DHMi Genel Müdürlüğü Personeli Yardımlaşma Vakfı, Yazı İşleri Müdürü│Chief Editor Süleyman Karan, ISSN 1306-6323, Sayı│Issue 8, Mart-March 2012, Baskı│Printing Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. (Ankara), s.75-80]; Süleyman Demirel’in de, kendisini Adolf Hitler’e benzeten Ecevit’e (meâlen) “Ben de onu (Karadeniz-ötesi simetriği) Kerenski’ye ve (mujik eratın anlamını bilmediği 'Konstitüsyon' sözcüğünü moskof V.Murad’ı Prens Konstantin’in nişanlısı hanımefendinin adı sanması misâli bir şahıs adı sanıyor göründüğü) Weimar’a benzetsem yakışık alır mı” diye tepki göstermiş olduğu [bkz: (1) 19 Ağustos (1980) maddeleri (1/8), “Hürriyet 1981 Ansiklopedik Yıllığı (8)”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Metin Soysal, Basıldığı yer Hür-Ofset Matbaası-İstanbul (1981), s.57, (2) «Kerensky, Weimar Ve Hitler Benzetmeleri», Yeni Forum dergisi, İmtiyaz Sahibi (Yeni Forum Yayıncılık Eğitim ve Sanat Ürünleri Pazarlama ve Ticaret A. Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı) Nilüfer Yalçın, (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Lütfi Kanburoğlu?), Cilt 1, Sayı 24, 01 Eylül 1980, Basıldığı Yer Ayyıldız Matbaası A. Ş. - Ankara, s.1, (3) DOB, “V.Murad Bale / 2 Perde Dünya Prömiyeri 03 Mayıs 2012 Ankara”, Ankara Devlet Opera ve Balesi Yayınları 2011-2012 Sezonu Sayı 18, İmtiyaz Sahibi Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü adına M. Erdoğan Davran, Baskı ??? Matbaası ve (4) http://en.wikipedia.org/wiki/Weimar_Constitution]; *"Gerçek Yayınevi 100 soruda"* dizisi için “Yaklaşık 10.300 sonuç bulun(uyor) (0,16 saniye)” olmasına karşın, 28 Aralık 2011 Çarşamba günü itibariyle arandığında “*"Gerçek Yayınevi 100 soruda" kuantum* (dizisi) için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; *"atom güllerinin katmer"* dizisi 21 Ocak 2012 CUMA günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 110.000 sonuç bulun(uyor) (0,10 saniye)” ve «Üçüncü Dünyadaki meslektaşlarının medar-ı iftiharı» Prof. Dr. Abdüsselâm’ın ilgili kitabı yayımlanalı neredeyse çeyrek asır olmuş olduğu halde, “*atom güllerinin katmer "idealler ve gerçekler"* (dizisi) için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)” [bkz: (1) Fikret Kızılok, «3. Anadolu’yum Söz: Mehmed Arif», “68'ler 2 • Seçme Eserler” Raks Süper Stereo teyp kaseti, Kalan Müzik Yapım, KB 93•34•Ü•852 12663 RAPAK, (Side) A, (2) Prof. Dr. Abdüsselâm, “İdealler ve Gerçekler”, Yeni Asya Yayınları İlim ve Teknik Serisi 27, 87-34-Y.0026 421-301.2/1, Baskı Er-Tu Matbaası İstanbul 1987, arka kapak, (3) Nobel Ödüllerini Kazananlar listesi Nobel Fizik Ödülü, “Almanak Milliyet 20.Yüzyıl”, (c) Grisewood and Dempsey Ltd. 1985, Milliyet tesislerinde hazırlanıp basılmıştır Mart 1986, s.310 ve (4) “Salam, Abdus (1926 – ∞)” maddesi, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.756]; oysa Pakistan Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Dr. Husmani’nin «Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu’nun davetlisi olarak Ankara’ya (işbû İdealler kitabındaki hayâli belki gerçek yapmağa) geldi(miş)» olduğu [bkz: 26 Kasım 1969 maddeleri (4/9), Menderes, Ü., «1969'da Dünya», Başnur Matbaası Ankara – 1970, s.137]; Bedri Koraman’ın Moskova gezisi izlenimlerini aktardığı karelerinden birinde Parti’ye bizzat Karl Marx tarafından takdim edilen Moskova Üniversitesi mezunu kitap-kurdunu, Birinci Sekreter’in “Marx, Engels, Lenin yetmez, biraz da Taner Akçam oku gel” diye savuşturduğu; her yıl 5 genç Harvard’dan mezun olsa, Güneydoğu’da çok şeyin değişecek olduğu [bkz: Akıncı, S., “Her yıl 5 genç Harvardlı olsa Güneydoğu'da çok şey değişir” (5 sütun üzerine) başlıklı Güncel haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10160, 24 Eylül 2013 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.9]; “Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı (Sn.) Hüsnü Özyeğin('in), 'Hangi yabancı banka, Türkiye'de Türk yönetici kullanmış ise o başarılı oluyor' dedi(ği)”, “Hangi yabancı banka, Türk yönetici kullanmış ise o başarılı oluyor” demediği [bkz: “Özyeğin: Türk yöneticiyle çalışan banka başarılı oluyor” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31493, 28 Aralık 2011 Çarşamba, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt/İstanbul, s.11]; NETEKiM “Türk Hava Yolları (THY) bünyesinde 47 ayrı ülkeden 267 yabancı pilot çalışıyor” olduğu [bkz: “THY'nin kadrosunda 21 Yunan pilot var” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14891, 23 Aralık 2011 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.7]; ne var ki, iş akitleri “Havacılık iş koluna grev yasağı getire(cek) kanun teklifinin dün TBMM gündemine geleceğini öğrenen Hava-İş Sendikası('nın) (…) 'iş yavaşlatma' eylemi kararı al(ması)” üzerine feshedilen 150 kişinin uyruklarının neler olduğunun anlaşılamamış olduğu [bkz: (1) Yıldız, C., “Havada grev felç etti, 150 kişi işinden oldu” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15050, 30 Mayıs 2012 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.5 ve (2) “THY'de eyleme 150 işten atma” haberi, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Yıl 18, Sayı 6339, 30 Mayıs 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.1]; “Havacılık sektöründe belirlenen hedefin üzerinde yabancı pilot çalıştırıldığını tespit eden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü('nün) Türk (uyruklu) pilotların istihdamını arttırmak için harekete geçti(ği)” [bkz: “Türk pilotlar işsiz kalmayacak” (2 sütun üzerine) arabaşlığı, THYde yargı şoku (3 sütun üzerine) başlıklı Ekonomi haberi içinde, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, ISSN 1304-9186, Yıl 19, Sayı 6745, 10 Temmuz 2013 Çarşamba, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.12]; “bir dönem o yağ kıtlığı günlerinde, yağ dağıtımı yapan Tarko'nun başkanlığını da yaptığı için Ecevit'in pırlanta bürokrat olarak nitelendirdiği Aydın Gürpınar” benzeri teknokratları Filistin veya Şili’den ithal etmek imkan dahilinde olduğu halde, mâliyeci yetiştirmeğe devam edilmekte olduğu [bkz: Milliyet gzt., 20 Nisan 1981, s.6]; stokçularımızın, Türkiye’de yetişmeyen kakao gibi ürünlerde bile, uluslararası başarılara imza atmakta oldukları, ve Ecevit’in bu çağcıl işkolunun gelişimini “pırlanta bürokratlar” eli ile baltalamağa çalışmış olduğu [Terazono, E., “Cocoa bulls in ascendant as supply tightens” (title over 2 columns) News analysis, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014 No.38,455, Week 05, Wednesday January 29 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.20]; bu “pırlanta” tâbirini metafizikçi yandaşı ve doğal koalisyon ortağı Prof. Erbakan’ın da 1980 öncesinde aday göstermiş olduğu Prof. Beşir Hamitoğulları ve Kara Harp Okulu eski komutanı için kullanmış olduğu; Hürriyet gazetesinde ağız-birliğini bozma endîşesi taşımaksızın onyıllardır yazan Sn. Ege Cansen’in bildirdiğine göre, bu Allende-Büllende yolunu 21.inci Yüzyıl’da da Çin Halk Cumhuriyeti’nin tutmuş olduğu [bkz: “Çin ne zaman komünist olacak” (tek sütun üzerine başlık) köşe yazısı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 22853, 27 Ağustos 2011 Cumartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.10]; ML hatta Maoistlerin Câhilliye Devri’nde «Sen söylersin, o susar mı bellolmaz» diye öttürdükleri Deli Kuş’u, Falanjist «Konuşma, hiç pişman olmazsın. Konuş, konuş ve bol bol pişman ol» düsturu uyarınca «Sen söylersin, o susmaz mı bellolmaz» deyû öttürür oldukları [bkz: (1) Selda, «Anadolu Konserleri “Müzikteki Yirmi Yılım” Seçmeler I (1970-1990)», Majör Özgün Müzik Yapım 010 Raks Süper Stereo teyp kaseti içinde, Rapak • 9984.00, side B doğru sırası ile 1. Almanya acı vatan, 2. Deli Kuşun Öttüğü, 3. Yıkılası İstanbul, 4. … (arka kapakta yazılanlara bakmayın) ve (2) «10- Deli Kuşun Öttüğü 3'26" Söz F. Hüsnü Dağlarca», Ahmet Kaya, “(yüce?) divana kalsın…” albümü içinde, ©&(P) Gam Production 2005, 8 697421 785023, track 10]; işbû eytişimsel ve de Lavrentiy_Beria-bilimsel dönüşümün, 1980 yılında dillere birdenbire destân olan ve Google arama-motorunca içinde “anlat” sözcüğü 2 kez geçiyor olmasına karşın (12 Mart 2012 Pazartesi günü itibariyle) desteklenen *anlat anlat heyecanlı oluyor* tekerlemesinden ileri geliyor olabileceği; baktı olacak gibi değil, üstâdın çıkar yolu “Deli Kuş”u öldürmekte bulduğu [bkz: Fazıl Hüsnü Dağlarca, “Deli Kuşa Ağıt”, Bağımsızlık Savaşı - 3 Sakarya Kıyıları şiir kitabı içinde, Yapı Kredi Yayınları - 2990, Doğan Kardeş Kitaplığı - 258, © Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılı Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2007, ISBN 978-975-08-1664-2, 1. baskı 1973, YKY’de 1. baskı İstanbul Ekim 2009 Pasifik Ofset Haramidere - Avcılar / İstanbul, s.32]; “weimar” sözcüğünü Lüks Alman Anayasası’nın yapıldığı kentin adı değil de, kaiser wilhelm’in nişanlısı hanımefendinin adı sandığına inanılan siyasetçinin de konuya “gonuş, gonuş, Silivri'ye doğru yol tut” (gibi açsın) aydınlığı getirmiş olduğu; bütün bunlara karşın, İzmir’de Dev-Yol’u güçlendirmeği planlayan doktor, hemşire ve öğretmenlerden oluşan 7 kişinin gözaltına alındıkları [bkz: “Doktorlu, hemşireli terör örgütüne darbe” (1 sütun üzerine manşetli) haberi, Türkiye gzt, 09 Ekim 2007 Salı, s.1]; Sağlık Bakanı Sn. Recep Akdağ’ın “Biz (Med.) Dr. Che'nin değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz” dediği [bkz: “Allah'ı baştabip ilan etti” (5,5 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, 86. Yıl, Sayı 31375, 01 Eylül 2011 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.13]; 1980'li yılların ilk yarısında TBMM Başkanı, ENKA Holding Genel Koordinatörü ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi baştabibinin üçünün de adlarının Yıldırım, soyadları sırası ile Akbulut, Aktürk ve Aktuna olduğu; *"Baştabip Atatürk"* dizisi Google arama-motorunda 06 Eylül 2012 Perşembe günü itibariyle arandığında hiçbir sonuç bulunamadığı; *"alp reel" kemal beyazıt siyami* dizisi Google arama-motorunda siyasî ortam allak-bullak olduğunda yapılan tebâbet cengâverliklerinden birinin fiyasko ile bittiği haberinin gazetelerde yayımlandığı 28 Şubat 2012 Salı mübârek rot-balans ayârı yıldönümü itibariyle arandığında sadece http://www.atillagirgin.net/kitaplar/kit_giris1d.htm linkinin listelenmekte olduğu [bkz: “Skandal nakil öldürdü” (4 sütun üzerine başlııklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14958, 28 Şubat 2012 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.3]; Erzurum Dumlupınar İlköğretim Okulu Müdürü Sn. Mustafa Aydın hakkında soruşturma Lale ve Alev Oraloğlu’nun ½ asır önce açtıkları eytişimsel ve de Darwin-bilimsel yolda yürüdüğü için açılmış olduğu [bkz: (1) “'Genetikçi müdür' açığa alındı” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31549, 22 Şubat 2012 Çarşamba, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.3 ve (2) «Kötü Tohum Pesen Film 1963», İnanoğlu, T., “5555 Afişle Türk Sineması”, Kabalcı Yayınevi 235, Sinema Dizisi 10, Türvak Kitapları 2, © Kabalcı Yayınevi 2004, ISBN 975-8240-99-4, Baskı ve Cilt Fabrika Basım Seyrantepe İstanbul, s.195]; öte yanda, «Vatana ihanet suçundan yargılanıp 12 yıl hapis yemiş olan adam(ın) şimdi gelmiş Türk maarifinde müdürlük yapıyor» olduğu ve «Buna dokunamaz» olduğunuz [bkz: Tamer, R., “Zamane Tüccarları”, Ekonomik ve Sosyal Yayınlar A. Ş. Ankara - 1975, Sosyal Yayınlar Serisi Yayın No.1, Basıldığı Yer Ayyıldız Matbaası A. Ş. Ankara 1975, s.32]; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in Küba Atom Araştırmaları Merkezi Başkanı Fidel Castro Diaz Balart ve “SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu” ile “kahvaltıda bir araya geldiği” [bkz: (1) “Şener ve oğul Castro buluştu” (3 sütun üstüne manşet) haberi, Türkiye gzt., (Roma Barışı getiren Johnson Mektubu’nun tebliğinin 43.üncü mübarek sene-i devriyesi) 05 Haziran 2007 Salı, s.13 ve (2) “Mesleğimiz 5. Altın Yılını Yaşıyor”, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Bülteni, Sahibi Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Adına Mehmet Çelik, Yazı İşleri Müdürü Mahir Yalçınkaya, Yıl 5, Sayı 47-48, Ocak-Şubat 1995, Hazırlık ve Baskı KAĞITSAN Kağıt Matbaa Defter San. Tic. Ltd. Şti. Ankara, s.7]; bu Küba’nın, Emperyalizm karşısında, yavru vatan Falkland adasına çıkartma yapmağa kalkan Arjantin “faşist” askerî rejimini bile desteklemiş olduğu [bkz: (1) Balcı E., «Falkland olayı (…) – 6 Nisan 1982» ve (2) 02 Mayıs 1982 maddesi, Cumhuriyet (gzt.) «Yıllık ’83 12 Eylül 1980 – 31 Aralık 1982 (Cilt) 2», Can Matbaa Cağaloğlu – İstanbul, s.536, 605]; «Cumhuriyetin İlk İktisat kongresinde büyük Atatürk’ün Türkiye’nin iktisadî sorunlarına yön veren konuşmasını yayımlamak ist(eyenlerin) (…) zabıtlar yok (olduğundan); bütün araştırmaları(na) rağmen bulamadık(ları)» [bkz: «1923 İzmir İktisat Kongresinde tutulan zabıtlar bulunamıyor» (tek sütun üzerine manşet) haberi, Milliyet gzt., Sahibi Milliyet Gazetecilik A.Ş. adına Ercüment Karacan, Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, Yıl 15, Sayı 6225, 26 Mart 1965 CUMA, Basıldığı yer Ankara Ulusal Basımevi, s.7]; gerek araştırmacı-yazarlar Sn. Refik Korkud ve Sn. Sevim Yiğitbaş’ın müşterek hazırladıkları Türkiye Fikir Ajansı yayını “Cumhuriyet Takvimi”, gerekse Sn. Muzaffer Gökman’ın Hürriyet gazetesi tarafından Ellinci Yıl armağanı olarak dağıtılan “50 Yılın Tutanağı, 1923-1973” adlı takvimlerde yer verilmeğe değer bulunmamış olmasına karşın, hem Milliyet gazetesinin 1986 yılında yayımladığı “Milliyet Almanak Türkiye” hem de Anadolu Ajansı’nın Mart 2010 yıılında yayımladığı “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009” adlı kronolojilerde yer alan 1948 Türkiye İktisat Kongresi’ni sahafların, arşivlerin tozlu raflarından gün ışığına Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkartmış ve yeni neslin istifâdesine(!) sunmuş olduğu [bkz: (1) 22 Kasım 1948 maddesi, «Milliyet Almanak Türkiye Cumhuriyet Dönemi», Yayın yönetmeni Nail Güreli, Hazırlayan Hikmet Bila, Milliyet Tesislerinde hazırlanıp basılmıştır İstanbul 1986, s.90, (2) Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayını 12, s.138 ve (3) Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın ve Temsil Dairesi başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü, “1948 Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul 22-27 Kasım 1948”, Ankara 1997]; Devlet Planlama Teşkilatı yayın biriminin eseri okuyucuya üzerine George Orwell’in “düşünenler(in)” yüreklerine korku/dehşet salmak maksadı ile bolca istismar edilmiş 1984 adlı romanının ilk Türkçe baskısının kapak kompozisyonunu andırır bir kompozisyon tabedilmiş karton-kapak içinde sunmuş olduğu [bkz: George Orwell, «1984 Bin Dokuzyüz Seksen Dört Roman», Yağmur Yayınları 81 Romanlar (Dizisi) 11, «Bu kitap 1974 yılında Fatih (Millî?) Gençlik Vakfı Matbaasında dizilip basılmıştır»]; değeri zamanla çok ama çok artacağa benzeyen bu nâdîde esere Sn. Kılıçdaroğlu’nun Ahmet Kabaklı ve İhlâs Holdingci Sn. Nuri Elibol’un partisi Kurultayı için yaptıkları “Dırıltay”, “Gürültay”, vb. imgelem ve de simgelemleri andırır “31. Kongre mi? Miting mi?”, “36. İktisat Kongresi ve Karşılaştığı Kötü Zihniyet”, “42. Bir Toplantının Bilançosu: Yanlışlıklar Kongresi” gibi açıklayıcı/“eleştirel” notlar da düşmüş olduğu [bkz: (1) Ahmet Kabaklı, “Ecurufya”, Kervan Yayınları, Birinci basım Kervan Matbaacılık Basın Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ofset Tesisleri’nde basılmıştır, İstanbul 1980, s.142, (2) “Gürültay!” (tek sütun üzerine başlıklı) köşe yazısı, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14957, 27 Şubat 2012 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.12 ve (3) ibid. s.99, 113 ve 129]; “doyen” tekstilci Sn. Halit Narin’in 1990’lı yıllarda Malezya’dan Türkiye’deki ücret seviyesinin çok daha altında ücret mukabili çalışmağa hazır işçi ithal edilmesini teklif ettiği; Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası adına imtiyaz sahibi olduğu Tekstil İşveren dergisinin Sn. Sinan Aygün ile yapılan bir mülakata, tam da Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındığı sırada [bkz: “Ergenekon Depremi: ŞOK GÖZALTILAR (8 sütun üzerine manşet), (1) Sinan Aygün, (2) Hurşit Tolon, (3) Mustafa Balbay”, Türkiye gzt. 02 Temmuz 2008 Çarşamba, s.1] bir tam sayfa yer vermiş olduğu [bkz: “ATO Başkanı Aygün: Ankaralı Sanayicinin En Büyük Sorunu İthalat (dış-alım)”, Tekstil İşveren dergisi, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Adına İmtiyaz Sahibi Halit Narin, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Başar Ay, ISSN 1307-6566, Sayı 340, Temmuz 2008, Basıldığı Yer Dünya Yayıncılık A.Ş. “Globus Dünya Basınevi” Bağcılar-İstanbl, s.29]; emperyalizmin tekelci-kapitalist dayatmalarına “ister ithalat (dış-alım), ister ihracat (dış-satım) (olsun), Ankara’ya vize ettirildikten sonra yapılmalıdır” diyerek tam da bir Ergenekoncu gibi direnmiş olduğu [bkz: “Tekstilcilerden işsizlik uyarısı” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Milliyet gzt., 14 Temmuz 1999 (Karmanyolacılık Bayramı'nın 210.uncu sene-i devriyesi) Çarşamba, s.9]; 1980'li yıllarda da Özal’ın başlattığı “Japon hayranlığı” tartışması sırasında yüksek tirajlı bir gazeteye verdiği mülakatta bu ülkenin siyasası için “XX.inci yüzyılda bile hâlâ feodal” dediği; Prof. Yalçın Küçük’ün Aydınlık dergisinde yayımlanan ilk yazısında Fransızcadaki çoğu giyim-kuşam adının Türkçeden bozma (e.g. robe=urba, jupe=cüppe) olduğu saptamasını müteakip kendisine “biz Türkler de olmasak üstlerine-başlarına giyecek şey bulamayacak bu garipler” diye kandilli bir selam (temenna) sarkıtmış olduğu; talebesi Sn. Yıldırım Koç’un da doğalgaz geldikten sonra işsiz kalan taşkömürü işçilerini istihdam etmek için tarla balıkçılığı tesisleri kuran kombi imalatçısı duayene saygılarını böyle sunmuş olduğu [bkz: Yıldırım Koç, “Sazan nasıl alabalık oldu” (tek sütun üzerine) başlıklı Sınıf Gözlüğü köşe yazısı, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2332, 31 Mart 2014 Pazartesi, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.6]; «Grt geminin kendi ağırlığı, DWT ise taşıma kapasitesiyle ilgili olduğuna göre» diye yazan müellifin meslekî sözlüklerin verdikleri “Gross Revenue Tonnage (GRT), Net Tonnage (…) Geminin yük koyma bölgeleri gibi ticarî alanlarının hacminin (bir) ölçüsü” ve “Geminin belli yerleri hariç tutularak toplam iç hacmi ft³ olarak hesaplandıktan sonra 100'e bölünerek ton cinsinden ifade edilir (1 tonaj = 100 ft³)” bilgilerini ıraksamak ve de yadsımakla kalmayıp, aradığı “tare” sözcüğünün “dara” sözcüğü ile aynı kökten türetilmiş olabileceğini −piyasaya aynı 1978 yılında çıkan Erhan Adal sözlüğüne bakacak zaman bulamadığından olsa gerek− hiç mi hiç irdelememiş ve de sorgulamamış olduğu [bkz: (1) «Demokratikleşme için Plan '78_'82», Türkiye İşçi Partisi Yayınları 19, Aralık 1978 Kent Basımevi – İstanbul, s.611, (2) “Net Ton” ve “Dara” maddeleri, L●DER Lojistik Terimler Sözlüğü, Lojistik Derneği Yayınları No.1, Yayına Hazırlayan Gliese İstanbul, Dördüncü Baskı Haziran 2010, s.143, 110, 61, (3) “Gross Registered Tonnage” maddesi, Lojistik ve Dış Ticaret Sözlüğü İngilizce - Türkçe, UTiKAD (Yayınları) ISBN 975-92469-4-5, Baskı Eylül 2004 Mataş Matbaacılık Tic. ve San. A.Ş. Yüzyıl Mh. Matbaacılar Ambalajcılar Sitesi 2. Cad. No.193 Bağcılar İstanbul, s.184 ve (4) Adal, E., “Türkçe-İngilizce Yeni Hukuk-Ticaret-İşletme Terimleri ve Kısaltmalar Sözlüğü”, Maya Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. Yayınları (№) 3 – 1978, s.23]; “Bir geminin kadem mikabı cihetiyle olan hacm-i kâmili(ne)” tonilato denildiği, “ki 100 İngiliz kademi mikabı veyahut buna mütenazır olmak üzere 2,8376 metre mikabı(n) bir tonilata add ve itibar olunmuş” olduğu [bkz: “tonilata (ﻁﻮﻧﻴﻸﭠﮫ)” maddesi, “Kamûs-i Bahrî Deniz Sözlüğü”, © Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları 2011 (Sertifika No.11213), Genel Yayın (№) 2180, ISBN 978-605-360-197-5, Editör Özlem Çekmece, I. Baskı Mart 2011 Yaylacık Matbaacılık Litros Yolu Fatih Sanayi Sitesi No.12/197-203 Topkapı İstanbul Sertifika No.11931, s.291]; feyzi bu eytişimsel-zevattan alan tekstil işkolu işvereni gençlerin çok çok yanlış kararlar alabildikleri [bkz: “'Buraların ağası sen misin?' deyince bıçaklamış” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23179, 18 Temmuz 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer DPC Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.3]; bizzat katıldığı “Kıbrıs Barış Harekatı” arifesinde kurulan “Tarih tekerrür ediyor, Britanya ders almıyor, dün Anzaklar, bugün Gurkalar” paralelliğinin bilahare unutulduğu gibi, Gurkalar’dan bir daha haber alınamadığı [bkz: (1) «İngilizler Kıbrıs’a paralı asker Gurka taburunu getirdi(ler)» (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Milliyet gzt., Sahibi Milliyet Gazetecilik A.Ş. adına Ercüment Karacan, Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür Hasan Pulur, Yıl 25, Sayı 9617, 12 Ağustos 1974 Pazartesi, Basıldığı Yer Milliyet Matbaası, s.1 ve (2) 11 Ağustos 1974 maddeleri (1/3), “Hürriyet 1975 Ansiklopedik Yıllığı (2)”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası-İstanbul 1975, s.64]; “her sabah ananas suyu içen homo-lordlar(ın)” intikamının korkunç olduğu [bkz: “Türkiye Batı'nın paralı askeri gibi” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Güray Öz (Sorumlu) …, 88.Yıl, Sayı 31815, 14 Kasım 2012 Çarşamba, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.12]; *"Çünkü bir damla kömürden edecekler" nükleer* sözdizimi Google arama motoru kullanılarak arandığında en az 1 sayfa dolusu link listeleniyor olduğu halde, *rajiv gandhi “jet fadıl”* sözdizimi Hürriyet gazetesi eski köşe yazarı Emin Çölaşan tarafından “hayâlî otomotiv fabrikası” kurmakla suçlanmış Sn. Fadıl Akgündüz’ün televizyon ekranlarında 8 yıllık bir fasıladan sonra tekrar görünmeğe başladığı 10 Mart 2010 tarihi itibarı ile arandığında, ekranda sadece http://www.emlakkulisi.com/29031_fi-yapi_vakasi_? ve bilgibidonu.blogspot.com/2009_05_01_archive.html linklerinin listeleniyor olup, bu iki ismin bu iki portalda yanyana gelmiş olmalarının bütünü ile tesadüf eseri olduğunun ve Modern Türkiye’nin yukarıda zikredilen “anzak-gurka” benzerliğini gözden kaçırmayan mefkureci aydınlarının aradan geçen 8 yıl boyunca bu iki isim arasında hiçbir benzerlik bulamamış olduklarının anlaşıldığı; Uluslararası Ticaret Odası’nın Yeni Delhi’de toplanan 29. Kongresi’nde Sn. V.Koç’un «Business Award for Entrepreneurial Excellence» ödülünü ha tam da bu Rajiv Gandhi’nin elinden almış olduğu [bkz: (1) “Gandhi Rajiv (1944–1991)”, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.326 ve (2) February 11 (1987) entry, “Turkey 1991-1992 Almanac”, Turkish Daily News Publications, Publisher İlhan Çevik “Her hakkı mahfuzdur (yıllık Yayın, Sayı 10)”, Editor İlnur Çevik, Copyright © the Turkish Daily News, Printing Turkish Daily News Web Offset Printing Works, p.66]; Nelson Mandela’nın Atatürk Barış Ödülü almağa yanaşmamış olduğu [bkz: “Mandela Nelson Rolihlahia (1918– )”, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.556]; Aziz Nesin’in “Sarlimesper Nasıl Dışbakan Oldu” adlı hikayesinin hayal-mahsulü değil fakat ayniyle-vâki olduğunun 2002 yılında ciddi ciddi ileri sürülmüş olmasına karşın, *sarlimesper* ve *“sarlim esper”* sözdizimleri Google arama motorunda 02 Aralık 2010 Perşembe günü itibarı ile arandıklarında, bunlardan birincisinin http://www.sosyalistarsiv.com/turkiyede-mizah/928-aziz-nesin-rifki-bey-neden-kasiniyor.html sitesinden başka, ikincisinin ise hiçbir sitede geçmemekte, *sarlimesper bağlum* sözdizimi arandığında da ekranda “Aradığınız - sarlimesper bağlum - terimlerini içeren herhangi bir doküman bulunamadı.” ibaresinin görülmekte olduğu [bkz: (1) Nesin, A., “Rıfat Bey Neden Kaşınıyor”, Adam Yayınları 193, © Anadolu Yayıncılık A.Ş., Aziz Nesin’in Öykü Kitapları Dizisi 27 (Mayıs?), ISBN 975-418-153-5, Birinci Basım 1965, Adam Yayınları’nda Altıncı Basım Nisan 1994, s.65 ve (2) Bağlum, K., “Bir Dönemin Uyuyan Kulağı”, ISBN 975-9536-1-8, Teknik Hazırlık ve Baskı Ümit Yayıncılık/Matbaacılık, Ankara – 2002, s.127]; “Yeşil Renkli Namus Gazı” hikayesinde Anayasa’nın üstündeki doğa kanunlarından birinin de Boyle-Mariotte Kanunu olduğunu savunmuş olduğunun ortaya ancak 2013 yılında çıktığı [bkz: (1) http://en.wikipedia.org/wiki/Boyle's_law ve (2) Namık Çınar, “İçinde Demirören'lerin de olduğu tüpgaz piyasası” (tek sütun üzerine) başlıklı Geç Kalmış Yazılar köşe yazısı, Taraf gzt., Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına sahibi Başar Arslan, Genel Yayın Yönetmeni Neşe Düzel, ISSN 9 771307 933001, Yıl 6, Sayı 2018, 24 Mayıs 2013 CUMA, Basıldığı Yerler Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık A. Ş. Osman Gazi Mah. Sütçü İmam Sk. No.4 Pursaklar/Ankara, s.12]; üstadın bir eserinin adının da «Sosyalizm geliyor, savulun!» olduğu; Sanayi Bakanı Sn. Mehmet Turgut’un “sanayicilerden kapitalizm düşmanlarına karşı savaş açmalarını istedi(ği)” ve CHP'nin “katıldığı TOBB (…) genel kurulunda iki soru sor(an) ve salondan sadece alkış sesleri geldiğini anlata(n)” türden ilk Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu tepkisiz-toplumsallığa “Çünkü sanayici korkuyor, işadamı korkuyor, yönetici korkuyor. Herkes 'başıma bir şey gelir mi?' diye korkuyor. Böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz. Bu demokrasi değildir. Bu özgürlükçü bir toplum değildir. Özgürlüğün ve demokrasinin yolunu açacak tek adres var, o adres CHP'dir” gibi açsın Aydınlık getirmiş olduğu [bkz: (1) 27 Eylül 1966 maddesi, “Dünya Almanak 2004”, Dünya Süper Veb Ofset A. Ş. Adına Sahibi Didem Demirkent, Genel Yönetmen Osman Saffet Arolat, ISSN 1301-2576, Baskı Dünya Yayıncılık A. Ş. “Globus” Dünya Basınevi Bağcılar İstanbul, s.379 ve (2) “Kılıçdaroğlu: Sanayici ve işadamı korkuyor” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, ‘Pamukta, müsteşarlık isteği’ haberi içinde, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9753, 28 Mayıs 2012 Pazartesi, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.3]; Hürriyet gazetesinin haberi (1) TOBB, (2) “iki soru” ayrıntılarını budayarak ve aynı sayının birinci sayfasında verdiği “Eric Clapton imzalı Ferrari 4.5 milyon dolar” haberi ile bilinçaltı-bağlantılı olarak vermiş olduğu [bkz: “4. devrime imza atacağız” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23128, 28 Mayıs 2012 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.16]; Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Sn. Anar Rızayev’in, “ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra sanat ve edebiyat alanında eser üretiminin durma noktasına geldiğini söyledi(ği)” [bkz: “Bağımsız olduk sanat bitti” (3 sütun üzerine) haber başlığı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 23057, 18 Mart 2012 Pazar, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.18]; Milli Piyango’da büyük ikramiye onyıllardır zaman zaman gümrük komisyoncularına çıkmakta, bir kez de anıtsal-kişiliğini yıpratmak için hiçbir fırsatın kaçırılmadığı İsmet İnönü’ye çıkmış olduğu halde, Internet’i bilgi okyanusu sanan ve genel yayın yönetmenlerinin verdikleri ile yetinen sivil toplumun onun bu işlevinin ayırdına ancak Patronlar Dünyası portalının 18 Nisan 2010 Pazar 11:27 tarih/saat:dakika itibarı ile vermiş olduğu “Birbirinden yaratıcı kara para aklama yöntemlerine (sanki 1980 öncesinde yokmuş gibi) bir yenisi daha eklendi” haberi sayesinde varmış olduğu [bkz: http://www.patronlardunyasi.com/haber/Hayalet-turistle-kara-para-aklama/82108]; mesela Google gibi bir arama-motoru ile yapılan/yapılacak bilinirlik (ve elbette bilinmezlik) ölçümlerine güvenilebileceğine Cumhuriyet gazetesi “Bilim Teknoloji” ekinin koşulsuz destek vermiş olduğu [bkz: Göker, A., “Domatesin Çekirdeği Kırmızı Kırmızı”, Politik Bilim köşesi yazısı, Cumhuriyet gzt., Bilim Teknoloji eki, Yıl 24, Sayı 1230, 15 Ekim 2010 CUMA, s.6]; “Google'a ‘hizip’ yazınca ‘CHP’ çıkıyor…” olduğu [bkz: Candaş Tolga Işık, “Eloğlu çıkar aya…” (tek sütun üzerine) başlıklı köşe yazısı, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Üzdiyen, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, ISSN 1304-9178, Yıl 20, Sayı 7315, 31 Ocak 2015 Cumartesi, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.15]; *"babalar en son duyar"* (dizi adı) dizisi Google arama-motorunda 06 Mart 2012 Salı günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 4.210 sonuç bulun(uyor) (0,22 saniye)” olmasına karşın, “Türkler en son duyar” veya “ruhları bile duymaz” anlamlarına gelmesi gereken “*"yabancı dillere destan"* (dizisi) için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; kezâ Yavuzca bilmeyenler için Yunusçadan bozma “*"okursun telif kitap, çekersin bunca azap"* (dizisi) için (de) hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; Cumhuriyet gazetesinin, Mersin İl Genel Meclisi’nin AKP'li üyesi Sn. İbrahim Gül’ü, nükleer enerji konusunda, “Hiç zararı olmayan kimya tesisleri!..” türünden Atatürkçü yayınlar dururkene Internet’ten tam da bu Göker-bilimsel teknikle mütalaa aldığı veya almağa çalıştığı için alay konusu yaptığı [bkz: (1) Akkuş, S., “Hiç zararı olmayan kimya tesisleri!..” (tek sütun üzerine başlıklı) köşe yazı, (Politik) Ekonomik Durum aylık gazetesi, İmtiya sahibi Cahit Çataloğlu, Sorumlu Müdür M. Yüksel Özbek, Sayı 177, Nisan 2012, Basıldığı yer İhlas Gazetecilik A.Ş. Y.Bosna/İst., s.6, (2) Dunlap, H. A. ve Tuch, H. N., “Köleniz Atom Bu Kitap Herkesin Anlayacağı Dille Yazılmıştır Nükleer Fiziğin ve Atom Enerjisinin Sanayi, Ziraat ve Tıbda Kullanılması”, 'Atom at your service © 1957 Harper and Brothers' aslından Çev. Yük. Kimya Müh. Orhan Nebioğlu, Nebioğlu Yayınevi – İstanbul, Nebioğlu Dünyayı Aydınlatan Kitaplar Serisi 22, N. Y. 0.745, İstanbul’da Nebioğlu Yayınevi’nde Basıldı (Yıl?) ve (3) Yağmur, A., “Google'a sordum temizdir dedi” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31344, 01 Ağustos 2011 Pazartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.20]; oysa işi bilen ve feyzi New Left Review yayımlardan alan “GDOL Digital TalkFest” CEO'ların, bu teknikle, Atatürkçü rejimleri ayakta tutan kimi kara, kimi demir yolcu “Orta Direk”lerin ne zaman “abbas-yolcu” olacağını dahî haber verebiliyor oldukları [bkz: Batur, A., “Orta sınıf çökecek”, Dünyaya internetten baktı, orta sınıfa 3 yıllık ömür biçti (4 sütun üzerine başlıklı) haberi içinde arabaşlık, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 23076, 06 Nisan 2012 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.15]; bu arama motorunda *turhan feyzioğlu "gardrop devrimcisi" bukalemun* dizisi 2012 yılının dördüncü günü itibariyle arandığında, biri sivil http://www.ekitapyayin.com/, diğeri de resmî http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK olmak üzere “Yaklaşık 0 sonuç bulundu(ğu) (0,18 saniye)”; yine bu Google arama-motorunda 14 Ağustos 2012 Salı günü itibariyle “*"Gardrop Devrimi" şapka* (dizisi arandığında) Yaklaşık 253 sonuç bulundu(ğu) (0,25 saniye)” halde, “*"Şifonyer Devrimi" tanga* (dizisi) için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; “gardrop devrimcisi” unvanının gizli anlamının “iyi giydirir” olduğu [bkz: «giydir=» maddesi, “Redhouse Yeni Türkçe - İngilizce Sözlük”, Copyright 1968 Redhouse Press, Üçüncü baskı Çeltüt Matbaası 1979, s.404]; *boğazlıyan kaymakamı kemal bey* dizisi için “Yaklaşık 53.200 sonuç (…) (0,08 saniye)”, *"Charles George Gordon"* dizisi için de “Yaklaşık 91.400 sonuç bulun(masına) (0,17 saniye)” karşın, *boğazlıyan kaymakamı kemal bey "Charles George Gordon"* dizisi için topu topu “1 sonuç (0,18 saniye)” bulunuyor olduğu [bkz: (1) Hutchinson’s Twentieth Century (Fox) Encyclopedia New and Revised Edition, Hutchinson & Co. (Publising) Ltd, Printed in Great Britain by William Brendon & Son, Ltd. Watford Herts, p..477 ve (2) “Gordon Charles George (1833–1885)”, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.354]; oysa *magna carta "senedi ittifak"* dizisi için “Yaklaşık 1.530 sonuç bulundu(ğu) (0,18 saniye)”; UMUMCU'nun, Eminent Emin Begh’in ve Dr. Y. K.’ün muhtelif kimselere verdikleri “fırdöndü”, “liboş”, “erkek papatya”, “dövize endeksli şahsiyet”, “menkul kıymet”, “iki/2 metre boyunda cüce”, “dönek babasının dönek tosunu” ve “iki/2 kere dönme” unvanları, 04 Kasım 2010 Perşembe günü itibariyle arandıklarında, sırası ile ~52800, ~152000, ~1200, 1, ~434000, 0/2, 1, 4/6 sayıda sitenin listelenmekte olduğunun görüldüğü; kezâ *ülker b* 'character string', bu motorun leb-demeden-leblebiyi-anlama kolaylığından yararlanabilmek maksadıyla 17 Eylül 2011 Cumartesi günü itibariyle arandığında bulunan “bisküvi” sözcüğü, bilahare *"çifte kavrulmuş"* 'character string' ile birlikte arandığında, “Yaklaşık 8.100 sonuç bulundu(ğu) (0,16 saniye)”; zirâ Süavi Süalp’in, bir çizgi romanında, sanatsal üretim yapmak maksadı ile gecekondu mahallesine giden nişantaşlı delikanlıya, bir kenarındilberinin ağzından “bisküvi gibi oğlansın” dediği; taçlı-demokratik müstemleke Kanada’nın “vatan toprağı” Quebec eyaletinde mukim vatandaşlarının kurdukları pekeke Quebec Egemenlik Hareketi'ne [bkz: http://en.wikipedia.org/wiki/Quebec_sovereignty_movement] http://en.wikipedia.org/wiki/Quebec_referendum,_1995 referandumu ile “tam bağımsız” olma imkanı tanıdığı; “Karl Marx('ın) bir yazısında «Sorun İngiltere'nin Hindistan'ı işgal etme hakkının olup olmadığı değildir. Tartışılması gereken konu İngiltere yerine Perslerin, Rusların veya Türklerin (…) işgal etmelerinin tercih edilip edilmeyeceğidir» ifadelerini kullanmış” olduğu [bkz: Atılım Murat, “Enerji riskleri sürüyor, fırsatlar önümüzde” (2 sütun üzerine) başlıklı Aykırı Finans köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10409, 16 Temmuz 2014 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.07]; diğer yandan Google arama-motorunda *self determinasyon "biz biliriz bizim"* dizisi 28 Ocak 2012 Cumartesi günü itibariyle arandığında hiç değilse “3 sonuç (0,21 saniye)” bulunuyor ve Org. Sn. Kenan Evren’in ozan Külebi’nin yanında onursal yerini «İçişlerimize müdahalelere tepkimiz kararlı olacak» anıtsal söylemi ile çoktaaan almış olmasına olmasına karşın, “*self determinasyon "biz biliriz bizim" Lenin* (dizisi) için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)” [bkz: 31 Ocak 1982 maddesi, Cumhuriyet (gzt.) «Yıllık ’83 12 Eylül 1980 – 31 Aralık 1982 (Cilt) 2», Can Matbaa Cağaloğlu – İstanbul, s.472]; Org. Evren’in bu anıtsal söyleminin lâfta kalmayıp, hayata meselâ «AET’nin Barış Derneği tutuklamalarıyla ilgili notasının redde(dilmesi)» ile geçirilmiş olduğu [bkz: 11 Mart 1982 maddeleri (2/3), Cumhuriyet (gzt.) «Yıllık ’83 12 Eylül 1980 – 31 Aralık 1982 (Cilt) 2», Can Matbaa Cağaloğlu – İstanbul, s.528]; *"they would not necessarily wish to exercise it"* dizisi 20 Ocak 2012 CUMA günü itibariyle arandığında, Lenin’in “Self Determination” şansını hernasılsa yakalamış uluslar hakkında içine düşmüş olduğu savunulan “kapital hatâ” ile ilişkili olarak sadece (1) http://www.books.google.com.tr/, (2) http://www.scribd.com/ ve (3) http://www.gen.lib.rus.ec/ sitelerinde geçmekte, bu “kapital hatâ”yı düzeltmeğe(!) kalkan “Cahil aday (Teksas Valisi Sn. Rick Perry'nin) ABD basınında alay konusu ol(makta)” olduğu [bkz: (1) Akşin, S., «III. Ulusların Kendi Yazgılarına Egemen Olma Hak(lar)ı», İç Savaş ve Sevr'de Ölüm kitabı içinde arabaşlık, Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın 1944, ISBN 978-9944-88-918-6, Editör Ali Berktay, III. Baskı Mayıs 2010 Yaylacık Matbaacılık Topkapı İstanbul, s.141←(hasbinallah ve nimel vekil), (2) “Kovboy kendi ayağına sıktı” (büyük manşet) haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23193, 18 Ocak 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.1 ve (3) “Türk düşmanı Perry Yarıştan Çekildi” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14919, 20 Ocak 2012 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.9]; “Kürt Milleti, kendi kaderini tayin (etme) hakkına (öyle) Kayıtsız-şartsız” değil, fakat İsmet İnönü gibi bir şâhı merdan çıkartmış olduğu için “sahip” olduğu [bkz: M. Arif Demirer, “Hangi Doğu Perinçek” (tek sütun üzerine) başlıklı Yazıyor… köşe yazısı, Anayurt gzt., İmtiyaz Sahibi Peyman Alan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Saniye Doğukan, 1ISSN 1305-306x, Yıl 23 Sayı 7933, 24 Şubat 2015 Salı, Basım Yeri Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik/Ankara, s.13]; NETEKiM Slovak ulusunun, tam bağımsızlığı, öyle “kayıtsız şartsız” değil, fakat Aleksandr DubÇEK gibi bir arsıulusal civan çıkartmış olduğundan hakettiği; tıpkı Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları editörlerinin yukarıda zikredilen eserde yapılan «Ulusların Kendi Yazgılarına Egemen Olma Hakkı» gibi çok çok sakıncalı bir muhabbeti 141. sayfaya denk getirdikleri gibi, Progress Publishers (maazallah) Moscow editörlerinin de İSDEMiR ve Seydişehir fabrika açılış merâsimlerine gidip alkış tutanlar hakkında verilmiş «With the development of capitalist production during the manufacturing period, the public opinion of Europe had lost the last remnant of shame and conscience. The nations bragged cynically of every infamy that served them as a means to capitalistic accumulation» fetvâsının en canalıcı sözcüklerini içeren ikinci kısmını yine bu mübârek sayı ile numaralandırılmış sayfaya denk getirmiş oldukları [bkz: “Karl Marx and Frederick Engels Selected Works in Three Volumes Volume Two”, Progress Publishers Moscow 1976, Second printing 1973. Printed in the Union of Soviet Socialist Republics, s.140-141]; bir başka 141. sayfada da “Bakû kongresinde delegelerin yaptıklaı ve kendi milletlerinin istiklâllerini savunan konuşmaları Sovyetlerin hiç de hoşlarına gitmemiş ve bilhassa Enver Paşa'nın söz ve hareketlerinden oldukça şüpheye (düşmüş)” olduklarının yazılı olduğu [bkz: Saray, Dr. M., “Dünden bugüne Afganistan”, Boğaziçi Yayınları 52, Yayım hakkı Boğaziçi Yayımları A. Ş. İstanbul 1981, Baskı TÜRDAV, s.141]; Bakû kongresini 141. sayfaya denk getirme matrikül ve de protokolüne Dr. Yalçın Küçük’ün de sadık kaldığı [bkz: Küçük, Y., “Gizli Tarih I”, Salyangoz Yayınları 20, Yalçın Küçük Kitaplığı 1, Yayın Yönetmeni Kâzım Uğur Kızılaslan, ISBN 975-6277-27-0, Birinci Basım Haziran 2006 Mega Basım Yayın San. ve Tic. A. Ş., s.141]; 163 kayıpın da IŞiD'e katılmış olduğu [bkz: “163 kayıp IŞiD'e katılmış” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Aykut Küçükkaya (Sorumlu Müdür) …, ISSN 977-1300-0934, 90.Yıl, Sayı 32406, 28 Haziran 2014 Cumartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.1]; 1970'li yıllarda TRT televizyonunun siyasi partilere ayırdığı seçim propagandası saatlerinden birinde Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşturulan bir ülkücü şehit babasının (meâlen) “oğlumun mezarını açmamız icap etti, cesedi hiç bozulmamış, taptâze idi” iddiasında bulunmuş olduğu; «Tarımda kapitalizm yoktur» Proleter Devrimci Aydınlık tezinin «Tarımda kapital (de) yoktur» uç noktasına yine bir 141. sayfada taşınmış olduğu [bkz: Boratav, K., “Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm”, Birikim Yayınları, Yerli Araştırmalar Dizisi 5, Baskı Haziran 1981 Onur Basımevi İstanbul, s.141]; Prof. Asaf. Savaş Akat’ın, Boratav’ın açtığı Proleter Devrimci Aydınlık yolda, “alan kesim” buğday ziraatine “veren kesim” olarak yine kendisinin katkısı tohumluğu 0 (yazı ile sıfır) kabul ederek yürümüş olduğu [bkz: Akat, A. S., “İktisadi Analiz”, © Copyright 2009 Eflatun Yayınevi, Genel Yayın Nu.13, Sertifika Nu.12131, ISBN 978-605-4160-15-0, 2. Basım Mayıs 2009 Reproton Ltd. Şti., s.129]; bu eytişimsel yargının, uygulamacılar için yazılan ders kitaplarına, “5. 7. Tarım İşletmelerinde Amortisman Uygulamaları” başlığı altında tek bir tohumluk tahıl ve “sene zarfında bir-iki defa hafredilerek müteakip senenin zeriyat mevsimine kadar boş (nadasa) bırakıl(an)” tarla örneğine gerek görülmemesi suretinde yansıdığı [bkz: (1) Okçuoğlu, İ., “Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi, İç Pazarın Oluşma Süreci, İkinci Kitap (1923-1950)”, Ceylan Yayınları 39, Araştırma İnceleme 8, Baskı Haziran 1999 Ceren Basım Yayın, ISBN 975-8110-39-X (TK No) ve 975-8110-41-1 (2. Cilt), s.184 ve (2) Gökgöz, Yrd. Doç. Dr. A., Tarımsal Faaliyet Muhasebesi, © 2013 Ekin Yayınevi (Sertifika No.0607-16-008681), ISBN 978-605-5187-51-4, (Birinci) Baskı Mart 2013 Star Ajans Ltd. Şti. (Sertifika No.15366), s.146-148'de olması gerekirdi]; postmodern bir iDT kitabında “Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economists” diye yazıyor olduğu [bkz: Balaam, D. N. & Dillman, B., Introduction to International Political Economy, Copyright © 2011, 2008, 2005 by Pearsons Education Inc., Library of Congress Cataloging-in-Publication Data (…) HF1359.B33 2011 337—dc22, ISBN-13 978-0-205-79138-5 (alk. paper) ISBN-10 0-205-79138-7 (alk. paper), Printer and Binder Courier Companies Inc., p.125]; Dr. Korkut Boratav’ın aynı sayfadan verdiği «K/L = Sermaye yoğunluğu (…)’nun artması bir teknolojik ilerleme–büyüme göstergesi olarak yorumlanabilir» bilgisi ile ağulanan körpe dimağların, Atlantik-ötesinden Hızır gibi yetişen Dr. Erinç Yeldan’ın verdiği “Note the tyranny of numbers: on per-worker basis, Brunei appears as the world's leading economy in agriculatural productivity; Saudi Arabia –an economy with aboundant oil reserves , and yet severely limited in natural resources otherwise– is revealed to be more productive in its industry than USA and UK” şifâlı bilgisi ile tedavi edilmeğe çalışıldıkları [bkz: (1) ibid., s.141 ve (2) Yeldan, E., “The Economics of Growth and Distribution”, © Copyright 2009 Eflatun Publishing House (Certificate No.12131), General Publication No.35, ISBN 978-605-4160-37-2, 1. Edition October 2009 Reproton Ltd., p.40]; “Saudi Arabia's smelting facilities were a big reason why Jaguar Land Rover was considering starting production there” olduğu [bkz: Oliver, C., “Energy costs turn up heat on aluminium sector” (title over full page) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,711, Tuesday 25 November 2014, p.3]; Güven Sak’ın, hiç utanmadan-arlanmadan, kardeş ülke Suudi Arabistan’ı, sanayicilikte, Türkiye kadar başarısız bir ülke olarak göstermeğe kalkmış olduğu [bkz: Güven Sak, “Şu sağda en dipteki de Türkiye, hani Suudi Arabistan'ın yanındaki” (5 sütun üzerine) başlıklı Dünya İşleri köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10650, 30 Nisan 2015 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.05]; Şeriat değil, fakat müspet ilmin pençesinde kıvranan Sahra-altı Afrika ülkelerinin imalat sanayi yatırımları da pek az olmakla birlikte, Suudi Arabistan’ınkiler kadar öz olmadıkları [bkz: (1) “Table 6.4. Foreign Direct Investment Inflows to Africa, 1996” in Policies to Promote Competitiveness in Manufacturing in Sub-Saharan Africa, ed. Augustin Kwasi Fosu, Saleh M. Nsouli and Aristomene Varoudakis, © IMF/AERC/OECD 2001, ISBN 92-64-18705-7 41 2001 04 1 P, p.106 ve (2) “Figure II-3. Industrial value added per worker 2005 (constant 2000 US$)”, ibid., p.43]; ancak bunun Türk imalat sanayinde 1980 yılı itibariyle çalışan işçinin Güney Koreli işçinin aynı yıl ürettiği katma değerden fazlasını üretiyor olduğu bilgisi kadar şaşırtıcı sayılmaması gerektiği [bkz: Aygen, M., “Teknoloji Kavramı”, Yeni Forum Onbeş Günlük Tarafsız Siyaset İktisat Kültür Dergisi dergisi, Yeni Forum Yayıncılık Eğitim ve Sanat Ürünleri Pazarlama ve Ticaret A. Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Nilüfer Yalçın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Lütfi Kanburoğlu, Cilt 9, Sayı 203, 16-29 Şubat 1988, İç Baskı Turkish Daily News (matbaası Tunus cd. No.28? Kavaklıdere) – Ankara, s.39]; Türkiye’nin bu başarısını, Türkiye gazetesinin, Türkiye-G.Kore “imalat sanayi(leri) katma değeri” kıyaslamasını (nispetler değil, fakat) yekunlar üzerinden yapmakla, gözardı etmiş olduğu [bkz: Sezer, M., “Hadi kalkın da göreyim!” (2 sütun üzerine başlıklı) EkoPolitik köşe yazısı, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15253, 21 Aralık 2012 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş Turgut Özal Bulvarı Demirciler Sitesi 1. Cadde No.68. Siteler-Ankara, s.7]; Türkiye’nin sanayileşmeğe böyle sıfırdan ve en doğru yerlerden başlama fırsatını «ekonomimizin bir ağırlığı yok ki batsın» eytişimsel ve de Kafaoğlu-bilimsel lafazanlıklar ile hebâ etmiş olduğu [bkz: “Türk hava kargo sektörü global büyümeyi 10'a katladı” (3 sütun üzerine) başlıklı Pazartesi Rotası haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10123, 19 Ağustos 2013 Pazartesi, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.11]; yerine göre «Sermaye(nin) (…) kendisi için elverişsiz bir plasmanla yetinerek (…) değersizleşebilir» olmasının ise eytişimsel ve de Marx-bilimsel bir Pravda-gerçekliği olduğu [bkz: «Sermayenin değersizleşmesi (dévalorisation de capital)» maddesi, Bouvier-Ajam, M., Ibarrola, J. & Pasquarelli, N., Marksist Ekonomi Sözlüğü, Çevirenler B. Aren – İ. Yasar, Copyright Sosyal Yayınları Divanyolu Klod Farer Cad. 16/2 P. K. 716 İstanbul – Tlf 26 77 87, Birinci basım Ocak 1977 Bahar Matbaası, s.467]; amortismanın aynı sözlüğün bir başka maddesi olduğu ve gönderme yaptığı benzer kavramlar arasında «Sermayenin değersizleşmesi (devalorisation de capital)» maddesinin bulunmadığı [bkz: «Amortisman (amortissement)» maddesi, ibid., s.26]; Başkan Sn. Barack Obama’nın da “liseyi bitirenler arasında en başarılı 141 öğrenciye” Başkanlık Bursu vermekte olduğu [bkz: “Obama bursunu Türk kızı kazandı” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., İhlâs Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15028, 08 Mayıs 2012 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.1]; gayb ve bâtın âleminden böyle nümerolojik mâlumatın Hürriyet gazetesince de alınmakta, hatta verilmekte olduğu [bkz: “Balyoz'da 66 polemiği” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23410, 06 Mart 2013 Çarşamba, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.1, 16]; öyle Perry gibi “câhil” değil, fakat http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Geneva mezunu bir Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanına ise “adaylığını şimden gerü İran'dan koyması”nın salık verildiği; Fransız samanyolculuğunun sefâleti ise, yabancı yapımı dizisi TRT “beyazcamı”na da getirilmiş http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_(novel) klasiğinde sergilenmiş olduğu; “Boş konuşmanın serbest olduğu (bu) ülke(de)” tutarlı olmakla mükellef TEK ADAM Süleyman Demirel’in “dün dündür, bugün bugündür” sözü hâlâ zaman zaman anımsatılmasına karşın, Ecevit C.H.P'yi Sosyalist Enternasyonal teşkilatına tam üye kaydettirmeğe kalktığında muhtemelen 30 Kasım 1976 günü söylediği “(uluslararası ilişki) devletten-devlete, milletten-millete kurulmalıdır, partiden-partiye değil” sözünün Cyber-uzayda 17 Mart 2011 Perşembe günü itibariyle henüz bir yankı yapmamış olduğun, Google arama-motorunda *"devletten devlete, milletten" demirel* sözdizimi arandığında ekranda beliren “Aradığınız - "devletten devlete, milletten" demirel - ile ilgili hiçbir arama sonucu mevcut değil” bildiriminden pek âlâ anlaşılabileceği [bkz: (1) 30 Kasım 1976 maddeleri (1/3), “Hürriyet (gzt.) 1977 Ansiklopedik Yıllığı (4)”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür - Ofset Matbaası - İstanbul 1977, s.160 ve (2) Tandoğan, U., “Boş konuşmanın serbest olduğu bir ülke” (tek sütun üzerine başlıklı) Not Defteri köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9772, 19 Haziran 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.6]; «Meselâ yekûnları bir hayli kalabalık olan yüksek maaşlı memurlar(ın)» bankamatik makinaların îcâd olunmadan onyıllar önce de «aydan aya gelip maaşlarını alıp gidiyor» oldukları halde, Bülent Ecevit’e ait *kumar borcu olmayan 11 milletvekili arıyorum* sözdizimini (aslı 11 değil, fakat 8 olduğu halde) destekleyen Google arama-motorunda 22 Kasım 2011 Salı günü itibariyle arandığında, değil «*demirel "dolaş dolaş al maaş"* için», «"dolaş dolaş al" için bile hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)» [bkz: (1) «Denizcilik Bankası» arabaşlığı, AKiS dergisi, İmtiyaz Sahibi Metin Toker, Umumî Neşriyat Müdürü Hamdi Avcıoğlu, Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden mes’ul Müdür Yusuf Ziya Ademhan, Sene 3, Cilt VII, Sayı 108, 02 Haziran 1956, Dizildiği ve Basıldığı Yer Yeni Matbaa – Ankara, s.14 ve (2) Tamer, R., “Zamane Tüccarları”, Ekonomik ve Sosyal Yayınlar A. Ş. Ankara - 1975, Sosyal Yayınlar Serisi Yayın No.1, Basıldığı Yer Ayyıldız Matbaası A. Ş. Ankara 1975, s.22]; Sn. Metiner Sezer’in bildirdiğine göre Suudi Arabistan’da faal yabancı sermayeli firmaların Suudi vatandaşı ortak bulma yükümlülüklerinin ortaya (sanki bu ülkeye has bişeymiş gibi) bankamatik-hissedar sonucu çıkarmış olduğu; *demirel anarşiyi meclise soktunuz* sözdizimi, Google arama motorunda, terörizmin futbol sahalarına da resmen girdiği 04 Eylül 2011 Pazar günü itibariyle arandığında da, bu dillere-destan sözünün TBMM Tutanak Dergisi dışında hiçbir sivil site ve portalda alıntılanmamış olduğunun anlaşılmakta ve «anarşi» sözcüğünün o yıllarda “terör” anlamında kullanılmakta olduğu; Demokrat Parti’nin mirası üzerinde hak iddia etmediği anlamına geldiği düşünülen “A.P. hiçbir partinin devamı değildir” sözünü, bilahare “devamı değil, ta kendisidir” şeklinde tevil etmiş olduğunun ve Başkan Richard Nixon’un Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığı tarihi ziyaret sırasında sarfettiği “Çin'i bugüne değin tanımadık da bir kaybımız mı oldu?” sözlerinin de, benzer şekilde, hiç ama hiç anımsanmadığı ve anımsatılmadığı; oysa faaliyetleri 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra Adam Smith tarafından tebliğ olunmuş «People of the same trade seldom meet together» Bilderberg ve Montpelerin emri uyarınca derhal durdurulduğu halde “her zaman yakın durmuş” olduğu «ODALAR (ve Borsalar) Birliğinin 19.(Sırr-ı Enver vü Kemâl) Genel Kurulu»nda “İzmir delegeleri(nin) «Komünist Çin gibi 800 milyonluk, dünyanın en geniş pazarı ile ticarî ilişkimiz olmaması hatâdır» demiş” oldukları [bkz: (1) Book I Chapter X Of Wages and Profit in the Different Employments of Labour and Stock, Part II Inequalities occasioned by the Policy of Europe, I.10.82, (2) «Ulusların Zenginliği Cilt 1» İngilizce’den Çevirenler Ayşe Yunus - Mehmet Bakırcı, Alan Yayıncılık 37, Bilim Dizisi 7, ISBN 975-7414-46-8 tk, ISBN 975-7414-47-6, Dördüncü Baskı Kasım 2004 Mart Matbaacılık, s.146-147, (3) 14 Haziran 1960 maddesi, “Dünya Almanak 2004”, Dünya Süper Veb Ofset A. Ş. Adına Sahibi Didem Demirkent, Genel Yönetmen Osman Saffet Arolat, ISSN 1301-2576, Baskı Dünya Yayıncılık A. Ş. “Globus” Dünya Basınevi Bağcılar İstanbul, s.377, (4) Çataloğlu, C., “60 yaşındaki genç (TOBB)” (tek sütun üzerine başlıklı) başyazı, (Politik) Ekonomik Durum aylık gazetesi, İmtiyaz sahibi Cahit Çataloğlu, Sorumlu Müdür M. Yüksel Özbek, Sayı 177, Nisan 2012, Basıldığı yer İhlas Gazetecilik A.Ş. Y.Bosna/İst., s.1 ve (5) “Odalar Birliği kongresinde sosyalistlere hücûm edildi” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Milliyet gzt., Milliyet Gazetecilik A.Ş. adına Sahibi Ercüment Karacan, Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, Yıl 17, Sayı 6647, 29 Mayıs 1966 Pazar, Basıldığı yer Ulusal Basımevi Ankara, s.3]; Arolat’ın kaydadeğer onyıllar sonra bulduğu işbû Şusiad-Busiad (Şanlı Urfa Sanayici ve İşadamları Derneği, Burdur Sanayici ve İşadamları Derneği) kapatma nesnel ve de görsel-işitsel olgu olayını, “Göz-gözü görmez bir sis içinde” olduğumuz 1976 yılında yayımlanmış önemli bir kronolojinin bulmamış olduğu [bkz: Ahmad, F. ve B. T., “Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945~1971”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 32, Birinci Basım Temmuz 1976, Bilgi Basımevi - Ankara, s.218'de olması gerekirdi]; ikinci kızılca kıyâmet kopmasına sadece birkaç hafta kala «Milliyet gazetesi(nin), İzmir Ticaret Odasının, Türkiye’nin dış ticaret açığını düzeltmek için bir çözüm olarak Çin ile ticarete girişmeyi önerdiğini yazıyor» olduğu [bkz: 11 Ocak 1970 maddesi, Ahmad, F. ve B. T., “Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945~1971”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 32, Birinci Basım Temmuz 1976, Bilgi Basımevi - Ankara, s.382]; işbaşına askeri darbe ile gelen Nihat Erim hükümetinin de ilk icraatlarından birinin “Kızıl Çin ile diplomatik ilişkiler kurmak üzere hazırlıklara başlamak” olduğu (25 Nisan 1971) ve Türkiye 5 Ağustos 1971 günü saat 13:00 itibarı ile Kıta Çini’ni tanıyan sekizinci NATO üyesi ülke olduğundan Milliyetçi Çin elçilik mensuplarının Ankara’yı terketmeğe bu mübarek gün başlamış oldukları [bkz: (1) Muzaffer Gökman, “50 Yılın Tutanağı 1923-1973”, Hürriyet (gazetesi) Yayınları 59, Tarih Dizisi 7, Ekim 1973, s.276, (2) Aug. 04, 1971 entry, “Turkey 1991-1992 Almanac”, Turkish Daily News Publications, Publisher İlhan Çevik “Her hakkı mahfuzdur (yıllık Yayın, Sayı 10)”, Editor İlnur Çevik, Copyright © the Turkish Daily News, Printing Turkish Daily News Web Offset Printing Works, p.26 ve (3) 05 Ağustos (1971) maddesi, “Almanak Milliyet 20.Yüzyıl”, (c) Grisewood and Dempsey Ltd. 1985, Milliyet tesislerinde hazırlanıp basılmıştır Mart 1986, s.397]; yine o günlerde Meydan-ı Ekbez ve Van bağlantılı İran demiryolu hattının hizmete tam da MGK eski Genel Sekreteri Tuncer Kılınç’ın arzu etmiş olduğu gibi sokulmuş olduğu [bkz: ibid. Sept. 27, 1971 entry]; Sn. Perinçek’in, Çin konusunun iç-politika gündemine girdiği günlerde, Nihat Erim’i, Atatürkçülüğe yaptığı bu hizmetlerle değil de, “Küçük Amerika olacağız” sözü ile anmağı yeğlemiş olduğu [bkz: Doğu Perinçek, “1945 gafleti” (2 sütun üzerine) başlıklı Rota köşe yazısı, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Sabuncu, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2796, 13 Temmuz 2015 Pazartesi, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.10]; atom güllerini katmer katmer açtıran Pakistan’ın «Komünist Çin’in Birleşmiş Milletlere alınmasını (Türkiye’den bile önce) savundu(ğu)» [bkz: 8 Kasım (1969) maddeleri (2/10), Menderes, Ü., «1969'da Dünya», Başnur Matbaası Ankara – 1970, s.316]; mahrem-i esrâr-ı Elest Prof. Sn. Tolga Yarman’ın, Erdoğan hükümetlerinin Atatürk’ün sırat-ı mustakiminde olduğu güvencesini, “'Bence bugün hükümet, ABD'ye olan vesayeti, tutsaklığı kıracak çıkış noktaları arıyor. Bunlardan birisi de Çin'e yakınlaşmak' diye konuş(arak)” vermiş olduğu [bkz: “Çin ile enerji anlaşması” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31371, 28 Ağustos 2011 Pazar, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.11]; Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında “1930'larda çıkartılan (…) 1980'lere kadar (da) hükümet politikasının önemli bir aracı olarak yürürlükte kalmış” o talihsiz Kanun’un Arolat gazetesinin yazdığına göre daha 1961 yılında “kaldırıldı(ğı)” [bkz: (1) Buğra, A., “Devlet ve İşadamları”, (İngilizceden) Çeviren Fikret Adaman, İletişim yayınları 319, Araştırma İnceleme Dizisi 51, ISBN 975-470-461-9, 3. Baskı 2003 İstanbul, Baskı ve Cilt Sena Ofset, s.148 ve (2) 23 Mayıs 1961 maddesi, “Dünya Almanak 2004”, Dünya Süper Veb Ofset A. Ş. Adına Sahibi Didem Demirkent, Genel Yönetmen Osman Saffet Arolat, ISSN 1301-2576, Baskı Dünya Yayıncılık A. Ş. “Globus” Dünya Basınevi Bağcılar İstanbul, s.377]; 1980 sonrasında mevzuatta önemli hiçbir engel kalmamasına karşın sermaye kaçışının (“capital flight”) ve bütün “teşvik tedbirlerine” karşın yabancı sermaye girişinin (“F.D.I”) hep cüzi meblağlarda kaldığı [bkz: (1) “(Yatırım maksadıyla) Yurtdışına 10 yılda (sadece) 17 milyar dolar gitti” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Sayı 10573-9193, 26 Temmuz 2010 Pazartesi, s.15, (2) Kepenek, “Gelişimi, üretim yapısı ve sorunlarıyla Türkiye Ekonomisi”, Verso Teori Yayınları, Üçüncü Yazım 1987, Tablo XXIV.5 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası kapsamına giren yabancı sermaye 1978-85, s.416 ve (3) “Türkler yurt dışına (son 10 yılda) 17 milyar $ yatırdı” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14376, 26 Temmuz 2010 Pazartesi, s.7]; Devlet Bakanı Babacan’ın 2006 yılının ilk 5 ayında gelen yabancı sermaye tutarının 8,1 milyar doları bulduğunu, bu tutarın 6.6 milyar dolarının sadece Mayıs ayında gerçekleştiğini bildirdiği [bkz: “Yabancı sermaye 8.1 milyar $'la rekorda” (5 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlas Holding A.Ş. Adına İmtiyaz sahibi Dr. Enver Ören, Yıl 37, Sayı 12906, 13 Temmuz 2006 Perşembe, s.5 ve TÜiK’in 3051 Yayın No.lu ve “Ekonomik Göstergeler 2006-III” adlı süreli yayını, ISSN 1305-3353, Tablo 1.20 Sermaye ve Finans Hesapları, s.36, soldan 4.üncü sütun]; müteakip yıllarda bu ilk 5 ay toplamının sırası ile 9.6, 6.3 ve 3.3 milyar US$ mertebesinde kalacağı; işbu “ilk 5 ayda gelen 8.1 milyar US$ yabancı sermaye” haberi ile coşan “Huzur Veren Gazete”nin, bundan 4 sene sonra ilk 6 ayda gelecek 1.6 milyar US$'a “yarabbi buna da şükür” demek zorunda kalacağı [bkz: “Yabancı Türkiye'ye Enerji için geldi” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yıl 41, Sayı 14404, 23 Ağustos 2010 Pazartesi, s.8]; “ilk dört ay”lık “doğrudan yabancı sermaye girişi”nin ise 2008, 2009 ve 2010 yıllarında, sırası ile 4.4, 2.2 ve 1.3 milyar US$ olacağı [bkz: Sönmez, M., “Yabancı Yatırım ve Dış Kredide Düşüş” (tek sütun üzerine başlıklı) köşe yazısı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, 86.Yıl, Sayı 30970, 23 Temmuz 2010 CUMA, s.13]; oysa, “sömürge odakları(nın), sömürü (menfur) emellerine ulaşabilmek için, sömürge ülkelerine zaman zaman kendi ülkelerine yaptıkları yatırımlardan (da) daha fazlasını yapmış” oldukları [bkz: Çobanoğlu, Ş., “Borç Tuzağı ve Ekonomik Sömürü Odakları”, UHUD Yayınları (←oh, oh, oooh) No: 2, Genişletilmiş 2. Baskı Engin Ofset 1991 – İstanbul, s.61]; bu eytişimsel ve de (Cecil) Rhodes-bilimsel gerçek kırıntısının eksiğinin, «İngilterenin dünya iktisadiyatına hâkim olduğu XIX. asırda (…) dış yatırımlarının dörtte üçü sabit sosyal sermaye yatırımlarına gitmişti» bilgisini veren Metin Toker tarafından tamamlanmış olduğu [bkz: AKiS dergisi, Neşriyat Müşaviri Metin Toker, Akis Neşriyat Ltd. Şirketi adına İmtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden Mes’ûl Müdür Tarık Halulu, Umumî Neşriyat Müdürü Hamdi Avcıoğlu, Sene 4, Cilt X, Sayı 163, 22 Haziran 1957, Dizildiği ve Basıldığı Yer Rüzgârlı Matbaa – Ankara, s.14 üçüncü sütun]; “T.C.M.B verilerine göre, Türkiye’ye 2004-2007 (yılları) arasında gelen (…) 154 milyar US$ düzeyinde” yabancı sermeye girişinin “olağanüstü bir döviz bolluğu ve (elbette yine döviz) ucuzluğu(!!!) yaratmış” olduğu [bkz: Yeldan, E., “Sermaye Hareketlerinin İdaresi: Brezilya Dersleri” (tek sütun üzerine başlıklı) köşe yazısı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi İlhan Selçuk, 85. Yıl, Sayı 30702, 28 Ekim 2009 Çarşamba, s.13]; Dr. Yeldan’ın bu beyanı ile, yayımcısı Cumhuriyet gazetesinin efsane köşe yazarı Uğur Mumcu’nun “piyasa ekonomisi mevlithan ve duahanları” tâbir ettiği holding-prof.ların “Kambiyo kontrolü rejimlerinde millî (ulusal) paranın değeri sun’î (yapay) olarak yüksek tutulmaktadır” beyanlarının birebir örtüştüğü [bkz: “Döviz Karaborsası” maddesi, Milliyet Genel Ekonomi Ansiklopedisi 1/2, Bu kitap Akbank tarafından hazırlatılmıştır, Milliyet Tesisleri’nde basılmıştır, Mart 1988, s.234]; yalnız Türkiye değil, fakat Mısır, İran, Tunus, Cezayir, Hindistan ve Pakistan gibi diğer Atatürkçü rejimlerde de, ithal (dış-alım) mallarının sadece daha ucuz olmakla kalmayıp, aynı zamanda daha kaliteli de oldukları (ing. “This is so, because the foreign goods are not only cheaper in prices, but are also superior in quality”) [bkz: (1) Rahman, Matlubur (M.A., Lecturer in Economics, University of Karachi), “Economics of Austerity”, Printco Corporation, Karachi, Pakistan, First Edition 1963, p.163 ve (2) “Maalesef ithal mallara karşı çok fazla ilgi var” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10541, 24 Aralık 2014 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.06]; işbû eytişimsel ve de Marx-bilimsel pravda gerçeğini Hürriyet gazetesinin de «Pahalılığı önlemek için defter, kalem, vitamin, ayakkabı ve elbise ithal (dış-alım) edilecek» muştusu vererek onaylamış olduğu [bkz: 01 Eylül 1973 maddeleri (3/3), “Hürriyet 1975 Ansiklopedik Yıllığı (1)”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent(?), Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli(?), Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası(?)-İstanbul (1974), s.55]; *"economics of austerity" rahman karachi* dizisi, Prof. Sabahattin Zaim’in kişisel kitaplığında sakladığı bu müstesnâ eserin bibliyografik kaydını syber-uzayda bulabilmek için, Google arama-motorunda, 18 Ekim 2011 Salı günü itibariyle arandığında, izine sadece okumakta olduğunuz bu gaganini ve www.nehrumemorial.com sitelerinde rastlanabildiği; Sn. Işık Kansu ve şürekâsının “Çok iyi anıms(adıkları)” üzere «12 Eylül darbesi sonrası askeri yönetim(in), değerli bilim insanı Prof. Dr. Cahit Talas’ı SBF'den uzaklaştırırken yerine (O'nu) getirmek istemiş» olduğu [bkz: “Talas'ın Yerine” (2 sütun üzerine alt başlıklı) Ankara Kulisi dedikodusu, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31419, 15 Ekim 2011 Cumartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.13]; NETEKiM “İtalya veya İsviçre'de 5 liraya alınabilen bir kumaş(ın) Türkiye'de 25 liraya, 650 kuruşa alınan bir kravat(ın) 20 liraya, 10.000 liraya alınabilen bir otomobil(in) (de) 50.000 liraya (…) temin edilebiliyor” olduğu ve “bir kısım maddelerimizin alıcı pazarlarda rekâbet imkânlarını sağlamak için, fiyatlarımızla dış fiyatlar arasındaki farkı telâfi etmek üzere, (bunların ihracatçılarının) tevzin (=dengeleme) fonundan faydalandırılma(lar)ına devam edilmesi(nin) uygun görüldüğü” [bkz: AKiS dergisi, Neşriyat Müşaviri Metin Toker, İmtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür Yusuf Ziya Ademhan, Umumî Neşriyat Müdürü Hamdi Avcıoğlu, Sene 3, Cilt VII, Sayı 113, 07 Temmuz 1956, s.19 birinci sütun ve Sayı 121, 01 Eylül 1956, s.11 üçüncü sütun]; işbu eytişimsel ve de ANAP-bilimsel gerçeği Sn. Işın Çelebi’nin de dile, kısmen ve bozuk bir Türkçe ile de olsa (verbatim) «Ayrıca, dışardan gelen malların, Türkiye’de üretilen mallara göre ucuz olduğu gerçektir» ifadesi ile getirmiş olduğu [bkz: Çelebi, I. & Kabasakal, M., “Demokratik Sol Sanayileşme”, Cilt-3 Sanayileşme Üzerine, Demokratik Sol Düşünce Forumu 9-11 Ocak 1976 Çağdaş Sahne Ankara, Bilim Dizisi 5, Birinci Baskı Kasım 1976 Kalite Matbaası, s.117]; 1936 II.inci Beş Yıllık Sanayi Planı uyarınca kurulan fabrikaların çoğunun, ufukta bir cihan savaşı olasılığının belirmesi üzerine, Dr. Başkaya’nın iddia ettiği üzere ise “ikinci dünya savaşının güvenlik sorunlarını ön plana çıkarması nedeniyle”, birer olağanüstü-hal önlemi olarak ve iktisadî-akılcılıktan ödün bu nedenle verilerek kurulmuş olmalarına karşın, savaş bittikten sonra tasfiye edilmeleri cihetine derhal gidilmemiş ve 2011 yılı itibariyle mevcut 33 şeker fabrikasından 25'inin hâlâ “Türkşeker'e ait” olduğu [bkz:(1) Taygun, N., “Türkşeker'in Öyküsü”, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yayın No.217, Mars Tic. ve San. A.Ş. Ankara 1993, s.183-184, (2) Başkaya, F., “Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına”, Özgür Üniversite Kitaplığı 46, Fikret Başkaya Toplu Eserleri 7, © Maki Basın Yayın, ISBN 975-8449-26-5, 3. Baskı Mart 2005 Cantekin Mat. Yay. Ltd. Şti., s.119 ve (3) Güngör, T., “Şeker fabrikalarında özelleştirme gene gündemde” (3 sütun üzerine manşet) köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9539, 15 Eylül 2011 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.2]; “Şeker-İş Sendikası Başkanı (Sn.) İsa Gök('ün) şeker fabrikalarının özelleştirilme(ler)i halinde Türk Şeker bünyesinde bulunan (bu) 25 şeker fabrikasının 18'inin kapanacağını ileri sürdü(ğü)” [bkz: “Şeker işçileri özelleştirmeye karşı yürüyecek(ler)” (tek sütun üzerine başlıklı) “Günün Eylemi” haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9652, 31 Ocak 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.4]; Türkşeker’in «1994-2001 Döneminde Özelleştirme Uygulamalarından Beklenen Hasılat(ın)» 2.0 milyar US$ olduğu [bkz: “Kamu hisselerinin özelleştirme fiyatları”, Not Haftalık Ekonomik Siyasi Dergi dergisi, İmtiyaz Sahibi Meriç Köyatası, Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Semerci, Yıl 1, Sayı 1, 20-27 Mart 1994, Baskı Cilt Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş 34625 Sefaköy İstanbul, s.11]; Atatürkçü Başvekil Adnan Menderes'in bunların tasfiye (=liquidation) edilmeleri cihetine derhal gitmediği içindir ki, üstesinden gelmeyeceği bir “liquidity” (=akışkanlık) sorunu ile boğuşmak zorunda kalacağı [bkz: (1) Demirgil, Prof. Dr. D., “Ekonomi Sözlüğü, İngilizce-Türkçe (ve) Türkçe-İngilizce”, Çağlayan Kitabevi Tokatlıyan Üst Pasaj No.: 7-8-9 Beyoğlu İstanbul, Üçüncü Baskı 1989 Çağlayan Basımevi Cağaloğlu Çatalçeşme Sok. No: 26/3-4 İstanbul, s.118, 38 ve (2) Tokgöz, E., “Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-1997)”, İmaj Yayınevi, ISBN 975-7852-35-X, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı Zirve Ofset Ankara, Ekim 1977, s.125]; nasıl kalmasın ki, kaleme Orhan Hançerlioğlu’nun aldığı ticaret sözlüğünün “Osmanlıca Dizin”inde yer alan “tasfiye”, “Fransızca Dizin”inde yer alan “Liquider”, “İngilizce Dizin”inde yer alan “Liquidation” sözcüklerinin karşına yazılan 244 sayfa numarası ile numaralandırılmış sayfaya gidildiğinde erişilen “Kapatma” sözcüğünün anlamını Sn. Pars Tuğlacı’nın öyle (1) akit, (2) vakit, (3) nakit felan değiiil, fakat “(1) Kapatma eylemi, [ing. Closing, shutting; Fr. Action d'enfermer, de recourir etc]. § (2) Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın. [ing. Concubine, kept mistress; Fr. Mâitresse]…” diye açıklamış olduğu [bkz: Hançerlioğlu, O., “Ticaret Sözlüğü”, Remzi Kitabevi, Büyük(!) Fikir(!!) Kitapları Dizisi 47, Evrim Matbaacılık Limited Şirketi Cağaloğlu İstanbul, Birinci Basım 1982, s.544, 574, 608 ve Tuğlacı, P., “Okyanus Ansiklopedik Sözlük, Cilt III”, Pars Yayınları Sözlük Dizisi 8, Birinci Baskı Ekim 1972 Sermet Matbaası – İstanbul, s.1380]; binâenaleyh, “ikinci bahâr”ın ilk yarısının sonu demek olan 1955 yılı itibâriyle, «Türkiye(’nin) son yıllar zarfında 1933 (yılından) 1938 (yılına) kadar olduğu gibi yeniden sanayiini kurma devrinde» bulunduğu [bkz: AKiS dergisi, İmtiyaz Sahibi Metin Toker, Yazı İşlerini fiilen idare eden Cüneyt Arcayürek, Cilt III, Sayı 41, 19 Şubat 1955, s.12]; NETEKiM savaş öncesinde tatbik mevkiine kabul-edilebilir gerekçelerle konan “II.nci Beş Yıllık Sanayi Planı”nı “İngiltere'den alınan 42 milyon sterlin, Fransa'dan alınan 1.5 milyon sterlin” ile destekleyen emperyalizmin, tatbik mevkiine savaş bittikten sonra 1947 yılında konmağa teşebbüs edilen planı “uygulatmamış” olduğu [bkz: Okçuoğlu, İ., “Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi, İç Pazarın Oluşma Süreci, İkinci Kitap (1923-1950)”, Ceylan Yayınları 39, Araştırma İnceleme 8, Baskı Haziran 1999 Ceren Basım Yayın, ISBN 975-8110-39-X (TK No) ve 975-8110-41-1 (2. Cilt), s.505, 329]; Prof. Oktay Yenal’ın da “1930'lardaki devlet-öncülüğünde sanayileşme siyasasının savunulacak (meselâ bir cihan savaşının çıkacağının belli olmuş olması gibi) pek çok yönleri vardı. Sonraki dönemde ise, en kötü biçimleri ile devlet karışmacılığı, korumacılığı ve işletmeciliği, en hızlı gelişme dönemlerini ortanın sağındaki partiler iktidar(ları sıras)ında yaşamıştır. (…) Şimdi desem ki, bu siyasaların geçmişte desteklenme(ler)inde günahı olmayanlar ortaya çıksın (lebbeyk ya resûl-ü IMF, lebbeyk ya resûl-ü Bilderberg – Murat Aygen), değil C.H.P gibi sol bir partinin (bu) toplantısında, aydınların sağ yelpazesinde bile samimi olarak yüzünü gösterecek kimsenin çok az olacağını (iyi) biliyorum” diye konuşmuş olduğu [bkz: Cumhuriyet Halk Partisi Politika Araştırmaları Merkezi (PAM), “Ekonomi Politikaları için Stratejik Seçenekler Semineri, Yayın No.1, Ocak 2000, Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Xerox Digital Baskı Tesislerinde Hazırlanmıştır, s.53]; “2008 ve 2009 yıllarında dünyadaki yem hammaddesi fiyatlarının aşırı derecede artarak, Türkiye'deki hammadde fiyatları ile neredeyse aynı seviyeye gelmesi(nin), ülkemizdeki ve dünyadaki karma yem fiyatlarının da aynı düzeyde olmasını sağladı(ğı). Bu sâyede, 2008 yılında 87 bin ton, 2009 yılında ise 123 bin ton karma yem ihracatı(nın) (dış-satım) gerçekleşti(rilebilmiş)” olduğu [bkz: “'Üretim 14.5 milyon tona çıkacak'” (6 sütun üzerine başlıklı) haberi, Yem Sanayi Dünya/Focus eki, Dünya Gazetesi Ürün Araştırmaları (Dizisi) 41, 10 Ekim 2012 Çarşamba, Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Editör Murat Aydın, Dizgi ve Baskı Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. 100. Yıl Mah. 34440 Bağcılar - İstanbul, s.2 beşinci sütun]; devalüasyonun işkollarının dışa-açılmalarında eşik-atlatıcı işlevini, Devlet Bakanı Sn. Zafer Çağlayan’ın «(devalüasyon cihetine gitmediğim sürece) üretime göre ihracat (dış-satım) değil, ihracata göre üretim yapmalıyım» diye (eylülist îtirafçılar gibi) teslim etmiş olduğu [bkz: “Kur canavar gibi” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Genel Yayın Müdürü XXX, Yıl 41, Sayı 14373, 23 Temmuz 2010 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.5]; benzer şekilde, “Eurobondların döviz cinsinden ihraç edilme(ler)i nedeniyle (geri) ödeme sırasında oluşan değer artışları (kur farkları) gelir sayılmaya(r)ak” vergiden muaf ne denli tutulmuş olsalar da, “Repo”ya yatıranların dövize yatıranlardan daha yüksek gelir elde ettikleri [bkz: (1) Güneş, Ş., “Eurobond Alım-Satım Kazancı ile Faiz Gelirlerinin Vergilendirilme(ler)i”, Maliye Postası dergisi, İmtiyaz Sahibi Ahmet Esen, Yıl 30, Sayı 683, 15 Şubat 2009, Baskı Nabu Ofset Macunköy Ankara, s.149 ve (2) “Son 22 yılın analizi: Repoya yatıran kazandı, dolara yatıran kaybetti”, Dünya gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9658, 07 Şubat 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1]; Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği T.O.B.B'un, Atatürkçülük 1950 yılında tozlu raflardan indirilip tatbik mevkiine tekrar konulduktan sonra kurulan fabrikaların hemen hemen tamâmının O’nun aziz ruhunu şâd etmek, Sn. Kenan Mortan ve Sn. Cemil Çakmaklı’nın deyimi ile de “Sırf tüten baca özlemini tatmin için..”, Nasrettin Hoca’nın “dostlar alışverişte görsünler” anlayışı ile kurulmuş olduğunu, “Meseleye değişik (bir) açıdan bakıldığında, 1980 yılında mâliyet yüksekliği nedeni ile ihraç (dış-satım) edilemeyen bir mal, 1988 yılı sonunda ihraç edilebilir hâle (elbette yapılan devalüasyonlar sâyesinde) gelmiş olmaktadır” diye yazmakla îtiraf ve I.M.F’nin etkin pişmanlık yasasından böylelikle yararlanmış olduğu [bkz: (1) Mortan, K. & Çakmaklı, C., “Geçmişten-Geleceğe Kalkınma Arayışları”, Altın Kitaplar Yayınevi, Bilimsel Sorunlar Dizisi, 1. Basım Kasım 1987 Altın Kitaplar Matbaası, s.296 ve (2) Abuşoğlu, Doç. Dr. Ö., “Döviz Kuru Politikası ve İhracat (dış-satım) Üzerine Etkisi (1980-1988 Dönemi)”, TOBB Yayın No genel 154 Ar-Ge 64, ISBN 975-512-?, MN Ofset Ankara 1990, s.61]; Yrd. Doç. Dr. Sn. Gökhan Karabulut ve Yrd. Doç. Dr. Sn. Ayşe Çelikel Danışoğlu’nun ise, devalüasyonun ihracat (dış-satım) artışında oynadığı bu eşik-atlatıcı “force majeure” rolü «Mal ihracatı (dış-satım), bu mallara olan yurtiçi talebe bağlıdır. Eğer iç-talep yüksek ise, bu mal ve hizmetlerin daha çoğu iç piyasada tüketilecek, daha azı ihraç edilecektir» diye küçümsemek ve “Kaynakça”larında da Abuşoğlu’nun îtirafnâmesine yer vermemekle, force minörler üzerinden Bûselik Makâmına yolculuk yapmağa istihkak kespetmiş oldukları [bkz: Karabulut, G. & Danışoğlu, A. Ç., “Türkiye'de Cari İşlemler Açığının Büyümesini Etkileyen Faktörler”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi dergisi, Sahibi Prof. Dr. Kadri Yamaç, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Muhteşem Kaynak, ISSN 1302-2024, Cilt 8, Sayı 1 (2006), Basım Tarihi 20 Aralık 2006 Baran Ofset Mamak Ankara, s.53]; “dövizin yükselmesinin ihracata (dış-satım) etkisi(ni)”, Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan’ın da, en azından Prof. Çelikel Danişoğlu kadar yadsımakta(!) olduğu [bkz: “'Dövizin yükselmesinin ihracata (dış-satım) etkisi sınırlı'” (tek sütun üzerine) arabaşlığı, KOBi'ler için ‘Fonlar Fonu’ Yolda haberi içinde, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10088, 28 Haziran 2013 CUMA, Ankara Baskı Tesisleri Turkuaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.16]; iç piyasadaki daralmayı ihracat (dış-satım) ile aşabilen firmaların parmakla gösterilecek kadar az oldukları [bkz: (1) Dinçer, Dr. N. N., “Döviz kuru dalgalanmalarının asimetrik etkileri: Türkiye örneği”, DPT 2682, ISBN 975-19-3694-2, Şubat 2005, s44 ve (2) Dombey, D., “Ford Otosan: Taking the export route as home market stalls” (title over 3 columns) news, “Turkey and the World” annex of © The Financial Times Limited 2014 No.38,656, Monday September 22 2014, p.4]; Japon ulusal para birimi Yen’in değer kaybetmesinin en ziyade küçük firmaları üzmüş ve “Konya'da ihracatçıların (dış-satım) yüzde 99'u(nun) KOBi” olduğu [bkz: (1) Strauss, D. & Mclannahan, B., “Japan voices concern over yen's decline” (title over 3.5 columns) news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,659, Thursday 25 September 2014, p.24 ve (2) Yemiş, Y. D., “Türkiye'nin küresel yolculuğu başlıyor” (tam sayfa üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10467, 25 Eylül 2014 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.09]; «Millî kambiyo rayicinin düşürülmesinin ihracat (dış-satım) üzerinde “prim” tesiri yapacağı tabiî olmakla beraber, millî ihraç mallarına karşı talep elâstikiyetinin de mühim rol oynadığını hesaba katmak lâzım» geldiği [bkz: Oktay Alagil, “Türkiye iktisadî sahada niçin kalkınamıyor?”, Satışyeri Bilgi Kitabevi Ankara Yenişehir Sakarya Caddesi (№) 8, (Baskı) Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası - Ankara – 1964, s.86]; «(…) millî ihraç mallarına karşı talep elâstikiyetinin de mühim rol oynadığını hesaba (seçici olmanın, “nokta atışı” yapmanın imkan dahiline girdiği “prim ile teşvik” yöntemi tercih edildiğinde) katmak lâzım» geldiği; Kemal Derviş çapında adam Paul Volcker’in ise “10 dakika içinde gerçekleştirilebilecek bir kur hareketliliğinin 10 yıl sürecek ticaret müzakerelerinden daha iyi sonuçlar verebile(ceğini)” savunmuş olduğu [bkz: Bergsten, F., “Our chance to slash the high costs of currency manipulation” (title over one column) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,421, Tuesday December 17 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.9]; himaye edilmeğe değer bulunmayan tarım ürünleri sözkonusu olduğunda, dış pazarda sağlanan kazançların iç pazarda uğranan kayıpları %173 mertebesinde telâfî etmeğe (elbette başka faktörlerin de rol oynamaları ile) yetmekte olduğu [bkz: (1) “İspanya'daki kuraklık Türk zeytinyağına tavan yaptırdı” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Türkiye gzt., Kurucusu: Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, ISSN 1305-0400, Yıl 44, Sayı 15504, 03 Eylül 2013 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Demirciler Sitesi 1.Cadde NO.68 Siteler/Ankara, s.7 ve (2) “TZOB: Tarımsal ihracat patlatılabilir” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Mehmet Bozkurt, ISSN 2146-2356, Yıl 92, Sayı 2147, 24 Eylül 2013 Salı, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.6]; müstahsilin ihracat (dış-satım) yapmakla uğradığı kaybın tazmin edilmiş olduğu [bkz: “Zeytinyağı primi 20 kuruş arttı, 70 kuruş oldu” (4 sütun üzerine) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10159, 23 Eylül 2013 Pazartesi, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.14]; imalat sanayinde işler bu kadar kolay olsa idi, “c – 1969 yılından itibaren sanayi ürünleri dışsatımında hızlı bir gelişme ortaya çıkmış” olmasına karşın, sanayi sektörünün Gayrı Safiye Millî Hâsıla içindeki payının –artmak şöyle dursun bilakis– azalmakta ve 24 Ocak 1980 mübârek kararlarının da gün geçtikçe daha bi “kaçınılmaz” olduğu müteakip “yıllarda sanayi ürünleri dışsatımında gerilemeler gözlenmekte” olmaması gerektiği [bkz: (1) Demirkan, U., “Türkiyede Uygulanan Maliye Siyasaları ve Sanayileşme”, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını No.1979-212, Onkam Matbaacılık - Ankara, s.19 ve (2) “İstatistik Göstergeler 1923-1998”, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın Numarası 2252, ISSN 1300-0535, ISBN 975-19-2230-5, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası – Ankara Ocak 2001, s.595, Tablo 21.10 “GSMH sektörel büyüme hızları (%)” soldan yedinci sütun]; müteakip “yıllarda sanayi ürünleri dışsatımında gerilemeler (yine) gözlenmekte” olmasına karşın, Yrd. Doç. Dr. Sn. Gökhan Karabulut ve Yrd. Doç. Dr. Sn. Ayşe Çelikel Danışoğlu’nun, değerli(!) çalışmalarının “Sonuçlar” bölümünde, ancak ve yalnız özgün-Türk-iktisâdiyatının varabileceği “döviz kurlarının piyasa tarafından belirlenmesine rağmen, uygulanan bu döviz kuru sistemi de, literatürde öngörülenin aksine, cari işlem dengesini sağlamaya yetmemiştir” sonucuna varabildikleri; kendileri gibi üniversite değiiil, fakat (faaliyetine 2002 yılı Ağustos ayında son verilen) Karon Menkul Değerler firması mensubu Sn. Endam Eren’in ise, tekstil ve konfeksiyon işkolları hakkında “İhracat (dış-satım) ve yatırım teşvikleri ise bir anlamda 1970 yılındaki devalüasyon ile mümkün oldu” diye yazmış olduğu [bkz: (1) http://arsiv.zaman.com.tr/2002/08/17/ekonomi/h16.htm ve (2) Eren, E., “Tekstil ve konfeksiyon ne olacak?”, Ekonomik Trend dergisi, Sahibi Interpress Yayıncılık A.Ş., Genel Yönetmen Masum Türker, 11-17 Aralık 1994, Yıl 2, Sayı 50, Baskı Özer Yayıncılık Ltd. Şti., s.58]; Türk Lirası’nın onca değer kaybına karşın “Yüksek işgücü ve beyaz yaka maliyetleri ile değerli Türk Lirası da karlılıktaki düşüşte etkili oldu” diye konuşan işverenin “Alüminyum ekstrüzyon üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini dünya pazarlarına ihraç (dış-satım) ediyor” olduğu [bkz: Akıncı, S., “Feniş kâr sıkıntısıyla ara verdi Aloğlu 'devam edeceğiz' dedi” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10149, 11 Eylül 2013 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.6]; Atatürkçü ağızbirliğini bozan bu işverenin, gerçekten de söylemiş olabileceği bu sözlerin arkasında –her ne vâkî oldu ise serteser– durmadığı [bkz: (1) “Feniş Alüminyum'dan açıklama” (2 sütun üzerine) başlıklı tekzip yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10153, 16 Eylül 2013 Pazartesi, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1, 9, (2) “Taksim'de işçi eyleminde gerginlik” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Aykut Küçükkaya (Sorumlu Müdür) …, ISSN 977-1300-0934, 89.Yıl, Sayı 32127, 22 Eylül 2013 Pazar, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.9 ve (3) “Feniş işçileri AKP ilçe binasına yürüdü” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Mehmet Bozkurt, ISSN 2146-2356, Yıl 92, Sayı 2145, 22 Eylül 2013 Pazar, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.7]; külçe alüminyumun Ocak ayında metrik tonu $2100 olan fiyatının Eylül ayında $1800'a −“because of chronic oversupply”− gerilemiş olduğu [bkz: Sandbu, M., “Aluminium drifts lower on doubts over Fed tapering” (title on 3 columns), Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,350, Wednesday September 25 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Waldorf, p.24]; 1960'lı yıllarda «Türk lirasının Yunanistan’daki değeri(nin) bölgesine göre değişmekte» olduğu [bkz: «Yunan Borsasında Türk parasının kıymeti yüzde 25 yükseldi» (2 sütun üzerine manşet) haberi içinde, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumî Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müdürü Tahsin Öztin, Sene 15, No.5389, 30 Nisan 1963 Salı, Basıldığı Yer Yedigün Matbaası, s.3]; Yrd. Doç. Dr. Sn. Gökhan Karabulut ve Yrd. Doç. Dr. Sn. Ayşe Çelikel Danışoğlu’nunkine benzer bir Atatürkçü-yadsımanın, karşımıza, TCMB’nin piyasaya 100 milyon US$ mukabili TL sürdüğü haberini, sanki Türk Lirası’nı Türklerden başka talep eden, biriktiren birileri varmış [bkz: “(Reuters'in döviz piyasası analisti Neal Kimberley:) Türk Lirası yatırımcı için yeni güneşli liman olabilir (ama henüz olmadı)” (2 sütun üzerine manşet) köşe yazısı içinde tablo, Milliyet gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 61, Sayı 22634, 07 Temmuz 2010 Çarşamba, Basıldığı Yer DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.8] ve 100 milyon US$ da böyle işler için büyük bir meblağ imiş [bkz: (1) “Merkez'in hareketi çok küçük kalıyor” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14380, 30 Temmuz 2010 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.7, (2) “'MB günde 50 milyon $ ve 50 milyon € almalı'” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9190, 22 Temmuz 2010 Perşembe, s.1 ve (3) Sayı 10573-9199, 02 Ağustos 2010 Pazartesi, s.2] gibi, adına “Uzmanlar” dediği beynelmilel-yalancı-şahitlerden aldığı “FED doların değerini yükseltmek istemediği sürece dünya merkez bankalarının çabası faydasız” fetvâsı ile birlikte veren Türkiye gazetesinin Ekonomi sayfasında çıkmakta olduğu [bkz: “Merkez 100 milyon dolar aldı, kur yerinden oynamadı” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14447, 05 Ekim 2010 Salı, s.7]; oysa aynı gazetenin böyle “uzmanlar(ın)” en eksantriki “ABD'li ünlü ekonomist Nouriel Roubini('nin)” tam aksi-yönde serdetmiş olduğu mütalaada da haber değeri bulduğu [bkz: “Yuanın esnekliği ABD'yi yanıltabilir” (3 sütun üzerine manşet ve dişi-klişe) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14341, 21 Haziran 2010 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.8]; Davosçu “şahitler”in bu yönde serdettikleri mütalaalarda haber-değeri bulan gazetenin ise Cumhuriyet olduğu [bkz: “TL aşırı değerlenecek” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, 86.Yıl, Sayı 31061, 22 Ekim 2010 CUMA, s.14]; oysa US$'ın değerini düşürmeğe Devlet Bakanı Sn. Kemal Derviş’in “telkinleri”nin bile yetmemiş olduğunu duyuranın yine aynı gazete olduğu [bkz: “Hükümetin telkin çabalarına karşın 1 milyon 200 bin liraya takıldı, Dolar hâlâ düşmedi” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Berin Nadi, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 77. Yıl, Sayı 27575, 06 Nisan 2001 CUMA, Yayımlayan ve Basan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş. Sirkeci İstanbul, s.12]; mazlum milletlerin bu makus tâlihlerini yenme onurunun (öyle dervişe-mervişe değiiil, fakat) Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a âit olduğuna, O’nu ihlâsholdingçilerden bile çok seven Osman Ulagay’ın gayrı kâbil-i tevil söz-seçimi ve söz-dizimleri ile tanıklık etmiş olduğu ve bu liyakatı karşılığında Cumhuriyet gazetesinde uzun süre köşe yazarlığı yaptığı [bkz: Ulagay, O., “Enflasyonu Aşmak İçin”, AFA 21. Yüzyıla Doğru Dizisi 9, AFA Yayınları 107, ISBN 975-414-047-2, Baskı Gülen Ofset Mart 1990, s.175]; nihâventkürdî makâmından «i$te seni seven benim, senin aşkınla ölenim, günah ise gönül çekmek, gel boynumu vur kölenim, kıyma bana … » şarkısının, ccm prodüksiyon yapımı “İstanbul Şarkıları - Songs of Istanbul” adlı ve 8 697415 210973 numaralı CD'nin 5.inci track’inde kayıtlı olduğu; okurlarını bunlar gibi enâyi yerine koymayan Metin Toker’in ise, onlara konu ile ilgili olarak «Bu memleketlerde hükûmetler bu işleri düzenlemek için sağlam lövyelere (=kaldıraçlara) sahipti(rler). Meselâ serbest dolar kuru yükselmeye başlayınca derhal kısa vadeli hazine bonoları çıkarılır ve tedavüldeki fazla para çekilir. Serbest dolar kurlarında bir düşme müşahede edildiği zaman da emisyon yoluyla muvazeneyi (=dengeyi) tekrar kurmak güç olmaz» bilgisi vermiş olduğu [bkz: AKiS dergisi, Neşriyat Müşaviri Metin Toker, İmtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden Mes’ul Müdür Yusuf Ziya Ademhan, Umumî Neşriyat Müdürü Hamdi Avcıoğlu, Sene 3, Cilt VII, Sayı 113, 07 Temmuz 1956, Dizildiği ve Basıldığı Yer Güney Gazetecilik ve Matbaacılık T.A.O. – Ankara, s.19]; 1990'lı yıllarda okurlarına logosu kalaşnikof marka makinalı tüfeğe benzeyen Sabır bilgisayar(?) ürünlerini vermesi U.MUMCU tarafından laikliğe aykırı bulunmuş olan Milliyet gazetesinin 2000'li yıllarda da Peykhâne Sokağı Köprülü Medresesi restore edilerek kurulan Kubbealtı Akademisi yayını sözlükler dağıtmağa başladığı [bkz: “Dev Boyut, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İlhan Ayverdi, 39 kupona ilk kupon bugün”, (2 sütun üzerine) ilan, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23098, 15 Ekim 2011 Cumartesi, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt – İstanbul, s.1]; Türk Lirası’nı Türklerden başka talep eden, biriktiren birileri olmadığı nesnel gerçeğini 1980'li yıllarda yaptığı “çaycı markası” benzetmesi ile ilk Sn. Çetin Altan ileri sürmüş olmasına karşın, *"çaycı markası" çetin* sözdizimi Google arama motorunda 24 Mayıs 2011 Salı günü itibarı ile arandığında, bu bilgi-kırıntısına ancak facebook, www.cumbulforum.com gibi “çöplükler”de rastlanabildiği; Türkiye gazetesinin, tedâvüle “6-0 silme” operasyonu îcâbı kısa bir süre için çıkartılmış olan Yeni Türk Lirası’nın –mübâdele vâsıtası değil, fakat olsa olsa muhâsebe birimi olma anlamında– “dünya parası” olmuş olduğunu da iddia etmiş olduğu [bkz: Esen, C., “YTL dünya parası oldu” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Genel Yayın Müdürü Fuat Bol, Yıl 37, Sayı 12910, 17 Temmuz 2006 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler/Ankara, s.6]; ezilenleri-ezen-ezici-çoğunluğun, böyle atmasyoncuları, bir ara-seçimde 6-0 silmiş olduğu; TL'ye, 2013 yılı itibariyle, ne çok yatırım yapan firmanın Enka Holding (Sabancı 3.sırada), en az yatırım yapan firmanın da Koç olduğu [bkz: “En fazla döviz yükü bulunan hisseler” ve “Yabancı para borcu ekside olan hisseler” tabloları, PARA Haftalık Ekonomi Dergisi dergisi, İmtiyaz Sahibi Turkuvaz Gazete Dergi Basım A. Ş. adına Ahmet Çalık, Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Demir, ISSN 1304-5717, Sayı 2013 / 30, 21 - 27 Temmuz 2013, Basıldığı yer Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No.4 Sancaktepe İstanbul, s.16, 18]; Türkiye İhracatçılar Meclisi TiM'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın günde 50 milyon US$ ve 50 milyon € satın alması gerektiğinin savunan Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi’nin, bankanın günlük alımlarını 80 milyon US$'a çıkartması kararını, “Olumlu ancak yetersiz bir adımdır” diye değerlendirmiş olduğu [bkz: “Merkez'in günlük döviz alımı 80 milyon $'a çıktı” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14384, 03 Ağustos 2010 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.8]; konu ile ilgili olarak “Değerli TL benim kişisel meselemdir” diyen Başbakan Sn. Recep T. Erdoğan’ın, seçmenlerini, enâyi yerine, bu gazetenin sâdık okurlarını –böylelikle– koyduğu gibi koymamış olduğu; amaç doların değerini yükseltmek değil, fakat düşürmek olduğunda, yapılan operasyonların hacminin öyle 100 milyon US$'dan değil, fakat “neredeyse bir milyar dolar”dan başlamakta ve operasyonların başarılı olmakta olduğu [bkz: (1) Gökçe, D., “Tabiattan ders almak gerekli” (2 sütun üzerine manşet), Computerworld Monitör dergisi, Sahibi IDG/UFT A.Ş. adına Şakir Batumlu, Genel Yayın Yönetmeni Akdoğan Özkan, 15 Kasım 1993, Sayı 204, Baskı Öz Ofset A.Ş., s.8, (2) “MERKEZ (Bankası) doların ateşini 1.3 milyar dolara söndürdü” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14782, 05 Eylül 2011 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.8 ve (3) “Merkez dolara 1.7 milyarlık çelme taktı, 1.88'e indirdi” (5 sütun üzerine başlıklı) haberi, Haber Türk gzt., Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yıl 3, Sayı 1026, 21 Aralık 2011 Çarşamba, Basıldığı Yer Ciner Matbaası, s.10]; Adnan Menderes’in yaptığı işlere akıl erdiremeyenleri “Ebû Cehil inkârı” içinde olmakla suçladığı ve bu sözünün WEB'de bulunmadığı [bkz: Google arama-motorunda *"ebu cehil inkarı" menderes* sözdizimi 15 Şubat 2011 tarihi itibariyle arandığında ekranda beliren “Aradığınız – "ebu cehil inkarı" menderes - ile ilgili hiçbir arama sonucu mevcut değil” ifadesi]; Google arama-motorunda 22 Kasım 2011 Salı günü itibariyle arandığında, «*kül yutmaz "ebu cehil inkarı"* (ve) *külyutmaz "ebu cehil inkarı"* (dizileri) için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)»; “inkâr” sözcüğünün İngilizcede birinci anlamının “denial” olduğu [bkz: “Redhouse Yeni Türkçe - İngilizce Sözlük”, Copyright 1968 Redhouse Press, Üçüncü baskı Çeltüt Matbaası 1979, s.540, e.g. Woodward, B., «State of DENIAL», Simon & Schuster, © 2006 by Bob Woodward, ISBN-13 978-0-7432-9566-6 ISBN-10 0-7432-9566-8, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, Bath]; Celal Bayar evlatlarının bu “state of denial” kavramını “denial of state” olarak anlamakta olduklarını bizzat İsmet İnönü’nün bildirilmiş olduğu [bkz: Haldun Çubukçu, “Sağ'ın kafasında devlet fikri yok”, Aydınlık gzt. Kitap eki, Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Damla Yazıcı, Yıl 2 Sayı 116, 16 Mayıs 2014 CUMA, Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. Oruçreis Cad. Remzi Özkaya Sok. No.16 Bahçelievler / İstanbul, s.3]; eşik-atlatıcı fiyat ayarlamaları veya arz/talep artışlarının kaçınılmaz olduğu süreksizlik (=discontinuity) noktaları hakkında, bir XIX.uncu Yüzyıl iktisâdiyatçısının, Nostradamus’a taş çıkartacak «türev artık x1 - x = 0 veya h = 0 koymakla bulun(a)maz; çünkü o gizemli diferansiyel yönteme göre (öyle)dir. İki durumda da, ta başlangıçtan beri bütünlenmiş görünen f´(x)’in komşu terimleri, şimdi matematiksel olarak doğru bir anlamda bir coup d'etat [hükümet darbesi, -ç] ile bir yana atılmaktadır» kehânetinde bulunmuş olduğu [bkz: (1) Marx, “Matematiksel Elyazmaları”, Çeviren Öner Ünalan, Başak Yayınları Demirtepe Ankara, Birinci Baskı Mayıs 1990 Şafak Matbaası, s.126 ve (2) «Mathematical Manuscripts of Karl Marx», Translation Copyright © New Park Publications Ltd 1983, ISBN 0 86151 028 3, Printed in Great Britain by Astmoor Litho Ltd (TU) Cheshire (Türkçesi Che-Kent), p.131]; NETEKiM bıçak kemiğe dayanmadan, değil ihracatçı, belediye başkanlarının bile eyleme geçmemekte oldukları [bkz: «Thresholds, cost-benefit and systems analysis», Richardson, H. W., Urban Economics kitabı içinde arabaşlık, Penguin Modern Economics Texts, Copyright © Harry W. Richardson 1971, Economics/Environment & Planning 0 14 08.0296 7, Made and (re)printed (1973) in Great Britain by Richard Clay (The Chaucer Press) Ltd Bungay Suffolk, p.176]; Hürriyet gazetesinin verdiği «Londra bankacılık çevreleri verdikleri demeçlerde: “Türkiye (dış) ticaret açığını %10'luk devalüasyonla kapayamaz” diyor(lar)» haberine bakılacak olursa, Marx’ın Prof. Çelikel Danişoğlu’nun suratına uygar ülkeler işçi sınıfı adına aşkettiği şaplağın sesinin Londra Big Beng saat kulesinden yankı yapmış olduğu [bkz: 22 Eylül 1977 maddeleri (2/3), “Hürriyet (gzt.) 1978 Ansiklopedik Yıllığı (5)”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür - Ofset Matbaası - İstanbul 1978, s.48]; *iki kere "dört etmez" mümtaz soysal* dizisi Google arama-motorunda 14 Şubat 2012 Sevgililer Günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 66 sonuç bulun(masına) (0,24 saniye)” karşın, Matematik Dünyası dergisinin, sayfalarını, o “misli yok bir şûh-i mümtaz”a, elbette ÖSYM, ÖSS, KPSS “gibi dünyevî işlerle” ilişkisi TSK'da da isyan çıkartmağa teşebbüs etmekten sâbıkalı Dr. Ali Nesin’ce kesildikten sonra açmakta sakınca görmemiş olduğu; *iki kere "dört etmez" erdal inönü* dizisi için ise, hiç değilse 9 eksiği ile ve başta Doç. Dr. Sn. Tülin Öngen’in Retorik ve Gerçekler’i http://www.e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/eczaciodasiyayinlari/ilac_form-19-2/4.pdf olmak üzere “Yaklaşık 57 sonuç bulun(makta) (0,22 saniye)” olduğu; ileri 11.Tez demokrasisi yolunda “Leylâdan geçme faslı”nın M.F.Ö'ce “majörler tükendi, minörlere yolculuk” diye terennüm edilmiş olduğu [bkz: Mazhar Fuat Özkan, “The Best of 'MFO'”, OSSi Müzik, Bir Zamanlar Serisi / Türkçe Pop, Orijinal Plak Kayıtları – 1989, Yapımcı Hakan Eren, 8 698686 780839, track 11]; Marx’a ve IMF’ye daha bir yakın görüntü veren Prof. Taner Berksoy’un ise, 1979-84 yılları arasında yapılan yaklaşık %1000 mertebesinde eşik-atlatıcı devalüasyonun dış-ticaret açıklarını kapatılmasında etken ve etkin olduğunu, “Ulusal parada böylesine hızlı bir erozyonun ihracatı (dış-satım) önemli ölçüde özendireceği açıktır” diyerek îtirâf etmiş olduğu [bkz: Kuruç, Artun, Akyüz, Türel, Berksoy, Ketenci, Törüner, Karakaş, Boratav ve Türkcan (ne kadro ama?), “Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler, Türkiye Ekonomisi 1980-1985”, Bilgi Yayınları, Bilgi Dizisi 39, Birinci Basım Haziran 1985 aslımlar basımevi – ankara, s.146]; T.O.B.B'un ve ekodiyalogcu Prof. Berksoy’un bu tek sözcükle “muhteşem” usa ve dışa-vurumlarının, öyle birer “burjuva yutturmacası” felan değiiil, fakat gerçeğin ta kendisi olduğuna, Sn. Oya Köymen’in de “1968-1977 döneminde (…) Montaj sanayisi iç-pazara dönük (olarak ve) küçük çaplı kurulduğundan çok sınırlı, o da zararına ihracat (dış-satım) yapıp döviz kazanabiliyordu. Ama iç-piyasada yüksek fiyatla satış yapabilmesi, ihracattan kaynaklanan zararı fazlasıyla karşılıyordu” diye yazarak tanıklık etmekte olduğu [bkz: Köymen, O., “Sermaye Birikirken Osmanlı, Türkiye, Dünya”, © Oya Köymen 2007, © Yordam Kitap Basın ve Yayın Tic. Ltd. Şti. 2007, Yordam Kitap 16, ISBN 978-9944-122-04-07, İkinci Basım Ekim 2007 Ayhan Matbaası Bağcılar İstanbul, s.112]; NETEKiM “(1984-87) Dönem(i) boyunca, ihracat (dış-satım) hacmi en fazla artan sektörler, Mesleki Aletler (%694.4) ve Makine (%302.9) (…) Cam (%182.4), Elektrikli Makine (%145.6), İçki (%143.8) ve Ana Kimya (%122.9) (sekörleri olurken), geleneksel (olarak) ihracata-dönük sektörlerde ihracat artış (hızının) oldukça düşük” kalmış olduğu [bkz: Özkaplan, N., “Çalışma Ekonomisi”, Kavram Yayınları 38, ISBN 975-366-026-1, İkinci Basım Ocak 1994, s.18, 71]; benzer şekilde dışa (s)açılmanın “Toplam Faktör Verimliliği” üzerindeki etkisi, imalat sanayinin “32 Dokuma ve Giyim” ve “33 Orman Ürünleri” geleneksel alt-işkollarında olumsuz çıkarken, üzerine titrenen diğer alt-işkollarında fevkalâdene olumlu çıkmış olduğu [bkz: “Tablo 1.16 Toplam Faktör Verimliliği ile İhracat Düzeyi Arasındaki Korelasyon, 1975-1988”, Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KiT'ler ed. Boratav, K. & Türkcan, E., İktisat Politikası Seçenekleri 1, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, ISBN 975-333-000-6, 3. Üçüncü Basım Ekim 1994 Numune Matbaacılık İstanbul, s.59]; “1980-1984” döneminde ise, imalat sanayinde bütün zamanların en yüksek “işgücü verimliliği artışı” ve “sermaye verimliliği artışı” rekorları ne denli kırılmış olsa da, bunlarının öyle %694.4 felan değil, fakat sırası ile “Yüzde 3,47” ve “Yüzde 3,24” mertebelerinde kaydedilmiş oldukları [bkz: TUSiAD+D.P.T, “Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi, Verimlilik ve Büyüme (1972-2003)”, TÜSiAD Büyüme Stratejileri Dizisi No:6, Yayın No. TÜSiAD-T/2005-12/413, ISBN 975-8458-95-7, Aralık 2005 İstanbul, Tablo 4.36 Dönemler İtibarıyla Ana Sektörlerde İşgücü Verimliliği Artış Oranları, Tablo 4.40 Dönemler İtibarıyla Ana Sektörlerde Sermaye Verimliliği Artış Oranları, s.98, 101]; Sn. Semiha Kaya Aytemiz’in bulgularının bunu doğrulamakla kalmayıp, ortaya üretici güçlerin 1980'li yıllarda uğramış oldukları bu kayıplarını müteakip 1990-2001 jübileler döneminde geri almağı fazlasıyla bilmiş oldukları eytişimsel ve de Engels-bilimsel pravda gerçeğini de çıkartmış olduğu [bkz: (1) Aytemiz, S. K., “Ek Tablo 2: İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Toplam Faktör Verimliliğinde Değişme, 1980-2001”, Ticaretin Serbestleşmesi ve Türiye İmalat Sanayinde Toplam Faktör Verimliliği, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi dergisi, Sahibi Prof. Dr. Kadri Yamaç, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Muhteşem Kaynak, ISSN 1302-2024, Cilt 7, Sayı 2 (2005), Basım Tarihi 08 Kasım 2006 Baran Ofset Mamak Ankara, s.87 ve (2) Eser, Doç.Dr. U., «Tablo 6 (Tablo 7) Türk İmalat Sanayinde Verimlilik, Teknolojik Gelişme ve Büyümenin Kaynakları, 1970-79 (1980-88)», “Türkiye'de Sanayileşme” kitabı içinde, İmge Kitabevi Yayınları 79, 1. Baskı Ekim 1993 MF Ltd. Şti., ISBN 975-533-067-4, s.129 (132)]; Dr. Abuşoğlu’nun Dr. Özkaplan’ın verdiği sayısal verilerle de doğrulanan tek sözcükle “muhteşem” saptama ve de îtirâfının, bize, daha pek çok şeyin yanı sıra, Prof. Dr. Sn. Korkut Boratav’ın, (düzelterek yazıyorum) “Demek ki, sermaye ücretlerden gelen baskıyı fiyatlara yedirmeğe fazlasıyla muvaffak oluyor” eytişimsel ve de Kıvılcımlı-bilimsel saptamasının ancak ve yalnız Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde geçerli bir “lokal” saptama olup, TUSiAD üyesi imalatçılarımızın Saddam yerine bile konmadıkları HÜR DÜNYA’da hiçbir zaman geçerli olmamış olduğunu da öğretiyor olduğu [bkz: Boratav, K., “Emeğe ve Sola Düşen Görevler”, Ekonomiye Soldan Bakış Sempozyumu 25-26 Mart 1995, Bu sempozyum Heinrich Böll Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir, Alan Yayıncılık 170, Panel Dizisi 8, ISBN 975-7414-57-3, Birinci Baskı Kasım 1996 Mart Matbaacılık ve Sanatları, s.38]; Hürriyet gazetesi ekonomi sayfaları editörü Sn. Hayri Çetinkaya’nın ise, “İnşaat maliyet bedelleri yüzde 12-25 arttı” ve “AVM'ler promosyonla perakendeci arıyor” haberlerini altalta vermekle bunun tam tersinin doğru olduğunu savunmuş olduğu [bkz: Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Yıl 61, Sayı 22184, 29 Ekim 2009 Perşembe, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.14]; Türkiye’yi HÜR DÜNYA’dan ayıran bu utanç-duvarına, Sn. Ferda Aykan’ın da, “Türkiye'li garibanlara yutturulan bu «tezgah»lar (hür) dünyada ciddiye alınmamakta, bu yüzden Demirel arada bir oyun-bozanlık (e.g. İsdemir, Seydişehir Alüminyum) etmek zorunda kalmaktadır” diye yazarak işaret etmiş olduğu [bkz: Aykan, F., “Devrimci Partinin (CHP İcazetçiliğine Karşı) Legalite Sorunu”, İleri Yayınları -1-, I Basım 1976 (Ekim), Dizgi-baskı Ankara Matbaası, s.103]; oysa Türkiye’nin bu makus tâlihini Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal sâyesinde yenmiş olduğunu, O’nu ihlâsholdingçilerden bile çok seven Sn. Osman Ulagay’ın «Piyasadaki durgunluk yüzünden maliyet artışlarını fiyatlar(ın)a eskisi kadar kolay yansıt(amayan) sektörler olduğu görüldü» diye yazarak ilan etmiş olduğu [bkz: Ulagay, O., “Enflasyonu Aşmak İçin”, AFA 21. Yüzyıla Doğru Dizisi 9, AFA Yayınları 107, ISBN 975-414-047-2, Baskı Gülen Ofset Mart 1990, s.218]; Prof. Dr. Sn. Cem Alpar ve Doç. Dr. Sn. M. Tûba Ongun’un «(Devalüasyon) ihraç (dış-satım) mallarının yabancı para cinsinden fiyat(lar)ını düşürürken ulusal para cinsinden fiyat(ların)ı etkilemez» diye yazmakla, işbu Yeni Türkiye gerçekliğini, değişik bir söz dizimi ile, fakat yine “pürüzsüz bir ayna gibi” yansıtmış oldukları [bkz: Alpar, C. & Ongun, M. T., “Dış Ticaret - Ansiklopedik Sözlük”, Gözden Geçirilmiş Beşinci Basım, Turhan Kitabevi Yayınları, Bilimsel Araştırmalar Dizisi - Başvuru Kitapları, ISBN 975-7425-13-3, Mart 1993 Beşinci Baskı Adalet Matbaacılık Ltd. Şti., s.43]; Y.Ö.K’ün ulu mîmarı Şövalye İhsan Doğramacı’nın, iktisadiyat kürsülerini, öyle “Türk Lirasının değerini Amerikan Doları karşısında gerçek değerinin altında tutmak suretiyle ödenen her ilâve lira, Türkiye’de yalnız emekçi sınıfların değil, (fakat) tüm halkımızın boğazından kesilen bir lokmadır” falan diyen Atatürkçülere değiiil, fakat tam da Dr. Yeldan gibi imefecilere emanet etmiş olduğu [bkz: Soral, Prof. Dr. E., “Demokrasi, Ekonomik Bunalım ve EMEKÇiLER”, Sevil Matbaası, Ankara 1986, s.82]; “Turkish misgivings about foreign banks were highlighted in a newspaper column in August by Yigit Bulut, the chief economic adviser to Recep Tayyip Erdogan, then Turkey's prime minister and now its president” olduğu [bkz: Buck, T. & Dombey, D., “BBVA eyes controlling stake in Garanti (Bankasi)” (title over one column) Banks news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,707, Thursday 20 November 2014, p.16]; Yiğit Bulut’u bile böyle kayıp bir köşe yazısı ile mimleyen NATO müttefiklerimizin, Arçelik’in “Batı için büyük tehlike: Kemalizm” köşe yazısı müellifi eski genel müdürü hakkında kimbilir ne iyilikler(!) düşünüyor oldukları; Garanti Bankası yanı sıra “Catalunya Banc”ı da (€1.1bn mukabili) alan İspanyol bankasına, Ebucehil inkârı ile malül FT gazetesinin, hiç de geçer not vermemekte olduğu [bkz: Hale, T., “BBVA disappoints despite posting robust profit” (title over 3 columns) Nanks news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,689, Thursday 30 October 2014, p.14]; genel müdürlük koltuğuna cebren ve hîle ile oturmuş olduğu Ziraat Bankası'nın “Millî nitelik taşıyan devlet bankası kurma teşebbüsleri(nin başladığı) 1914” yılından yarım asır önce kurulmuş olduğu düşünülecek olursa, kurucu babası Mithat Paşa’nın Atlantizm üst-hukukunun muhasebe terminoloji ve standartlarına böyle Perinçek-vârî bir üst-hukuk-tanımazlıkla muhalefet etmiş olmasının düşünülemeyeceği [bkz: Tabakoğlu, A., “Türk İktisat Tarihi”, Dergâh Yayınları 122, İktisat dizisi 1, ISBN 975-7462-71-3, Birinci Baskı Ekim 1986, Beşinci Baskı Nisan 2000 a ajans tesislerinde hazırlanmıştır, s.279]; NETEKiM gayrı-millîliğin kurucu babası V.I.Lenin’in de, kapitalist muhasebe işlerini iyi bilen büro çalışanlarının Sosyalizm'in emrine sokulabilmeleri için herhangi bir beyin-yıkama sürecinden geçirilmeleri gerekmediğini savunmakla, Atlantizm üst-hukukunun muhasebe terminoloji ve standartlarına esastan-karşı olmadığını belli etmiş olduğu [bkz: “V.I.LENIN Selected Works in Three Volumes”, Progress Publishers Moscow 1976, vol.2, s.366]; Atlantizm üst-hukukunun muhasebe terminoloji ve standartları şöyle dursun, “Evrensel bir mahiyet taşıyan ticaret hukuku(nun) da gün geçtikçe (üzerine titrenen o) millî karakterini daha fazla kayıp etmekte” olduğu [bkz: “Doç. Dr. Ali Bozer’in Konuşması”, İkinci Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Karınca Kooperatif Postası dergisi, İmtiyaz sahibi Türk Kooperatifçilik Kurumu, Neşriyat Müdürü Turgut Akkaş, ISSN 1300-1450, Ayyıldız Matbaası, Yıl 27, Sayı 293, Mayıs 1961, s.28]; ecdâdın, Atlantizm üst-hukukunun muhasebe terminoloji ve standartlarına uyum büyük ölçüde sağlamış olduğu [bkz: Toprak, Z., “Proto-Globalization and Economic Change in the Late Otoman Empire: A Commentary”, New Perspectives on Turkey, is a series of research papers published biannually by Homer Academic Publishing House Yeniçarşı cd. No.12/A Galatasaray Beyoğlu 34433 İstanbul / Turkey, No.35, Fall 2006, ISBN 9944-483-06-0, Printed in İstanbul, p.129-134]; otuz sene kadar sonra “Atatürk neden değişti?” eytişimsel ve de Ergenekon-bilimsel sorunsalına bir “Gibi açsın Aydınlık” getirecek Dr. Zafer Toprak’ın ise, Atlantizm üst-hukukunun muhasebe terminoloji ve standartlarına uyum sağlama “devrim”(!)inin 1931 Ölçüler Kanunu ile tamamlanmış sayılması gerektiğini ve Atatürk’ün büyüklüğünü anlama özürlü kafaların bunu “Devrim ya da İnkılâp Tarihi kitapların(a) (yazmağı) çoğu kez (ya) unut(muş), ya da iki üç satırla geçiştir(miş)” olduklarını savunmakla, âdetâ “millî karakterimiz”den verebileceğimiz hiçbir tâvizin kalmadığını îmâ etmiş olduğu [bkz: (1.i) “Atatürk neden değişti?” (tek sütun üzerine başlıklı) mülakat duyurusu, (1.ii) “Atatürk'ün (bir) Kürt sorunu değil, din sorunu vardı” (2 sütun üzerine başlıklı) Pazartesi söyleşisi, Radikal gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık, Yıl 15, Sayı 5382, 10 Temmuz 2011 Pazar, Basıldığı yer DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.1, 8-9 ve (2) Toprak, Z., “Önemli(!) Bir Yasa: Ölçüler Kanunu (1931)”, Yapıt Toplumsal Araştırmalar Dergisi dergisi, Sahibi ve Yayımcısı Erdal Akalın, Yazı Kurulu (Mete Tunçay dâhil) bilumum arsıulusal civanlar, Sayı 47'2, Aralık/Ocak 1983/84, Dizgi - Baskı ve Cilt Erk Matb., Ankara, s.37]; aynı nakaratın, 28 sene kadar sonra, Cumhuriyet gazetesi “Bilim-Teknoloji” eki tarafından bir kez daha atıldığı [bkz: Bahadır, O., “Cumhuriyetin ölçü devrimi”, CBT, Yıl 24, Sayı 1249, 25 Şubat 2011 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt/İstanbul, s.12]; böyle 1 Nisan şakası gibi bir devrim(!)in de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK'ca yapılmış olduğu [bkz: “Kontör devri bitti, artık TL var” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına İlhan Selçuk, 85.Yıl, Sayı 30857, 01 Nisan 2010 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.13]; Atatürk’ün büyüklüğünü anlama özürlü kafaların yadsıdıkları gerçeklerden birinin de Türkiye’nin cihâna kendi ölçü birimlerini dayatacak yetkinliğe ulaşmış olduğu gerçeği olduğu [bkz: Esen, C., “YTL dünya parası oldu” (3,5 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlas Gazetecilik A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Genel Müdür A. Mücahid Ören, Genel Yayın Müdürü Fuat Bol, Yıl 37, Sayı 12910, 17 Temmuz 2006 Pazartesi, Baskı İhlas Gazetecilik A.Ş. (Matbaası) Siteler/Ankara, s.6]; 1980 öncesinde yurtdışında kendi imkanları ile yüksek tahsil yapmak isteyenlere resmi kur üzerinden döviz tahsis etmek için adına “Döviz İmtihanı” denen bir sınavda başarı koşulu arandığı, kezâ yurtdışında basılmış kitap ve süreli yayınları ithal etmek isteyenlere yabancı para birimleri ile ödeme yapmaları [bkz: AKiS dergisi, İmtiyaz Sahibi Metin Toker, Yazı İşlerini fiilen idare eden Cüneyt Arcayürek, Cilt III, Sayı 38, 29 Ocak 1955, s.8 ikinci sütun] ve TOEFL, S.A.T., G.R.E. ve sâir “aptitude” testlerine girmek isteyenlere sınav harcını yatırmaları için döviz her zaman tahsis edilemediğinden Birleşmiş Milletler teşkilatının sadece böyle ödemeler için kullanılabilen UNESCO kuponları ihraç etmiş olduğu; yurtdışı eğitim masraflarını kısmanın bir yolunun da bir Amerikan üniversitesi kürsüsünde ötmesine asla ve asla izin verilmeyecek Atatürkçü prof.ları y.ö.k.mek veya (ürdüne, mısıra sürerek) b.o.p.mak olduğu halde, *"yurtdışı eğitim masrafları" 1402* dizisi Google arama-motorunda 26 Ocak 2012 Perşembe günü itibariye arandığında konu ile ilgisiz topu topu “2 sonuç (0,37 saniye)” bulun(abildiği); yurtdışına P.T.T aracılığı ile gönderilen mektup zarfları içine yabancı banknot koymak suç sayıldığından, bu “sosyo-ekonomik sorunsal”ın T.R.T radyosunda yayımlanan “Birlikte Düşünelim” adlı güncel hukuk söyleşisi programlarından birinde Prof. Dr. Uğur Alacakaptan tarafından ele alınmış olduğu; C.H.P Genel Başkanı Bülent Ecevit’in “biz aslında Marksist-Leninist-hatta-Maoist olmak için can atıyoruz, amma bizi bu Moskova veya Pekin yolundan çevirebilecek tek güç ezilenleri-ezen-ezici-çoğunluğun özgür iradesidir” anlamında söylediği düşünülen «CHP'nin sol'daki yerini halk tayin edecektir» sözünün daha sonraları tamamen unutulmuş olduğu [bkz: (1) Mirkelâmoğlu, N., «İnönü Ecevit'i anlatıyor», Kervan Yayınları, Anılar Belgeler Bilgiler dizisi 2, Kervan Yayınları Tesisleri’nde hazırlanmıştır (Aralık 1975), s.146 ve (2) *ecevit "halk belirleyecektir"* ve *ecevit "halk tayin edecektir"* sözdizimleri Google arama motorunda 24 Ağustos 2010 Salı günü itibariyle arandığında listelenen linklerdeki ilgili (daha doğrusu ilgisiz) içerik]; nasıl ki İngiliz İşçi Partisi’nin “Anti-Emperyalizm”i “emperyalist talan” hasılatından Britanyalı çalışanların yeterince nemalandırılmıyor olmaları, Dr. Tahsin Ünal’ın deyimi ile de «fethedilen toprakların kârla değil, zararla elde tutulması» itirâzından öteye gitmiyorsa, Anadolu topraklarına Türk sömürgesi nazarı ile bakan 24 âyar Atatürkçü Bülent Ecevit’in de kendi deyişi ile “tarımdan özel sektöre” kaynak aktarımı, daha doğrusu hortumlanmasına itirâzının işbu hortumun delik-deşik ve her yanından kaçak yapıyor olmasından öteye gitmemiş olduğu [bkz: (1) Ünal, Dr. T., “Tarım Kentleri Milliyetçi Toplumcu Düzen”, Milli Ülkü Yayınları No.2 Fikrî Eserler (Dizisi) 2, Yedinci Baskı Nisan 1977 Akın Basımevi Konya, s.35 ve (2) Kepenek, Y., “Demokratik Sol Sanayileşme”, Cilt-3 Sanayileşme Üzerine..., Demokratik Sol Düşünce Forumu 9-11 Ocak 1976 Çağdaş Sahne Ankara, Bilim Dizisi 5, Birinci Baskı Kasım 1976 Kalite Matbaası, s.56]; “tarımdan özel sektöre” kaynak aktarımı Ecopatik devriminin XXI. yüzyılda bizzat başbakan eli ile yürütülür olduğu [bkz: Derviş, D., “Yandaş işadamına kayak, çiftçiye kazık” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2315, 14 Mart 2014 CUMA, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.5]; bu eytişimsel ve de Lenin-bilimsel gerçekliği, Hürriyet gazetesi köşe yazarlarından Sn. Bekir Coşkun’un, Türkiye Bilişim Derneği dergisine 33. kemâl yılı onuruna verdiği “Yani Türk toplumu, yabancıların sömürgesi olmaktan kurtarıldıktan sonra kendi zenginlerinin, kendi sermayesinin bir bakıma sömürgesi oldu uzun süre. Şimdi ise enterasan biçimde bilişim çağının bizim beynimizi, bünyemizi sarması, yaşamımıza girmesiyle birlikte (ve Dr. Aydın Köksal'ın özverili çalışmaları sâyesinde tam bağımsızlığımıza kavuşmuş olduk)” demeci ile ifâde etmiş olduğu [bkz: Dolanbay, C. & Yıldırım, B., “Onuncu köy'den mesaj var: Bilişim (bilişelim, Riad’ta buluşalım) ve Avrupa Birliği süreci üzerine bir söyleşi...”, Bilişim dergisi, TBD adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Rahmi Aktepe, Yayın Kurulu Başkanı İnci Pekgüleç Apaydın, ISSN 1303-6300, Yıl 33, Sayı 91, Ocak-Mart 2005, Baskı Güner Matbaacılık Ltd. Şti. İvedik Ankara, s.6]; Atatürkçülerin İngilizlerin Hindistan’da, Amerikalıların Viet-Nam’da ne işlerinin olduğunu hiçbir zaman anlayamamış oldukları; Financial Times gazetesinin, aradıkları yanıtı, Suruç haberini, “(…) mostly from north and west Turkey, with many reported to have been university students in Istanbul” ayrıntısını da ihmal etmeden vermekle vermiş olduğu [bkz: O'Byrne, D., “Turkey premier says ‘strong likelihood’ of Isis link to bombing” (title over 4 columns) news, © The Financial Times Limited 2015 No.38,912, Wednesday 22 July 2015, p.2]; İhlas Holding’in dikkatini ise, bir başka haberin çekmiş olduğu [bkz: “Küstah İngilizin zoruna bak!” başlıklı haberi, Türkiye gzt., Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi İsmail Kapan, ISSN 1305-0400, Yıl 46, Sayı 16192, 23 Temmuz 2015 Perşembe, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.14]; hayatlarını kaybeden gençlerin çoğunun “(…) and veterans of the Gezi Park rebellion against Mr Erdogan in 2013” oldukları ve Varlık dergisinin onlara emperyalist Cumhuriyet Halk Partisi’nin müstakbel bakan ve başbakanları nazarı ile baktığı [bkz: (1) Gardner, D., “Isis massacre exposes ambiguity in Turkey's approach to jihadis” (title over 5 columns) Suruc aftermath news, © The Financial Times Limited 2015 No.38,913, Thursday 23 July 2015, p.4 ve (2) Korkmaz Alemdar, “Seçim kampanyası: paralar boşa mı gitti?”, Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi dergisi, İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Filiz Nayır Deniztekin, Genel Yayın Yönetmeni Enver Ercan, ISSN 1300-1728-0-0, 83.yıl, sayı 1294, 01 Temmuz 2015, Baskı Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No.4 Ataşehir-İstanbul (Sertifika No.12468), s.34-36]; oysa Dr. Baha Kuban’ın Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde yazdığı muhtelif yazılarda “'enformasyon', 'enformasyon toplumu', 'sanayi-ötesi toplum' kavramlarını tartışırken, siyaset-sonrası toplumun anlam boşaltma, içeriksizleştirme operasyonlarından belki (de) en etkilisinin 'enformasyon' sözcüğü çevresinde gerçekleşti(rildi)ğine vurgu yapmış” olduğu [bkz: Baha Kuban, “Siyaset Sonrası Çağ ve İklim Değişikliği” (tek sütun üzerine) başlıklı Teknoloji-Politik köşe yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 27, Sayı 1382, 13 Eylül 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.15]; bilahare Hürriyet gazetesinden kovulacak Coşkun’un kıçına bir tekme de “Şimdi biz emperyalist mi olduk?” diye soran eski GeYeYe’si Özkök’ün vurmuş olduğu [bkz: Özkök, E., “Şimdi biz emperyalist mi olduk” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23210, 18 Ağustos 2012 Cumartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.17]; emperyalist İngiltere Hong Kong’a tam bağımsızlık vermek istediğinde karşısında diğer emperyalist ülkelerden önce Komünist Çin başbakanını bulmuş olduğu [bkz: (1) Jamil Anderlini, “Beijing and Hong Kong protesters poles apart on lessons to be drawn” (title over one column) Global Insight column, © The Financial Times Limited 2014 No.38,674, Monday 13 October 2014, p.2 ve (2) “Zhou Enlai or Chou En-lai (1898–1976)” maddesi, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.936]; uluslararası serbest ticaret müzakerelerinin, yirmi senede bir arpa boyu yolun bile, ulus sayısının çokluğundan katedememiş olduğu [bkz: Donnan, S., “Nations accelerate push to break WTO impasse” (title over 3 columns) Trade deals news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,674, Monday 13 October 2014, p.3]; Karl Raimund Popper’in Emperyalistlerin “(bazı) devletleri çok çabuk ve çok ilkelce özgürleştirdikleri(.). Bunlar(ın) henüz hukuk devleti (bile olmadıkları)” eytişimsel ve de Lenin+Savran-bilimsel pravda gerçeğini 12 Eylül îtirafçısı bülbüller gibi, gider ayak îtiraf etmiş olduğu [bkz: Popper, K. R., “Hayat Problem Çözmektir Bilgi, Tarih ve Politika Üzerine”, Çeviren Ali Nalbant, © University of Klagenfurt Karl Popper Library, Yapı KrediYayınları 2156, Cogito (dizisi) 136, ISBN 978-975-08-0905-X, 3. baskı Ocak 2010 Pasifik Ofset Haramidere-Avcılar/İstanbul, s.230]; “The west does not have the money or time to bail out states whose leaders do not know what is good for them or their people” olduğu [bkz: Ahmed Rashid, “Pakistani and Afghan elites cannot afford and more infighting” (title over one column) Comment, © The Financial Times Limited 2014 No.38,636, Week 35, Friday August 29 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.7]; benim nevres nihâl-i servBülendimin 17 Ağustos Anıtsal ‘Path-breaking & Earth-shaking’ Söylev’inde harfi harfine «Çağımız geçmişe dönük “Megalo-Idea” (Büyük İdeal) çağı değildir. (…) Çağımız eski imparatorlukları diriltme, canlandırma çağı değildir. Tam tersine imparatorlukların sona erme çağıdır» buyurmuş olduğu [bkz: 17 Ağustos 1974 maddeleri (1/2), “Hürriyet (gzt.) 1975 Ansiklopedik Yıllığı (2)”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası-İstanbul 1975, s.65]; Celal Bayar’ın da, Bekir Coşkun’a had ve hudûdunu «Bir tüccarın yalnız şahsî menfaatini düşünmesi istifade ettiği menbaı kurutması demektir. Bu ancak kendisini bir kolonide farzeden adam tarafından düşünülebilir. Türkiye böyle olmadığı için..» anıtsal sözleri ile bildirmiş olduğu [bkz: Boratav, Doç. Dr. K., “100 Soruda Türkiye'de Devletçilik”, Gerçek Yayınevi, (100 Soruda Dizisi) 41, s.194]; General Motors firmasının, “Prime Minister Tony Abbott's conservative government” yönetimi altındaki kolonide yapamadığı üretimi tam bağımsız Türkiye’de yapabilmekte olduğu [bkz: “G.M. to end car production in Australia” (title on 3 columns) news, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher, ISSN 2269-9740, Issue No.40,669, THURSDAY December 12, 2013, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.17]; yabancı sermaye yatırımlarının birtakım ATATÜRKÇÜ kayıt ve şartlara tâbî tutulmakta olduğunun, Arolat gazetesinin “Rekabet Kurulu (RK) SASA Polyester'in yüzde 51 hissesinin Indorama Netherlands tarafından Sabancı Holding'den devralınmasına ilişkin başvuruyu inahî incelemeye aldı. İşlemin nihaî incelemeye alınması, izin verilmez nitelikte olduğu anlamına gelmiyor” haberinden anlaşılabileceği [bkz: “SASA'nın satışı nihai incelemede” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10409, 16 Temmuz 2014 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.07]; “(…) yabancıların üstlendi(kler)i satış, inşaat, hizmet gibi her türlü kamu ihalesinde, yabancı firmaya işin bir kısmını yerli firmalara yaptırması, yerli firmalardan alım yapması ya da (söz konusu) başka ürünler olsa da Türkiye'den ithalat (dış-alım) yapması (zorunluluğu getirmek demek) olan ‘offset’ uygulamaları uzun süredir iş dünyasının ve hükumetin gündeminde” Türkiye bir koloni elbette olmadığı için olduğu [bkz: Kaya, M., “Kamu yatırımlarında offset hayata (henüz) geçmedi” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10109, 23 Temmuz 2013 Salı, Dizgi ve Baskı Dünya Süper Veb A.Ş. 100. Yıl Mahallesi 34204 Bağcılar/İstanbul, s.2]; ‘offset’ sözcüğünün bu anlamını Türkiye $ Bankası Ansiklopedik Muhasebe ve Finans Terimleri Sözlüğü’nde değil, fakat ancak bir Uluslararası İlişkiler sözlüğünde bulmanın mümkün olduğu [bkz: “offset” maddesi, Basık, F. O., “Ansiklopedik Muhasebe ve Finans Terimleri Sözlüğü”, © Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları 2008 Sertifika No.11213, Genel Yayın (№) 2346, ISBN 978-605-360-383-2, Editör Levent Cinemre, Gözden Geçiren Arman Manukyan, I. Baskı Eylül 2011 Bilnet Matbaacılık Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş. Ümraniye İstanbul, s.540'da olması gerekirdi ve (2) “offset anlaşmaları (dengeleme anlaşmaları)” maddesi, Gümüş, O. & Sevi, A., “Ansiklopedik Uluslararası İlişkiler Sözlüğü”, Polat Yayınları, ISBN 975-96044-X, 1. Baskı Mart 1996 72 TDFO Ltd. Şti. Tel. (0312) 3194015 Ankara, s.404-405]; bu offset yüzünden bir Japon mühendisin canına kıymış olduğu [bkz: (1) “Japon mühendisin onur intiharı” (2 sütun altına) başlıklı haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Yazıişleri Müdürü Ayşe Yıldırım Başlangıç, Sorumlu Müdür Abbas Yalçın, ISSN 977-1300-0934, 90.Yıl, Sayı 32675, 24 Mart 2015 Salı, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.1 ve (2) “Körfez Köprüsü için Japonya'dan özel ekip geliyor” (tek sütun üzerine) başlıklı HaberHattı haberi, Yeniçağ gzt., İmtiyaz Sahibi Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. adına Ahmet Çelik, Genel Yayın Yönetmeni Hayri Köklü, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Timuçin Mert, ISSN 1305-6174, Yıl 13 Sayı 4610, 27 Nisan 2015 Pazartesi, Ankara (baskı) Yeniçağ Gazetecilik Matbaacılık A. Ş. Baskı Tesisleri S. S. Ankara Demirciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Nu.250 Pursaklar, s.10]; Celal Bayar evlatlarının Mursî hükumetinden esirgedikleri vergiyi iki sene boyunca benzine, motorine ve elleçleme firmalarına vermiş oldukları [bkz: Kahraman, D., “İhvan sevdası Türkiye'yi Süveyş'e mahkum etti” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2545, 02 Kasım 2014 Pazar, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.12]; bütün bir Eski Dünya’da offset yapmayan yegâne ülkenin Fransa olduğu [bkz “Ülkelerin off-set uygulamaları” (2 sütun üzerine) başlıklı tablosu, Kaya, M., “Off-set tüm sektörlere yaygınlaştırılıyor” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi içinde, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10499, 05 Kasım 2014 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.09]; Prof. Sina Akşin’in, Sarkozy devletçiliğinin gözkamaştırıcı başarılarından Bayar babalarına hisse çıkartmak isteyebilecek merkez-sağcılara, aradıkları cevazı bol keseden vermiş olduğu [bkz: Akşin, Prof. Dr. S., “25 Soruda Atatürk Devrimi”, Atatürkçü Düşünce Derneği Yayınıdır, ISBN 978-975-7216-27-8, Baskı Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi 35. Cadde No.36-38 06370 Yenimahalle / Ankara, s.26]; “(…) 2014 yılında (OECD'ye) üye ülkeler arasında Fransa'nın en fazla sosyal harcama yapan ülke olduğu” [bkz: “Sosyal harcamalarda sonlardayız” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Yeni Asya gzt., Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ, ISSN 1301-7748, Yıl 45 Sayı 16.096, 26 Kasım 2014 Çarşamba, Ankara Adana baskı Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A. Ş., s.10]; Atatürkçü vesâyet rejiminin tasfiye edildiğinin söylendiği günlerde, vesâyetin kapsama alanına yabancı sermayenin de alınmış olduğu gerçeğinin, tarihe, Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” sözünden mülhem “Gittikleri gibi gelirler” özdeyişi ile tescil ettirilmiş olduğu [bkz: (1) “Türbanlı resepsiyon vesayete darbeymiş!” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Mehmet Bozkurt, ISSN 2146-2356, Yıl 92, Sayı 2126, 02 Eylül 2013 Pazartesi, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.9 ve (2) Erdal, C., “Gittikleri gibi gelirler” (tek sütun üzerine) başlıklı Uzman Görüşü köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10123, 14 Ağustos 2013 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.8]; bu Atatürkçü tavrın yabancı yatırımcıları tedirgin ettiğini savunan International New York Times gazetesinin “1 Numaralı Atatürkçü” unvanını da Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a vermiş olduğu [bkz: “Currency wars, revisited” (title on one column) editorial, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher, ISSN 2269-9740, Issue No.40,718, MONDAY February 10, 2014, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.6]; Financial Times gazetesinin de, “Analysts often blame capital flight on foreign speculators – but usually it is well-informed locals who get out first” saptamasını yapmış olduğu [bkz: Ruchir Sharma, “To see the problems of emerging markets look to Turkey” (title over one column) Comment, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,483, Week 10, Monday March 03 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.9]; kadim emperyalist İspanya’nın Brezilya’daki “yerli işbirlikçileri(nden)” ümit ettiği feyzi –aynı dili konuşuyor oldukları halde– görememiş olduğu [bkz: Buck, T., “Santander offers to buy out Brazil arm” (title over 4 columns) Banks news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,532, Week 18, Wednesday April 30 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.17]; yabancı yatırımcılar offset’ten ‘illallah’ demiş oldukları halde, ‘Ooof off-line’ köşesi yazarı Sn. Tanol Türkoğlu’nun “Ooof offset” başlıklı bir yazı yazmamış olduğu [bkz: “'Bire beş' kuralı yabancı yatırımcıları bezdiriyor” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10180, 22 Ekim 2013 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.5]; «Türkiye’de haşhaş ekiminin yasaklanmasından sonra Amerika (Birleşik) Devlet(ler)i(’nin) tazminat verme(ğ)e başladı(ğı)» halde, TC'nin Suriye sınırına mayın döşenmesi üzerine canlı hayvan ihracatı (dış-satım) kesintiye uğrayanlara herhangi bir ödeme «böyle olmadığı için..» yapmadığı [bkz: 08 Şubat (1972) ikinci maddesi, “Almanak Milliyet 20.Yüzyıl”, (c) Grisewood and Dempsey Ltd. 1985, Milliyet tesislerinde hazırlanıp basılmıştır Mart 1986, s.398]; bu mayınların teröristlerin Suriye sınırını geçmelerine karşı yeterince “etkin güvenlik önlemi” (‘effective security measure’) teşkil etmediğini President Turgut Özal’ın bizzat itiraf etmiş oldukları [bkz: October 01 (1989) entry, “Turkey 1991-1992 Almanac”, Turkish Daily News Publications, Publisher İlhan Çevik “Her hakkı mahfuzdur (yıllık Yayın, Sayı 10)”, Editor İlnur Çevik, Copyright © the Turkish Daily News, Printing Turkish Daily News Web Offset Printing Works, p.81]; değil “terörizm”, orman yangınlarına karşı bile bir ‘effective security measure’ olmadığının anlaşılmış olduğu [bkz: “Suriye'deki orman yangını bize sıçradı” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23211, 19 Ağustos 2012 Pazar, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.14]; “At the smuggling village of Hacipasa” insanların Bayar+Menderes’i rahmet ve minnetle anmakta (ing. “to rail at”) oldukları [bkz: “Fuelling Isis Inc” (title over full page) The Big Read, © The Financial Times Limited 2014 No.38,656, Monday September 22 2014, p.7]; “… 1929 senesinde, eski gümrük tarifelerinden istifade gayretkeşliğinde bulunan ithalatçılar (yüzünden) 101 milyonluk ticaret açığı baş göstermiştir” gibi “buram buram Marksizm, Leninizm hatta Maoizm kokan” lâfların Atatürk adını taşıyan devlet neşriyatında yer alabildiği [bkz: Aysan, Prof. Dr. M., “Atatürkçü Düşüncede Milli Güç Unsurları (Ekonomik Güç)”, Kültür Bakanlığı 1424 Atatürk Dizisi 32, ISBN 975-17-1040-5, Başbakanlık Basımevi 1992, s.46]; OECD'nin 33. üyesinin İsrail olduğu [bkz: “İsrail, OECD'nin 33. üyesi oluyor” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9218, 24 Ağustos 2010 Salı, s.5]; oysa, “uykulu gözlere” böyle ancak 33. kemâl yılında verilen “ışık”ın çok daha fazlası, Atatürkçülük adına istenen her fedâkarlığın (Ecevitçesi “özveri”) ileride daha büyük fedâkarlıkları (dötveri?) îcap ettireceği basit hayat-bilgisini, bundan birkaç ay-farkı ile tam yarım asır önce, bilahare Hürriyet gazetesinden O’nun gibi Aydın Doğan değil fakat Erol Simavi tarafından şutlanacak olan Metin Toker’in, “Liberal tezi müdafaa edenlere göre, fedâkarlık fikrinin en tehlikeli taraflarından biri (de), fedâkarlığın sonunun gelmeyişidir” diye yazarak vermiş olduğu [bkz: Sayfa adı “İktisadî ve Malî Sahada”, Başlık “Kalkınma”, Ara-başlık “Fedâkarlık! Ne zamana kadar?”, AKiS dergisi, İmtiyaz sahibi Metin Toker, Yazı İşlerini fiilen idare eden Cüneyt Arcayürek, Dizildiği ve Basıldığı Yer Yeni Matbaa – Ankara, Cilt III, Sayı 49, 16 Nisan 1955, s.11]; Türk basınının yüzakı Toker’in yerden-göğe kadar haklı olduğunu, Sn. Saffet Gürtav’ın da “Biraz hafızamızı yoklarsak, Çatalağzı santralinin temeli atıldığı zaman, elektriğin 60 paraya satılacağı söylenmiş idi. Yine biraz hafızamızı yoklayarak Sarıyar barajı (…) bu yalanı söyletenlerden hesap sorulmuyor da parlementoda, sadece teknisyenin veya bürokratın vermiş olduğu bilgiyi (orada) konuşan kimseden soruluyor. O kimse sadece nâkil. Telefonu kusurlu bulmak yerine, telefon(d)a bu şekilde (gerçek dışı) konuşanın niçin yakasına yapışmayız?” diye konuşarak itirâf etmiş olduğu [bkz: “Cumhuriyetin Ellinci Yılında İstanbul’un İdarî Sorunları Semineri (14-17 Mayıs 1973)”, İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No.1885, Hukuk Fakültesi No.420, İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü Yayin No.3, Fakülteler Matbaası İstanbul – 1973, s.294]; Türk ulusçularının işbû “tarımdan özel sektöre” kaynak aktarımı, daha doğrusu hortumlanmasına, ancak “Tabii ki sanayileşme ve ekonomide sanayi kesiminin ağırlık kazandırılması önemli ve doğru bir karardır. Ancak, tarımdaki faaliyetler sonunda üretilecek ürünlerin dış ticaret hadleri her geçen gün artmaktadır” gibilerden müphem ve muğlak sözdizimleri ile “karından konuşarak” karşı çıkabildikleri [bkz: Erkal, Doç. Dr. M., “Bölge Açısından Az Gelişmişlik”, Boğaziçi Yayınları 56, 101 Soru – 101 Cevap dizisi 1, Baskı ve Cilt TÜRDAV Baskı Tesisleri İstanbul 1982, s.139]; bu iki cümleden birincisinin daha doğru Türkçe sözdiziminin “Tabii ki sanayileşmek ve ekonomide sanayi kesimine ağırlık kazandırmak önemli ve doğru bir karardır” olduğu, ikincisinin de “Ancak tarımdaki faaliyetler sonunda üretebilecek olduğumuz halde, üretmekten sanayileşme adına vazgeçtiğimiz ürünlerin küresel piyasalardaki (sadece nominal değiiil, fakat) göreli fiyatları (da) her geçen gün artmaktadır” diye anlaşılması gerektiği; yıllık ihracat hasılatının bir ham petrol faturasını bile ödemeğe yetmediği yıllardan [1980 yılı sayıları için bkz: Töre, Doç. Dr. N., “Bankacılar için Dış Ticaret ve Kambiyo Bilgisi”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (T. İş Bankası A.Ş. Tesisi), Yayın No.: 106, Bankacılık Serisi No.: 16 (Dördüncü Baskı), Olgaç Matbaası 1981 – Ankara, s.36-37] 1977 yılının Noel gününde oylanan “gensoru” ile düşürülen hükümetin yerine “iç ve dış çevreler bizim iktidar olmamızı istiyorlar” eytişimsel-özdekçi-gerekircilik ilkesi gereği kurulan Ecevit azınlık hükümetinin (Güneş Motel hükümeti), icat ettiği “Kendi Dövizini Kendin Bul” ATATÜRKÇÜ formülü uyarınca, imalatçı Vehbi Koç’u kağıt üzerinde “buğday üreticisi” gibi göstererek kendisine US$ tahsis ettiği [bkz: Tezel, Y. S., “Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (19231950)”, Yurt Yayınları 4, Genişletilmiş 2. Basım, Ankara 1986, s.151]; buna benzer bir iddiada 2000'e Doğru dergisinin de bulunmuş olduğu [bkz: “Cezası 50 bin lira!”, 2000'e Doğru Haftalık Haber ve Yorum Dergisi dergisi, Sistem Yayıncılık Tic. ve San. A. Ş. adına sahibi Kamil Arslantürkoğlu, Sorumlu Müdür Fatma Yazıcı, Yıl 1, Sayı 34, 23-29 Ağustos 1987, Basıldığı Yer Hürriyet Ofset A. Ş. Sefaköy / İstanbul, s.24-26]; böyle ATATÜRKÇÜ formüllerin Adnan Menderes tarafından da kullanılmış olduğu [bkz: AKiS dergisi, Neşriyat Müşaviri Metin Toker, İmtiyaz Sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ûl Müdür Yusuf Ziya Ademhan, Umumî Neşriyat Müdürü Hamdi Avcıoğlu, Sene 3, Cilt VII, Sayı 120, 25 Ağustos 1956, Dizildiği ve Basıldığı Yer Rüzgârlı Matbaa – Ankara, Basıldığı tarih 23.8.1956, s.18 birinci sütun]; buzdolabı üretimi yıllık değişim oranının yine bu mübârek 1978 yılında %163.6 gibi astronomik bir düzeyde kaydedilerek bütün zamanların “Ortadoğu ve Balkanlar” rekorunu kırmış olduğu [bkz: “İstatistik Göstergeler 1923-1998”, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın Numarası 2252, ISSN 1300-0535, ISBN 975-19-2230-5, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası – Ankara Ocak 2001, s.312, Tablo 12.27 “Dayanıklı tüketim malları üretimi yıllık değişim oranları” soldan üçüncü sütun]; “tüm ekonomik büyüme hızı %1'lik bir değişme gösterirken, i-ninci sektörde % kaçlık bir değişmeye neden olur” sorusunun yanıtlarından biri olan Sektörel Dışsatım Büyüme Esnekliklerinin “2. Dokuma” için %1.788, “3. Kimya” için %1.460 çıkarken, “4. Madeni Eşya” için çıka-çıka ancak %0.053 mertebesinde çıkmış olduğu [bkz: Yılmaz, B., “Ekonomik Yapı ve Büyüme”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Yayınları No. 5, Afşaroğlu Matbaası Ankara - 1984, s.40, 101]; Hürriyet gazetesinin, böyle şirket haberlerini, sermaye sahiplerinin imdâdına yetişen (Ecevit değil de) Çeçen mafyası olduğunda yayımlamakta olduğu [bkz: Gökçe, D., “(Feribottan sonra) Şimdi de fabrika kaçırdı” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23327, 13 Aralık 2012 Perşembe, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.12]; Sovyetler Birliği’nde başkent Moskova’da bulunma ve ikametin dahili vizeye tabii olduğu, “tek parti” hükümetlerinin de Anadolu’dan gelen vatandaşı Haydarpaşa garından geri çevirdikleri; 2010 yılının Mayıs ayında İsmet İnönü’nün Adolf Hitler’e benzediğini ileri süren Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın “İstanbul'a vize uygulamasının şart olduğunu” söylediği ve “İstanbul'a gelene soracaksın. İşin var mı? Yok! Yerin var mı? Yok! Peki o zaman niye geldin?” diye de ilave ettiği [bkz: Türkiye gzt., 02 Şubat 2007 CUMA, 1.inci sayfada 4 sütun üzerine sürmanşet]; 1950'li yıllarda az gecekondu yıktırılmamış olduğu iddiasını, ortaya, öyle demokrasi-düşmanları felan değil, fakat bizzat Türk Demokrasi Vakfı’nın atmış olduğu [bkz: Okutan, A., “Türkiye'de Kentleşme ve Siyasal Yapı”, Türk Demokrasi Vakfı, Baskı Ekin Matbaacılık – Yayıncılık Ekim 1995, s.72]; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu “iç ve dış çevreler bizim iktidar olmamızı istiyorlar” sözünü (kuşkusuz T.B.M.M’ye, hem de T.B.M.M kürsüsünden, “...ihtimal bazı kafalar kesilecektir” diye gözdağı vermiş olan Mustafa Kemal paşadan aldığı cür'et ve cesâretle) sarfetmiş olan zâtın bundan yirmi sene kadar sonra kuracağı 56.ıncı Cumhuriyet Hükümeti’ne 17 Ocak 1999 tarihinde güvenoyu Sn. Recep Tayip Erdoğan’dan alınan “değiştim”, “Milli Görüş gömleğini çıkarttım” [bkz: Cumhuriyet gzt, 25 Mart 2009 Çarşamba, “A.B.D. ve A.B. tişörtü giymişler” başlıklı haber, s.6] taahhüdünü almağa bile lüzum görmeksizin vermiş olduğu; Prof. Oktay Yenal’ın Türkiye İş Bankası Kültür Yayını (Gen.Yay.No: 425, Ekon.Dizisi: 29, ISBN: 975-458-173-X) kitabı “İktisat Siyasası Üzerinde İncelemeler”de Cumhuriyet Türkiyesi’nin “merkantilist” bir iktisat siyasasına sahip olduğunu tartışmaksızın kabul etmiş, bu sözcüğü ısrarla kullanmış ve bu “iktisat siyasamıza özel kesimin katkıları”nı da mercek altına almış olduğu (s.14); “DP ise 1950'den itibaren Türkiye'nin merkantilist dönemini başlatmıştır, buna hiç şüphe yoktur” olduğu [bkz: Kahraman, H. B., “AKP ve Türk sağı”, © 2007 Hasan Bülent Kahraman, Agorakitaplığı 151, Güncel Siyasi Meseleler 3, ISBN 9944-916-67-7, 2. Basım Kitap Matbaacılık Tel.(0212) 501 46 36, s.18]; 1978 yılında işbaşında bulunan “Güneş Motel” hükumetinin o yıllarda “üretici güçler” kod-adı ile anılan “oluşum” tarafından kurulmuş olduğuna, “Türkiye'nin En Çok Satan Gazetesi('nde)” 2012 yılı itibariyle hâlâ yazmakta olan “duayyen” köşe-yazarı Rauf Tamer’in bir önceki hükumetin televizyonda “Kaptanlar ve Krallar” adı altında gösterilen Captains_and_the_Kings dizisinden “hız ve ilham” alınarak devrilmiş olduğunu savunmakla, Sn. Yıldız Sertel’in de «Partinin (C.H.P) 1976 (yılı) programının, sanayileşmeye, daha önceki parti yayınlarına kıyasla daha fazla yer ve önem vermiş olduğunu da belirtmek gerekir» diye yazmakla hiç değilse bir tanıklık etmiş oldukları [bkz: (1) “Posta yazdı, Hitler gitti” (tek sütun üzerine başlıklı ve Sn. Zafer Mutlu’nun Sabah gzt. için yazdıkları türden) “biz ne gazeteyiz be, vaa mı bize yan bakan?” haberi, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Yıl 188, Sayı 6276, 28 Mart 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.1, 3 sağ-üst köşe, (2) Bilgin, D. C., “O reklamı neden kestim” (tek sütun üzerine) haber başlığı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 23068, 29 Mart 2012 Perşembe, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.1, (3) Taylor Caldwell, «Kaptanlar ve Krallar», Altın Kitaplar Yayınevi, Meşhur Romanlar (Dizisi) 39, Yayın Hakkı (Copyright) Altın Kitaplar – Taylor Caldwell / Kesim Ajansı, 10. 77. 96 - 2, İkinci Baskı Ekim 1977 Altın Kitaplar Basımevi ve (4) Sertel, Y., “Türkiye'de İlerici Akımlar ve Kalkınma Davamız”, Cem Yayınevi, Kültür Dizisi, Dizgi-Baskı Gül Matbaası, İstanbul 1978, s.128]; Sn. Yıldız Sertel’in bu «Partinin (C.H.P) 1976 (yılı) programının, sanayileşmeye, daha önceki parti yayınlarına kıyasla daha fazla yer ve önem vermiş olduğunu da belirtmek gerekir» Marx-bilimsel saptamasını, bir “gibi açsın Aydınlık”a, «iktidarda kalabilmek için sağa kaymakta(dır)» beyanâtı ile TİP Genel Başkanı Sn. Behice Boran’ın kavuşturmuş olduğu [bkz: 18 Şubat 1978 maddeleri (9/10), “Hürriyet 1979 Ansiklopedik Yıllığı”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür - Ofset Matbaası - İstanbul (1979), s.26]; bu Posta gazetesinin, Arap-olmayan İslam ülkelerinde halkın hukuk ve müktesebatını, çeltik tarlalarını bekleyen köpeklerin devlet adamlarından daha iyi bildiklerini savunan eksantrik iktisadiyatçı Hernando deSoto’ya, bir British Bafa gölüne girmeğe kalkanları gagalayan asâlet simgesi kuğu (ing. swan) asparagas haberi ile şifreli selam göndermekten de geri kalmadığı [bkz: (1) “Suyuna gireni dövüyor” (2 sütun üzerine başlıklı) asparagas haberi, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Yıl 18, Sayı 6277, 29 Mart 2012 Perşembe, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.3, (2) 17 Haziran (1978) maddesi, “Almanak Milliyet 20.Yüzyıl”, (c) Grisewood and Dempsey Ltd. 1985, Milliyet tesislerinde hazırlanıp basılmıştır Mart 1986, s.419 ve (3) deSoto, H., “Sermayenin Sırrı”, Çeviren Murat Aygen, Liman Kitapları 5, © Liman Kitapları Mart 2005, ISBN 975-251-005-1, İç Baskı Aydan Matbaası, s.119]; en güzel ilk 100 metreyi koşanlardan Sn. Fikret Otyam’ın ise «Hayır demesini bilen Asya»nın ulu mîmarı Mahatma Gandhi Kemal devrimlerinden keçi sütü odaklı pasif bireysel ekonomik merkezkaç direnişine son noktayı, gide gide keçilerin kaçırılması üzerine koymak zorunda kaldığı [bkz: “(Esin değil de) İlham kaynağım keçilerim çalındı” (tek sütun üzerine) haber başlığı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 23093, 23 Nisan 2012 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.1]; bu Captains_and_the_Kings klasiğini 60 yıllık kalkınma bankası TSKB kütüphanesinde Ağustos 2011 itibariyle bulmanın mümkün, kuşkusuz «gelişmekte olan ülkeler 19 ncu yüzyıl kapitalizmi ile ekonomik kalkınmalarını gerçekleştiremeyeceklerini anladıkları için» olmadığı [bkz: Karluk, R., “Uluslararası Ekonomi”, Bilim Teknik Yayınevi, ISBN 975-540-005-2, 1.Basım 1984, 3.Basım Kasım 1991 Bilim ve Teknik Yayınevi (Genişletilmiş) Atılım Ofset İstanbul, s.208]; proje değerlendirme uzmanı meslek-içi eğitiminde gösterilen bu titizliğin subay eğitiminde gösterilmemekte olduğu [bkz: Atilla, T., “Dizi film 9 subayı yaktı” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23163, 02 Temmuz 2012 Pazartesi, Basıldığı Yer DPC Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.1, 5]; Lenin’in TRT ekranlarında ilk kez göründüğü “Hânedanlar Çökerken” dizisinin adının Doktor’un aklında “(sanırım adı 'İmparatorluğun Çöküşü' olacak)” diye kalmış olduğu [bkz: “'Atma' U. Mumcu 'Din Kardeşiyiz'!..”, Derleniş Yayınları 21, ISBN 975-7346-13-6, Birinci Baskı Temmuz 2000, Basıldığı Yer Kayhan Matbaacılık, s.57]; oysa çeyrek asır sonra ve “Ankara'nın Topağacı” gibi quel-alâka bir bağlamda istismar etmek için anımsamak istendiğinde, “1970'li yılların meşhur İngiliz TV dizisi” http://en.wikipedia.org/wiki/Upstairs,_Downstairs’in Türkçe adının bile anımsanabildiği [bkz: “Yukardakiler, Aşağıdakiler…”, Önüm Arkam Sağım Solum SOBE, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni’nin ücretsiz ekidir, Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih Söyler, (Sayı?) 90, Baskı Mattek Matbaacılık Bas. Yay. Tic. Ltd, Şti. Kızılay Ankara, “Bu bir ilandır”, s.3]; bu İstanbul Topağacı’nın câhiliye devrinde çevrilmiş çok sosyal-içerikli filme manzara yapılmış olduğu; 1979 “bye bye hükümeti” yılında Başbakan Süleyman Demirel’in (meâlen) “kimseden sokağa çıkarak vurup-kırmasını talep etmiş değiliz, vatandaşlarımız karakola gidip bir tanıklık etmekten çekinmesinler, bu yeterlidir” dediği; 19.uncu yüzyıl kaptan ve tayfalarının tıpkı menzil-i maksûda XX. yüzyıl TIR sürücüleri tarafından tiz reftâr edilen “Allende-Büllende della Salvatore” gibi Merkantilist kralları devirdikleri gözönünde tutulacak olursa, Tamer’in 19.uncu yüzyıl tarihine tam da “Marksizm-Leninizm’in anti-tezi” demek olan Atatürkçü zâviyeden bakmakta olduğu; XX. Yüzyıl’ın bu devrimcilerinin «Dünyada (Whisky) ile mes’ud olan» üretici-güçlere kök söktürmeğe XXI. Yüzyıl’da da devam ettikleri [bkz: (1) “Kamyon şoförlerinin grevi Fiat'a İtalya'da fabrika kapattırdı” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23201, 26 Ocak 2012 Perşembe, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.10, (2) “Fiat (kendi çalışanlarının değil, fakat Allende-Büllendeleri menzil-i maksûda tiz reftâr eden devrimcilerin yaptıkları) grev nedeniyle iki fabrikasını geçici olarak kapatıyor” (tek sütun üzerine) haber başlığı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 23063, 24 Mart 2012 Cumartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.15 ve (3) “Komşuda grevdeki denizciler ile hükümet karşı karşıya geldi” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9967, 07 Şubat 2013 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.13]; UND Başkanı Sn. Ruhi Engin Özmen’in ise “Bu arkadaşların (Türkiyeli motorize devrimcilerin) “yola dökülme(ler)ini ve kontak (anahtarı) kapatma(lar)ını biz engelledik” demiş olduğu [bkz: “Demokratik hak arama, kapı önünde kuyruk sokumu” (tek sütun üzerine başlıklı) Pazartesi Rotası haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni (Editör) Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9886, 05 Kasım 2012 Pazartesi, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.15]; sürücülükte aranan yasal yaş haddinin bütün dünyada max. olarak değil, fakat min. olarak saptanmakta olduğu [bkz: “13 yaşındaki çocuk TIR'la yük taşıyor” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15118, 07 Ağustos 2012 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.3]; Anadolu efsanesi Köroğlu değeri siyasi iktidarca bilinmemiş bir seyisin (=groom) âsî oğlu olduğu ve «*marx engels lenin mao "professional skills"*» dizisi Google arama motorunda 15 Aralık 2011 Perşembe günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 684 sonuç bulundu(ğu)” halde, diziye bu ad da ilave edildiğinde “*marx engels lenin mao "professional skills" koroglu* için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; «*marx engels lenin mao "professional skills" tortoise osman hamdi*» ve «*marx engels lenin mao "professional skills" turtle osman hamdi*» aramaları için ise, hiç değilse “Yaklaşık 3 (üç) sonuç bulundu(ğu)”; Hans C. Andersen’in halk arasında “kral çıplak” diye bilinen tiyatro oyununda imparatoru aldatmağa çalışan ve Atatürkçü düşünceye göre de bunu başaranların din adamları değil, fakat Tekstil işkolu duayyen üretici-güçleri olduğu [bkz: Hans Christian Andersen, (i) Illustrated by Mike Gordon, “The Emperors New Clothes”, Usborne Young Reading, Copyright © 2007, 2005 Usborne Publishing Ltd., ISBN 978-0-7460-8534-9, Printed in Dongguan Guangdong China, (ii) “Grandük'ün Elbiseleri”, Çeviren Zeynep Menemenci, Basıldığı yer Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayi A. Ş. Basımevi İstanbul 1964, s.110-117, (iii) “Sihirli Giysi”, Oyunlaştıran A. Atar, “(1981-1982 Sezonu Ankara’da Ankara Sanat Tiyatrosu Yapımı Olarak Sahnelendi)”, DT Kütüphanesi (Kayıt #) S-104, Demirbaş Numarası 005287, s.«–40–» ve (iv) “Andersen Masalları”, Çeviren Tahsin Yücel, Yapı Kredi Yayınları 165, Doğan Kardeş (dizisi) 30, ISBN 978-975-08-0983-1, 7.baskı Ocak 2011 Acar Basım ve Cilt San. Tic. A. Ş. İstanbul, s.73-77]; oysa *andersen new clothes "Russian monk Rasputin"* dizisi Google arama-motorunda 20 Şubat 2012 Pazartesi günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 1.230 sonuç bulun(makta) (0,27 saniye)” olduğu; «Waiting for the Barbarians» şiiri yazarı http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_P._Cavafy adı Atatürkçülerin duyduklarında cin-ifrit oldukları «Vur Türkü gönderen Yed-i Takdîr aşkına» dizesinin son dört sözcüğü ile birlikte arandığında ekranda sadece http://www.turkceogretmeniyim.com/ portalı linkinin listelendiği [bkz: (1) Kavafis, K., “Barbarları Beklerken”, Bu Kenttir Gidip Gideceğin Yer şiir kitabı içinde, Türkçesi Alova-Barış Pirhasan, Can Yayınları 1861, © Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. 2010, ISBN 978-975-07-1135-0, 9. basım Dünya Kitap 2004 Özal Matbaası, s.28-29 ve (2) “Vur Pençe-i Âlideki”, Beste Münir Nurettin Selçuk, Güfte Yahya Kemal Beyatlı, Üstad Münir Nurettin Selçuk’tan Sevilen ve Unutulmayan Şarkılar Vesvese Kendi Sesinden albümü içinde, Coşkun Plak ve Kasetçilik Ltd. Şti. CD 011, track 17]; CHP'ye Atatürk’ün partisi olduğu zannı ve Atatürkçü hocalarından aldığı feyz(!) ile girdikten sonra gazetecilere “saldıran” gençlere Yed-i Takdîr’in önce tekdîr, sonra da s*ttîr çektiği [bkz: “Gençlik kolları başkanını görevden aldı” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 22968, 20 Aralık 2011 Salı, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.21]; Bilim&Ütopya dergisi editörü Sn. Ender Helvacıoğlu’nun yolları dörtgözle beklenen “barbarlar”ın rahat yaşama yollarını “çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden” aramağı bir itiyat ve de i’tikad hâline getirmiş milletlere “gençlik aşısı” yaptıklarını savunduğu [bkz: “Spartaküs'ten Fatih'e... Bedreddin'den Mustafa Kemal'e...”, Bilim ve Ütopya dergisi, S.S.Ütopya Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yay. ve Üretim Koop. Adına Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Semih Koray, Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu, ISSN 1301-6717, Ağustos 2002, Sayı 98, Basıldığı Yer Serler Matbaası, s.9]; bunun üzerinden daha on sene bile geçmeden, Işid (veya Isis, Isil) diye bir alâmetin belirdiği; “Eratın bir bölümü(nün) de Hintli, Nahçivanlı ve İranlı” olduğu [bkz: Yıldırım Koç, “Mustafa Kemal ve Karabekir paşalar ile Mustafa Suphi” (tek sütun üzerine) başlıklı Sınıf Gözlüğü yazısı, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Sabuncu, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2586, 13 Aralık 2014 Cumartesi, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.6]; ekonomik eşitsizlikleri mâzur göstermek için kullanılan “beş parmak bir midir” özdeyişi Google arama-motorunda 30 Aralık 2011 CUMA günü itibariyle başka bağlamlarda arandığında, *diplomasi "beş parmak bir"* dizisi için “Yaklaşık 324 sonuç (…) (0,07 saniye) ”, *uluslararası ilişkiler "beş parmak bir"* dizisi için ise sâdece “(…) 182 sonuç bulundu(ğu) (0,24 saniye)”; uluslararası ilişkilerde eşitisizliklere bu çok çok müstesnâ Atatürkçü zâviyeden bakan ve O’na derin saygı duyan Avrupalıların bile “bir zamanlar sömürdükleri Latin Amerika ve Afrika ülkelerine gitmek için uğraşıyor” oldukları [bkz: “Sömürgelerine muhtaç oldular” (büyük manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14880, 12 Aralık 2011 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.1]; Metin Toker’in (meâlen) “Polonya da (nice Fâzıl Saylar yetiştirmiş) çok saygın bir ülkeydi, ancak haritadan bir yarısını Hitler diğer yarısını da Stalin silmekte lahza tereddüt etmemişlerdir” diye yazmış olduğu; kezâ, bilahare hedef göstereceği kimseler arasında TÖBANK genel müdürü Sait Kemal Mimaroğlu ve Büyükelçi Ercan Vuralhan’ın da bulunduğu “araştırmacı-gazeteci” Uğur Mumcu’nun Şekerbank genel müdürü Ömer Sunar’a karşı başlattığı karalama kampanyasında Kemalist çizgiden sâniye sapmamış ve Lenin’in çarlık Rusyası şeker inhisârı (sugar syndicate) hakkında yazmış olduğu o veciz paragraftan hiçbir alıntı yapmamış, hiçbir surette esinlenmemiş olduğu; Ömer Sunar’ın Ankara Kavaklıdere Cinnah cd., Alaçam sk., 21 numaralı apartmanda bulunan ikametgâhında 13 Nisan 1979 tarihinde uğradığı silahlı saldırıya kurban gittiği [bkz: (1) 13 Nisan (1979) maddeleri, “Almanak Milliyet 20.Yüzyıl”, (c) Grisewood and Dempsey Ltd. 1985, Milliyet tesislerinde hazırlanıp basılmıştır Mart 1986, s.421 ve (2) “Sunar ve Sazak Suikastları, Ortak nokta aynı şirket” (2 sütun üzerine manşet) köşe yazısı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 86.Yıl, Sayı 31045, 06 Ekim 2010 Çarşamba, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.9] ve Mumcu’nun Mimaroğlu’nu karalayan yazısının yayımlandığı gün Ankara Akay yokuşu başında bugün TESK genel başkanlığı olarak kullanılmakta olan TÖBANK genel müdürlük binasının polis muhasarası altına alındığı; Tamer’in 1990'lı yıllarda Cumhuriyet hükümetleri bakanlarına böyle “araştırmacı-gazeteciler”in yapıtlarını mehaz kabul etmelerini salık verdiği; tıpkı Adalet Partisi «adına söz alan Antalya Milletvekili (Sn.) İhsan Ataöv» gibi Bülent Ecevit’i kastederek “başbakanın yüksek tahsilsizi de (bu kadar Avrupalı ulus arasında) bize nasîp oldu” diye yazmak suretiyle, “dağdaki çobanla benim oyum bir mi” diye soran yüksek tahsilli manken Aysun Kayacı’ya aradığı yanıtı daha o yıllarda vermiş olduğu [bkz: 19 Şubat 1978 maddeleri (2/7), “Hürriyet 1979 Ansiklopedik Yıllığı”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür - Ofset Matbaası - İstanbul (1979), s.26]; benzer şekilde yüksek tirajlı bir gazeteye demeç veren bir MHP'linin Adolf Hitler için (meâlen) “n'oolacak alttarafı onbaşı, bizim liderimiz ise kurmay” dediği; Bülent Ecevit’in ise Karagöz Vs. Hacivat ikileminde Karagöz’den yana olduğunu gizlemediği; Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği S.S.C.B’nin kurucu babası V. Ulyanov (Lenin)’in “uyezds” ve “gubernias” tâbir olunan serhat boylarının komşu ülkelerle yapmakta oldukları sınır-ötesi ticareti, engel olmak değiiil, fakat teşvik kapsamı içine almak maksadı ile soruşturmuş olduğu [bkz: “Lenin on the development of heavy industry and electrification”, Progress Publishers, Moscow 1972, s.126-127]; NETEKiM, aynı mübarek eserin 105.inci sayfasında, (meâlen) “Allah bilir ya, belki de ulaşım (lojistik) işkoluna, (ağır) sanayiden daha fazla öncelik vermemiz gereklidir” diye yazmış olduğunun yazılı olduğu [bkz: satır 8-9]; Avrupa’ya göçmen işçi olarak gitmek maksadı ile güneydoğu Anadolu bölgesinden yapılan başvuruların diğer bölgelere kıyasla ne denli az olduğunu gösterir istatistiğin, Atatürk’ün “çalış” emrine karşın 1848 Baltalimanı antlaşması ile kazanılmış sınır-ticareti haklarını kullanmağı yeğleyen bölge halkının ilim ve bilimden yana ne denli nasipsiz olduğunu kanıtlamış olduğu; 2013 yılı başı itibariyle “Kocaeli (ili)nde 50'den fazla liman var” olduğu [bkz: Çiftçi, M. A., “'Gecekondu limanlar'a kapatma kararı” (tek sütun üzerine başlıklı) Kocaeli’nden köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9941, 08 Ocak 2013 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.11]; ozan Ümit Yaşar Oğuzcan’a göre “şu şöyledir, bu böyledir” dedikten sonra, bir de kalkıp “Allah bilir” demesi abes kaçan 9.uncu cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel’in elektrifikasyonun önemini bu kitabı okuduktan sonra anladığını itiraf ettiği [bkz: http://yeni.haberler.com/demirel-lenin-den-feyz-almis-haberi 12 Mayıs 2008]; feyzi Orhan Pamuk’tan alan Başsavcı Yalçınkaya’nın ise iktidar partisini kapatmağa kalmış olduğu [bkz: Tepeli, A., “Kara Kitap rehberi oldu”, Chronicle dergisi, Logmedya Yayıncılık ve Medya Hizmetleri (…) Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Müdürü Erhan Akçin, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Can, ISSN 1305-8592, (Yıl) 2011, Sayı 18, Baskı Bilnet Matbaacılık Biltur Basım Yayın Hizmet A.Ş. Ümraniye / İstanbul, s.1, 80-87]; Balyoz Planı Davası sanıklarının ise böyle plastik sanatları değil, fakat (non-relativistic) fen bilimlerini esas alıyor oldukları [bkz: (1) “Edebiyat plastiktir” (kapak konusu), Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi dergisi, Sahibi Varlık Yayınları A.Ş. adına Osman Çetin Deniztekin, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Filiz Nayır Deniztekin, Genel Yayın Yönetmeni Enver Ercan, ISSN 1300-1728, 80.yıl, sayı 1259, 01 Ağustos 2012, Baskı Kurtiş Matbaacılık Topkapı İstanbul, s.1 ve (2) “(Org. Sn.) İbrahim Fırtına'dan 'Galileo'lu savunma” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15139, 28 Ağustos 2012 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Yenibosna-İstanbul, s.13]; Turgut Özal’ı işadamlarına dönerek «siz bol bol para kazanın», aydınlara dönerek «siz de bol bol yazın, çizin, konuşun» der vaziyette gösterir bir karikatürü çizilerek “İki kültürü aşmak” maksatlı hiçbir gayret sarfetmemiş olduğunun savunulduğu [bkz: “İki kültürü aşmak ~Fen bilimleri ile sosyal bilimlerin gerilimi~” özel sayısı, Varlık dergisi, Sahibi (Varlık Yayınları A.Ş. adına) Ekin Nayır, Yazı İşleri Yönetmeni Filiz Nayır Deniztekin, Genel Yayın Yönetmeni Enver Ercan, ISSN 1300-1728-0-0, 75.yıl, sayı 1205, Şubat 2008 112479, Baskı Kurtiş Matbaası İstanbul, s.1]; işbu “Allah bilir ya, belki de ulaşım (lojistik) işkoluna, (ağır) sanayiden daha fazla öncelik vermemiz gereklidir” eytişimsel ve de Lenin-bilimsel saptamasının, karşımıza, Türkiye temsilcisi Dr. Yalçın Küçük’ün yapıtlarında değiiil, fakat O’nun ve Cumoklar’ın “Damat Ferit” dedikleri Metin Toker’in yayımladığı Akis dergisinde, (verbatim) “İktisadî meseleler (sorunlar) üzerinde iyi düşünmeğe alışmamış olanlar bu suali (soruyu) ‘evvela (önce) fabrika’ diye cevaplandıracaklardır (yanıtlayacaklardır). Halbuki (oysa) bir memleketin (ülkenin) iktisadî planlamasında liman, fabrikaya takaddüm eder (önce gelir)” sözdizimi ile çıkmakta olduğu [bkz: AKiS dergisi, İmtiyaz Sahibi Metin Toker, Yazı İşlerini fiilen idare eden Cünheyyyt (BABALAR) Arcayürek, Cilt III, Sayı 42, 26 Şubat 1955, s.11 ikinci sütunun en dibinde]; işbû anıtsal paragrafı kaleme günümüzde Sn. Ayşe Arman’dan başka temsilcisi kalmamış bir 'Pharaonic Challange' (= Fir’avnî Meydanokuma) paragrafı olarak aldığı [bkz: (1) “Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce Sözlük”, © Redhouse Yayınevi 1968, ISBN 975-413-022-1, On Üçüncü Basım, Baskı Tur Ofset Ekim 1992 s.375 ve (2) Arman, A., “Kimse sormazsa ben sorarım”, © Ayşe Arman / Epsilon Yayıncılık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti., ISBN 975 331 488-4, 4. Baskı Ekim 2003, Şahinkaya Matbaası İstanbul]; NETEKiM «Liman ve iskelelerimizin bu gün başlıca derdini tahmil ve tahliye işlerinin kifayetsizliği(nin) teşkil etmekte» olduğu [bkz: Özdoğan, H., «Ofis Bakımından Limanlarda Tahmil ve Tahliye», Toprak Mahsulleri Ofisi Dergisi dergisi, İmtiyaz Sahibi ve Neşriyatı fiilen idare eden Furuzan Selçuk, Sene 1 – Sayı 8, Kasım 1955, Ankara Doğuş Ltd. O. Matbaasında basılmıştır, s.27]; “Atatürk'ten sonra gelen bütün yöneticiler(in) Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaparak, kendi özgücümüzle insanımızla, ülkemizin ayakları üzerinde durmasını sağlayacak büyük sanayi gelişmesini sona erdiriyor” olmaları olduğu [bkz: “Mustafa Kemal'in Uçakları” (tek sütun üzerine) başlıklı Kitap köşesi yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 27, Sayı 1384, 27 Eylül 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.15]; rektörler istemese de, ebûcehil inkârının müspet ilmi kahretmekte, «mahv-u nâbut» etmekte olduğu [bkz: (1) Erinç Yeldan, “Türkiye Sanayisizleşiyor” (tek sütun üzerine) başlıklı Ekonomi Politik köşe yazısı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Aykut Küçükkaya (Sorumlu Müdür) …, 89.Yıl, Sayı 32004, 22 Mayıs 2013 Çarşamba, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.1, 11 ve (2) Eşiyok, B. A., “Türkiye Ekonomisi Sanayisizleşiyor” (tam sayfa üzerine) başlıklı Tartışması, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer, Yazı İşleri Müdürü Ayşe Yıldırım Başlangıç, Yıl 28, Sayı 1449, 26 Aralık 2014 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.14]; Bülent Ecevit’in ise «Gençlerimizi (…) ileri bir sanayi ülkesinin yapıcıları olarak yetiştireceğiz» dediği [bkz: 23 Mayıs 1977 maddeleri (1/4), “Hürriyet (gzt.) 1978 Ansiklopedik Yıllığı (5)”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür - Ofset Matbaası - İstanbul 1978, s.28]; “Yapıcı (Genetik) Yöntem(in)” -maazallah- toplum mühendisliğinin felsefî temeli olduğu ve Atlantik-ötesi felsefe süreli yayınlarından birinin Türkiye’deki birkaç abonesinden biri olan Ecevit’in bunu bilmemesinin mümkün olmadığı [bkz: Ivan Frolov yönetiminde (S.S.C.B) Bilimler Akademisi, Felsefe Sözlüğü, Türkçesi Aziz Çalışlar, Cem Yayınevi Küçükparmakkapı İpek Sok. No.11 80060 Beyoğlu İstanbul, ISBN 975-406-346-X, 2. Basım Ekim 1997 Umut Matbaası, s.523]; yetiştirilen “yapıcılar(ın)”, yeniden-yapılandırmağa, ürünü oldukları eğitimden başladıkları [bkz: “İnşa Etmek İstediğim Eğitim Bilimleri”, Eğitim Bilimleri Felsefesine Doğru kitabı içinde arabaşlık, ed. L. Işıl Ünal & Seçkin Özsoy, Tan Kitabevi Yayınları 16 / Kuram Dizisi 3, ISBN-13 978-605-5668-16-7, 1. Baskı Kasım 2010 Cantekin Matbaacılık Ankara, s.38]; Türkçe karşılığı (a) ‘yapıcı (yıkıcının aksi)’, (b) ‘zımnî’ ve tıpkı ‘eytişim’ gibi bir felsefe deyimi olan (c) ‘altık’ diye verilen ‘constructive’ sıfatının hukukta “Kanunlara göre mevcut (veya vuku bulmuş) olması gerektiği halde, gerçekte mevcut olmayan (veya vuku bulmamış) nesne (olay)” anlamına gelmekte olduğu [bkz: Eckersley, C. E. & Balkan, S., The Essential English Dictionary English-Turkish Version, Longmans Gren and Co., Exclusive Distributor in Turkey A. Samuhos Istiklal Caddesi 513 Beyoglu-Istanbul, Reprinted Januray 1960 in U.S.A., p.58 ve (2) Oxford Dictionary of Law Seventh Edition, ed. Law, J. & Martin, E. A., Published in the United States by Oxford University Pres Inc., New York, © Market House Books Ltd. 1983, 1990, 1994, … 2009, ISBN 978-0-19-955124-8, Printed in Great Britain by Clays Ltd. St Ives plc, p.125]; benim nevres nihâl-i servBülendimin dilinin altındaki baklanın Sanskritçe şifresinin, Kalkedon yayınlarınca, ancak ¼ asır kadar sonra “(…) teknolojinin konstrüktivist damardan deneysel incelenişinden esinlenmiş (…) Kapitalistlerin ve teknokratların, işçilerin ve toplumların ihtiyaçlarına aldırmaksızın, teknik kararlar vermekte özgür bırakıldıkları bu aynı süreç, söylemsel şekilde ifade bulmaya zorlanan yeni bir 'değer', ahlaksal talep zenginliği (mozaiği?) yaratmıştır” diye çözülebilmiş olduğu [bkz: Feenberg, A., “Eleştirel Teknoloji Teorisi Genel Bir Bakış”, Teknoloji ve Toplum (Yapıcı değil) Yıkıcı Bir Direniş ve Yeniden Yapılanma kitabı içinde makale, ed. Ruivenkamp, G., Jongerden, J., & Öztürk, M., Türkçesi Cumhur Atay, Kalkedon Yayıncılık 130, ISBN 978-605-5679-58-3, Türkçe ilk baskı Eylül 2010 Can Matbaası, s.28, 33 ← Hasbinallah ve nimel vekil, hasbinallahi ve ni'men-nasiir, ğuraneke rabbene ve ileykel masiir]; Cumhuriyet gazetesinin 28 Şubat sürecinde yayımladığı (meâlen) “baylar, biz o kadar yüksek bir idrak seviyesini temsil ediyoruz ki, düşüncelerimizi halka anlatacak câhil bir adam bulmamız gerekiyor” altyazılı MKYK karikatürünün Zaman gazetesince tıpkıbasım iktibas edilmiş ve bu câhil adamın Sn. Hikmet Çetinkaya olduğunun savunulmuş olduğu; NETEKiM sivil toplumun, Metin Toker’in anıtsal kişiliği karşısında, “Türkiye'nin ilk özel limanı”nın (Ercan?) Kumcular Kooperatifi şubesince hizmete nihayet sokulmasıyla, bundan ancak kırk yıl kadar sonra saygıyla eğilmiş olduğu [bkz: “Almanak '93” Ekonomik Trend dergisinin özel eki, 15 Mayıs maddesi, s.44]; “dünyanın bütün gelişmiş limanlarının deniz ve raylı taşımacılığın entegrasyonunu esas alarak kendilerini konteynır taşımacılığı üzerinden yeniden ihyâ etti(kleri)” anlayışına uygun olarak Balkanlar’ın Basra körfezine demiryolu ile bağlanmasının planlanmakta olduğu [bkz: (1) Yapıcı, M., “Haydarpaşa Garı ve Limanının Ulaşımdaki Rolü” bildirisi, Ulaşım Politikaları ve Anadolu Yakasında Ulaşım Panel/Forum 24 Haziran 2006 Caddebostan Kültür Merkezi tutanakları, Yayımlayan © TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği, ISBN 978-9944-89-219-3, Birinci Baskı Ocak 2007 Çizgi Basım Yayın Ltd. Galip Dede Cad. 77 Beyoğlu İstanbul, s.30, (2) “Balkanlar'da demiryolu projesi Kargo 10 için işbirliği”(tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9257, 12 Ekim 2010 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.5 ve (3) “Körfez'den demiryolunu Türkiye'ye uzatalım, sizi Avrupa'ya bağlayalım” (5 sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 23018, 08 Şubat 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.13]; ecdat yâdigârı Sirkeci ve Haydarpaşa garları arasında «raylı feribot» işletme fikrinin, bilâhere tüpgeçitçi kesilecek zevâtın aklına (muhtemelen fazla mega ve high-tech olmadığından) gelmemiş olduğu [bkz: (1) «Bağdat - Londra tren yolu için raylı feribot geliyor» (2 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumî Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müdürü Tahsin Öztin, Sene 15, No.5387, 28 Nisan 1963 Pazar, Basıldığı Yer Yedigün Matbaası, s.2 ve (2) Şahin, İ., “Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının Marmaray hattıyla bütünleştirilmesi” (3 sütun üzerine) başlıklı Ulaşım Sistemleri yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 27, Sayı 1390, 08 Kasım 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.2]; bu “raylı feribot” imkanı yarım asır sonra anımsandığında, adının “tren-ferisi” olarak değiştirildiği [bkz: Hasan Coşkun, “Karasu limanı Sakarya'nın kanayan yarası…” (2 sütun üzerine) başlıklı Sakarya köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10367, 28 Mayıs 2014 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.15]; böyle feribotların illa Haydarpaşa değil, fakat (ordan Gebze TÜBiTAK M.A.M'a kadar işleyen banliyö trenlerine engel olmamak için) meselâ Kirazlıyalı Mahallesi, 1 Mayıs Caddesi, No:1, Körfez-KOCAELi gibi demiryoluna-teğet bir adreste faal Evyapport Kirazlıyalı Liman Tesisi’ne de pekâlâ yanaşabilecekleri; böyle iskelelerin karşı sahilde ve Gemlik’te de olabileceği [bkz: (i) “(BTSO Meclis Başkanı Sn.) İlhan Parseker'den Körfez Geçiş'e raylı sistem önerisi” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, (ii) Pehlevan, G. S., “Gemlik kara, hava ve ray bağlantılı lojistik üs olacak” (5 sütun üzerine başlıklı) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, (i) Sayı 10573-9974, 15 Şubat 2013 CUMA, (ii) Sayı 10573-9977, 19 Şubat 2013 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.(i)12 ve (ii)13]; “2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu, CHP Milletvekili (Sn.) Gülsün (Toker) Bilgehan('ın)”, iktidar partisi liderinin dile “Neyi ördün?” sorusu ile getirdiği demiryolu üzerinden 10.Yıl Marşı karşıtlığı karşısında, Paşa dedesinin hakkını-hukukunu, Bayar-sonrası CHP'nin demiryolculuğu dâvâsına katkısının bu denli az-öz olduğunu anımsatarak savunacağı yerde, “siyaset (hak aramak değil, fakat) hizmet etmek için yapılır” Lioness anlayışına uygun olarak topyekun cumhuriyet müdafiiliği yapmağa kalkmış olduğu [bkz: (1) “Bilgehan: Başbakan kendisine sunulan bilgileri gözden geçirsin” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, HaberTurk gazetesi, Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yazıişleri Müdürü Emre Ergül, Yıl 4, Sayı 1269, 20 Ağustos 2012 Pazartesi, Basıldığı Yer Ciner Matbaası, Matbaacının adı Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Tepeören Köyü Kurugöl mevkii Akfırat Tuzla İstanbul, s.15 ve (2) Atkaya, K., “Tren bir hayattır” (tek sütun üzerine) başlıklı köşe yazısı içinde, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23267, 14 Ekim 2012 Pazar, Basıldığı Yer Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.8]; Demokrat Parti’nin aklı Sirkeci-Haydarpaşa garları arasındaki raylı feribot hattının şehirler ve uluslararası ticaret trafiğini kaldırmağa bugün bile yeteceğini düşünecek kadar başında taraftarlarının bu şerefi kendilerine maletme gayreti içinde oldukları [bkz: Mehmet Arif Demirer, “Arşiv ticareti” (tek sütun üzerine) başlıklı Yazıyor… köşe yazısı, Anayurt gzt., İmtiyaz Sahibi Peyman Alan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Saniye Doğukan, 1ISSN 1305-306x, Yıl 23 Sayı 8069, 03 Ağustos 2015 Pazartesi, Basım Yeri Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik/Ankara, s.13]; demiryollarının 155. senesi münasebeti ve “Ulaştırma Bakanlığı, TCDD ve Radikal (gazetesi) işbirliği ile hazırlanmış” 16 sayfalık özel ekin hemen hemen tamamı 27 Eylül 1825 - 23 Eylül 2011 tarihleri arasında vukû bulmuş 300 kadar olayın kaydedildiği bir kronoloji olmasına karşın, bu “raylı feribot”ların hizmete sokuldukları 60'lı yıllarla ilgili olarak dillere destan Devrim otomobilinin Eskişehir fabrikasında “babalar gibi” üretilmesi ve bir vefat haberinden başka hiç ama hiçbir kayda yer verilmemiş olduğu [bkz: “Radikal, Demiryollarının 155 Yıllık Yolculuğu”, Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş., Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık, Yayın Sahibi Temsilcisi ve Sorumlu Müdür Hasan Kılıç, 23 Eylül 2011 CUMA, Basıldığı yer DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.11'de yok]; «taşra otobüslerinin» arabalı vapurlarda yer bulmalarının bundan önce değil, sonra mümkün olduğu [bkz: «Harem’e araba vapuru başladı» (2 sütun üzerine manşet) haberi, Milliyet gzt., Milliyet Gazetecilik A.Ş. adına Sahibi Ercüment Karacan, Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, Yıl 17, Sayı 6632, 14 Mayıs 1966 Cumartesi, Basıldığı yer Ulusal Basımevi Ankara, s.1]; Tatvan-Van karayolunun arabalı vapur hattından sadece biraz daha uzun olmasına karşın, Kartal-Yalova karayolunun arabalı vapur hattının birkaç misli uzunlukta olduğu [bkz: (1) “fishybacking” maddesi, L●DER Lojistik Terimler Sözlüğü, Lojistik Derneği Yayınları No.1, Yayına Hazırlayan Gliese İstanbul, Dördüncü Baskı Haziran 2010, s.48 ve (2) Türkiye Karayolları Haritası, Alfa (Yayınları) Ticarethane Sokak No.53 34410 Cağaloğlu İstanbul, ISBN 978-605-106-020-0]; 1966-1970 yılları arasında Kartal-Yalova araba vapuru hattında sırası ile 152, 170, 182, 185 ve 116 bin adet “vasıta” taşınmış olduğu halde, bu malumatı veren kaynağın Eskihisar-Topçular veya benzeri bir başka körfez-aşırı hat hakkında herhangi bir sayı vermemiş olduğu [bkz: Tablo XIX, XX, XXI, XXII ve XXIII, Gücük, G. & Beşiroğlu, Z., «İstanbul Metropoliten Alan Taşıma ve Ulaşım Ücretleri Araştırması», TC Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Şehir Ulaşım Etüdleri Fen Heyeti (Yayını), Etüd No.V/18, (Baskı) KGM Matbaası Mayıs 1973 – Ankara, s.119-123]; “Ayrıca Sirkeci-Harem, Eskihisar-Topçular arasında araba vapuru seferleri vardır” bilgisini veren “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara tavsiye edilmiş” kaynağın da Kartal-Yalova hattını zikretmemiş olduğu [bkz: Gökçen, R., İlçeleriyle İstanbul ve Marmara Bölgesi, Özyürek Basım ve Yayınevi, ISBN 975-476-073-X, KTB 92-34-YAY 0221-11, Basıldığı Yer Yılmaz Ofset Sultanahmet İstanbul 1992, s.171]; “T. Denizcilik İşletmeleri Gn. Md.” ve “TCDD Gn. Md.” 1995 yılı zarfında bu Sirkeci-Harem raylı-feribot hattına yeni bir yatırımı gerekli görmezlerken, 6 senedir sürdürülmekte olan 89E020120 Proje No.lu “Bostancı, (…), Yalova, Eskihisar ve Diğer İskele (Topçular?) İnşaatı, Tadil ve Onarımı” yatırımının “1995'den Sonraya Kalanlar” arasında gösterilmiş olduğu [bkz: DPT, “1995 Yılı Yatırım Programı”, 02 Ocak 1995 Tarih ve 22159 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır, s.112]; işbû Kartal-Yalova arabalı vapur hattını “Eskihisar Feribot İsk.” ve “Topçular Feribot İsk.” noktalarını gösterir YKY 1996 Türkiye Karayolları (ve bankamatik noktaları) Atlası’nda görmenin mümkün olmadığı [bkz: “Türkiye Karayolları Atlası 1996”, Yapım İki Nokta Araştırma Basın Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti. Moda Caddesi No.48 Kadıköy 81300 İstanbul, Harita Genel Komutanlığı’nın 3442-18-90 ve 3442-19-90 no.lu yazılarıyla onaylanmıştır, Basım Kasım 1995 Ünal Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Matbaacılar Sitesi 100. Yıl Mahallesi No.222/8 Bağcılar 34560 İstanbul, s.46]; 10 sene sonra, İki Nokta (Üç olmasın?) Bilgi Bankası CEO'su Sn. Yücel Yaman’ın “Türkiye'de iyi şeyler oluyor!” tümcesi ile başlayan “Sunuş”u ile yayımlanacak Atlas’ta ise, değil “Eskihisar Feribot İsk.” ve “Topçular Feribot İsk.” noktaları, Tatvan-Van feribot seferlerinin bile iptal edilmiş olduğu [bkz: “Türkiye Karayolları Atlası 2006 Güz”, İki Nokta Coğrafya Tarih ve Şehir Kültürü Yayınları, Türkiye Kitapları (Dizisi) 1, © Copyright İki Nokta Coğrafi Bilgi Bankası Ltd. Şti., ISBN 975-340-447-6, 1. Baskı Ekim 2006 Mart Matbaacılık Sanatları Ltd. Şti. İstanbul, s.3, 29, 88-89]; kezâ Eskihisar balıkçı barınağını bile kaydeden TMMOB envanterinin, feribot iskelesini şüpheli alacaklar hesabında bile göstermemiş olduğu [bkz: Tüfekçi, E., “Kocaeli Ulaşımının Taşımacılık Sektörü Açısından Değerlendirilmesi”, Kocaeli '07 Kent Sempozyumu (6-7-8 Aralık 2007 Grand Yükseliş Otel / Kocaeli) Bildiri Kitabı, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Montaj-Baskı Medianet Görsel Tanıtım, s.374]; “iDO'ya ikinci bir rakip ise Topçular-Eskihisar arasında hat açacağını açıklayan Negmar Denizcilik('in) (…) haksız rekabet yarattığını öne süren iDO (…) Ancak geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Negmar Denizcilik'e Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) onay çıkmadığı(nın) açıklan(mış)” olduğu [bkz: “iDO'nun yabancı ortağı çekilmiyor” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9878, 23 Ekim 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.13]; kapasitenin “şu anda Eskihisar-Topçular hattında var olan gemilerin iki katı(na)” ancak 2012 yılının Kasım ayında çıkartılabildiği, ne var ki tam da feribotların hizmete sokulacağı gün iskelenin yitirildiği [bkz: (1) “Eskihisar-Topçular'da yeni hat gün sayıyor” (2 sütun üzerine başlıklı) haberleri, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15210, 07 Kasım 2012 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.7, (2) “Negmar Grup'un 3 gemisi Eskihisar İskelesi'ne yanaştı” (3 sütunun 2'si üzerine başlıklı) haberi, Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9888, 07 Kasım 2012 Pazartesi, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.10 ve (3) “Gemiler geldi, iskele gitti” (4 sütunun 2'si üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23294, 10 Kasım 2012 Cumartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.27]; DHMi uçaklar ve terminaller, terminaller ile de şehir merkezleri arasında servis araç ve otobüsleri işlettiği halde, TCDD'nin meselâ en az İstanbul Bostancı’daki kadar geniş (Atatürk bulvarından Ahmet Adnan Saygun caddesine kadar uzanır) bir alan üzerinde kurulmuş ve EGO Sıhhiye duraklarının hemen üstünde (her iki caddeden de merdivenle çıkılabilir) yer alıyor olduğu halde Ankara Yenişehir banliyö tren istasyonundan Ankara Garı’na servis aracı işletmeği 2012 yılı itibariyle akıl henüz edememiş olduğu (500 metrelik yol için banliyö treni beklemeniz ve bileti almanız gerekiyor); 815 Sayılı Kabotaj mübarek Kanunu 19 Nisan 1926 günü kabul ve 1 Temmuz’un da bundan böyle “Kabotaj Bayramı” ilan olunduğuna göre [bkz: Baldwin, R. E., Richardson, Jr.D., “International Trade and Finance Readings”, Third Edition, Scott Foresman & Co., Library of Congress Catalog № HF1411.I5182 1986, ISBN 0-673-39115-9, s.170], Arcayürek’in ıslak imzasını altına tereddütsüz atmış olduğu işbu «liman (ve o meyanda elbette demiryolu) fabrikaya takaddüm eder» eytişimsel düsturunun, Atatürk’ün laiklikten sonra ikinci büyük “tarihsel yanılgısı”nın işbu Kanun olduğunu gözler önüne sermekte olduğu; duayyen başmuharirin, «Bütün bilimlerin kraliçesi» unvanı matematikçi Ali Nesin tarafından dilbilime verildikten sonra, böyle “liman mı, fabrika mı” gibi tırıvırı sorunları aşarak(!) “Hoop mu, Hööt mü? (yok dööt)” gibi yaşamsal, dirimsel http://en.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_absurdum (abesle iştigal) sorunsallarına odaklandığı [bkz: (1) “Ali Nesin'den TÜBiTAK'a Yanıt”, Matematik Dünyası dergisi, Sahibi Türk Matematik Derneği adına Betül Tanbay, Sorumlu Yazı İşleri Md. Ali Nesin, ISSN 1300-624X, Basım Yazın Basın Yayın Matb. Zeytinburnu-İstanbul, s.13 ve (2) “Hoop mu, Hööt mü?” (tek sütun üzerine manşet) başyazı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31369, 26 Ağustos 2011 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.1]; zirâ Arolat gazetesinin, Atatürkçü düşüncenin iflâsını, attığı “Yılda 300 milyon (US)$ liman yatırımı şart” ‘path-breaking’ ve ‘earth shaking’ manşeti ile (âdetâ bir Gülhâne Hattı Hümâyunu ilân edercesine) ilân ettiği [bkz: “Yılda 300 milyon (US)$ liman yatırımı şart” (4 sütun üzerine büyük punto ile manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9544, 21 Eylül 2011 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1]; “Türk TIR'ları Avrupa kapılarında tarife-dışı engellerle karşılaşınca, yabancı plakalı TIR'ların pazar payı dokuz yılda yüzde 10'dan yüzde 44'e çıktı” haberine bakılacak olursa, Avrupalıların bizden daha Atatürkçü çıkmış olduğu [bkz: “Navlunlar yurtdışına gidiyor” (4 sütunun 2'si üzerine başlıklı) Pazartesi Rotası haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9892, 12 Kasım 2012 Pazartesi, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.17]; kariyerlerini yelken tutkusu ile değiştiren işadamlarının “Bir süre kendi marka(ları) ile yurtdışında üretim yaptırarak 5 yıl (kadar) bu şekilde çalışmaya devam ettik(ten)” sonra “(…) dünya markalarına olan ilgi ve Türkiye'deki eksikliği görerek şimdi tamamen ithalata (dış-alım) yönelik bir ticaret anlayışı(nı)” benimsemiş oldukları [bkz: “Yelken tutkusu kariyerini değiştirdi” (5 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika (gzt.) Kobiden eki, Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, Sayı 244, 08 Kasım 2013 CUMA, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.3]; bilim-teknoloji ve Ar-Ge’nin, ürünün değerini, Atatürk’ün görüşüne göre arttıracak, Marx, Engels ve Lenin’in görüşlerine göre ise “(…) buna uygun olarak düşürecek” olduğu [bkz: Karl Marx, “Ücret, Fiyat ve Kâr”, Çeviren Alaattin Bilgi, Evrensel Basım Yayın 305, © Evrensel Basım Yayın 2006 - Sertifika No.11015, ISBN 978-975-6106-32-7, Baskı Ezgi Matbaası Sertifika No.12142 Sanayi Caddesi Altay Sokak No.10 Çobançeşme - Yenibosna / İstanbul T: 0212 452 23 02 - 654 94 18, s.41]; motorin kaçakçılığı yaparak günde $10 kazanabilen özgür bireyin, tıkıldığı mülteci kampında (çadır kent) terzilik yaparak ancak $5 kazanabilmekte olduğu [bkz: Solomon, E., “Syrian refugees rekindle hope by learning trade to serve shifting market” (title over 2 columns) Seasonal appeal news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,737, Saturday 27 December / Sunday 28 December 2014, p.3]; «II. Dünya Savaşı yıllarında milletlerarası ticarî faaliyetlerin kesilmesi(nin), (işadamı Vehbi Koç’u), istikbalin ithalâtta değil, fakat imalâtta olduğuna ikna etti(ği)» [bkz: «Vehbi Koç hisselerini satacak» (2 sütun üzerine manşet) haber devamı, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müd. Ferhan Devekuşuoğlu, Sene 18 - No.6216, 20 Ağustos 1965 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Matbaası, s.7]; yerli otomobil projesi için “Ticari intihar olur” dediği rivayet olunan torunu Sn. Mustafa Koç’un tam aksinin varit olduğuna ikna edilmiş göründüğü [bkz: “Koç'a 2 ‘yerli’ tepkisi” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23454, 19 Nisan 2013 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.8 ve (2) “Ergün'den Koç'a sert yanıt: Hiç ‘yerim dar’ deme” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Aykut Küçükkaya (Sorumlu Müdür) …, 88.Yıl, Sayı 31971, 19 Nisan 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.9]; İhlas Holding gazetesinin haberi, “üretimsizlik”, “yatırımsızlık” edebiyatı ile bir nesli daha zehirlememek endîşesi ile makaslayarak vermiş olduğu [bkz: Esen, C., “Doğu'ya yatırımlar patladı, sanayi sitesinde yer kalmadı” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi, Türkiye gzt., Kurucusu: Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15367, 19 Nisan 2013 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Demirciler Sitesi 1.Cadde No.68 Siteler/Ankara, s.8]; «1928 yılında (…) yazdığı bir mektupta, istikbalin ithalâtta değil, (fakat) sanayide olduğu» kehânetinde «Son derece kıymetli vizyonu (ile) (…) Daha ortada harp(-darp) yokken İstanbul’a, oradan (da) Anadolu’ya geçmenin zamanı(nın) geldiğini fark e(den)» Sn. Halil Ali Bezmen’in de bulunmuş olduğu [bkz: Bezmen, N., “Asırlık Çınar Fuad Bezmen”, Chronicle dergisi, Boğaziçi Eğitim (…) Basım-Yayımcılık Hizmetleri Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Davut Hancıoğlu, ISSN 1305-8592, (Yıl) 2008, Sayı 11 (cover-boy Perinçek çok çok özel sayısı, alın saklayın ilerde çok para eder), Baskı Mas Matbaacılık A.Ş. Kağıthane / İstanbul, s.93]; “Temelleri 1912 yılında atılan” hazır giyim imalatçısı Atalar’ın istikbalin “göklerde” olduğunu bir asır sonra anladığı [bkz: “Atalar iflas erteleme istedi” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, ISSN 1304-6632, Yıl 67, Sayı 24429, 10 Ağustos 2015 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.1]; “Tam aksine, 40'ların ikinci yarısından başlayarak, merkez-sağ iktidarlar(ın), ülkeyi adeta sanayileştirmemek için direnmiş” oldukları [bkz: Aykut Göker, “AKP'nin Sürdürmeyi Başardığı Kültür'ün Altyapısı…” (tek sütun üzerine) başlıklı Politikbilim köşe yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 28, Sayı 1417, 16 Mayıs 2014 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.8]; “(…) Demirel gibi, mühendis kökenli bir siyaset ve devlet adamın(ın)” bundan tenzih ettiği [bkz: Aykut Göker, “…Mış Gibi Yaparak Çözemezsiniz” (tek sütun üzerine) başlıklı Politikbilim köşe yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 28, Sayı 1419, 30 Mayıs 2014 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.8]; “Halk mantığı” ile düşünen Sn. Aykut Göker’in “Örneğin Menderes'in, Demirel'in, Özal'ın, Çiller'in toplumumuzun ekonomik ve sınıfsal gelişmesinin kesintisiz sürecinin aşamalarını temsil ettiklerini anlayamaz” olduğu [bkz: Şenel, A., “Halk mantığı”, Bilim ve Ütopya dergisi, Gökyüzü Sanat Ürünleri Ltd. Şti. adına sahibi Ferit İlsever, Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu, Sorumlu Müdür Metin Aktaş, (Cilt 1) Sayı 5, Kasım 1994, Basıldığı Yer Serler Matbaası, s.11]; “İkili bir iktidara yol açan bu iç savaş, Yargı ve Ordu'ya hakim cumhuriyetçi güçlerle, Cumhurbaşkanlığı, Hükümet ve Meclis'e hakim karşıdevrim güçleri arasında aynı zamanda bir psikolojik savaş biçiminde cereyan etmektedir” [bkz: Mehmet Ulusoy, “Atlantikçi saldırının gizlenen kimliği liberal faşizm ve AKP”, Teori Aylık Dergi dergisi, Sahibi Güney Yayıncılık Reklamcılık Matbaacılık Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti., Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bozkurt, ISSN 1301-66687, Sayı 247, Ağustos 2010, Baskı Analiz Basım (0212 501 82 87), s.22]; Hürriyet derin gazetesinin, cumhurbaşkanı adayı Sn. Ekmelettin İhsanoğlu’nun “Demokrat Parti geleneğinden geliyorum” beyanının “Erdoğan o geleneği temsil edemez” şeklinde anlaşılması gerektiğini eşzamanlı olarak savunmuş olduğu [bkz: (1) “İhsanoğlu: Demokrat Parti geleneğinden geliyorum” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Yeni Asya gzt., Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ, ISSN 13017748, Yıl 45 Sayı 15.954, 07 Temmuz 2014 Pazartesi, Ankara Adana baskı Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A. Ş., s.1 ve (2) Cansu Çambel, “Ötekileştirme 68 yıllık sorunumuz” (tek sütun üzerine) başlıklı Yüz Yüze Pazartesi mülakatı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, ISSN 1304-6632, Yıl 66, Sayı 24000, 07 Temmuz 2014 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.1]; “(…) savaşların ana hedef(ler)i(nin) makinelerin ürettik(kler)i malları, genel hayat standartlarını yükseltmeden tüketebilmek” olduğu bilgisini bize Prof. Dr. Ayhan Songar’ın vermiş olduğu [bkz: Ayhan Songar, “Dil ve Düşünce”, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı Yayınları No.7, Dizgi - baskı Şubat 1986 GÜR - AY Matbaası İstanbul, s.113]; Üstad Abdülkadir Duru hazretlerinin de «Sermaye alıp satmayı tercih etmişti. Yapıp satmaya dönmek zorundadır» buyurmuş oldukları [bkz: Abdülkadir Duru, “Ekonomi Örgünöz”, 2.Basım, Özden Yayınları, Dizgi - Baskı Özden Gazetesi Ofset Tesisleri İstanbul-1977, s.153]; NETEKiM G.Kore sanayi devi Hyundai’nin “paradan para kazanmağa” tövbe istiğfar ederek, bütün kaynaklarını üretime kaydırma kararı almış olduğu [bkz: Jung-a, S., “Hyundai soars on disposal plan” (title over 6 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,427, Week 52, Tuesday December 24 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.14]; oysa «ticari sermayenin üretim dünyasını işgali(ni)», Karl Marx’ın, menzil-i maksudu komünizm olan yolun kilometre taşlarından biri addetmiş olduğu [bkz: Sombart, W., “Burjuva”, Çeviren Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları [Sertifika No.15036], Doğu Batı Yayınları - 34, Sosyoloji (dizisi) - 11, ISBN 978-975-8717-37-8, 2. Baskı Ekim 2011 Cantekin Matbaacılık, s.106]; “Çerkezköy'deki fabrikasındaki makinelerini parça parça Hindistan'a Bangladeş'e ve Anadolu'ya sat(an)” bir başka duayyenin “400 dönümlük fabrika arazisine de, 10 bin konutluk bir proje geliştir(mekte)” olduğu [bkz: Serpil Yılmaz, “'Oya Narin Müstahsil' en kıymetli kartvizitim” (tek sütun üzerine) başlıklı köşe yazısı, Haber Türk gzt., Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yayın Danışmanı Murat Bardakçı, ISSN 1308-8777, Yıl 5, Sayı 1646, 01 Eylül 2013 Pazar, Basıldığı Yer Ciner Matbaası Habertürk Matbaacılık A.Ş. Havalimanı yolu 24. km Esenboğa Ankara, s.12]; İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erdal Bahçıvan’ın “Sanayici bir ailenin en önemli sorunu, işler çok iyi gitse de, evlatlarına bu iş geleneklerini aktaramamasıdır. (Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği) Gençler, üretmeden daha kolay ve hızlı yollardan para kazanma peşinde koşuyor(lar)” dediği [bkz: Erçin, R., “Önce yumurtacıları sonra etçileri azarladı” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 93, Sayı 2259, 16 Ocak 2014 Perşembe, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.6]; 2013 yılında £16bn kredi dağıtan imalatçıların işi tefeciliğe dökmüş oldukları [bkz: Powley, T., “Company lending fills credit gap in UK” (title over 2 columns) General Industrials news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,471, Week 08, Monday February 17 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.17]; “OYAK('ın,) iştiraklarından Ataer Holding('in) (Ö)zelleştirme (İdaresi Başkanlığı'ndan) satın al(dığı) Erdemir Grubu'ndaki iştirakleri vasıtasıyla yassı çelikte tekel durumunda” olduğu [bkz: Sönmez, M., “OYAK, Ne Olacak?” (tek sütun üzerine manşet) köşe yazısı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31370, 27 Ağustos 2011 Cumartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.10]; “Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Oyak Grubu iştiraki Ereğli Demir Çelik İşletmeleri('nin) (ERDEMiR), Ukrayna ve Rusya'dan gelen ucuz çeliğe savaş «Demir-çelikte (…) ulaşım giderlerinin çok büyük olması(nın) dışarı açılma(ğ)a engel olan bir faktör (olmasına karşın)» açtı(ğı)” [bkz: (1) Kuburlu, C., “2011'de 500 milyon dolar maaş ödedi, Ukraynadan gelen ucuz çeliğe savaş açtı” (3 sütun üzerine) haber başlığı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 23086, 16 Nisan 2012 Cumartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.14 ve (2) Yıldırım, N., “Kapitalizmin Gelişim Sürecinde Yeni Aşama: Uluslararası Şirketler”, Kaynak Yayınları (6) 1.2 Birleşik Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi Cağaloğlu İstanbul, Birinci Baskı Şubat 1983 Toros Matbaacılık Tesisleri, Beşinci Bölüm, s.123]; 3. Milenyum gelip çattığında ise “İşletmeler(in) ithalatı (dış-alım) ihracattan (dış-satım) (hâlâ) daha kârlı buluyor” oldukları [bkz: Özkul, İ., “İşletmeler ithalatı ihracattan daha kârlı buluyor(lar)” (tek sütun üzerine başlıklı) köşe yazısı, HaberTurk gazetesi, Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yazıişleri Müdürü Emre Ergül, Yıl 4, Sayı 1269, 20 Ağustos 2012 Pazartesi, Basıldığı Yer Ciner Matbaası, Matbaacının adı Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Tepeören Köyü Kurugöl mevkii Akfırat Tuzla İstanbul, s.11]; İngilizce “foresight” sözcüğünün “öngörü”, “seziş” anlamlarına geldiği ve dizisi “beyaz cam”a Câhiliyye Devri’nde getirilen “The_Forsyte_Saga” klasiğinin adının bilerek veya bilmeyerek yanlış okunuşu *"foresight saga"* sözdizisi Google arama-motorunda 13 Şubat 2012 Pazartesi günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 84.900 sonuç bulundu(ğu) (0,53 saniye)” [bkz: Galsworthy, J., “Forsyte Ailesinin Destanı”, Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Edebiyatından Tercümeler (Dizisi), İngiliz Klasikleri 59, Çev. Sabiha Özsoy, (Baskı) İstanbul 1951 – Milli Eğitim Basımevi]; bu “Üreten Türkiye” büyük vizyonerinin esâmisinin ise, Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonomik Türkleştirme bağlamında, en mâsum tefsiri ile “fazla erken öttüğü” için okunmadığı [bkz: Koraltürk, M., “Dizin”, Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin (Ayhan Aktar’ın önsözüyle) Türkleştirilmesi kitabı içinde, İletişim Yayınları 1660, Araştırma-İnceleme Dizisi 273, ISBN-13 978-975-05-0954-4, © 2011 İletişim Yayıncılık A. Ş., 1. Baskı 2011 Sena Ofset İstanbul, s.305, 306'da olması gerekirdi]; Dr. Yalçın Küçük’ün bildirdiğine göre, İngilizce iktisâdiyat “textbook”larının II. Dünya Savaşı bittikten sonra yapılan baskılarında, “karne-vesîka” konularının işlendiği Savaş Ekonomisi “chapter”larına artık yer verilmez olduğu; Türkçe iktisâdiyat kitaplarında ise bu konuya hiçbir zaman yer verilmemiş olduğu; Adolf Hitler’in cüneytzapsusu Baron http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Sebottendorf ’un T.C. vatandaşı ve Bektaşî olduğu; Aşık Mahzunî Şerif’in «Gittiğim erkanı, yolu sordum SORMAZ OLAYDIM» dediği [bkz: Mahzuni Şerif, “4- Seher vakti evinize girmez olaydım”, Nenni Bebek albümü içinde, Prodüktör Ali Özveren, Güney Süper Seri 027, Raks Süper Stereo teyp kaseti, 11369 Rapak, Güney Plak Kaset San. Ltd. Şti. KB 86*34*Ü*235*027, side B track 4]; “Olacak o kadar” tarzı mizahı psikolojik savaş silahı olarak ilk kullananın Adolf Hitler olmasına karşın, Türk gençliğini bu bilgi ile zehirlememeğe özen gösterildiği [bkz: (1) «Joyce, William (1906-46)», Hutchinson’s Twentieth Century Encyclopedia, New And Revised Edition 1952, Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd, Printed in Great Britain by William Brendon & Son Ltd. The Mayflower Pres (late of Plymouth) at Bushey Mill LaneWatford Herts, p.585 ve (2) “Propoganda Makinası” (tek sütun üzerine arabaşlıklı) notu içinde yok, Wolfenstein başlıklı inceleme içinde, Oyungezer dergisi, Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Sinan Akkol, ISSN 1307-8933, Sayı 23-2009/09, Basıldığı Yer TM Baskı Teknolojileri A.Ş. Davutpaşa Cad. No.34 Topkapı / İstanbul, Basıldığı Tarih 03 Eylül 2009, s.46]; aynı özeni, “Şiddete karşı mizah” özel sayısında, kuşkusuz Cumhuriyet gazetesinin de göstermiş olduğu [bkz: “Şiddete karşı mizah” (tam sayfa üzerine) kapak yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 27, Sayı 1371, 28 Haziran 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.1]; Mısır’ın Bassem Youssef adında bir “political satirist(i)” olduğu [bkz: “Egypt's dangerous slide to dictatorship” (title on 2 columns) editorial, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,381, Thursday October 31 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany, p.8]; «4'ü Türk ve 4'ü İtalyan (bandıralı) 8 gemi(nin) mart ayından itibaren her hafta karşılıklı seferlerle iki ülke arasında çalışaca(ğı). Kocaeli Valiliğinin konu ile ilgili açıklamasına göre Ro-Ro seferlerine katılacak feribotlar(ın) 100 TIR ve 250 yolcu kapasiteli olacak(ları)» [bkz: “Kocaeli'den Ro-Ro seferleri” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Türk Anonim Şirketi adına Nadir Nadi, Genel Yayın Müdürü Hasan Cemal, 62. Yıl, Sayı 22088, 21 Şubat 1986 CUMA, Basan ve Yayan Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. Cağaloğlu 34334 İst., s.6]; “UND bünyesinde fa(a)liyet gösteren Ro-Ro şirketi UND Deniz, ABD'li (KKR?) UN-Ro-Ro'nun fiyat rekabetine dayanamayıp faaliyetlerini durdurmak zorunda kalınca UND Başkanı (Sn.) Tamer Dinçşahin'in 'başarısız olduk' diyerek yönetimden istifa etti(ği)” [bkz: (1) “Amerikalılara satılan şirketin rekabeti UND Deniz'i batırdı” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 86. Yıl, Sayı 31124, 24 Aralık 2010 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.15 ve (2) “UN Ro Ro yıkıcı bir fiyat politikası izliyor” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9191, 23 Temmuz 2010 CUMA, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.13]; “genç denizcilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaş(an)” Armatör Sn. Eşref Cerrahoğlu’nun ise, klasik-iktisâdiyatın “firma” anlayışını Türkiye koşullarına biraz fazla genelleyerek “Hangi sanayide olursanız olun(uz), şirketiniz ne kadar kârlı olursa olsun, değerini bulduğu anda hiç düşünmeden satıp nakitte kalınmalı” tavsiyesinde bulunmuş olduğu [bkz: “Yunan armatörler 1 trilyon nakitle ucuz gemi kolluyor(lar)” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9708, 05 Nisan 2012 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1]; Van Çimento firması piyasa değerini dev adımlarla küreselleşmekte olan Türkiye gibi bir ülkede bile bulamamış olmalı ki, “Fransız çimento devi Lafarge grubundan” Aşkale Çimento firmasınca satın alınmış olduğu [bkz: 08 Temmuz 2009 maddeleri (5/6), Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.1114]; oysa vatan topraklarının satıldığı Türkiye’de, HSBC Türkiye CEO'su Sn. Martin Spurling’in saptayabildiği kadarı ile kimsenin sahip olduğu bankayı satmağa yanaşmamakta olduğu [bkz: “'Türkiye'de kimse banka satmak istemiyor'” (4 sütun üzerine başlııklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 15002, 12 Nisan 2012 Perşembe, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.8]; yabancı yatırımcılara en cazip gelen m.e.n.k.u.l kıymetleri ihraç eden ülkelerin Meksika, Çin ve Brezilya, en az cazip gelen menkul kıymetleri de Türkiye, (yine) Brezilya, Arjantin, Venezuela ve Hindistan’ın ihraç etmekte oldukları [bkz: Wigglesworth, R.,“Big investors keen to boost emerging markets exposure” (title on 3 columns) Emerging Markets news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,406, Friday November 29 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.26]; SÖMÜRGE Avusturalya’nın vatan toprağı satmağa yanaşmamış olduğu [bkz: Gough, N. & Siegel, M., “Australia blocks bid by Archer Daniels Midland” (title on 5 columns) news, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher,, ISSN 2269-9740, Issue No.40659, SATURDAY-SUNDAY November 30 - December 01 2013, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.14]; «Türkiye ile yabancı petrol şirketleri arasında ham petrol fiyatlarının ucuzlatılması konusundaki mücadele(nin), devam etmekte» ve «Yabancı şirketler(in) şimdiye kadar hiç kâr transferi yapmamış» oldukları [bkz: (1) “Ham petrol fiyatlarının indirilmesi isteniyor” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müdürü Aydoğan Önol, Sene 17 - No.5916, 19 Ekim 1964 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Matbaası, s.1 ve (2) “Turgut, petrol için bir suç varsa, bu CHP'ye aittir, dedi” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müd. Ferhan Devekuşuoğlu, Sene 18 - No.6142, 07 Haziran 1965 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Matbaası, s.1]; “1957'de Petrol Ofisi (PO) bünyesinde kurulan Askerî İkmal ve NATO Tesisleri (ANT) Başkanlığı'nın 50'li yıllardan 60'lı yıllara dönülürken işbaşında olan efsanevî teknik kadrosu(nun) da aynı yurtsever kuşağının mirasçısı” olduğu [bkz: Aykut Göker, “Yurtseverler kuşağından bir yıldız kaydı…” (tek sütun üzerine) başlıklı Politikbilim köşe yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 27, Sayı 1403, 07 Şubat 2014 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.8]; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü İhsan Topaloğlu’nun bu ANT'a ve «Amerikan Vatandaşları Tarafından Türkiye’de Yapılan Yatırımlar Hakkında Amerika Birleşik Devleti Hükümetinin Vereceği(!) İstimlâk ve Müsadere Garantisine Müteallik Olarak 15 Ocak 1959(i)/1957(ii) Tarihli Nota Teatisi(ne)» rağmen, «yabancı şirketleri Generallere şikâyet etti(ği)» [bkz: (1) Ökçün, A. G., (i) “Türkiyenin Taraf Olduğu Milletlerarası Andlaşmalar Rehberi ( 1920 - 1961 )”, «Bu kitap, Türkiye $ Bankası A. Ş. ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin işbirliği neticesinde yayınlanmıştır», Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası, Ankara – 1962, s.155 ve (ii) “Türk Antlaşmaları Rehberi (1920 - 1973)”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No.372, Sevinç Matbaası Ankara – 1974, s.466-467 ve (2) “Genelkurmaydaki petrol toplantısında TPAO Müdürü, yabancı şirketleri Generallere şikâyet etti” (5 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran(?), Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müdürü Yüksel Baştunç(?), Sene 18 - No.6147, 12 Haziran 1965 Cumartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Matbaası(?), s.1]; Parvüsçülerin bildirdiklerine göre, “Başta askerî okullar olmak üzere, bütün eğitim kurumları(nın) (…) bir toplu şartlandırma ve hipnoz aygıtına(!) dönüştürülmüş” olduğu [bkz: Yusuf Çağlayan, “CHP hidayete mi eriyor?” (2 sütun üzerine) başlıklı İntikal köşe yazısı, Yeni Asya gzt., Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ, ISSN 13017748, Yıl 45 Sayı 15.958, 11 Temmuz 2014 CUMA, Ankara Adana baskı Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve 3Kağıtçılık A. Ş., s.7]; Topaloğlu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nden talep ettiği desteği ancak Bülent Ecevit’ten alabilmiş olduğu [bkz: “TPAO'nun 7 ay önce ruhsat istediği bölge Shell'e verildi” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Arayış Haftalık Dergi dergisi, İmtiyaz Sahibi Arayış Yayıncılık ve Matbaacılık A. Ş. adına Necdet Onur, Yayın Danışmanı Bülent Ecevit, Sorumlu Yazı Müdürü Necdet Onur, (Cilt 1) Sayı 3, 07 Mart 1981, Dizgi ve baskı Milliyet Gazetecilik A. Ş. tesisleri - Ankara, s.20]; Aydınlık gazetesinin, “garnizon solu” Portekiz’de yönetime el koyduğunda Atatürkçülerin “Portekiz ordusu devrimciliği yıllar yılı savaştığı devrimcilerden öğrenmiştir” değerlendirmesi yapmış olduklarını, “BDP'nin MiT sevgisi eskiye dayanıyor” haberi ile doğrulamış olduğu [bkz: (1) Kuntz, J., “Portekiz dün-bugün”, Payel Yayınları (№) 40, Yabancı Ülkeler Dizisi 4, Fransızcadan çeviren Ayda Düz, Birinci basım Kasım 1975 Hilâl Matb. Kol. Şti. ve (2) “BDP'nin MiT sevgisi eskiye dayanıyor” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2350, 18 Nisan 2014 CUMA, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.1]; Newroz Peroz olmasa da Ahmad kronolojinin, Sahîh-i Simavî’nin kayıt altına «yabancı şirketleri Generallere şikâyet etti» diye almış olduğu bu olayı görmezden gelmemekle birlikte, muhtemelen ileride C.H.P'ye “garnizon solu” diyecek hormonlu sosyalistlerin işlerini kolaylaştırmak için «(…) Genelkurmay Başkanlığına gitti ve Paşalara petrol konusunda bilgi verdi (Cum., 12. 6. 1965)» kadarını yazmakla yetinmiş olduğu; kezâ, “Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 25 Temmuz 1951 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı('nın) Resmî Gazete'de yayımlan(masını)” da kaydadeğer yine aynı sakınca ve de çekince gereği bulmamış olduğu [bkz: (1) 10 Ocak 2009 maddeleri (1/2), Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.1058 ve (2) Muzaffer Gökman, “50 Yılın Tutanağı 1923 • 1973”, Hürriyet (gzt.) Yayınları 59, Tarih Dizisi 7, Birinci baskı Ekim 1973 Doyuran Matbaası, s.146'da olması gerekirdi]; Suriye petrol bakanı Sn. Suleiman Abbas’ın da, Türkiye’ye petrol sevkeden kaçakçıları KIZILORDU “Generaller(in)e şikâyet etti(ği)” [bkz: Daragahi, B. & Foy, H., “Syria and Russia in offshore oil deal” (title over 2 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,428, Week 52, Friday December 27 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.3]; Topaloğlu’nun Atatürkçü istemine bir uzun erimli bir de Sosyal Demokrat sunumun önce “iPRAŞ Rafinerisi('nin), Caltex Firması’ndan (alınarak) törenle TPAO'ya devredil(mesi)”, müteakip “1973 yılında çıka(rtıla)n petrol reformu kanunu ile (yine aynı firmaya) öncelikler veril(mesi)” biçem ve (o) biçiminde verilmiş olduğu [bkz: (1) 11 Mart 1972 maddeleri (2/2), Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.236 ve (2) Erdil, M., “TPAO özel sektör(l)e eşit olacak” (tek sütun üzerine) arabaşlığı, ‘Petrol aramalarında iş yapmayan şirket en fazla bir yıl sahada kalacak’ haberi içinde, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23103, 03 Mayıs 2012 Perşembe, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.13]; «Ortadoğu’daki İsrail-Arap Savaşı’ndan sonra (…) Millî rafinerilerin Petrol Ofisi dışındaki kuruluşlara işlenmiş ürün verme(lerinin) yasaklandı(ğı)» [bkz: 03 Kasım 1973 maddeleri (1/4), “Hürriyet 1974 Ansiklopedik Yıllığı (1)”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent(?), Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli(?), Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası(?)-İstanbul (1973), s.68]; Çin TPAO'su Sinopec’in başı sıkıştığında generallere değil, yabancı sermayeye başvurmakta olduğu [bkz: Hornby, L., “Sinopec capital raising displays China paradox” (title over 3 colunms) Oil & Gas news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,498, Week 12, Thursday March 20 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.15]; Hürriyet gazetesinin «٭ Eski Enerji Bakanı İhsan Topaloğlu: “Enerji sıkıntısına AP sebep oldu” dedi» bilgisini(!) bile paylaşmaktan geri kalmadığı 1973 yılı kronolojisinde kaydadeğer o yılın Ocak ayında “çıkmış” olmasına karşın bulmadığı işbû “petrol reformu kanunu”nun yaşamsal, dirimsel, eytişimsel ve de Marx-bilimsel önemini 37 sene sonra yayımlanacak Anadolu Ajansı kronolojisinden öğrenmiş olduğu [bkz: (1) 03 Ocak 1973 maddeleri (0/5), “Hürriyet 1974 Ansiklopedik Yıllığı (1)”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent(?), Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli(?), Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası(?)-İstanbul (1974), s.40'da var, 17'de olması gerekirdi ve (2) 03 Ocak 1973 maddesi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.242'de var]; ne var ki, bu kronolojinin de, hikâyenin başı denebilecek «(…) Genelkurmay Başkanlığına gitti ve Paşalara petrol konusunda bilgi verdi (Cum., 12. 6. 1965)» kadarına bile yer vermemiş olduğu [bkz: ibid., s.207'de olması gerekirdi]; Prof. Mümtaz Soysal’ın metafizikçi yandaş ve de yoldaşlarına firavunlar, hâmanlar, kârunlar partisi C.H.P'ye “garnizon solu” diyerek göz kırpan Saylav Ufuk Uras’ın, amblemi kurt başlı http://www.poas.com.tr/ ile bir ilgisi olması veya olmuş olması kuvvetle muhtemel “küresel şirket”(!) T.P.A.O'ya “garnizon sağı” muhtemelen TPAO ve Topaloğlu adlarına Prof. Ayşe Buğra’nın 1995 Sedat Simavi ödüllü kitabının “Dizin”inde rastlamamış olduğundan diyemediği ve hiçbir zaman da diyemeyeceği [bkz: (1) Aksoy, M., “C.H.P garnizon solu” (3 sütun üzerine sürmanşet) haberi, Yeni Şafak gzt., İmtiyaz Sahibi Diyalog Gazetecilik Anonim Şirketi adına Ahmet Albayrak, Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cümert, Yıl 18, Sayı 6222, 19 Mart 2012 Pazartesi, Ankara Bası Merkezi İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.1 ve (2) Buğra, A., “Devlet ve İşadamları”, (İngilizceden) Çeviren Fikret Adaman, İletişim yayınları 319, Araştırma İnceleme Dizisi 51, ISBN 975-470-461-9, 3. Baskı 2003 İstanbul, Baskı ve Cilt Sena Ofset, s.384'de olması gerekirdi]; 1960'lı yıllarda «Maddede ve Mânâda Böyyük Türkiye(’nin)» zinde güçlerin millî ve mânevî yakınlaşmaları temelinde kurulacağını uman Nur cemaatinin, Garnizon Sağı’nı, “Ben merak ederim, bir iş adamı bir ordu komutanını niye ziyaret eder?” diye irdelemiş, sorgulamış ve yargılamış olduğu [bkz: “Nerede hata yaptık?” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi, Yeni Asya gzt., Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ, ISSN 13017748, Yıl 46 Sayı 16.228, 07 Nisan 2014 Salı, Ankara Adana baskı Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A. Ş., s.8]; nasıl ki kurt başı amblemi sadece PO'da kalmış ise, 1992 yılından sonra orak-çekiç ambleminin de sadece Aeroflot havayolları ambleminde görülür olduğu; «MİLLİ petrol şirketi (aynı) TPAO'nun (bundan ½ asır kadar sonra “bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve (…) her köşesi bilfiil işgal edilmiş” olacak) Irak’ta (…) “BP gibi standartları yüksek bir şirketle çalışmak(la) çıta(sını) yükselt(ecek)» olduğu [bkz: “TPIC, petrolde hedef büyüttü” (2 sütun üzerine) haber başlığı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 23084, 14 Nisan 2012 Cumartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.17]; “mevcut yapısıyla enerji devleriyle yarışabil(mesi)” XXI. Yüzyıl’da da mümkün olmayan TPAO'nun “devre-dışı” ezilenleri ezen ezici çoğunluğun verdiği Ak-oylarla bırakılıyor olduğu [bkz: (1) “BOTAŞ'a dokunmayın” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Güray Öz (Sorumlu) …, 88.Yıl, Sayı 31806, 05 Kasım 2012 Pazartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.11 ve Çakır, M., “Altın tepsisi eksik” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Aykut Küçükkaya (Sorumlu Müdür) …, 88.Yıl, Sayı 31950, 29 Mart 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.7]; Sn. Ökçün’ün yukarıda zikredilen ve neresinden bakılırsa bakılsın faul anlatımına bir “Gibi açsın Aydınlık”ı «Tasarıya göre Amerikan sermayesinin veya gayrimenkulünün (…) herhangi bir şekilde müsadere ve istimlâki halinde vaki olacak zarar (…) Türkiye tarafından Amerika hükümetine ödenecek(tir)» dizgisi ile Tercüman gazetesinin getirmiş olduğu [bkz: 05 Nisan 1958 maddesi, “Tercüman 1900 Yılından 1990'a 20. Yüz Yıl Ansiklopedisi 3.Cilt”, © Telif Hakkı Tercüman Gazetesi’ne aittir, Tercüman Tesisleri’nde dizilmiş ve basılmıştır, İstanbul - 1990, s.689]; böyle bir söz sarfettiği kayıtlara geçmiş olmasına karşın, Google arama-motorunda 17 Mart 2012 Cumartesi günü itibariyle arandığında “*Özal "Türkiye'de millileştirme riski yoktur"* (dizisi) için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)” [bkz: 29 Eylül 1980 maddesi, Cumhuriyet (gzt.) «Yıllık ’83 12 Eylül 1980 – 31 Aralık 1982 (Cilt) 1», Can Matbaa Cağaloğlu – İstanbul, s.356]; «Ayrıca yabancı şirketler(in), geçen yıl yurdumuzda sattıkları akar-yakıt ve petrol ürünlerinden 4 milyar lira elde etmiş(…) ancak aynı süre içinde (3,7 değiiil, fakat) 3.7 milyar liralık satış yapan millî şirketlerin (toplam değiiil, fakat) tüm satışlar( için)deki payı(nın) da yükselmiş» olduğu [bkz: Gümüşbaş, Y., “Nakit Sermayenin İki KatıGeri Götürüldü”, Cumhuriyet (gzt.) 1975 (Yıllığı), Hazırlayan Konur Ertop, Dizgi - Tetip - Baskı Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. İstanbul - 1975, s.169]; «Örneğin Denizcilik Bankası’na ait olan ve modern gemilere sahip bulunan Türk deniz ticaret filosu(nun) nedense çok kötü bir biçimde işletilmekte, emperyalist gemi tekellerine olan bağımlılı(ğın) bir türlü azalmamakta» olduğu [bkz: “Günümüzde Emperyalist Sömürü Mekanizması” kitabı içinde, TİB Tüm İktisatçılar Birliği yayınları no.9, Genişletilmiş İkinci Baskı Aslımlar Matbaası Ankara - 1976, s.53-54]; “kabotaj” denen Atatürkçü pratiğin ihracata (dış-satım) nasıl bir sabotaj yapmakta olduğunu, işe öyle masa başından değil, fakat Kuruçeşme Protokolleri uyarınca “İşin İçinden” bakmakta olan Sn. İbrahim Ekinci’nin “(sınır kapılarında) malın değil, aracın geçişine engel koyuyorlar” diye (Türkçe) ifade etmiş olduğu [bkz: Ekinci, İ., “Geçiş kotaları, nakliyatı kesiyor” (tam sayfa manşet) incelemesi, Dünya gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Sayı 10573-9266, 22 Ekim 2010 CUMA, s.10]; bazen de sürücünün (şoförün) “geçişine engel koyuyor” oldukları [bkz: “Mallar serbest dolaşıyor, taşıyana vize var” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlas Gazetecilik A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Başkanı Enver Ören, Yıl 40, Sayı 14223, 28 Şubat 2010 Salı, s.6]; Anadolu’ya yapılmış yabancı sermaye yatırımlarının 1924 yılında %61'inin (yani yarısından fazlasının) demiryolu ulaşımı işkoluna yapılmış [bkz: Başkaya, F., “Paradigmanın İflası, Resmi İdeolojinin Eleştirisine Giriş”, Doz Basım ve Yayın Ltd. Şti., Eylül 1997 İstanbul, s.197], ve bilahare Mustafa Kemal paşanın imalat sanayi işkolunun %10'u bile bulmayan payını arttırmağı çok ama çok arzu edecek olduğu; Sn. İbrahim Okçuoğlu’nun, bu basit nesnel, sayısal, sözel ve de görsel-işitsel gerçeklikleri, yazmış olduğu “Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi, İç Pazarın Oluşma Süreci, İkinci Kitap (1923-1950)” [bkz: Ceylan Yayınları 39, Araştırma İnceleme 8, Baskı Haziran 1999, ISBN 975-8110-41-1 (2. Cilt)] adlı kitapta, demiryollarının “refah ve ümran” yanı sıra “(tam) bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm” gibi sâir “desirable properties”i de “tevlit” edeceğini sanan okurlarından özenle gizlemiş olduğu; bilahare İstanbul Şoförler Cemiyeti Başkanı ve (sivil toplum ve piyasa ekonomisi şampiyonu) Demokrat Parti'den milletvekili adayı gösterilecek olan Sn. Senihi Yürüten’in, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, «Suriye'de (kilosu?) sekiz liraya (…) satıldığı müddetçe İstanbul ve Ankara'ya et gelmesine imkan yoktur. Bunun önüne geçilmesini rica ederim. Yapacaklarmış, mış, mış, mış, mış. Ben bu mışmışlardan bıktım. Allah aşkına yapsınlar da mesele hallolsun» (emrin olur paşam) demiş olduğu [bkz: “T. B. M. M. Tutanak Dergisi” dergisi, Dönem VIII, Cilt 19, Toplantı 3, Doksan altıncı Birleşim, 30 . V. 1949 Pazartesi, s.1054-1055]; Risâle-i Nurcu Yeni Asya gazetesinin, Altay Ömer Egesel’in yazdığı iddianâme ve Sâlim Başol’un aldığı kararın altına imzasını, “(Dış) ticaret ilk önce komşularla yapılır” başlığı atarak atmış olduğu [bkz: “Ticaret ilk önce komşularla yapılır” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Yeni Asya gzt., Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ, ISSN 1301-7748, Yıl 45 Sayı 16.011, 02 Eylül 2014 Salı, Ankara Adana baskı Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve 3Kağıtçılık A. Ş., s.10]; ana dili Türkçe olmayan yavrularımızın “Einstein'ı Kürtçe Okuyarak Öğrenecek” oldukları halde, bu Senihi Yürüten adını Türkçe metinlerden bile okuyup öğrenemeyecek oldukları [bkz: “Einstein'ı Kürtçe Okuyarak Öğrenecekler”, Matematik Dünyası dergisi, Sahibi Türk Matematik Derneği adına Betül Tanbay, Sorumlu Yazı İşleri Md. Ali Nesin, ISSN 1300-624X, Yıl 22, Sayı 95, 2013-II, Basım Haziran 2013 Yazın Basın Yayın Matb. Trz. Tic. Ltd. Şti. Maltepe Mah. Çiftehavuzlar Caddesi Prestij İş Merkezi No.27/806 Kat 9 Zeytinburnu - İstanbul, s.16]; Milli Kütüphane yönetiminin, ulusal istencin gazâbına istihkak, çalışmalarını tam da bu Atatürkçü yönelimle sürdürmekte olduğundan kesbettiği [bkz: “Milli Kütüphane'de deprem” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, ISSN 1304-6632, Yıl 65, Sayı 23538, 12 Temmuz 2013 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.7]; “Artan borçlanma içinde olan kapitalist sistem, kendi merkezlerinde daha büyük bir tüketici-refahı üretme yeteneğine (ne denli) sahip (olsa da) Bunu sağlayan ekonomik hareket yasalarının teori(leri)nin ortaya (elbette TC Resmi Gazete ve TBMM Zabıt Ceridesi yabancı dillere çevrilmemekte olduğundan) çıkmamış” olduğu [bkz: Holz, H. H. (3H?), “Sosyalizmin Yenilgisi ve Geleceği”, Almancadan Çeviren Yener Orkunoğlu, Yordam Kitap 109, Geçmişten Geleceğe Sosyalizm Dizisi 4, © Yordam Kitap 2008, Yordam Kitap Basın ve Yayın Tic. Ltd. Şti. Sertifika No.10829, ISBN 978-9944-122-37-5, İkinci Basım Mart 2012 Pasifik Ofset (Sertifika No.12027) Haramidere İstanbul, s.59]; “Teorik kavrayış(ın) gerçek gelişmelerin gerisinde (aha işte bundan) kaldı(ğı) ve bunun sonucu olarak (da) politik eylemlere YÖN verme yeteneği göstereme(se)” bile, Birgün, Taraf hatta Yeni Şafak verme yeteneğini –el Haaak– göstermiş olduğu [bkz: ibid. bir sonraki cümle]; Muzaffer Sarısözen’in «öte yakaya» öyle turistik değil, fakat (Avni’nin?) atlara yonca biçme eytişimsel (büyükerş*n) maksadı ile geçmek için derlemiş olduğu «yöre Eskişehir» türkünün sanatsallarca da terennüm edilmiş olduğu [bkz: «6 Öte yakaya geçelim 2:50», “incesaz 5 یELiF solist Cengiz Özkan”, © 2007 Kalan Müzik Yapım Ltd. Şti. Unkapanı-İstanbul, yapım Kalan Müzik, yapımcı incesaz, baskı FRS, CD 422, 8 691834 008250, track 6]; bu türkünün bir dizesinden mülhem *"irtica aldı yürüdü"* dizisi Google arama-motorunda 18 Şubat 2012 Cumartesi günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 92 sonuç bulun(makta) (0,38 saniye)” olduğu; STFA CEO Sn. Ulaş Bıçakçı “Türküleri yakanlar yasaları yazanlardan daha güçlüdür” tezini ne denli savunursa savunsun, Dış Ticaret Rejimi’ni kaleme Salvador Allende’nin dış ticaret müsteşarlığı Corfo’da çalışan altın çocuk ve pırlanta teknokratlara taş çıkartacak bir yetkinlikle alan Mülkiyelilerden daha güçlü olamadıkları; dış-satımı engellenen canlı hayvanların tamamının aksi takdirde orada, o ülke “mütegallibe”si tarafından tüketilecek olduğu [bkz: “Elektriği Suriye halkı kullanıyor, kesmeyiz” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Haber Türk gzt., Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yıl 3, Sayı 1005, 30 Kasım 2011 Çarşamba, Basıldığı Yer Ciner Matbaası, s.10]; “has evlat bayar, demokrasi şehîdi menderes” edebiyatının hizmetine daha 1980 öncesinde girmiş Bilgi Yayınevi’nin açıklamalı kronolojinin «Dizin»inde «Türkiye Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu: - ve Montaj sanayii, 13. 7. 67» muhabbetini bile bulmak kâbil olduğu halde, «Yürüten, Sehihi» adına rastlamanın kâbil olmadığı [bkz: Ahmad, F. ve B. T., “Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 32, Birinci Basım Temmuz 1976, Bilgi Basımevi - Ankara, s.469, s.474'de olmalıydı]; binâenaleyh “1950'lerde (…) Demokrat Parti’nin tarıma ve tarımsal mallar ihracatına (dış-satım) ağırlık veren bir ekonomi kurma denemesinin” Suriye sınırına canlı hayvan ihracatını engellemek için mayın döşemekle başlamış olduğu [bkz: Boratav, K., Keyder, Ç. & Pamuk, Ş., “Krizin Gelişimi ve Türkiye'nin Alternatif Sorunu”, Kaynak Yayınları 24, Sistem Ofset Matbaacılık Yayıncılık ve Ticaret Limitet Şirketi Cağaloğlu İstanbul, Birinci Baskı Nisan 1984 Yelken Matbaası, s.40]; oysa Atatürk’ün 19.uncu sırrının künhüne henüz varamamış milletlerin bu külfeti başka milletlerin gümrük-muhafaza teşkilatları üzerine yıkmakta oldukları [bkz: “Yükselen et fiyatları kaçakçılığı 5.5 kat arttırdı” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9197, 30 Temmuz 2010 CUMA, s.12]; kezâ, bu partinin iktidar olduğu yıllarda, hiçbir tarım ürününün «Destekleme» kapsamına alınmamış olduğu [bkz: Koç, Y., “Türkiye'de Sınıf Mücadelesinin Gelişimi – 1 (1923-1973)”, Birlik Yayıncılık Araştırma Dizisi 1, Birinci Basım Eylül 1979 Şafak Matbaası − Ankara, s.145]; Hürriyet gazetesinin konu ile ilgili olarak «Köy muhtarları kendi köylerinde ihtiyaç fazlası hayvan ve diğer mal görüldüğü takdirde bunlara el koyacak(lard)ır. Durum ayrıca en yakın mülkiye âmir(in)e veya jandarma birliğine haber verilecektir. Tüccar ve müstahsil olmayan kimselerin şahsi ve ailevî ihtiyaçlarından fazla stok etmeleri yasak edilmiştir» küçük haberini verdiği sayısının birinci sayfa büyük manşetinin «Gürsel’in Hürriyet’e özel beyanatı “Kurtarıcı Bir Lider Arayanlar Birtakım Biçare İnsanlardır”» şeklinde olduğu [bkz: (1) «Güneyde kaçakçılığı önlemek için tedbirler» (tek sütun üzerine manşet) haberi ve (2) «Cüneyt Arcayürek bildiriyor: Gürsel’in Hürriyet’e özel beyanatı “Kurtarıcı Bir Lider Arayanlar Birtakım Biçare İnsanlardır”» (6 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumî Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müdürü İlhan Turalı, Sene 16, No.5580, 13 Kasım 1963 Çarşamba, Basıldığı Yer Hürriyet Matbaası, s.7 ve 1]; Sn. “Emin Çölaşan'ın 'Boşta Duran Hazine' başlıklı köşe yazısında 820 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırının tamamı boyunca ve 350-500 metre enindeki arazinin nasıl mayınlanmak suretiyle 500.000 dönüm verimli tarım arazisinin bomboş bekletildiğini anlatmakta” olduğu [bkz: Kozlu, C., “Öfkeden Çözüme”, Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın 677, Ekonomi Dizisi: 31, ISBN 975-458-440-0, İkinci Basım Nisan 2003 Mas Matbaacılık AŞ İstanbul, s.206-207 ve Hürriyet gzt., 15.2.2002, s.5]; sözkonusu insanî yardım olduğunda bu mayın tarlasının her nasılsa aşılabildiği [bkz: “Bir sınır köyümüzdeki yangını Suriye itfaiyeleri söndürdü” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müdürü Aydoğan Önol, Sene 17 – No.5909, 12 Ekim 1964 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Matbaası, s.3]; böyle devâsâ bir istihkâm işini “Yabancı kaynaklara müracaat etmeden” başarmak ne denli mümkün olmasa da, “Daha 1952 yılı Ağustosunda (…) Avrupa İktisadî İş Birliği” Teşkilatı'na müracaat eden “Hükûmet”in “Yabancı kaynaklara müracaat etmeden evvel millî (ulusal) kaynaklarınızı serbestçe harekete geçiriniz” yanıtı (Bilderberg emri) aldığı [bkz: (1) Bekata, H. O., “Birinci Cumhuriyet Biterken”, Çığır Yayınları Ankara - 1960, Çığır Yayını 1, Basıldığı Yer – Yeni Matbaa – Ankara, s.142-143]; NETEKiM “Suriye sınırındaki mayınlı arazide açılan iki kuyuda daha petrol bulundu(ğu). (…) Böylece mayınlı arazide petrol çıkartılan kuyuların sayısı(nın) dokuza ulaştı(ğı)” [bkz: “Mayınlı araziden petrol fışkırıyor” haberi, Enerji Aylık Haber ve Araştırma Dergisi dergisi, ESM Yayıncılık (…) Adına İmtiyaz Sahibi Cem Kaçmaz, Genel Yayın Yönetmeni Burcu Gürses Kaçmaz, ISSN 1301-1790, Yıl 12, Sayı 1, Ocak 2007, Baskı Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. İskitler/Ankara, s.45]; su (potable water) kuyularının da Atatürkçüler tarafından kapatılmış olduğu [bkz: «Nihayet su çıktı ama kuyuyu mühürlediler» (3 sütun üzerine başlıklı) okuyucu mektubu, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumî Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müdürü İlhan Turalı, Sene 17, No.5834, 29 Temmuz 1964 Çarşamba, Basıldığı Yer Hürriyet Matbaası, s.2]; BiNAENALEYH aynı Hürriyet gazetesinin “Kapatılan taşocağından izinsiz 3 kamyon taş alan (…) Çayeli ilçesi Madenli beldesi Başkanı AK Partili (M.T.) 6 ay hapis cezası aldı” haberini Tahsin Öztin’in halefi Yalçın Bayer’in “Yeter (artık) söz milletin” köşesine hemen bitişik yayımlamasının anlaşılamayacak hiçbir tarafı olmaması gerektiği [bkz: Kaçar, M., & Karaman, E., “Başkana taş cezası” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23134, 03 Haziran 2012 Pazar, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.19]; böyle haberleri, yarım asır önce, sâdık okurlarına güvenerek «Serbest Kürsü» köşesinde yayımlayan Hürriyet gazetesinin, artık Sn. Işıl Arslan, Sn. Emre Koşak ve Sn. Faruk Kahraman gibi yüksek öğrenim görmüş DHA çalışanlarına tahkik ettirdikten sonra yayımlar olduğu [bkz: “Üç gündür süren şanlı su direnişi” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23125, 25 Mayıs 2012 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.4]; http://en.wikipedia.org/wiki/Farah_Pahlavi’nin kendi ülkesinden bahisle (meâlen) «Ne yazık ki tarlalar, bağ-bahçe petrol ile sulanamıyor» diye tebliğ ettiği Johnson mektubu ekinin, bir tiiijence «ah evet, http://en.wikipedia.org/wiki/Princes’da da hiç su yok» diye yanıtlanmış olduğu dedikodusu yapıldığı; kimilerince Türkiye’nin №1 tarım iktisâdiyatçısı kabul edilen Prof. Ziyâ Gökalp Mülâyim’in, konu ile doğrudan ilgili olarak, “(…) hayvansal üretim yönünden hektar başına pazara arz edilen ürünün değeri, küçük köylü işletmelerinde, büyük işletmelere nazaran daha yüksektir (Bilhassa Orta Avrupa’da). Fakat bitkisel üretim yönünden (böyle bir) üstünlük yoktur” bilgisini vermiş olduğu [bkz: Mülayim, Z. G., “Genel ve Tarımsal Kooperatifçilik”, Bilgi Yayınları, Bilgi Dizisi 18, Birinci Basım Mart 1975 Cihan Matbaası Ankara, s.161]; canlı hayvan ihracatı (dış-satım) önüne konulan bu engelin Suriye’ye yapılmakta olan toplam ihracatı 1950-56 yılları arasında (öyle sıfıra indirmiş falan olmayıp) ancak yarı-yarıya azaltabilmiş, bu ülkeye yapılan ihracatın 1959 “bye bye” yılında patlama yaparak 1949 yılında kaydedilen sayıyı aşmış olduğu [bkz: “İstatistik Göstergeler 1923-1998”, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın Numarası 2252, ISSN 1300-0535, ISBN 975-19-2230-5, Tablo 17.9, s.424, soldan sekizinci sütun]; “Türkiye - Suriye Hava Ulaştırma Andlaşması”nın [bkz: 12 Aralık 1949 tarih ve 5455 sayılı kanun, Resmi Gazete (17 Aralık 1949), 7382, Düstur III, 31, 192] 06 Temmuz 1949 tarihinde Şam’da imzalanmış olduğu [bkz: Refik Korkud & Sevim Yiğitbaş, “Cumhuriyet Takvimi”, Türkiye Fikir Ajansı, s.XXIX, 199 ve Ökçün, A. G., “Türkiyenin Taraf Olduğu Milletlerarası Andlaşmalar Rehberi (1920-1961)”, Bu kitap Türkiye $ Bankası A.Ş. ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin işbirliği neticesinde yayınlanmıştır, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası, Ankara 1962, s.176]; “Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy'de seyir halindeki otomobili görenler(in) şaşkınlıklarını gizleyemedi(kleri). İki buzağıyı taksinin bagajında gören sürücü (ve) yolcular(ın), bu ânı kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı(kları)” [bkz: “Buzağılar otomobille taşındı” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14363, 13 Temmuz 2010 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.3]; araştırmacı-yazar Sn. İbrahim Okçuoğlu’nun, hazırlamış olduğu kapsamlı “II– 1923-1950 Döneminde Türkiye’nin Uluslararası Ticari İlişkileri (Ticari Anlaşmalar ve Dış Ticaret)” listesinde, birçok “Seyrisefain Sözleşmesi”ni zikretmiş olmasına karşın, Suriye ile imzalanmış ve daha 1949 yılı çıkmadan 12 Aralık 1949 tarihinde 5455 Sayılı Kanun olarak benimsenip 17 Aralık 1949 tarih ve 7382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış (Düstur III, 31, 192) işbu kafa-karıştırıcı “Tayyarecilik Sözleşmesi”ni zikretmekten kaçınmış olduğu [bkz: Okçuoğlu, İ., “Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi, İç Pazarın Oluşma Süreci, İkinci Kitap (1923-1950)”, Ceylan Yayınları 39, Araştırma İnceleme 8, Baskı Haziran 1999, ISBN 975-8110-41-1 (2. Cilt), s.477]; oysa işbû tayyiîsefâin anlaşmasında haberdâr olabilmesi için, Dr. A. Gündüz Ökçün’ün daha 1966 yılında Ankara Üniversitesi Basımevi’nde basılmış “Publication of the Faculty of Political Science No.201-183 and of the Institute of International Relations No.17, University of Ankara” künyeli ve “A Guide to Turkish Treaties (1920-1964)” adlı kitabına başvurmasının yeterli olacağı (s.196); binaenaleyh, Suriye sınır boyunda, 178 milyon 500 bin metrekarelik alana, yurt savunmasından ziyâde dışticareti engellemek maksadı ile döşendiğine (çoook haklı olarak) inanılan 615 bin 449 adet mayının [bkz: Şık, B., “NATO mayın temizleyecek” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, 86.Yıl, Sayı 31043, 04 Ekim 2010 Pazartesi, s.1], hâşâ sümme hâşâ “devletçi-diktatör”(!) İsmet İnönü’nün başvekilliği sırasında değiiil, fakat Demokrat Parti’nin iktidar olduğu 1950'li yıllarda döşenmiş olduğu [bkz: A.A. mahreçli “Asker döşedi, asker temizlesin” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., 08 Haziran 2009 Pazartesi, s.16 ve AKiS dergisi, Cilt XII, Sayı 194, 25 Ocak 1958, s.20]; 1966 yılında Tabiî Senatör Haydar Tunçkanat tarafindan açıklanan ve basında “Türkiye'de Nötralize Listesi” olarak adlandıran bir CIA raporunda pasifize edilmesi gereken isimlerden biri olarak büyük bir isâbetle gösterilen etobur-diyetisyen Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk’ün bunu dahî yeterli bulmadığı ve “Türkiye çok muhtaç olduğu halde et ihraç (dış-satım) ederken, hiç muhtaç olmadığı soya yağını ithal (dış-alım) kararı almış ve bir süre sonra (bu kararı) iptal yoluna gitmiştir” diye yazmış olduğu [bkz: Tunçkanat, H., “Amerika Emperyalizmi ve CIA”, Tekin Yayınevi, 1. Basım 1987 Yaylacık Matbaası, s.139 ve Koçtürk, O. N., “Yeni Sömürgecilik Açısından Gıda Emperyalizmi”, Toplum Yayınevi, Yöneten Remzi İnanç, Yönetim yeri Sanayi Cd. Demir İş Hanı (№17/)44 (Ulus Ankara), Toplum Yayınları 24, Bu kitap 1966 yılı Ekim ayında Ankara’da İŞ Matbaası’nda dizilip basılmıştır, s.23]; Aydınlık dergisi yazarlarından Prof. Dr. Sn. Oktay Sinanoğlu’nun, “Ergenekonculuk feyzi”ni, ortaöğrenimini tamamladığı Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’nde, orada kimya öğretmenliği de yapmış olan bu zattan almış olduğu [bkz: her iki ismin de yazılı olduğu “Torch?” yıllığının bibliyografik künyesi ve sayfa numaralarını bildirene bir teşekkür yazarım]; geçimlerini Suriye’ye canlı hayvan ihracatı (dış-satım) ile sağlayan vatandaşların, Bayar+Menderes hükümetinin bu tasarrufu karşısında “Hemşin Kadınının HES Kavgası” [bkz: Prof. Dr. Yakup Kepenek’in (tek sütun üzerine) bu başlıklı köşe yazısı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, 86.Yıl, Sayı 31043, 04 Ekim 2010 Pazartesi, s.13] benzeri bir sivil-edepsizlik kampanyası hiç ama hiç yürütmemiş oldukları; öyle Maden Mühendisleri Odası veya Ziraat Mühendisleri Odası gibi şom ağızlı suçodaklarının değiiil, fakat milli irâdenin yegâne tecellîgâhı T.B.M.M.’nin “Madencilik sektörünün sorunlarının araştırılması için kurulan araştırma komisyonunun” bulgularına göre, işbu mayınlı arâzînin “her yıl ülke ekonomisine (sağlanabilecek) en az 30 milyon dolarlık katkıya engel oluşturuyor” olduğu [bkz: Sakarya, C., “Mayınlı araziler petrol ve doğalgaz aramalarına engel” (1.5 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Sayı 10573-9254, 08 Ekim 2010 CUMA, s.13]; “ithal (dış-alım) ve ihraç (dış-satım) taşımalarının %95'den fazlasının deniz yoluyla” yapılmakta olduğu [bkz: Çakıcı, Prof. Dr. L., “Yeni Ekonomi Politikalar Açısından Ulaştırmanın Sektörel Önceliği”, Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor? Genişletilmiş Üçüncü Baskı Ankara Üniversitesi Basımevi - 1992, s.162]; Türkiye’nin “bugünkü lojistik olanakları(nın) (ancak) 130 milyar dolarlık (bir) ihracatı (dış-satımı) taşıyabiliyor” olduğu ve “UTiKAD Başkanı Sn. Kosta Sandalcı'ya göre (…) lojistike 50-100 milyar arasında yatırım gerek(tiği)” [bkz: Özek, L. İ., “Lojistiğe 100 milyar liralık yatırım gerekli” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Sayı 10573-9190, 22 Temmuz 2010 Perşembe, s.1]; Devlet Bakanı Sn. Kürşad Tüzmen’in hükümet olarak lojistik sektörünün başta Avrupa olmak üzere dış pazarlarda karşılaştığı kota ve benzeri kısıtlayıcı uygulamaların kaldırılmalarına “büyük önem verdiklerini” söylediği [bkz: “Avrupa'yla KOTA savaşı” (5 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., 25 Nisan 2008 CUMA, s.6]; UND İcra Kurulu Başkanı Sn. Mine Kaya’ya göre ise, işkolunun mevcut kapasitesinin “Körfez ülkelerinin ihtiyacını karşılar” büyüklükte olduğu [bkz: “Türkiye taşımacılıkta Körfez ülkelerinin ihtiyacını karşılar”, Referans gzt. Küresel eki, Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, 02 Şubat 2009 Pazartesi, Basıldığı yer Doğan Printing Center Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.7]; döviz satışının “Karaborsacılığın önüne geçilmesi için (…) serbest bırakıldı(ğı)” [bkz: 14 Nisan 1953 maddesi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.156]; Moskova büyükelçisi Şemsettin Zobu’nun T.P.K.K Hakkında Kanun’a muhalefet eden vatandaşları dolandıran “Rocky” lâkaplı oğlu Güney Zobu’nun kendi kendisini (muhtemelen Mali Şube'nin yapamadığı “polislik”i yaptığını sandığından) “iktisadî mücâhit” ilan ettiği; bu “Rocky”nin «(…) yurt dışına para kaçırmak isteyen bir tüccarın 34 bin lirasını dolandırmış» olduğu [bkz: «'Mayk, Nezihi ile 'Raky, Güney (Zobu) kafa kafaya tevkif edildiler» (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umum? Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshada Mes’ul Yazı İşleri Müdürü Aydoğan Önol, Sene 17 - No.5803, 28 Haziran 1964 Pazar, Basıldığı Yer Hürriyet Matbaası, s.7]; “döviz kaçakçılığı(nı)”, sadece banknot değil, fakat her nev’i esham ve tahvilat kullanarak yapmanın mümkün olduğu [bkz: Philip Mander, B., “Argentine banks forced to sell dollars in push to steady peso” (title over 5 columns) Currencies news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,642, Week 36, Friday September 05 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.24]; “(…) 1929 tarihinde çıkarılan 1447 sayılı yasayla «Menkul kıymetler ve kambiyo borsası» adıyla yeniden düzenlenen borsa(nın) (…) ekonomik koşulların elverişsizliği, iktisat politikalarının niteliği vb. nedenlerle önemli bir etkinlik göstereme(miş)” olduğu [bkz: “Türkiye'de menkul kıymet borsaları” maddesi, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi 4. Cilt, Copyright Interpress Basın ve Yayıncılık A. Ş. Büyükdere Cad. Apa Ofset arkası Levent-İstanbul, baskı Milliyet Gazetecilik A. Ş., s.1815]; Zobu’nun kılına döviz (aldığında değil de) sattığında(!) dokunabilen «has-evlat bayar, demokrasi-şehîdi menderes» edebiyatı matineleri müdâvimlerinin, 1990'lı yılların Jet Fâdıl’ı Sn. Süleyman Mercümek’ten dâvâcı olmuş ve dâvâ dilekçelelerinin de kabûl edilmiş olduğu [bkz: (1) “Dolar diye kâğıt parçalarını sattı” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshadan Mesul Yazı İşleri Müd. Tahsin Öztin, Sene 15, No.5380, 21 Nisan 1963 Pazar, Basıldığı Yer Yedigün Matbaası, s.1, (2) “Mercümek'in cezası Yargıtay'da bozuldu”, Yıllık 96 - Tempo’nun okurlarına armağanıdır, ©1996 Hürgüç Gazetecilik A.Ş., Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul, Yayına Hazırlayan Dilek Kaykılar, Baskı-cilt Hürriyet Ofset Matbaacılık A.Ş. Sefaköy-İstanbul, s.20 ve (3) a aktüel, “1997 (Yılı) Olaylar ve İnsanlar”, Bir Numara Yayıncılık A.Ş. adına İmtiyaz Sahibi Ercan Arıklı, Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni Metin Soysal, Baskı ve Cilt Medya Ofset, s.85]; O’nun soğuk-savaş simetriği Sn. Ahmet Münir Ertegün’ün ise “1947 yılında (mesela Halk Bankası’ndan değil, fakat) dişçisinden aldığı 10 bin dolar borçla” dünyaca mâruf Atlantik plak şirketini kurduğu [bkz: Nokta dergisi, Yeni Medya Basın Yayın A.Ş. adına imtiyaz sahibi Ayhan Durgun, ISSN 1301-613X, Yıl 1, Sayı 9, 28 Aralık 2006 – 03 Ocak 2007, s.76]; teröristlerin de eylemlerine hasbelkader tanık olanların kafalarına Haşmet Orb*y gibi “sıktıkları” [bkz: “Bizi görenin kafasına sıktık” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23248, 25 Eylül 2012 Salı, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.1]; onyıllarca yayımlanacak olan Gırgır “best-seller” mizah dergisinin tarzının Süavi Süalp tarafından yaratılmış ve yayımladığı öncü Salata dergisinde “çıraklarım ustanızın ekmeği ile oynamayın” diye yazmış olduğu [bkz: Bayrak, M. O., “Türkiye'de Gazeteler ve Dergiler Sözlüğü (1831-1993)”, Küll Yayınları 01, Başvuru Dizisi 01, ISBN 975-7932-00-0, Baskı ve cilt Murat Matbaası, s.45'de var, s.118'de olması gerekirdi]; bu dergide yayımladığı ut çalan S. Demirel karikatürünün altına “bam teline hiç basmaz” diye yazmış olduğu; “Innovation” (yasal ve yasa-dışı) faslından ithalat (dış-alım) ve ihracatının (dış-satım), zannediliyor olabileceğinin aksine, Soğuk Savaş öncesi ve sırasında da pek revaçta olduğu, iç ve dış piyasalara İsveç’ten Türkçe sözler yazılarak ithal olunan “Dağ başını duman almış” marşı bestesi, İsviçre’den medeni kanun, “fotoğrafçı” esnafın 8 mm kısa-metrajlı filmleri (e.g. Laurel-Hardy, William (Bud) Abbott and Lou Costello, Mickey-Mouse, v.b.), evlere, (tıpkı piyasaya 1980’li yıllarda sürülecek olan video-kasetler gibi) kiraya vermeleri; hula-hup (“bağırsak düğümlenmesine neden oluyor” gerekçesi ile yasaklanmıştı), balık-yağı kapsülleri, kokulu kalem ve silgiler (ve “moskof idrarı kokulu gazeteler”e rakip çıkacağı endişesi ile gösterilen tepkiler üzerine akâmete uğrayan kokulu gazete çıkartma teşebbüsü), yoyo, super-ball, “Oh Lady Mary” (Erol Bükey) [bkz: David Alexandre Winter, “(ön) Oh Lady Mary, (arka) Qu'est-ce que j'ai dansé” (45'lik plağı), Riviera 121222, Imp. MSP 808-19-10 Imprimé en France, Distribution C.E.D.], Zeynel Abidin Cümbüş tasarımı müzik enstrümanı “cümbüş”, Zilciyan biraderlerin aile-sırrı olarak yüzyıllardır sakladıkları pirinç alaşımı formülü, senkronizasyon oyunu lak-lak (“gürültü kirliliği ve bilek travmasına neden oluyor” gerekçeleri ile yasaklanmıştı), “Karaoğlan” (Suat Yalaz) çizgi-romanlarının “Kebir” adı ile ihracı, mesela Cüneyt Arkın’ın “George Arkin” adı ile rol aldığı Yeşilçam yapımı “Western” filmler [bkz: “Türkiye'de Tiyatro kavgası”, Boğaziçi Yayınları 40, Baskı Arben Matbaası, s.154], Bonney M hafif müzik topluluğunun (Sovyetler Birliği’nde icra edilmesine izin verilmemiş olan) parçası “Rasputin”in içindeki İstanbul türküsü “Katibim” nâmeleri, beraberinde yerli üretimi de harekete geçiren Çin karate filmleri (Bruce Lee) ve hâlâ yaygın olarak oynanan Türk buluşu langırtın sürüldüğü; Teoman Alpay’ın “Oh Lady Mary” adı altında ihraç (dış-satım) edilen eserin sözlerinin Metin Bükey’e, bestesinin ise kendisine âit olduğunu savunduğu [bkz: “3- Samanyolu Söz Metin Bükey”, Teoman Alpay Eserleriyle Fasl-ı Şahane 1 albümü içinde, (Prodüktör?) Magenta Ajans, Harika Kasetçilik Kaset No.4456, side B track 3]; “Çocukları uçucu maddelerden korumak için getirilen yasaklar arasında, onları cezbetmek için satılan kokulu silgi, kalem gibi kırtasiye malzemelerinin de bulunuyor” oldukları [bkz: “Kokulu silgiye yasak geliyor” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Genel Yayın Müdürü Fuat Bol, Yıl 37, Sayı 13096, 19 Ocak 2007 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler/Ankara, s.7]; Paul R. Krugman ve Maurice Obstfeld’in birlikte kaleme aldıkları Addison-Wesley yayını ders kitabı “International Economics”in 556.ıncı sayfasındaki dipnot 19’un Türkçe’ye “Bretton Woods sistemini Amerika Birleşik Devletleri’ne sınırsız ayrıcalıklar tanımakla suçlayan Başkan Charles deGaulle 1965 yılında Fransa’nın (US$ stoklarını eriterek) döviz rezervlerini büyük ölçüde altına çevirdi. deGaulle’ün Batı ittifakı içinde Anglo-Sakson egemenliğine karşı açtığı kampanyanın bir parçası olan bu köktenci tasarrufunun bir benzerini (problemli çocukları I.M.F Genel Direktörü Sn. Dominique Strauss-Kahn’a ayakkabı fırlatan) çoğu ülke yap(a)maz” diye de pek âlâ çevrilebileceği; Fransız ulusunun hissesenetlerini çinli yamyamlara satan Peugeot firmasını Paris Menkul Kıymetler Borsası’nda linç etmiş olduğu [bkz: (1) Stothard, M., “Peugeot closes in on €3bn injection” (title over 4 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014 No.38,448, Week 04, Tuesday January 21 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.14 ve (2) Jolly, D., “Peugeot tumbles as deal emerges” (title on 3 columns) news, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher, ISSN 2269-9740, Issue No.40,701, TUESDAY January 21, 2014, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.14]; ulusal Alstom firmasının Amerikalı General Electrics’e satılacağının duyulması üzerine ise hissesenedi fiyatlarının birkaç hafta zarfında %35 artmış olduğu [bkz: Thomson, A., “Bouygues looks for end to price war” (title over 5 columns) News analysis, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,536, Week 19, Monday May 05 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.16]; General Charles deGaulle’ün “yavru vatan” Cezayir konusunda tam bir “ver-kurtul” politikası izlemiş olduğu [bkz: Althusser, L., “Gelecek Uzun Sürer”, Can Yayınları Ltd., Şti., Çağdaş Dünya Yazarları dizisi, ISBN 975-510-672-3, İstanbul 1996, s.322]; Normandiya Çıkartması sırasında, Amerikan işgal kuvvetlerine (Belediye Başkanı terzi Fikri Sönmez’in 1979 yılında Fatsa’da başlattığı isyanın bastırılmasında güvenlik kuvvetlerine yol gösteren kar-maskeli muhbir vatandaşlar gibi) kılavuzluk, mihmandarlık, “izci”lik (pioneer) ve sözcüğün en eski anlamı ile “pezevenklik” etmiş olmasını, değil Fransız Komünist Partisi, Joseph Stalin, Mao Zedong, fakat Cezayir bağımsızlık savaşı lideri Houari Boumediène’in bile O’nu karalamak maksadı ile kullanmamış olduğu, kendisinin ulusal kahraman sayıldığı, öldükten sonra da “aziz” ilan edildiği; Fransız Devrim Otomobili Citroën ile uçan Fantômas’ın «Kendi cevvi, kendi eflâkkinde, kendi tair» Süperman’ı nasıl mahv-u nâbut vü tabut ettiğini gösterir bir Yeşilçam filminin 1969 yılında çevrilmiş olduğu [bkz: İnanoğlu, T., “5555 Afişle Türk Sineması”, Kabalcı Yayınevi 235, Sinema Dizisi 10, Türvak Kitapları 2, © Kabalcı Yayınevi 2004, ISBN 975-8240-99-4, Baskı ve Cilt Fabrika Basım Seyrantepe İstanbul, s.385]; *Fantômas Astérix et Obélix* dizisi Google arama-motorunda 08 Mart 2012 Perşembe Dünya Çalışan Kadınlar Maydayı (veya Doomsdayı) itibariyle arandığında “Yaklaşık 55.700 sonuç bulun(uyor) (0,43 saniye)” olmasına karşın, “Aradığı(m)ız - Fantômas Asterix Tercüman Ilıcak - (dizisi) ile ilgili hiçbir arama sonucu mevcut değil” bildirimi yapıldığı; Tunus devlet başkanı Habip Burgiba’nın Türkiye’ye Astérix’in Akdeniz-simetriği Hannibal’in Kocaeli Gebze’de bulunan gömütünü ziyaret etmek maksadı ile geldiği; Kuran’da Kartaca suresi, Asterix suresi değil, fakat Rum (Roma) suresinin mevcut ve Hz. Muhammed’in bir gurup sahabeye “gidin, Habeşistan’ın Hıristiyan kralının manda ve himayesine sığının” emri vermiş olduğu [bkz: TiKA Dünyası dergisi, Yayının İmtiyaz Sahibi Dr. Serdar Çam / Başkan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Genel Yayın Yönetmeni Dr. Gökçen Kalkan, ISSN 2147-8643, Sayı 4 2014, Baskı Özyurt Matbaacılık Büyük Sanayi Süzgün Sokak No.7 Altındağ Ankara, s.80]; akordeon çalarak “Sesle-Çizgiler” talk-show programları yapan sanatçı Celal Şahin’in ise bir programında deGaulle maskesi takarak taklit yapmasının Fransızların “biz de Cevdet Sunay taklidi yapsak hoşunuza gider mi” tepkisi göstermelerine neden olduğu; benzer bir Atatürkçü patavatsızlığı da, uçağı 6 Mart 1961 günü “yakıt ikmali yapmak” maksadı ile Esenboğa Havaalanı’na inen ve orada sadece 45 dakika kalan Britanya hükümdarı II. Elizabeth’in bu ziyaretinin siyasi önemini anlattığı yazısına “Adalardan bir yar gelir bizlere” başlığı atan Dr. Kurthan Fişek’in yapmış olduğu (23 Şubat 1999); Norveç krallığının Niels Henrik Abel’in resmini ulusal banknotlardan birinin üzerine tabetmiş olmasına karşın, Fransız merkez bankasının “Bastille Günü” “lö katorz jüviyye”nin 42.inci sene-i devriyesinde kanla-irfanla kurulmuş bir cumhuriyeti Kral Louis-Phillipe’e karşı muhafaza ve müdafaaya cebren teşebbüs suçundan gözaltına alınmış büyük “algebraist” Evariste Galois’nın (1811-1832) resmini banknotların üzerine hiçbir zaman bastırmadığı; “en hakiki mürşit bilimdir” diyen Ord. Prof. Dr. Cahit Arf’ın ihtisas alanının da “algebra” olduğu; Amerika Birleşik Devletleri’nde C.E.O yetiştiren “business school”ların kamu vicdanında “vergi kaçırma yollarının öğretildiği okullar” olarak mahkum edilmiş oldukları (hocam Dr. Ergün Yener 1974? yılında muhasebe dersinde söylemişti); daha önceleri mevcut olmayan http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_engineering ilminin inşaat malzemesinden âzamî tasarruf (“çalmak”) maksadı ile ancak 19.uncu yüzyıl gibi oldukça geç bir çağda geliştirilmiş olduğu; özdekçilik zaferinin moskof hicrî takvimine göre doksandördüncü mübârek sene-i devriyesi 26 Ekim 2011 Çarşamba günkü Milliyet gazetesinin konuyu hâlâ bir etik konusu olarak ele almakta olduğu [bkz: “Tarihi yapıların ayakta kalma sırrı” (4 sütun üzerine manşet) köşe yazısı, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23109, 26 Ekim 2011 Çarşamba, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.6]; 40 bin kadar insanın yaşamını yitirmiş olduğu ve Prof Dr. E. Fuat Keyman’ın enfes tâbiri ile “tek bir binada, ölümü, 84 çocuğa uykularında tanıt”an 17 Ağustos 1999 Kocaeli-Sakarya depreminden önce, yerel radyolarda “The beer is under this crown” (“Bira bu kapağın altındadır”) reklam sloganından mülhem “Yalova elleri bizden sorulur” reklamı yapılan arsa-spekülatörü Sn. Veli Göçer [bkz: www.tumgazeteler.com/haberleri/muteahhit-veli-gocer/], deprem sonrasında derhal “Yalova'nın aposu” ilan edilerek hapse tıkıldığı halde, statik-hesaplarının altına ıslak-imza atan mefkureci aydınların meslek örgütü “inşaat mühendisleri odası”nı suçlamanın (Keyman da dâhil olmak üzere) kimsenin aklının ucundan bile geçmemiş olduğu [bkz: Keyman, E. F., “Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 98, Dün-Bugün 5, ISBN 975-6176-17-2, İstanbul, Mayıs 2005, s.162]; oysa “yapılan araştırmalarda, proje denetiminde dahî projelerin yüzde 91'inde tasarım, hesap ve çizim hataları olduğu(nun), uygulamanın da hemen hemen hiç denetlenmediği(nin), (…) tespit edildi(ği)” [bkz: “Yapı denetimi sağlanamıyor” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlas Gazetecilik A.Ş. adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Yıl 31, Sayı 11331, 24 Mart 2002 Pazar, s.9]; CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17 Ağustos 1999 sınavından yüzlerinin akı ile çıkmış olan Türkiyeli müteahhitlere kefil olduğu [bkz: “'Metroyu Türklere yaptırın'” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Aykut Küçükkaya (Sorumlu Müdür) …, ISSN 977-1300-0934, 89.Yıl, Sayı 32096, 22 Ağustos 2013 perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.6]; bu “inşaat mühendisleri odası”nın Ankara şubesinin kendi salonunda Tabii Senatör Ahmet YILDIZ’a konferans verdirdiği (ben de oradaydım); 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sırasında Hicret apartmanı gibi yıkılan binaların statik hesapları altında ıslak imzaları bulunan meslektaşlarının adlarını Fâtimânın Üçüncü Sırrı gibi saklayan İ.M.O kilisesinin, 37 kişinin sahte belgelerle ‘inşaat mühendisliği’ yaptıklarının belirlenmesi üzerine “suç duyurusunda bulundu(ğu)” [bkz: “Sahte inşaat mühendisleri” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, 86.Yıl, Sayı 31040, 01 Ekim 2010 CUMA, s.1]; “İngiltere'de Kraliyet Komisyonu ve kamu kuruluşu niteliğindeki mühendis, mimar odalarınca hazırlanan raporlarda çöken köprüler nedeniyle suçlanan ('İngiliz Dr. William') Brown(’ın) İngiltere’de Wales Nehri üzerinde kurulan Milford Haven Köprüsü ile Avusturalya’da Melbourne kentindeki West Gate Köprüsü’nün yıkılmasında suçlu bulundu(ğu)” [bkz: “Kontrol mühendisi sabıkalı” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., 30 Ocak 2004 CUMA, s.8]; “Geçen Cumartesi (günü) Rusya’nın başkenti Moskova’da 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan dev su-sporları merkezi Transvaal-Park çatısının çöküşü faciasından sorumlu taraf olarak adı geçen Türk inşaat şirketi”nin Rusya Devlet İnşaat Komitesi tarafından “malzeme konusunda” aklandığı [bkz: “Moskova havuzunda müteahhite ilk aklama” (tek sütun üzerine) haberi, Hürriyet gzt., 20 Şubat 2004 CUMA, s.11]; Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye (meâlen) “başına çuval çuval AID yardımı yağdırmamı istemiyorsan, sakın ola ki Toprak Reformu falan yapmağa kalkma” demiş olduğu [bkz: Küçükömer, İ., “Cuntacılıktan Sivil Topluma, Yön ve Ant Yazıları”, Bağlam Yayınları/80, Birinci Basım Ekim 1994, ISBN 975-7696-59-5, s.88, satır 2-5]; 1935 yılında “baskı ve zulüm” altında inim-inim inleyen Japon Komünistleri’nin partilerini “ancak (Japon Sevr’inin imzalandığı) 1945 (yılında) yeniden kurulabildikleri” [bkz: Lavalle, P., “Çağdaş Japon Siyasal Düşüncesi”, İletişim Yayınları, ISBN 975-470-295-0, İletişim Yayıncılık A.Ş. Adına sahibi Murat Belge, Mart 1993, s.60]; işgal ordusu komutanı Gen. McArthur’un Japonya’da radikal toprak reformu yaptığı [bkz: Sadıklar, C. T., “Kalkınma yolunda JAPONYA örneği ve Türkiye”, Ayyıldız Matbaası A.Ş., Ankara 1971, s.16], holdingleri parçalamağa çalıştığı [ibid.], Kabuki tiyatrolarını kapatmadığı, kendisine Yakuza örgütü haricinde kimsenin direnmediği, bugün bile O’nu minnetle anmanın suç sayılmadığı hatta ayıplanmadığı [bkz: “Japonya Savunma Bakanı Fumio Kyuma Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasını mazur gösteren sözler sarfetmesinin ardından gelen tepkiler üzerine istifa etti” – Türkiye gzt., 04 Temmuz 2007 Çarşamba, s.11], işçilerin direniş biçiminin ise meselâ ulusal Komatsu iş-makineleri fabrikasını ülkeye gümrüksüz girme imkanına kavuşan Caterpillar markasına karşı koruyabilmek için aylarca ücret almadan çalışmaktan öteye gitmediği; “Bilindiği gibi daha sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ordusunun Japonya'da olduğu dönemlerde burada «Toprak Reformu» yapılmıştır” bilgisinin, bilahare “İstanbul'un yeni simgesi olacak” TT Arena stadının yapımında emeği geçecek Einstein’lara, müteakip “Böylece Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bunalımlı yıllarda Japonya'da topraksız ve az topraklı köylüler güç durumlar yaşamışlardır” bilgisi ile sebep-sonuç ilişkisi dördüncü boyut üzerinden feed-back kurulmak üzere verilmiş olduğu [bkz: (1) “TT Arena İstanbul'un yeni simgesi olacak” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9191, 23 Temmuz 2010 CUMA, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.13 ve (2) Kuyucuklu, Prof. Dr. N., “İktisadi Olaylar Tarihi, Dördüncü Bası 1995”, Filiz Kitabevi, ISBN 975-368-125-9, Dizgi-Baskı Fakülteler Matbaası Vefa/İST., s.336-337]; Adolf Hitler’in “tiz 100? Alman Markı fiyattan satılacak otomobil yapıla” emrini yerine getirebilmek için kurulan VolksWagen otomobil fabrikasında angarya statüsünde çalıştırılan Alman vatandaşlarının, alamadıkları ücretlerini, 1990’lı yıllarda, temerrüt faizleri ile birlikte aldıkları [bkz: “Hitler'in emriyle üretilmişti” (tek sütun üzerine arabaşlık), Efsane Vosvos geri döndü haberi içinde, Radikal gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık, Yıl 15, Sayı 5302, 20 Nisan 2011 Çarşamba, Basıldığı yer DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.22]; “Amerikan sigorta şirketi New York Life Insurance('ın) ‘Ermeni Soykırımı’nda ölenlerin mirasçılarına ödenmemiş hayat sigortası poliçeleri karşılığında 20 milyon dolar ödemeyi kabul etti”ği [bkz: “‘Soykırım’a 20 milyon dolar” başlıklı marjinal haber, Cumhuriyet gzt. 30 Ocak 2004 CUMA, s.10]; Google arama-motorunda, 11 Şubat 2012 Cumartesi günü itibariyle arandığında “*il faut savoir encore sourire "akdeniz olur gülümse"* (dizisi) için (hiç ama) hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; “The Marmara Group”un Sn. Akkan Suver’den sonra en faal üyelerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye (eski) Başkanı Sn. Nurettin Sözen’in işbaşında olduğu yıllarda, İ.E.T.T otobüsleri yolcuları sembolik denebilecek bir ücret mukabili taşıdıklarından, çoğu seferde araçların “balık-istifi” dolu oldukları; Sn. Taha Akyol’un Tercüman gazetesinde Burtrak traktör fabrikasının kurucu hissedarlarından Sn. Tevfik Ercan’ın vefatı münasebeti ile yazdığı birinci sayfa köşe yazısında, merhumun “Türkiye'yi bir sanayi ülkesi yapma mefkuresi”nin (aralarında Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı’nın da bulundukları) “Alperenler ordusu neferlerinden biri” olduğunu yazdığı [bkz: Tercüman gzt., 17 Haziran 1988, s.10]; UMUMCU’nun “serbest piyasa ekonomisi mevlidhan ve düahanları” dediği iktisadiyat profesörlerinin, “işkolları arasında en ziyade teşvik edilmesi gerekenler, 'çarpan'ı (multiplier) en yüksek olanlardır” şeklinde özetlenebilecek patolojik düşünce tarzının Sir John Maynard Keynes’e mal edilemeyeceğini (yamanamayacağını), kaleme birlikte aldıkları ekonomi ansiklopedisinde, “Keynes'in yatırım çarpanında, ekonominin tümü dikkate alınmaktadır. Sektörler arası denge ve sektörler içi etkiler, Keynesci modellerde hesaba katılmış değildir. Günümüzde (ise) geleneksel çarpan tahlilleri yanında, her sektör için ayrı bir çarpan analizi yapmak (adetâ moda olmuştur)” diye yazmak suretiyle savunmuş oldukları [bkz: “Çarpan” maddesi, Milliyet Genel Ekonomi Ansiklopedisi 1, Milliyet Tesisleri'nde basılmıştır Mart/1988, s.174]; bu her sektör için ayrı “çarpanlar(ın)”, karşımıza, Dr. Osman Aydoğuş’un Girdi-Çıktı Modelleri kitabında, sayısal değeri (6.1) numaralı denklem ile hesaplanan “sektörün doğrudan ileri bağlantı etkisi” LFi katsayısının basit bir fonksiyonu, açıkçası 1/LFi çarpanı olarak çıkmakta olduğu [bkz: Aydoğuş, O., “Girdi-Çıktı Modellerine Giriş”, Efil Yayınevi (Sertifika Nu.12131), Genel Yayın Nu.80, ISBN 975-605-4334-41-4, Gözden geçirilmiş 3. Baskı Efil Yayınevi Eylül 2010, s.127]; öte yandan «value added» ile «contribution (margin)»in aynı şey olduklarını sananların hiç de az olmadıkları [bkz: (1) “Collins Dictionary of Business”, Harper Collins Publishers, © 1991, 1995 C Pass, B Lowes, A Pendleton, L Chadwick, ISBN 0-00-470803-2, Second Edition 1995, s.679, 141, (2) Özgen, M., “Dictionary of Tax Terms Vergi Terimleri Sözlüğü English - Turkish”, (T.C.) Maliye Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayını No.1997/343, © 1977 Tüm telif hakları Maliye Bakanlığına ait olup izin alınmadıkça iktisab edilemez, (Baskı) Başbakanlık Basımevi 1997 Ankara, s.228'de var, 59'da olması gerekirdi ve (3) “iPad değil araba üretiyoruz, (teşvik için) yüzde 40 katma değer (yaratma koşulu) fazla” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Vatan gzt, Yayın Sahibi Vatan Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İsmail Tugut Yuvacan, Yıl 11 (67), Sayı 3663 (26180), 14 Eylül 2012 CUMA, Basıldığı Yer DPC - Doğan Medya Tesisleri 34850 Esenyurt/İstanbul, s.9]; aynı haberi, Türkiye gazetesinin, kritik “yüzde 40 katma değer şartı” ayrıntısını kısaca ve TOFAŞ CEO'su Sn. Kamil Başaran’ın soyadını, “Hükümetin teşvik için yüzde 40 katma değer şartını gözden geçirmesini isteyen, başaran, yerli otomobil konusunda da …” diye küçük harfle yazarak vermiş olduğu [bkz: Küçük, A., “Frene basmayız” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15156, 14 Eylül 2012 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.6]; sektör veya firma ölçeğine inildiğinde, yüksek katma değerli ürünlere yönelmenin, ancak iktisadî ömrünü en az zararla tamamlaması gereken bir (ayağı çukurda) sektör veya firmaya salık verilebileceği [bkz: “Contribution margin (muh.)” maddesi, Eseryel, S., “A Dictionary of Economic Terms English-Turkish (and) Turkish-English”, Baskı ve Cilt Şafak Matbaacılık Ankara 1991, s.52]; hızını alamayarak her işkolu için 1 de değil, fakat diğer işkolları ürünlerinin o işkolunca “marjinal tüketim/sarfiyat eğilim(lerini)” gösterir birkaç çarpan hesaplama cihetine giden W. Leontief’in SSCB'de bile barınamamış olduğu [bkz: (1) Marginal propensity to consume maddesi, Demirgil, Prof. Dr. D., “Ekonomi Sözlüğü, İngilizce-Türkçe (ve) Türkçe-İngilizce”, Çağlayan Kitabevi Tokatlıyan Üst Pasaj No.: 7-8-9 Beyoğlu İstanbul, Üçüncü Baskı 1989 Çağlayan Basımevi Cağaloğlu Çatalçeşme Sok. No: 26/3-4 İstanbul, s.40, (2) “Girdi-Çıktı Analizini Geliştiren İktisatçı” Wassily Leontief (5.6.1906) maddesi, “Yüzyılın 100 Ekonomisti ve İşadamı”, Yeni Binyıl (başkaca bir künye yok), Baskı - Cilt Medya Ofset, s.124-125, (3) “Leontief Wassily (1906– )”, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.512, (4) “Example 37 (Input-Output Analysis)”, Budnick, F. S., Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences, International Editions 1993, Copyright 1993,1988, 1983, 1979 bu MacGraw-Hill Inc., I. Title QA37.2.B83 510-dc20, When ordering this title use ISBN 0-07-112580-9, Printed in Singapore, p.399-402, (5) Morishima, M., “Marx's Economics A dual theory of value and growth”, Cambridge University Pres, © Cambridge University Press 1973, Library of Congress Card Number 72-83591, ISBN 0 521 08747 3, Reprinted (1974) in Great Britain by Redwood & Esher, p.18 ve (6) Roll, E., “A History of Economic Thought”, Faber and Faber Ltd 24 Russel Square London, p.495]; Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TUSiAD) Başkanı Bayan Ümit Boyner’in ise “yüksek katma değerli ürünler üret(imini)”, öyle ekonominin doğal işleyiş sürecinde gerçekleşeceği umulan bir iyi dilek temennisi olarak değil, fakat “Ar-Ge teşvik düzenlemeleri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi (uyarınca) ve uygulama safhasında karşılaşılan sorunların çözülebilmesi gere(ğince)” talep etmiş oldukları [bkz: “Yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23145, 14 Haziran 2012 Perşembe, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.12]; Metin Toker’in (meâlen) «“Türkiye NATO'dan çıkmalı ve Varşova Paktı'na girmelidir” diyen bir vatandaşa teşekkür edilmelidir. Çünkü demokratik bir ülkede fikrini açık açık söyleyen insana ancak teşekkür edilir. Amma velâkin sen çıkıp da “Ah Ata'm, bizi senin tarafsızlık ilkenden de ayırıp NATO'ya soktular” dersen, Ata senin suratına öööyle bir şaplak aşk eder ki, nereden geldiğini şaşırırsın» diye de yazmış olduğu; hiçbir Atatürkçünün «tasvîre zafer-yâb olama(dığı)» Japonların, muazzam tasarruflarının tamâmını fizikî yatırıma dönüştürmemekle, dünya ekonomisine, kendi teşviklerini (tıpkı geçersiz oy atan seçmenin matematiksel olarak iktidar partisine oy vermiş sayıldığı gibi) çarpanı en düşük/küçük sektörlerden ve ülkelerden başlayarak vermekte oldukları [bkz: (1) Mehmed Âkif Ersoy, “Safahat”, (1.i) Akpınar Yayınevi Cağaloğlu İstanbul, Baskı Doyuran Matbaası İstanbul 1987, s.226, (1.ii) Yenimahalle Belediyesi’nin Kültür hizmetidir, Baskı Gemi Ofset Ankara 2006, s.186, (1.iii) Ayyıldız Yayınları 172 İtalik Kitapları 71 Temel Eserler (Dizisi) 02, Yayıncı Sertifika No.16971, ISBN 978-605-4096-04-6, İkinci Basım Şubat 2011, Öz-Gem Matbaası (Sertifika No.19478), s.170 ve (2) “(Zafer) Çağlayan Mitsubishi'ye sitemli Yatırım cimrisi Japonlar çok şey kaybediyor(lar)” (1.5 sütun üzerine başlıklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahit Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15086, 06 Temmuz 2012 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.5]; Sn. Zafer Çağlayan ve Sn. Hüsamettin Kavi’nin ise, “Kömür santralarında yakıt maliyeti(nin) üretim maliyetinin %44'ü olurken, bu değer(in) Gaz Türbin Kombine Çevrim santralarda %62'yi bulmakta” olmasını, bu iki çeşit teknoloji arasında, “yakıt maliyet(ler)indeki artışların üretim maliyetine yansıması” bakımından ve TiM Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Adnan Dalgakıran tarafından vazedilen “Katma değerli üretim modeline geçmeliyiz” Ergenekon düsturu gereği, birincisi lehine bir tercih nedeni sayıyor gibi göründükleri [bkz: (1) Selçuk, Prof. Dr. N. & Arabul, H., “(Aydınlık Türkiye için) Elektrik Enerjisinde Ulusal Politika”, (yayımcı belli değil), ISBN ?, Ekim 2000, (Baskı?) Laga(luga) Basım Yayın Reklamcılık (Ankara), s.83 ve (2) “Katma değerli üretim modeline geçmeliyiz” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9257, 12 Ekim 2010 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.7]; NETEKiM yerli parça oranını arttırmış olmanın yararının “Döviz sepetinin 1.90'dan 2.15'e çıkmasıyla birlikte otomobiller(e)” bu (2,15/1,90–1=) %13 nispetinin oldukça altında “yüzde 3 ile 5 arasında zam yapıl(ması)”nın yeterli olmuş olması ile bol bol görüldüğü [bkz: (1) “Otomobil fiyatlarına %3'lük döviz zammı” (tek sütun üzerine manşet ve dişi-klişe) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14757, 11 Ağustos 2011 Perşembe, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Yenibosna-İstanbul, s.4 ve (2) “Yerli otoda zam daha sınırlı olur” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 22855, 29 Ağustos 2011 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.8]; Celal Bayar’ın Umurbey’den komşusu Sn. Alaattin Bilgi’nin bildirdiğine göre “her nesne gibi daha önce (sarfedilmiş) bir emek (…) ürünü” olan makinenin “ürüne kattığı değer (=amortisman) ne kadar az olursa, üretkenliği o kadar fazla demek” olduğu [bkz: Bilgi, A., “Marx-Engels, Ekonomi Politik Sözlüğü”, Yurt Kitap-Yayın 69, Birinci Baskı (17?) Ekim 1992 Aydınlar Matbaacılık - İstanbul, s.6, 126-127]; «Sermaye sahi(b)i zekâ-emek karşılığından başka kâr alamayacağına göre çalışırsa (…), çalışmazsa hazır sermayesinden harcar» ifâdesinden üstad Abdülkadir Duru hazretlerinin sermayedara amortisman dışında bir gelir kaynağı tanımamakta olduğunun kolaylıkla anlaşılabileceği [bkz: Abdülkadir Duru, “Ekonomi Örgünöz”, 2.Basım, Özden Yayınları, Dizgi - Baskı Özden Gazetesi Ofset Tesisleri İstanbul-1977, s.154 ]; sermaye sahiplerinin, Türkçe karşılığı “gönüllü tasfiye” olarak verilen haklarını kullanmalarını ise –tıpkı Sir John Maynard Keynes gibi– «Ürün(ün) kendi kendine dönecek duruma gel(mesi)» şartına tâbî tuttuğu [bkz: (1) ibid., s.150, (2) “members' voluntary liquidation (members' voluntary winding-up)” entry, Oxford Dictionary of Accounting Fourth Edition, ed. Jonathan Law (Market House Books Ltd), Published in the United States by Oxford University Pres Inc. New York, © Market House Books Ltd. 1995, 1999, 2005, 2010, ISBN 978-0-19-956305-0, Printed in Great Britain by Clays Ltd. St Ives plc, p.280, 433 ve (3) Basık, F. O., “Ansiklopedik Muhasebe ve Finans Terimleri Sözlüğü İngilizce-Türkçe”, © Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları 2008 Sertifika No.11213, Genel Yayın (№) 2346, ISBN 978-605-360-383-2, Editör Levent Cinemre, I. Baskı Eylül 2011 Bilnet Matbaacılık Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş. Ümraniye İstanbul, s.733]; Avrupa Hesap Uzmanları Birliği (U.E.C.) ve Dr. Selâhattin Altundağ’ın bu “(voluntary) winding-up” seçeneği önüne Keynesgil bir hatt-ı müdafaa çekmiş oldukları [bkz: (1) Beygo, N. & Yalçın, C., «Muhasebe Sözlüğü», Düzenleyen Avrupa Hesap Uzmanları Birliği (U.E.C.), (Baskı) Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Matbaası 1975−Ankara, s.61'de olması gerekirdi ve (2) Altundağ, Dr. S., “Güncel Muhasebe Terimleri Sözlüğü İngilizce-Türkçe Karşılıklarıyla”, Adalet Basım Yayım San. ve Tic. Ltd. Şti. 2003, ISBN 975-7926-86-8, Baskı Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. şti. – Ankara, s.335'de ve 336'da olması gerekirdi]; Prof. Dr. Sn. Sencer Divitçioğlu’nun, «değişir sermaye(ye)» (ing. working capital) bir erke-dönergeçlik vasfını, «Değişir sermayenin sabit sermayeden farkı, hem kendi değerini yenilemesi, hem de bir fazla değer yaratmasıdır» tümcesi ile kazandırmış olduğu [bkz: Divitçioğlu, S., «Değer ve Bölüşüm», İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No.2168, İktisat Fakültesi 375, Elektronik Ofset İstanbul – 1976, s.43]; şayet Marx’ın muhasebe anlayışı bu olsa idi, 5:1 verimli tohumluk buğday sözkonusu olduğunda «Değişir sermayenin, sabit sermayeden farkı, hem kendi değerini yenilemesi, hem de dört fazla değer yaratmasıdır» demenin uygun olacak olduğu; «Ama bu bilginler(in) bir kez daha sermayeye bir sosyal ilişki olarak değil (de), bir eşya imiş gibi yaklaşımda bulunmuş» oldukları [bkz: «Sermayenin organik bileşimi (composition organique du capital)» maddesi, Bouvier-Ajam, M., Ibarrola, J. & Pasquarelli, N., Marksist Ekonomi Sözlüğü, Çevirenler B. Aren – İ. Yasar, Copyright Sosyal Yayınları Divanyolu Klod Farer Cad. 16/2 P. K. 716 İstanbul – Tlf 26 77 87, Birinci basım Ocak 1977 Bahar Matbaası, s.469]; ÇiNLi uyanıkların, Amerikan ve Avrupa bankalarını, ipotek gösterirken “issu(ing) multiple documents against the same metal (stock) to access loans” ATATÜRKÇÜ tekniği ile söğüşlüyor oldukları [bkz: Hornby, L., “Citic launches lawsuit amid metals probe at China port” (title over 3 columns) Commodities news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,592, Week 28, Wednesday July 09 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.22]; ODTÜ Endüstri Mühendisliği öğrencilerine okutulan ilk meslek kitaplarından birinin ilk sayfalarında yer alan «Fig. 1-1 Relative value of productive effort in national economy» BAŞ'ının, başta yeraltı zenginlikleri olmak üzere hammadde rezervi sahiplerinin sanayileşmiş ülkeleri sömürmekte oldukları anlayışının bir ürünü olduğu [bkz: (1) Alpay, Ş., “Bak-Anla Şekiller”, Matematik Dünyası dergisi, Sahibi Türk Matematik Derneği Adına Başkan Tosun Terzioğlu, Editör Şafak Alpay, ISSN 1300-624X, Cilt 5, Sayı 4, Ekim 1995, Baskı Türk Hava Kurumu Matbaası, s.1-8 ve (2) Roscoe, E. S., "Organization for Production", Third Edition, Richard D. Irwin Inc. • 1963, © 1955, 14959 AND 1963 by Richard D. Irwin Inc., Library of Congress Catalogue Card No.63-10327, p.2]; emperyalizmin Türkiye’yi “(…) dünyanın gerisine kendisi tarafından taşınmış uygarlığın yeni örnekleri(nin)” en birincisi addetmekte olduğu [bkz: (1) Prof. Dr. Semih Koray, “'Birinci Dünya Savaşı'nın 100. Yıldönümü (1)” (tek sütun üzerine) başlıklı Avrasya Seçeneği köşe yazısı, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2536, 24 Ekim 2014 CUMA, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.13 ve (2) Strauss, D., “Oil slide weakens commodity currencies” (title over 4 columns) Analysis, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,683, Thursday 23 October 2014, p.24]; değer yitirmesinin zararını -yalnız kendisinin değil, fakat- Emperyalizm’in de gördüğü birkaç ulusal para biriminden birinin de TL olduğu [bkz: Platt, E., “Strong dollar hits US corporate profits” (title over 3 columns) Currencies news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,726, Friday 12 December 2014, p.26]; Atatürkçülerin carî açığı ne kadar çok sömürülmekte olduğumuzu gösterir bir ölçü kabul ediyor oldukları; Aydınlık gazetesinin, Atatürkçü düşünce gereği “Cari açık borç alanları yaktı” başlığı ile verilmesi gereken ekonomi haberini, “Cari açık verenleri yaktı” başlığı ile vermiş olduğu [bkz: “Cari açık verenleri yaktı” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Sabuncu, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2590, 17 Aralık 2014 Çarşamba, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.5]; Amerikan işçisinin emeğinin yurtdışına %15, Avrupa işçisinin emeğinin de %10 iskontolu satılmakta olduğu [bkz: Charles Dumas, “US faces a flood of cash from world's savers” (title over 5 columns) Insight colunm, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,411, Week 49, Thursday December 05 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.26]; «Fiyatın içinde net olarak zekâ ile emek karşılığından başka bir şey bulunmaz» buyuran Örgünöz’ün bile, yerine göre Arap petrol krallarının İsviçre bankalarındaki hesaplarına da pekâlâ tahakkuk edebilecek «(16) lirayı» fiyatlandırma hesabına bundan sadece birkaç sayfa sonra dâhil etmeği unutmadığı [ibid., s.96, 111-112]; eğer bu 16 lira Özgünöz fiyatlandırma ilkesine uygun olarak hesaplanmışsa, «ham madde» değil fakat yarı-mamul mâliyeti olması gerektiği [bkz: “work in progress (WIP)” entry, Oxford Dictionary of Accounting Fourth Edition, ed. Jonathan Law (Market House Books Ltd), Published in the United States by Oxford University Pres Inc. New York, © Market House Books Ltd. 1995, 1999, 2005, 2010, ISBN 978-0-19-956305-0, Printed in Great Britain by Clays Ltd. St Ives plc, p.438]; “(sanayi için) işlem görmüş hammaddeler” ithalatının (dış-alım) Türkiye’nin “toplam ithal girdi faturasının yarıya yakınını oluştur(makta)” olduğu [bkz: “İthal girdiye ilk yarıda 93 milyar $” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10123, 15 Ağustos 2013 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1, 18]; İstanbul’da NATO'ya karşı olanların giremedikleri NATO Lokantası’nın hizmete 1952 yılında girmiş olduğu [bkz: “Karaköy docks”, Cornucopia © Caique Publishing Ltd I Rutland Court Edinburgh EH3 8EY and Kayık Yayıncılık ve Turizm Tic Ltd Şti PK51 Teşvikiye 34367 Istanbul, Publishing Director Berrin Torolsan, ISSN 13018175, Issue 51 2014, Printing and colour origination Ofset Yapımevi Şair Sok. 4 Kağıthane 34410 Istanbul, p.100]; *vedat milor "nato lokantası"* söz dizimi Google arama-motorunda 27 Ağustos 2014 Çarşamba günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 51 sonuç bulundu(ğu)”; Ankara’da esnafın işyerlerine (Japonya’nın kayıtsız-şartsız teslim olduğu SEVR antlaşmasını 2 Eylül 1945 mübarek günü güvertesi üzerinde imzaladığı ve İstanbul limanını B.E. Münir Ertegün’ün cenazesini getirmek maksadı ile 5 Nisan 1946 günü ziyaret etmiş olması ve Dolmabahçe açıklarına demir atması hiçbir kitlesel ve de yığınsal protestoya sebebiyet vermemiş olan Amerikan zırhlısı “USS Missouri”nin adını çağrıştıran) “Missouri” adı vermesine karşın Yavuz, Nusrat, Midilli, Muavenet, Ertuğrul gibi isimler vermediği (Sakarya caddesinde “Savarona Pastanesi” vardı, ancak o savaş gemisi değil); Atatürkçülerin ise, firmalarına, meselâ “Çin'in Ukrayna'dan satın aldığı ve boğazlardan geçişine izin verilmediği için yaklaşık 19 ay(dır) Karadeniz'de bekle(til)en yüzer kütle Varyag” adını çağrıştıran “Varyap” gibi, Montreux’yü Yavuz gibi yara yara geçen uçakgemisi ismi benzeri isimler vermekte oldukları [bkz: (1) “Varyag'ın tehlikeli geçişi”, Yıllık 2001 - Tempo dergisinin okurlarına armağanıdır, DBR Magazines 34850 Esenyurt İstanbul, Yayın Direktörü Kerem Çalışkan, Baskı Doğan Ofset, s.73 ve (2) 01 Kasım 2001 maddesi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.491]; on sene sonra yazılan haberde ise “platformu Ukrayna'dan satın al(ınan)” geminin “(sanki İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçirilmeksizin) yenilendikten sonra 10 Ağustos’ta ülkenin kuzeydoğusundaki Dalian limanından suya indirilmiş” olduğunun yazıldığı [bkz: “Varyag'dan ikinci deneme”, (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Haber Türk gzt., Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yıl 3, Sayı 1005, 30 Kasım 2011 Çarşamba, Basıldığı Yer Ciner Matbaası, s.21]; konuya son noktayı “Hurda Uçak Gemisi Varyag lüks otel olacaktı!” ve “O şimdi savaş gemisi” sürmanşet başlıklarını yanyana atan Türkiye gazetesinin koymuş olduğu [bkz: Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkan A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15168, 26 Eylül 2012 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.1]; bu Varyag’ın Amerikan yönetiminin başını çok ağrıtıyor olduğu [bkz: Sevastopulo, D. & Landingin, R., “Chinese naval power tops Obama agenda in Manila” (title over 5 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,530, Week 18, Monday April 28 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.2]; Çin askerlerinin, uçak gemisi kullanma becerisine, 2015 yılında bile sahip olmadıkları (ing. “China has to learn from scratch how to conduct carrier operations”) [bkz: Clover, C., “China's second aircraft carrier on the horizon as Beijing builds naval muscle” (title over 3 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2015, No.38,799, Wednesday 11 March 2015, p.1]; Sn. Yahya Demirel’in sunta görünümünde mobilyalarının da sevk edildikleri ülkede “yenilenmek” üzere ihraç (dış-satım) edilmiş oldukları; “Çin'e NATO yolu(nun)” Varyag geçerken istifa etmeyen amiraller tarafından değil, fakat “(…) standartlara yön verir hale gel(en)” Modern Türkiye tarafından açıldığı [bkz: (1) Şener, G.,“Türkiye standartlara yön verir hale geldi” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10198, 12 Kasım 2013 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.13 ve (2) “Füze sistemi ile Çin'e NATO yolu açılacak” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, ISSN 1305-0400, Yıl 44, Sayı 15556, 25 Ekim 2013 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Yenibosna / İstanbul, s.1]; KKTC'nin uluslararası camiada tanınması konusunda gösterilen olağanüstü başarının KRG konusunda da gösterilmek üzere olduğu [bkz: Dombey, D.,“Turkey bats Kurdish oil deal over Baghdat” (title on 26 columns) Diplomatic tension news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,4163, Wednesday December 11, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.4]; “Füze sistemi ile Çin'e NATO yolu açılacak” olan Türkiye’nin Atatürkçü nükleer taarruz karşısında kaçacak CHP deliği arayan kardeş Suudi Arabistan’ı Shanghai5 saflarına itmekte olduğu [bkz: (1) Kerr, S. & Allam, A.,“(Geneva) Accord is 'more dangerous than 9/11', comments pan-Arab Saudi newspaper” (title on 4 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,404, Wednesday November 27 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany, p.2 ve (2) “'Türkiye, Suudi istihbarat üslerini kapatıyor'” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Mehmet Bozkurt, ISSN 2146-2356, Yıl 92, Sayı 2184, 02 Kasım 2013 Cumartesi, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.13]; Ararat Tour turizm firmasının, 1983-84 Asala yıllarında, adını (bir yumuşak-geçiş logosu ile birlikte) “Arar Tour” olarak değiştirdiği; esnafın alış-verişte Rus Rublesi bile kabul ediyor olmasına karşın, Modern Türkiye’de “aşırı değerli” olduğu savunulan Türk Lirası mukâbili ihracat (dış-satım) yapmağa hiç ama hiçkimsenin niyetinin olmadığı [bkz: (1) “Rusya'nın Paris Hilton'u Laleli'de ruble ile alışveriş yaptı” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına İlhan Selçuk, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 85.Yıl, Sayı 30803, 06 Şubat 2010 Cumartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.12 ve (2) “Türkiye'de Rus Rublesi ile Alışveriş”, Ulus gzt., İmtiyaz Sahibi Ulus Gazetecilik San. Ve Tic. A.Ş. adına M. Oktay Çetinel, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nevzat Selvi, Yıl 90,, Sayı 26100, 08 Mart 2010 Pazartesi, s.4]; “ABD'nin en büyük savaş gemileri arasında yer alan Eisenhower('ın) Antalya'da esnafın yüzünü güldürdü(ğü)” [bkz: Kantarcı, M. A., “Eisenhower savaş gemisi Antalya’ya 3 milyon dolar bıraktı” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Referans gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Sayı 4568-1969, 12 Temmuz 2010 Pazartesi, s.10]; Ankara Demirtepe’deki gece kulübü “Club Mon Amour”un adını 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra (konmuş olabilecek bir işyerlerine yabancı dilde ad verme yasağından ötürü) bir süre “Kulüp M. Anamur” olarak değiştirdiği; Zeki Müren’in Aspendos konseri kadar ünlü “Lunapark Konseri”nin, gerçekte, mesela “Şato Yazar” gibi Lunapark hudutları dâhilinde bir gazinoda verilmemiş olduğu halde, mesela “Gençlik Parkı Konseri” adı ile değil, fakat bu adla anılır olduğu; bu konserde “bis” olarak icrâ ettiği eserlerden örneğin “Dumanlı başları göklere ermiş, yedi renk üstüne hâreli dağlar” eserine ne Odeon Grubu Müzik Yapımcılık ve Tic. A.Ş. yapımı “Lunapark Konseri Canlı Konser Kaydı” CD'sinde, ne de Epigraf Yayıncılık antolojisinde yer verilmiş olduğu [bkz: (1) Yaşar Özel “Sevgim Nostalji”, Yapım Türküola Müzik Yapım Ticaret ve Sanayi A. Ş., Yapımcı Sacit Süha Dilek, Hazırlayan Cüneyt İlter, Yapım Yılı 2007, 8 697450 051496, track 5'de var, (2) “Zeki Müren Lunapark Konseri Canlı Konser Kaydı”, Odeon Grubu Müzik Yapımcılık ve Tic. A. Ş., OD 2009-12-2, 8 692329, 109025 ve (3) Erel, H. K., “Şarkılar Geçidi Makamlar ve Bestecileriyle Güfteler”, Etüd Kitaplar 2, Epigraf Yayıncılık Reklamcılık Ltd. Şti.’nin yayınııdır ISBN 975-8576-03-8, Basıldığı Yer Özal Matbaası İstanbul Nisan 2001, s.399 ve 409'da olması gerekirdi]; S.S.C.B.’nin İstanbul Boğazı’ndan sık sık geçen yük gemilerinden birine Katolik Kilisesi tarafından yakılarak idam edilen Giordano Bruno’nun adını vermiş olduğu; 1992 sonrasında ise Küba lideri Fidel Castro’nun Katolik Rimpapası'nın elini öptüğü, Küba’ya cami sözü verdiği [bkz: Sn. Osman Sağırlı’nın “Castro Küba'ya cami sözü verdi” (3 sütun üzerine manşetli) haberi, Türkiye gzt., 09 Ekim 2007 Salı, s.16]; bozkurt kolyeli “Özel Tim” elemanlarına kahve kahve dolaşıp «Tespihi mercan dede»lerin ellerini öpmeleri çağrısı yapan “Eminent Journalist” Emin beyin Saylav Ufuk Uras’a hiçbir cüppeli ve sarıklının elini, yaşına hürmeten ve/veya Kürt kökenli olsa dahî öpme çağrısı yapmamış olduğu; Ulu Hakan Abdülhamid-i Sânî hânın “1877-78 Osmanlı-Rus savaşında, İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu lehinde bir (tavır) takınmasına karşılık olarak”, Kıbrıs adasını 04 Haziran 1878 günü İngiltere’ye vermiş olduğu [bkz: Refik Korkud & Sevim Yiğitbaş, “Cumhuriyet Takvimi”, Türkiye Fikir Ajansı, s.166]; Rus çarının vatan toprağı Alaska’yı Amerikalılara 1867 Washington Antlaşması ile 7,2 milyon US$ para mukabili satmış olmasını ilköğretim seviyesinde cumhuriyet savunusu yapmak maksadı ile ne Lenin, ne Stalin, ne de onlardan sonra gelen vasat insanların kullanmış oldukları; “Kuril adalarını ziyareti sonrası Japonya('nın), Tokyo'daki Rusya (Federasyonu) Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak (bir) protesto notası ver(mesi) (üzerine), «Rusya'nın toprak varlığını mı tartışacağım?» diyen (bugünkü Başbakan) Medvedev('in) (bile) (böyle) eleştirileri umursamadığını söyledi(ği)” [bkz: “Kuril adaları, Rusya ve Japonya arasında tartışmaya yol açtı” (tek sütun üzerine başlıklı ve Moskova mahreçli) marjinal haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15086, 06 Temmuz 2012 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.4]; kendi askerine bile güvenmeyen Amerikan emperyalizminin, bu yetmiyormuş gibi bir de kendi vatan topraklarını İsmet İnönü’ye satmakla suçlandığı(!) [bkz: (1) “Silahları Alındı ABD, askerine bile güvenmedi” (tek sütun üzerine başlııklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14975, 16 Mart 2012 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.1 ve (2) 06 Ağustos (1949) «İnönü: ‘ABD'de (bir karış) toprağımız yok!’» (tam sayfa başlık), Tercüman 1900 Yılından 1990'a 20. Yüz Yıl Ansiklopedisi 3.Cilt, © Telif Hakkı Tercüman Gazetesi’ne aittir, Tercüman Tesisleri’nde dizilmiş ve basılmıştır, İstanbul - 1990, s.447]; Ilıcakların, öyle gazete de değil, fakat ayrıca kronoloji eki de olan ansiklopedilerinde üstüne tam sayfa başlık attıkları işbû Atlantik-ötesi gayrimenkul edinme eytişimsel ve de deSoto-bilimsel olayı, çağdaşyaşamcı biliminsanlarının kaleme aldıkları ders kitabının kronolojisinde bile zikretmeğe değer bulmamış oldukları [bkz: Aksoy, Dr. İ., Güler, Dr. Y., “Türk-Amerikan İlişkilerinin Politik ve Ekonomik Boyutu”, Gazi Kιταβενι Tic. Ltd. Şti., ISBN 978-605-5543-38-9, Baskı Eylül 2010 ÖzBaran Ofset Matbaacılık İvedik Ankara, s.219'da olması gerekirdi]; yukarıda zikredilen “Silahları Alındı ABD, askerine bile güvenmedi” (tek sütun üzerine başlıklı) haberini veren gazetenin de, tam 12 gün sonra “Yaklaşık 21 yıl önce, dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş ve kuvvet komutanlarının, denetlemek için gittikleri askerî birlikte zehirlenerek öldürülmek istendi(kler)i ortaya çıktı” haberini verdiği [bkz: “Nizamiyede Tuzak” (tek sütun üzerine) haber arabaşlığı, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14987, 28 Mart 2012 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.1]; Çarlık Rusyası’nın Cezzar Ahmet Paşa’sı Prens Mikhail Illarionovich Golenishchev-Kutuzov’un adının ne bir mahalleye ne de yük gemisine verilmiş olduğu [bkz: “Kutuzov Mikhail Illarionovich, Prince of Smolensk (1745–1813)”, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.489]; Kızıl Ordu’ya kayıtsız-şartsız teslim olmuş olan Finlandiya’ya merkezi-planlı-komuta-ekonomisinin kuşkusuz «Daha Yüksek Bir Uygarlık Daha Üstün Haklara Sahiptir» eytişimsel ve de Stalin-bilimsel düsturu gereğince dayatılmadığı [bkz: (1) Savran, S., “Globalizm, Milliyetçilik, Enternasyonalizm”, 11.Tez dergisi, Sahibi Ragıp Zarakolu, Yazı İşleri Müdürü Nail Satlıgan, Sayı 1992/1, 12.Sayı, s.100 ve (2) “Fransa'da İçişleri Bakanının sözleri ırkçılık tarışması başlattı: Her ülke eşit değerde değil!” (4 sütun üzerine başlıklı) Dış Haber, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23212, 06 Şubat 2012 Pazartesi, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.16]; Fin ulusal para birimi «Markka»nın [bkz: Aren, S., “Tablo 3: Bazı Ülkelerin Para Birimleri”, 100 Soruda Para ve Para Politikası, Gerçek Yayınevi, 100 Soruda Dizisi 51, Dizgi ve Baskı Dizerkonca Matbaası, İkinci Baskı Ekim 1986, s.93] dış ticaret ve kambiyo rejimi serbestîsi alâmeti sayılan “konvertibilite” vasfını bütün Soğuk Savaş boyunca hâiz olduğu, ülke ithalatının (dış-alım) yaklaşık 2/3’ünün, bugün bile en yüksek ücretlerin ödenmekte olduğu ülkelerden yapıldığı [bkz: INTERNATIONAL MONETARY FUND, “Direction (=hasta siempre) of Trade Statistics Quarterly December 2009”, ISSN 0252-306X, s.149]; başta yavru-vatan Küba halkı olmak üzere çok açın karnı doyurulduğu halde [bkz: «Mısır’a Sovyet yardımı 280 milyon dolar» (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müd. Ferhan Devekuşuoğlu, Sene 17, No.5891, 24 Eylül 1964 Perşembe, Basıldığı Yer Hürriyet Matbaası, s.1] kimsenin dînini değiştirmeğe veya ateizm dînini benimsemeğe icbâr edilmediği; Lenin’in devlet bütçesini küçültmeği ve devlet memuru sayısını azaltmağı devrimci bir vazife addettiği ve bu maksatla okul sayısını azaltmaktan bile çekinmediğini itiraf ettiği [bkz: “Lenin on the development of heavy industry and electrification”, Progress Publishers, Moscow 1972, s.183]; Şâh-ı Merdan MacArthur’un devlet diye bişey bırakmadığı Japonya’da, 1955 yılından itibaren Atatürkçü esaslara uygun olarak kurulmağa başlanan devletin bütçesinin, Komünizm’in yıkıldığı 1992 yılından itibaren sistematik olarak açık vermeğe başlamış olduğu [bkz: “Japan's burden. Government tax revenues and expenditures have diverged … (Ytn)” (title over one colunm) graph heading in McLannahan, B., “Still climbing” (title over 5 columns) Japanese debt Analysis, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,502, Week 13, Tuesday March 25 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.7]; 1995 yılında “ABD'nin baskısı ile Japonya daha fazla serbestî ve daha fazla iç tüketim ve ithalat (dış-alım) konusunda sözler vermektedir. Buna karşılık ABD de bütçe açıklarını kapatmak için gayret göstereceği konusunda Japonya'ya söz vermek zorunda kalmaktadır” diye Atatürkçülük yapan Cafer Tayyar Sadıklar’ın, Japonya’nın üç senedir vermeğe başlamış olduğu bütçe açıklarının giderek kronikleşmesinin eytişimsel özdekçi gerekircilik ilkesinin kaçınılmaz bir Marx-bilimsel sonucu olacağını görememiş olduğu [bkz: Sadıklar, C. T., “2000'li yıllarda Dünya ve Türkiye”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları 1720 İkibinli Yıllar Dizisi 1, ISBN 975-17-1502-4, (Baskı) Can Ltd. Şti. (0.312) 435 67 77 Ankara 1995, s.97]; Dr. Cafer Tayyar Sadıklar’ın bu ATATÜRKÇÜ meydan-okumasına, yirmi yıl sonra, BATI'dan “Those worrying about poor growth in the west should pity Japan” anıtsal yanıtının gelmiş olduğu [bkz: James Mackintosh, “Short View” (title over one column), © The Financial Times Limited 2015 No.38,780, Tuesday 17 February 2015, p.13]; Çin’in XXI. Yüzyıl’da verdiği dışticaret fazlasının da, Japonya’nın 1980'li yıllarda gıpta edilen fazlasını fazlası ile aşmış olduğu [bkz: Basu, P., “China's crisis is coming – the question is only how big it will be” (title over one column) Comment, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,530, Week 18, Monday April 28 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.7]; Sahîh-i Simâvî Hürriyet gazetesinin bildirdiğine göre de, Churchill aradabir kendilerine tâciz ateşi açmamış olsa, güyâ Bolşevikler’in Kızıl Ordu’yu terhis ederek devleti daha da küçültecek oldukları [bkz: “Kızıl orduyu kuran İngiliz W. Churchill” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müdürü Aydoğan Önol, Sene 17 – No.6014, 25 Ocak 1965 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Matbaası, s.7]; Hiroshima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atma kararının “Stalin'e bir uyarı mesajı vermek” maksadı ile alınmış olduğu Kaldıraç iddiasının, Erol Simavi marka bu bilgi ile kıyaslandığında, mezarda emekli olacak Japon ve Japon hayranı Türk işçisine yapılan bir moral dopinginden öte bir şey olamayacağı sonucuna varmak gerektiği [bkz: Adalı, D., “Türkiyede Kapitalizmin Gelişimi Sınıflar ve Sınıf Mücadelesi”, Kaldıraç Yayınevi, ISBN 978-605-88994-9-0, II. Baskı 2011 Kayhan Matbaası Davutpaşa Cad. Güven Sanayi Sitesi No.244 Topkapı İstanbul, s.161]; yabancı basının mesela “Putin doctrine stops short of calling US and NATO enemies” başlığı ile verdiği haberi, Hürriyet gazetesinin “Putin'in baş düşmanı NATO” başlığı ile vermiş olduğu [bkz: (1) Hille, K., “Putin doctrine stops short of calling US and NATO enemies” (title over one column) Military strategy news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,737, Saturday 27 December / Sunday 28 December 2014, p.2 ve (2) Hacıoğlu, N., “Putin'in baş düşmanı NATO” (5 sütunun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Yıl 66, Sayı 24204, 28 Aralık 2014 Pazar, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.23]; Putin stops equally short of attending the 100th Anniversary of the Dardanelles War; Putin’in Türkiye’nin 1930 yılından beri uyguladığı BAYARiST kambiyo rejimini (ing. “capital controls”) benimseyeceği söylentilerini “iftira” diye nitelemiş olduğu [bkz: Weaver, C. & Farchy, J., “Defiant Putin blames west for Russia's economic woes” (title over 2 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,732, Friday 19 December 2014, s.1]; öte yanda (Sn. Münir P. Benjenk’in bildirdiğine göre) «1880 den beri ziraî tecrübelere ve genişlemeye büyük bir önem vermiş ve son derece büyük bir servis kurmuş» Atatürkçü Japonya’da «Çiftçi başına düşen memur sayısı(nın) dünyanın başka ülkelerinde görülmiyecek kadar yüksek» olduğu [bkz: Milliyet Kültür Kulübü, “Az gelişmiş ülkeler”, Milliyet Kültür Kulübü Yayınları İstanbul – 1966, Bu kitap Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti ve Milliyet Gazetesi işbirliği ile hazırlanmıştır, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti., s.86]; eksikliğinin ithalat (tersine beyin-göçü) ile tamamlanmağa çalışıldığı [bkz: Usman, A., “ABD'li profesör, çiftliklere danışman olmak için geldi” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9785, 04 Temmuz 2012 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.15]; öyle ilim-bilim değil, fakat tıpkı CHP gibi eytişim ve “ebûcehil inkârı” üzerine kurulmuş Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği firavunluğunun, Çarlık Rusyası’ndan arta kalan şeker fabrikalarına “tek çivi çakmamış”, bu alanda “taş üstüne taş koymamış”, işkolunu “nerde trak, orda bırak” mantığı ile, alla-turca Marksistlerin (muhtemelen senet-sepet işlerini çağrıştırdığından) lügatlerine bile almadıkları kavramlardan biri ile ifade edilecek olursa, bir amortisman kaynağı olarak kullanmış olduğu [bkz: (1) «Amortisman (amortissement)» maddesi, Bouvier-Ajam, M., Ibarrola, J. & Pasquarelli, N., Marksist Ekonomi Sözlüğü, Çevirenler B. Aren – İ. Yasar, Copyright Sosyal Yayınları, Birinci basım Ocak 1977 Bahar Matbaası, s.26-27'de var, (2) “amortisman” maddesi, Emiroğlu, K., Danışoğlu, B. & Berberoğlu, B., Ekonomi Sözlüğü, © Bilim ve Sanat Yayınları 2006, ISBN 978-975-7298-73-1, Birinci Basım 2006 Ertem Matbaası Ankara, s.22'de var, (3) Bilgi, A., “Marx-Engels, Ekonomi Politik Sözlüğü”, Yurt Kitap-Yayın 69, Birinci Baskı (17?) Ekim 1992 Aydınlar Matbaacılık - İstanbul, s.7'de olması gerekirdi ve (4) Uyanık, C., “Soydaşlara Anahtar Teslimi Şeker Fabrikası”, Ekonomik Panorama dergisi, Interpress Basın ve Yayıncılık A.Ş. Adına Sahibi Hürrem Filâ, Interpress Basın ve Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent H. Şemiler, Yıl 5, Sayı 40, 27 Eylül - 04 Ekim 1992, Basıldığı yer Ge-Pa Basım Sanayii ve Ticaret A.Ş-İstanbul, s.35]; Lenin’in hiç vermediği yatırım ruhsatının TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ'den ancak BBB+ derecesi ile alınabildiği [bkz: “Kayseri Şeker Fabrikası'na yatırım yapılabilir raporu” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9886, 05 Kasım 2012 Pazartesi, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.2]; öte yandan “Sıfırcı Hoca” adı takılan Moody’s derecelendirme hizmetleri firmasının Türkiye ekonomisine verdiği BA1 notunun beğenilmemekte olduğu [bkz: “Hocanın kafası karışık” (4 sütun üzerine başlıklı) Ekonomi haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15225, 22 Kasım 2012 Perşembe, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.6]; Saltanat yıllarından 1913'de 7.1 olan «Şeker Pancarı İşlemesi (…) Tesis Başına Yıllık Üretim»in, Cumhuriyet yılları 1928, 1940, 1960 ve 1965'de sırasıyla 8.2, 10.5, 22.3 ve 30.9 gibi istikrarlı bir artışı toplam üretim artmamış olsa bile göstermiş olduğu [bkz: Küçük, Y., “Endüstrileşme Sürecinin Temel Sorunları -Sovyet Deneyimi 1925-1940 -”, Bilim Yayınları 8, İstanbul’da Emek-Tepe Matbaasında dizilip Arzu Matbaasında ?? Mart 1975 tarihinde basılmıştır, s.213]; V.I. Lenin’in moskof ecdattan “Anahtar Teslim” devraldığı ağır sanayiye de, tıpkı Friedrich List’in aşırı eğitimli Prusya nüfusuna baktığı gibi bir http://muhasebedersleri.com/hesaplar/128-supheli-ticari-alacaklar hesabı nazarı ile bakmış, ancak 24 ayar Atatürkçü lider Bülent Ecevit’in yapmış olduğu gibi “enkaz devraldık” edebiyatı yapmaktan da kaçınmış olduğu; tıpkı diğerleri gibi bu klasik iktisâdiyatçının problematiğinin de Türkiye entelektüel gündemi ile kesişme noktasının 19 Şubat 2012 Pazar günü itibariyle hâlâ anlaşılamamış olduğunun, Google arama-motorunda aranan “*friedrich list "yüzde bugün altmışı"* (dizisi) için (hiç ama) hiçbir sonuç bulunama(masından)” pek âlâ anlaşılabileceği [bkz: Mehmed Âkif Ersoy, “Safahat”, Akpınar Yayınevi Cağaloğlu İstanbul, Baskı Doyuran Matbaası İstanbul 1987, s.221]; kezâ *"Romen devrim otomobili" Dacia* (sözdizimi) için (de) hiçbir sonuç bulunamadı(ğı) [bkz: Jolly, D., “Europes hottest car: The bare-bones Dacia” (title on 5 columns) news, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher, ISSN 2269-9740, Issue No.40,674, WEDNESDAY December 18, 2013, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.14]; oysa kitap kodlama sistemlerinin böyle kesişme noktalarının bulunmasını kolaylaştırmak amacı ile tasarlanmış oldukları [bkz: (1) “Dewey Melvil (1851-1931)” entry, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.240, (2) «Dewey Decimal Classification» entry, Aydın, E. D., (i) «Bilişim Genel Sistemler ve Sibernetik Terimler Sözlüğü», Mistaş-Beytur (yayını), «Size sadece bilgisayar satmayız, problemlerinize çözüm getiririz», s.136, (ii) “Bilişim Sistemleri Sözlüğü Bilgisayar Bilgi İşlem ve Telekomünikasyon”, Doruk Yayınları 24, Sözlük Dizisi 7, ISBN 975-553-023-1, 1. Baskı Ağustos 1992 Saydam Matbaacılık Ankara, s.159 ve (3) Dewey, M., “Dewey Onlu Sınıflama ve Bağıntılı Dizin”, Çeviren F. Nil Ayhan, © 1992 Türkçe Basımı T. C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı, ISBN 975-17-1132-0 (takım), 975-17-1134-7 (1. cilt), Ankara Üniversitesi Basımevi - 1993]; *"Bekir Çelenk" zarrab gündeş koçyiğit* sözdizisi Google arama-motorunda 11 Nisan 2014 CUMA günü itibariyle arandığında “4 sonuç (0,17 saniye)” hernasılsa bulunduğu; kaleme bundan ½ asır kadar sonra alınan bir risâlede ise «Köylülerden 1955'de % 34('ü) okul isterken, 1969'da % 50('si) okul istemeye başlamıştır» diye yazıyor ve “iki kere iki her zaman dört etmez” olsa da %50 < %60 matematiksel eşitsizliğinin her zaman doğru olduğu [bkz: (1) Yahyaoğlu, T., “Tarım Kentleri Milliyetçi Toplumcu Düzen İlaveli 2. Baskı Dokuz Işık Üzerine İncelemeler”, Ali Ayaz Millî Ülkü Yayınları 2, Fikrî Eserler (Dizisi) 2, İrfan Matbaası İstanbul –– 1972, s. 113 ve (2) Ünal, Dr. T, “Tarım Kentleri Milliyetçi Toplumcu Düzen 7. Baskı Dokuz Işık Üzerine İncelemeler”, Ali Ayaz Millî Ülkü Yayınları 2, Fikrî Eserler (Dizisi) 2, Akın Basımevi Konya – 1977, s.122]; kezâ Atlantik-ötesi Tebligat Günü’nün 05 Haziran 2012 Salı kırksekizinci sene-i devriyesi itibariyle arandığında, ilk üç sözcüğü assolist Mirkelam’ın hatırı için olsa gerek desteklenen “*gül ağacı değilem "Hayır demesini bilen Asya"* (dizisi) için (de) hiçbir sonuç (muhtemelen bu Mirkelamoğlu şarkısının sözleri İnkılap Kitabevi kaynakçasına alınmadığından) bulunamadı(ğı)” [bkz: (1) Zakoğlu, G., “Sevilen Şarkı Güfteleri”, Gün Matbaası Nuruosmaniye Caddesi No 17 - Cağaloğlu İstanbul - Kasım 1966, s.252'de var ve (2) Özoğuz, İ., “Hep O Türküler Yanınızda Bulunsun”, © 2008 İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret A. Ş., Sertifika No.10614, ISBN 978-975-10-3024-5, Baskı İnkılâp Kitabevi Baskı Tesisleri, s.292'de olması gerekirdi]; Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek’in ise devletin “70 bin memuru daha kadrosuna katıyor” olduğu “müjdesi” verdiği [bkz: “Şimşek: Seneye 70 bin memur işe başlayacak” (4 sütun üzerine sürmanşet) haberi, Türkiye gzt., İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yıl 41, Sayı 14458, 16 Ekim 2010 Cumartesi, s.1 ve “Kolaylık'ta 40 milyar TL'yi gözüne kestirdi, 70 bin yeni memura kapı açıldı” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Yıl 62, Sayı 22538, 16 Ekim 2010 Cumartesi, s.12]; “Don Quijote” adlı klasiğin müellifi Miguel de Cervantes'in, Katolik Kilisesi’ne vergi müzekkeresi çıkarttığı için “açığa alınan” bir sâbık vergi dairesi müdürü ve yarattığı bu “Don Quijote” prototipinin bilimsel-şaşkınlığın evrensel imgesi ve de simgesi haline gelmiş olduğu; Dr. Yalçın Küçük’ün HABiTAT İstanbul toplantısının güneydoğu Anadolu’da köy evlerinin yakıldığı bir sırada tertiplenmesinin bir rastlantı olmadığını savunmasına karşın, Türkçe «NATO kuyruklar olmasın diye kurulmuştur» afişlerinin duvarlara tam da 1978 “yoklar, yokluklar, kuyruklar” yılında asılmış olmasını kaydadeğer bulmadığı; “Hepileri Aylık Sosyalist Dergi” dergisinin [Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin Çevirgen; Genel Yayın Yönetmeni: Doğan Güçlü; Yönetim Yeri: Büyük Parmakkapı sk 20/4, Beyoğlu, İstanbul] “Şubat'98” tarihli 11.inci sayısında yayımlanan “Raporumuz: (…)” başlıklı yazısında (verbatim) “Buna çok şaşırdım; (…) ve bu nedenle bulabildiğim her taşın üzerine çıkıp bu bilimsel şaşkınlığımı ifade ediyordum” (s.12) diye yazmış olduğu; “İlâçla beynimin çalışmasını yavaşlatmak zorunda kaldığım oldu” itirafında bulunduğu [bkz: Yalçın Küçük, “Aydın Üzerine Tezler –I– 1830-1980”, Kitabı Yayımlayan Tekin Yayınevi Ankara Cad. No.43 İst. Tel. 527 69 69 - 512 59 84, ISBN 975-478-017-x (Tak. No.) ISBN 975-478-079-x (1. Cilt), 3. Basım 1990 Afa Matbaası, s.9]; Atatürk’ün de “beyni çok çalıştığı için içiyor” olduğu [bkz: “Atatürk beyni çok çalıştığı için içiyordu” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, ISSN 1304-6632, Yıl 66, Sayı 24055, 31 Ağustos 2014 Pazar, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.19]; Ermeni Patriği’nin kendisini tanıdıktan sonra, “Bu Türklerden arada-sırada adam çıkıyor” dediği [bkz: (1) Yalçın Küçük, “Ermeni Rahiple Mektuplaşmalar”, Tekin Yayınevi Ankara Cad. No.43 (Cağaloğlu) İstanbul, ISBN 975-478-040-4, 1. Basım 1989 Yaylacık Matbaası s.9 ve (2) “Bu Türklerden arada sırada adam çıkıyor” (tam sayfa üzerine) başlıklı kitap reklamı, Hepileri Aylık Sosyalist Dergi dergisi, Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Çevirgen, Genel Yayın Yönetmeni Doğan Güçlü, Yönetim Yeri Büyük Parmakkapı sk 20/4, Beyoğlu, İstanbul, Sayı 12, “Mart'98”, Baskı Mart Matbaacılık, s.30]; 1960'lı ve 70'li yıllarda Adalet Partisi militan ve kalemşörlerinin köprü, baraj ve fabrika inşaatlarına başlamak için «CHP ulemâ, fudalâ ve ukalâsından fetvâ alma» zorunluluğunun bulunmadığını savunur oldukları; “PKK'nın iki numaralı ismi Murat Karayılan'ın da Akil Adamlar Heyeti kurulmasını iste(mesi)” üzerine, Türkiye gazetesi köşe yazarı Sn. İsmail Kaplan’ın âkilliğin kemâl-derecelerini “Âkil, Ukalâ, Fudalâ (ve) Budala” olarak sıralamış olduğu [bkz: (1) “'Akiller yeni bir kötüler listesi'” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Yıl 19, Sayı 6640, 27 Mart 2013 Çarşamba, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.18 ve (2) İsmail Kaplan, “Âkil, Ukalâ, Fudalâ, Budala…” (tek sütun üzerine başlıklı) Noktalar köşe yazısı -abç, Türkiye gzt., Kurucusu: Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15345, 28 Mart 2013 Perşembe, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Demirciler Sitesi 1.Cadde No.68 Siteler/Ankara, s.14]; bebek olmasa da Adnan Menderes’in kâtili nazarı ile bakılan İsmet İnönü’yü etkisiz hâle «Millet Babası (Âkil Adam)» unvanı vererek getirmenin bir Alparslan Türkeş tasarımı olduğu [bkz: Toker, M., “İsmet Paşayla 10 Yıl 1960-1961 Üçüncü(/Dört) Cilt”, Akis Yayınları, 1. Baskı Mart 1967 Ajans-Türk Matbaası, s.130]; işbû Alparslan Türkeş yolundan yürümekle suçlanan(!) başbakanın savunmasını “2001 (yılın)da batırılan bankaların Türkiye'ye maliyeti(nin)” kaç katrilyon liraya baliğ olduğu cinsinden yapmağı yeğlemiş olduğu [bkz: (1) “Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Batsın sizin vatanseverliğiniz” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Yıl 19, Sayı 6652, 08 Nisan 2013 Pazartesi, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.1, 16]; '68 kuşağı “Vesikalı Yarim” diye bir film çevrilmiş olduğu halde, *"raporlu yarim"* dizisi Google arama-motorunda 27 Şubat 2012 Pazartesi günü itibariyle arandığında, çoğu ilköğretim okullarına devamsızlık sorunu ile ilgili olmak üzere topu topu “7 sonuç (0,14 saniye)” bulunuyor olduğu [bkz: İnanoğlu, T., “5555 Afişle Türk Sineması”, Kabalcı Yayınevi 235, Sinema Dizisi 10, Türvak Kitapları 2, © Kabalcı Yayınevi 2004, ISBN 975-8240-99-4, Baskı ve Cilt Fabrika Basım Seyrantepe İstanbul, s.370]; “*"tescilli yarim" melike* (dizisi) için (ise) hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; böyle hanımların söylemiş olabilecekleri (bedenime sahip) *"olabilirsin, beynime asla"* dizisi 31 Mart 2012 Cumartesi günü itibariyle arandığında da sadece ve sadece http://hucarci.deviantart.com/art/Beyhude-diyalog-133018260 linkinin listelenmekte olduğu; araştırmacı-gazeteci, yazar Metin Toker’in Marksist klasiklerin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta-dereceli okullarda zorunlu ders olarak okutulmaları gerektiğini savunduğu; Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ni düzenleyen ve 57’inci maddesi de böyle teşebbüslerin taşınır ve taşınmaz her türlü mallarının (örneğin bireylerin alacaklarına mahsuben) haczedilmesini yasaklayan 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi çıkartma onurunun I.inci Turgut Özal Hükümeti’ne (13.12.1983-21.12.1987) ait olduğu [bkz: T.C. Resmi Gazete, 18 Haziran 1984 Pazartesi, no.18435 Mükerrer, s.188, V. Tertip Düsturun Cildi 23, s.777 ve Yiğit, E., “KiT'lere haciz yağmuru”, Ekonomik Trend dergisi, Interpress Yayıncılık A.Ş., 16-22 Ekim 1994, Yıl 2, Sayı 42, s.24]; Başbakan İsmet İnönü’nün “Kamu İktisadi Teşebbüslerine sıkça atıfta bulunduğu” takdim yazısının buram buram devletçilik koktuğunu savunan “yönetiYORUM” köşesi yazarı Dr. Muhsin Abay’ın, sadık okurlarını, yukarıda zikredilen 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “57'inci” maddesinin hangi iktidarın marifeti olduğundan hiçbir zaman haberdar etmemiş olduğu [bkz: “Birinci Plandan Dokuzuncu Plana”, Türkiye gzt., 19 Temmuz 2006 Çarşamba, s.12]; “ne mutlu Fransızım diyene”, “ne mutlu Almanım diyene”, “ne mutlu İtalyanım diyene”, “ne mutlu İspanyolum diyene”, “ne mutlu Portekizim diyene”, “ne mutlu Felemenkim diyene”, “ne mutlu Lehim diyene”, “ne mutlu Bulgarım diyene” v.b. şeyler diyen Avrupalıların ve ulusal Anglikan Kilisesi cemaatinin Katolik Kilisesi emlâkini “AYDINLANMA, AYDINLANMA” diye diye nasıl yağma-hassenin-böreği gibi talan etmiş oldukları nesnel ve de görsel-işitsel gerçeğine “spoliation of Church estates”, “colossal spoliation of Church estates”, “plunder of Church estates” gibi söz-dizimleri ile –hiç değilse– bir tanıklık etmiş Karl Marx’ın aziz ruhûnun, öyle örgütlü işçi sınıfı tarafından değil, fakat Türkiye Katolik Episkoposlar Kurulu’nun “1913 beyannamesiyle devletin el koyduğu 200 dolayında taşınmazın listesini de milletvekillerine sun(an)” Başkanı Sn. Ruggero Franceschini tarafından şad edilmiş olduğu [bkz: (1) Bilgi, A., “Marx-Engels, Ekonomi Politik Sözlüğü”, Yurt Kitap-Yayın 69, Birinci Baskı (26?) Ekim 1992 Aydınlar Matbaacılık - İstanbul, s.155 ve (2) Sarıoğlu, R., “200 taşınmazı istedi” (5 sütun üzerine) haber başlığı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 23087, 17 Nisan 2012 Salı, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.19]; oysa bu “colossal spoliation” faşizminin kahredilmesine çeyrek asır önce başlanmış olduğu [bkz: Oran, B., «Rum malları “azat edildi”» (tam sayfa üzerine başlıklı) Dış Politika haberi, Yeni Gündem Haftalık Dergi(si), İletişim Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yönetmeni Murat Belge, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Cengiz Turhan, Yıl 3, Sayı 51, 22-28 Şubat 1987, Baskı Hürriyet Ofset A.Ş., s.42-43]; yine aynı düşünürün Britanya işçi hareketinin sâbit para arzının parasal ücretlerin arttırılması önünde bir engel olduğuna çok doğal olarak inanan liderlerinden John Weston’un neden ve nerelerde yanılıyor olduğunu izah etmiş olduğu [bkz: “Karl Marx, Friedrich Engels, Selected Works in three volumes, Volume Two” (bundan sonra kısaca “MEW2” diye anılacaktır), Progress Publishers, Moscow, Second Printing 1973, s.41-44], hukukçulara ve hukuk câmiasına “law tribe” (hukuk kabilesi) dediği basit nesnel gerçekliğinin, Türk okurlarından, Altın Palmiye ve Leopar ödüllü film aktör ve yönetmeni Yılmaz Güney’in 14 Eylül 1974 tarihinde Adana Yumurtalık ilçesi Cumhuriyet Savcısı Sefa Mutlu’nun katil zanlısı olarak gözaltına alındığı günlerde bile gizlendiği; bu iki sözcük 31 Aralık 2009 tarihi itibarı ile Google arama-motorunun “sadece-Türkçe-veya-Türkiye-tabanlı-siteleri-arama” imkanından yararlanılarak arandığında sâdece tek bir sitede (“Edebiyat ve Hukuk” sitesi) ve ciddiyetten uzak bir metin içinde geçmekte olduğunun görüldüğü; *"vicdan ile cüzdan"* sözdizisi 27 Nisan 2012 CUMA günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 42.800 sonuç bulundu(ğu) (0,26 saniye)” halde, Dr. Rasim Adasal’ın “savaşma, seviş” düsturundan mülhem “"yasamayı bırak, yaşamaya bak" (dizisi) için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)” ve “Aradığı(m)ız - "yasamayı bırak, yaşamağa bak" – (dizisi) ile ilgili (olarak da) hiçbir arama sonucu mevcut değil” bildirimi yapıldığı; “Çünkü Heidegger hakikatin açılmasına olanak sağlayan, ona aracılık eden sanatın; kökeninde şiirsel olduğunu düşünür. Buna göre sanat eserinde iş başında olan hakikat ilk önce şiirsel bir itki ile ortaya dökülür” olduğu halde, bu “Yasamayı”, “bırak”, “yaşamaya” ve “bak” sözcüklerini bir sıraya Ümit Yaşar Oğuzcan’ın bile dizememiş olduğu [bkz: Banu Tümkaya, “Bir 'Sanat Eseri' Olarak 'Gezi Direnişi'”, Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi dergisi, Sahibi Varlık Yayınları A.Ş. adına Osman Çetin Deniztekin, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Filiz Nayır Deniztekin, Genel Yayın Yönetmeni Enver Ercan, ISSN 1300-1728-0-0, 81. yıl, sayı 1275, 01 Aralık 2013, Baskı Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No.4 Ataşehir-İstanbul (Sertifika No.12468), s.84]; Doğan Kuban’ın çalmak-çalışmak uyağı ile yalancı pehlivanlık yapmağa kalktığı [bkz: Yıldız Cıbıroğlu, “Kuban'ın ÇALmak ve ÇALışmak ironik metni üzerine” (tam sayfa üzerine) başlıklı Tartışması, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer, Yazı İşleri Müdürü Ayşe Yıldırım Başlangıç, Yıl 28, Sayı 1443, 14 Kasım 2014 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.18]; 59 numaralı “William Cobbett remarks that in England all public institutions are designated ‘royal’; as compensation for this, however, there is the ‘national’ debt” dipnotunu çok andıran “(Türkiye Cumhuriyet) Merkez Bankası kur riskini sosyalleştirsin, bireysel kazançlarımızı korusun” demokratik-katılımcı ve de sivil-toplumcu talebin, eşdeğer bir vukufla, (toplumcu ve milliyetçi-toplumcu geçinen iktisadiyatçılar değiiil, fakat) imefeci Güven Sak tarafından saptanmış ve deşifre ve ifşâ edilmiş olduğu [bkz: Sak, G., “VOB A.Ş. zamanın ruhuna uygundur” (4 sütun üzerine başlıklı) köşe yazısı, Referans gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Sayı 2850-249, 04 Şubat 2005 CUMA, s.15]; Haldun Taner’in bir kara-mizah tiyatro eserinde “Yüksek Hakimler Kurulu”na “Yüksek Kadılar Kurulu (YE.KAKA)”, Aşık Mahsuni Şerif’in “Avukat elinden hakim şaşırdı, adalet sabrımı böyle taşırdı”, Salda Bağcan’ın da “Diplomayla (olmaz-olsun) hâkim olanlar, suçsuzun böğrüne çöktü isem yuh” demelerine karşın “ODA TV davasından 375 gün sonra tahliye edilmesinin ardından Silivri Cezaevi çıkışı(nda) «(Adalet) (bana) bu komployu kuran, yürüten (…) savcılar ve hakimler bu cezaevine girdik(ler)inde (…) gelecek» d(ediği)” için hakkında tekrar dava açılan gazeteci Ahmet Şık’ın “Ben (Mehmet Barlas gibi) bir (erkek) papatyayım” dememiş olduğu [bkz: (1) Mahsuni Şerif, «Nenni Bebek», Güney Plak Kaset San. Ltd. Şti. Güney Süper Seri 027 Raks Süper Stereo teyp kaseti içinde, 11369 Rapak, KB 86•36•Ü•235•027, (2) Selda, «Anadolu Konserleri “Müzikteki Yirmi Yılım” Seçmeler I (1970-1990)», Majör Özgün Müzik Yapım 010 Raks Süper Stereo teyp kaseti içinde, Rapak•9984.00, ??•34•Ü•537•010, side A doğru sırası ile 1. … , 2. … , 3. Aldırma gönül, 4. Ben bir papatyayım, 5. (Analara) kıymayın efendiler, 6. Yuh Yuh, (7) …(arka kapakta yazılanlara bakmayın), (3) “O sözlere 7 yıl hapis istendi” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. adına İsmail Eralp, Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 63, Sayı 23361, 04 Temmuz 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.1, 16 ve (4) Kırkeser, S., “Konuşmaya 7 yıl hapis” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Yıl 18, Sayı 6374, 04 Temmuz 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.15]; Modern İktisadiyat’ın incelemeğe değer bulduğu kavramlardan belki de en önemli ve dayanıklısı olan “prisoners' dilemma”nın Türkçe karşılığının “sanık ikilemi” veya “zanlı ikilemi” değil de “mahkum ikilemi” veya “mahkumlar çıkmazı” olarak bulunmuş olduğu [bkz: (1) AKiS dergisi, İmtiyaz sahibi Metin Toker, Yazı İşlerini fiilen idare eden Cüneyt Arcayürek, Cilt III, Sayı 48, 09 Nisan 1955, Dizildiği ve Basıldığı Yer Yeni Matbaa Denizciler Caddesi Ankara, s.24-25, (2) Maytner, T., The Penguin Dictionary of Philosophy, Copyright © Thomas Mautner 1996, (…) 2005, ISBN-13 978-0-141-01840-9, Printed in England by Clays Ltd, St Ives plc, p.493-495, (3) Görün, F., “İktisat Terimleri Sözlüğü”, Remzi Kitabevi, ISBN 975-14-0455-X, Birinci Basım Haziran 1994 Evrim Matbaacılık Ltd. Şti. Cağaloğlu, s.71 ve (4) Yılmaz, E., “Oyun Teorisi”, Literatür Yayınları 588, Birinci Basım Ekim 2009, İstanbul, ISBN 978-975-04-0520-4, s.8, 28 ve 264]; Google arama-motorunda *"ağız birliği" mahkum ikilemi* sözdizimi 31 Mart 2010 tarihi itibarı ile arandığında ulaşılan sitelerdeki içerikten anlaşılacağı üzere bu İngilizce terminolojinin Türkçede yüzyıllardır mevcut olan tam karşılığının henüz bulunamamış olduğu; 2000'li yılların en sıcak tartışma konularından “sıcak para”ya, Prof. Dr. Demir Demirgil’in İngilizcesinden daha anlaşılır “kaçak sermaye” Türkçe karşılığını bulmuş [bkz: Demirgil, Prof. Dr. D., “Ekonomi Sözlüğü”, Çağlayan Kitabevi Beyoğlu İstanbul, Üçüncü Baskı 1989, s.31], ve ifâdenin, Google arama-motorunda 18 Ekim 2010 Pazartesi günü itibariyle arandığında, çoğunda farklı anlamlarda kullanılmış da olsa, topu-topu 161 sitede geçmekte olduğu (“sıcak para” ifâdesinin geçmekte olduğu site sayısı yaklaşık 66800’dür); kezâ otorite iktisadiyatçı ve aile-boyu-sanayici Friedrich Engels’in (Aziz Nesin'in “ne sandın ya enayi, böyle kurulur millî sanayi” tekerlemesine denk düşen) “hothouse development of domestic industry” [bkz: MEW2, s.409] Karl Marx’ın da “(the artificial means of) manufacturing manufacturers” [bkz: MEW2, s.138 ve Das Kapital, Vol.1, Part VIII, Chap.31] vecizelerini Türkçeleştirmeğe 31 Mart 2010 tarihi itibarı ile kimsenin yeltenmemiş olduğu [bkz: Google arama motorunda *hamamda sanayileşme*, *hamamda makinalaşma* veya *hamamda makineleşme*, ve *imalatçı imalatı*, *imalatçı imalathanesi* veya *mamul imalatçı* sözdizimleri arandığında ulaşılan sitelerdeki ilgili, daha doğrusu ilgisiz içerik]; Engels’in hothouse dediği şeyin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi diline çevirisinin “korumacılık ve devletçiliğin harika sentezi” olduğu [bkz: Şahinkaya, Dr. S., “İmalat sanayimiz ve iki dönem üzerine” (2 sütun üzerine) başlıklı yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 27, Sayı 1363, 03 Mayıs 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.8]; sanayileşme olgusunun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1975 yılı mezunu öğrencilere okutulan ilk meslek kitabının ilk cümlesinde ise, öyle “(eytişimsel özdekçi) belirlenimcilik” ilkesi, http://pjmedia.com/eddriscoll/2013/04/23/the-inevitable-rise-of-the-tsarnaev-truthers/ veya E(ce)vita’ya değil, fakat «an (inevitable) upsurge in nationalism» katı gerçeğine bağlandığı [bkz: (1) “belirlenimcilik (belirlenmişçilik)” maddesi, Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü, © Bilim ve Sanat Yayınları 2002, ISBN 975-7298-45-X, Baskı Ajans Türk 2780824, s.189 ve (2) Amrine, H. T., Ritchey, J. A. Hulley, O. S., Manufacturing Organization and Management, 3rd Edition, © 1975 by Prentice-Hall Inc., Library of Congress Cataloging in Publication Data (…) TS155.A478 1975 658 74-13020, ISBN 0-13-555854-9, METU Library HD31 .A54 1975 c.2, Printed in the United States of America, p.3]; 1950'li yıllarda gelen ve adını ve ne sıfatla gelmiş olduğunu kimsenin anımsamadığı bir Amerikalının sarfettiği “Türkiye'de (imalat sanayii işkolu ürünleri faslından) ancak şiş kebabı yapılır” sözü (muhtemelen münevver orta tabakanın Amerikan aleyhtarlığını arttırmak maksadı ile) zaman zaman anımsatılmasına karşın [e.g. (1) Soysal, E., “Çağı Arayanlar”, Nuruosmaniye Cad. 17/1 Cağaloğlu - İstanbul, Dizgi Baskı Toker Matbaası - 1975, s.16 ve (2) Göçer, Av. K., “Nuri (Demirağ) Amca'nın hikayesi”, Türkçe Kimlik dergisi, Selçuk Üniversitesi Türkçe Topluluğu Adına Sahibi Yasemin Oğuz (Topluluk Başkanı), Yazı İşleri Müdürü Şahin Dündar, Nisan 2007, Sayı 3, Baskı ve Uygulama Kömen Ajans, s.16-19], Alman iktisadiyatının kurucu babalarından Friedrich List’in opusunda “Türkiye gibi BARBAR bir ülke sanayileşmeğe hiç ama hiç teşebbüs etmemelidir” [“The theory of free trade will then find admission into Spain, Portugal, Naples, Turkey, Egypt, and all barbarous and half-civilised or hot countries. In such countries as these the foolish idea will not be held any longer, of wanting to establish (in their present state of culture) a manufacturing power of their own by means of the system of protection” − The National System of Political Economy (II.XV.38)] dost-tavsiyesinin iktisadiyat öğrencilerinden bile, tıpkı Atatürk’ün 19.uncu yüzyıl iktisadiyatçılarının üzerinde umumiyetle mutabık göründükleri “sermaye” tanımından mülhem “tüccar milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emanet edilen ve buna liyakat göstermesi gereken adamdır” sözü gibi titizlikle gizlendiği [bkz: Alkan, T., «Hırsızlar krallığı Napoli», 2000'e Doğru Haftalık Haber ve Yorum Dergisi, Sistem Yayıncılık Tic. Ve San. A. Ş. adına Sahibi Kamil Arslantürkoğlu, Sorumlu Müdür Fatma Yazıcı, Yıl 1, Sayı 18, 03-09 Mayıs 1987, Basıldığı Yer Hürriyet Ofset A. Ş. Sefaköy/İstanbul, s.51]; “(…) Sultan Abdülhamit'in mali işlerini yürüten Portakal Mikail ile Sakızlı Ohannes (efendiler)in (…) ‘sanayileşmeye girişmek israfa yol açar, ülkeyi yoksullaştırır’ (tezini)” savunur oldukları [bkz: “Tuncer Bulutay'a Armağan”, Mülkiyeliler Birliği Yayın No.2015/1 Mülkiyeliler Birliği Armağan Dizisi 13, ISBN 978-975-01835-8-4, Baskı Hermes Tanıtım Ofset Ltd. Şti. Büyük Sanayi 1. Cad. No.105 İskitler / Ankara, s.370]; bu Sakızlı ve Portakal efendilere, bırakın İnönü’yü, Kılçdaroğlu CHP'sinin bile, “‘Onlar konuşur, biz yaparız’ diyenlere ‘Biz geçmişte yaptık, ürettik, siz sadece sattınız’ deme yürekliliğini göstereme(yecek)” kadar sâdık olduğu [bkz: Korkmaz Alemdar, “Yeni bir seçim(!) ve tutarsızlık örnekleri”, Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi dergisi, İmtiyaz Sahibi (Varlık Yayınları A.Ş. adına) ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Filiz Nayır Deniztekin, Genel Yayın Yönetmeni Enver Ercan, ISSN 1300-1728-0-0, 82. yıl, sayı 1293, 01 Haziran 2015, Baskı Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No.4 Ataşehir-İstanbul (Sertifika No.12468), s.60]; hadi “Spain ve Portugal'ın sanayileşmelerine onyıllar süren Franco ve Salazar diktatörlükleri engel oldu” diyelim, “Sanayi Devriminin meydana getirdiği Avrupa'nın belli başlı sanayi bölgeleri” arasında esamisi okunmayan Naples’in Atlantik-ötesi ders kitaplarında dünyanın en muhteşem liman şehirleri Maresilles, Istanbul, New York, Dhahran ve Mumbai’den de önce, birinci sırada zikredilmekte olduğu [bkz: (1) “Şekil 43. Sanayi Devriminin meydana getirdiği Avrupa'nın belli başlı sanayi bölgeleri” haritası, Tümertekin, Prof. Dr. E. & Özgüç, Prof. Dr. N., Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi 1997, ISBN 975-7206-07-5, s.555 ve (2) “Tanker Scheduling Problem”, Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J. & Sherali, H. D., “Linear Programming and Network Flows Fourth Edition”, Copyright © 2010 by John Wiley & Sons Inc., Library of Congress Cataloging-in-Publication Data (…) T57.74.B39 2010 519.7'2—dc22 2009028769, ISBN 978-0-470-46272-0 (cloth), Printed in the United States of America, p.13]; öte yandan Karl Marx’ın Çarlık Rusyası’nın sosyalist olma istidâdı hakkında beslediği ve dile “koşum takımlarının bir sığıra yakıştığı kadar yakışır” özdeyişi ile getirdiği kuşkuyu Türkiye’nin bu istidâdı hakkında da beslediğini gösterir paragrafının ne-yapıp-edip bulunduğu ve Atatürkçü okurun bilgisine saygılarla sunulduğu [bkz: Divitçioğlu, S., “Geçivermiş Gelecek”, Bağlam Yayınları 43, İnceleme-Araştırma 17, Sencer Divitçioğlu Toplu Çalışmaları, ISBN 975-7696-24-2, Kasım 1991, s.73]; Boratav’ın, muhtemelen “tüccar milletin ve sâir milelin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emanet edilen ve buna liyakat göstermesi gereken adamdır” dememiş olduğuna bakarak, burada «tüccara (ve bahusus dış ticaret erbâbına) karşı duyulan iyi duygulardan ziyade, tüccara sosyal bir görev yükleme çabası sez(miş)» olduğu ve bu veciz cümlesinin «tüccar»ın her iki alt-cümlede de «ismin beş hâli»nin üçüncüsünde olması sâyesinde «tüccara karşı duyulan iyi duygulardan ziyade, sosyal bir görev yükleme çabası sezilmektedir» şeklinde pek âlâ kısaltılabileceği [bkz: Boratav, Doç. Dr. K., “100 Soruda Türkiye'de Devletçilik”, Gerçek Yayınevi, 100 Soruda Dizisi 41, 1974(?), s.194]; «Zengini sadece servetin mütevellisi addetme(nin) (indire değil, fakat Mahatma) Gandhi’nin de Hindistanda telkin ettiği bir nazariye» olduğu [bkz: Adıvar, H. E., İngiliz Edebiyatı Tarihi Birinci Cilt, Remzi Kitabevi, Birinci basımı İstanbul Üniversitesi neşriyatından No.135 (olarak) 1940 (yılın)da yapılmıştır, İkinci basılış Ahmet Sait Matbaası 1946, s.158 n.]; “jön prömiye” eskisi Ediz Hun’un ise, “Klasik ekonomide doğa yoktur!” fetvâsını, sorun olmayan ve sorun çıkartmağa (mesela Bonapart gibi) kalkanların da derhal derdest edilip Yassıada, Kartal-Maltepe, Zincirbozan, Hamzaköy veya Silivri Kampus benzeri menzil-i maksuda tiz reftar edildikleri ülkelerde çözüm aramanın Keynesçilikten başka bir şey olmayacağını belirtmeksizin vermekle, Sn. Erdoğan’ın dediği gibi tam bir “artislik” yapmış olduğu [bkz: “Klasik ekonomide doğa yoktur!” (2 sütun üzerine manşet), Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak(?), Yıl 41, Sayı 14440, 28 Eylül 2010 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.11]; I.inci Cihan Savaşı sırasında Almanların Osmanlı topraklarından kendi aralarında “Enverland” diye söz eder oldukları; tabur komutanının kurmay subay Enver beye “Enver bey oğlum, seni taburun orta yerinde çevire çevire astırmamı istemiyorsan derhal pılını-pırtını topla ve İstanbul'a dön” demiş ve Çerkez Ethem beyin de sonunda (05 Ocak 1921 günü) işgal ordusuna sığınmak zorunda kalmış olmalarının birer “keskin sirke küpüne zarar” meseli olarak sadece çok müstesna zaman kesitlerinde anımsatıldığı (e.g. Hasan Pulur Uğur Mumcu’yu böyle uyarmıştı); Dr. Yalçın Küçük’ün deyişi ile “ilmiye sınıfına seyfiye sınıfını yatıştırma” vazifesinin öyle 1960 yılından sonra değil, fakat en azından tarihe “31 Mart vakası” diye geçen olaydan buyana verilmiş olduğu, Said-i Nursî’nin kendisine “Selanik'ten gelen avcı taburunun içinde ne işin vardı” diye soran Divan-ı Harb-i Örfî reisine “onları teskîn etmeğe çalışıyordum” yanıtını verdiği; Derviş Vahdetî’nin neşrettiği “Volkan” dergisinde zaman zaman “Gûşe-i nisyanda kalmış ('unutulmuş' demektir) bir zâbit” imzalı okur mektuplarının da yayımlandığı; Refah Partisi’ne, 10 Ekim 1993 günü başlayan 4.üncü olağan kongresinde, “Silahlı Kuvvetler’den emekli yedi general, 18 albay ve bir yarbay(ın)” katılmış oldukları, “üye oldukları açıklanan emekli generallerden Korgeneral Erşan Kayra, Tümgeneral Ziya Satır ve Tuğgeneral Sami Karamısır('ın) üyeliklerini reddet(tikleri) ve iddiaları yalanla(dıkları)” [bkz: “Tarihi, İcraatları ve Projeleriyle RP”, Nokta dergisi “Özel Ek–3”, Nokta Yayınları A.Ş. Adına Sahibi Hürrem Fila, Yayın Kurulu Başkanı Hulusi Gürbüz, 13-19 Şubat 1994, s.12]; Pakistan Cumhurbaşkanı “Birader” Ziyâ-ul-Hak, Alia İzzetbegoviç ve Rauf Denktaş’ın “ne kara-yobaz” olduklarının ifşa edilmesine karşın (Cumhuriyet gazetesi, Sn.Denktaş’a, Şeyh Kıbrısî ile ilişkisine atfen, (verbatim) “bizimkinde yobazlık da var” diye yazan bir Kıbrıslı okurunun okur-mektubunu yayımlamıştır), Latin Amerika ülkelerinin sık sık askerî darbe yapan subaylarının “ne Cizvit (Jesuit)” olduklarının hep görmezden gelindiği, hatta Hıristiyan din adamlarının (bilim, sanat, ekin gibi sâlih amellerle ne denli meşgul olsalar da) “siyaset” denilen beyhude gayretin bütünüyle dışında olduklarının savunulduğu (bkz: Doğan Kuban’ın CBT yazıları, 2010 yılının ilk ayları); çiftçiden alınan “Yeddi Vâhit” vergisini Gülhane Hattı Hümâyunu’nu (A.B.D ve Avrupa’nın yetkilileri ile eşitler-arası-müzakere yapan bâzı T.C. başbakanlarının aksine, hâfızasına “karşısında esas duruşta emir tekrarı yaparak” nakşeden) Sadrazam Mustafa Reşit paşaya dikte eden Lord Palmerston’un kaldırtmış olduğu, kezâ %10 tarım vergisi “Âşâr”ın 1919-20 yıllarında işgal altındaki Ege bölgesinde tahsil edilmediği veya edilemediği; Ali Fuat Türkgeldi’nin anılarında, tam da o günlerde, “Ege köylerinde (muhtemelen işgal kuvvetlerini hoş karşılamak maksadı ile) harıl-harıl Yunan bayrakları dikiliyor olduğu”nun yazılı olduğu; Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen zâbitan sayısının eratınkinden fazla olduğu ve Türk ordusu 06 Ekim 1923 tarihinde İstanbul’a girdiğinde halkın sevgi gösterisinde (zâbitana değil, fakat) sadece erata bulunduğu (lise inkılap tarihi öğretmenim Suat Ulusoy sınıfta söylemişti); adı “10 Emir” anlamına gelen “Evâmir-i Aşere” deyimi ile aynı kökten türetilmiş Âşar tarım vergisini ikinci kez kaldırma şerefinin ise Sadr-ı Millete Vücûdu Ulu Bir Mûcize BABAMIZ’a âit olduğu [bkz: 14 Haziran 1965 maddesi, Ahmad, F. ve B. T., “Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 32, Birinci Basım Temmuz 1976, Bilgi Basımevi - Ankara, s.292]; değerli biliminsanı Dr. Fikret Başkaya’nın “teknoloji bağımlısı” Atatürkçü rejimler için tüketim malı ithalatını (dış-alım) kısmanın “daha kolay” olduğunu savunduğu ve “Daha önce dışarıdan sağlanan bazı yiyecek maddelerinin ithal (dış-alım) edilmemesi(nin) yoksulluğun ve sefâletin derinleşmesine neden” olduğu eytişimsel ve de Ekin-Bilar-bilimsel saptamasını böyük, böyük, böyük bir isâbetle yapmış olduğu [bkz: Başkaya, F., “Borç Krizi Üzerine Bir Deneme”, Birlik Yayıncılık, Doğuş Matbaacılık ve Tic. Ltd. Şti., Elmalık 24 Mart 1986, s.82]; Dr. Başkaya ile aynı yolun yolcusu Leo Huberman’ın da, Amerikalı sosyalistlere, birinci vazifelerini, “Bizim ilk görevimiz, Sovyetler Birliği’nin tersine, tüketim malları üretimine ağırlık vermek olacaktır” veciz cümlesi ile tebliğ etmiş olduğu [bkz: Huberman, L., “Sosyalizmin Alfabesi”, Alter Yayıncılık Ltd. Şti., ISBN 978-975-9007-98-0, Ankara Nisan 2010, s.64]; «NATO iktisadî şubesinden M.Debunne('nin) (de) NATO memleketlerinin iktisadi sahadaki karakteristikleri ve dünyadaki yerlerini belirttikten sonra demir perdeden ayrıldığı iktisadî farkları sıralamış; Atlantik memleketlerinin takip ettikleri iktisadî siyasetin halkın istihlâk maddelerini seçme hürriyetine dayandığını ilâve etmiş» olduğu [bkz: Amerikanın Sesi VOA Radyosu bülteni, Amerikan Haberler Merkezi Ankara Atatürk Bulvarı No.97 Tel. 12 54 00, Sayı 6, Yıl 3, Haziran 1963, (Baskı) Yenilik Basımevi İstanbul, Çıkış tarihi 1. 6. 1963, s.2]; oysa Rusya Federasyonu ekonomisinin BiLE sermaye fukarası olmadığı [bkz: Hille, K., “Putin criticises capital outflows” (title over 6 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,418, Week 50, Friday December 13 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.4]; Robert College mezunu Sayın Yıldırım Koç’un, Huberman gibi düşünen birinin Türkiye’de sendikacılık yapmasının müşkilâtına, “Türk lirasını aşırı değerli tutarak ve halkın tüketimi içinde ithal (dış-alım) ürünlerin payını arttırarak, enflasyonu kontrol altında tut(manın)” iyi olmasa da pekâlâ mümkün olduğu eytişimsel ve de Marx-bilimsel pravda-gerçekliğini belirterek değinmiş olduğu [bkz: Yıldırım Koç, “Yandaş sendikacılık zor zanaat” (tek sütun üzerine) başlıklı Sınıf Gözlüğü köşe yazısı, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Mehmet Bozkurt, ISSN 2146-2356, Yıl 92, Sayı 2242, 30 Aralık 2013 Pazartesi, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.7]; “(…) enflasyonu düşürmek amacıyla gıda ürünleri ithalatını (dış-alım) arttırıcı adım önerisin(in)”, hükümet değil, fakat TC Merkez Bankası’ndan gelmekte olduğu [bkz: “Ürün listesi hazır, ithalatı azaltacak sert fren geliyor” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Star gzt., Yayın Sahibi Star Medya Yayıncılık A. Ş. adına Murat Sancak, Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, ISSN 1305-1725, Yıl 15 Sayı 5653, 13 Eylül 2014 Cumartesi, Baskı Tesisleri Atatürk Mahallesi Bahariye Cad. No.31 K.Çekmece 34679 İstanbul, s.09]; kaç orgenerali hapse atmış olursa olsun, AKP hükumetinin, arkasında duramayacağı kararlarını, halâ “biraz da TSK'nin basıncıyla” almakta olduğu [bkz: Mehmet Ali Güller, “AKP hizadan çıktı mı?” (tek sütun üzerine) başlıklı Ufuk Ötesi köşe yazısı, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2501, 19 Eylül 2014 CUMA, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.9]; ithal edilen (dış-alım) malları arasında “Gıda maddelerinden ev eşyalarına, giyim kuşamdan, tesisat malzemelerine varıncaya kadar (..)” herşeyin mevcut olduğunu bildiren Sn. Cahit Çataloğlu’nun “Gravyer peynirini, erkek çorabını niçin ithal ediyoruz?” diye de sormuş olduğu [bkz: Cahit Çataloğlu, “AKP Türkiye'yi yedi bitirdi efendiler” (tek sütun üzerine başlıklı) köşe yazı, (Politik) Ekonomik Durum aylık gazetesi, İmtiyaz Sahibi Cahit Çataloğlu, Sorumlu Müdür M. Yüksel Özbek, Sayı 200, Mart 2014, Basıldığı yer İhlas Gazetecilik A.Ş. Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No.11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL, s.9]; “Türkiye'nin üretmeden doğrudan hazır ürün ithal etme hastalığını(n)” Atatürkçü yöntemlerle tedavi edilmesi (sağaltılması) gerektiği [bkz: Taylan Büyükşahin, “İthalattaki gerileme ve İran” (2 sütun üzerine) başlıklı Dış Ticaret Dünyası köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10398, 03 Temmuz 2014 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.19]; 2008 yılında kapitalizmin uçurumun kenarına kadar gelmesi üzerine, Amerikan ekonomisinde tüketim malları üretimi yaklaşık %10 azalırken, yatırım malları üretiminin tam da Huberman’ın arzu etmiş olduğu gibi %25 azalmış olduğu [bkz: Atkins, R., “A Marxist take on economic meltdown” (title over 4 columns) Book review article, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,414, Monday December 09 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.10 ve (2) Floyd Norris, “U.S. output makes up lost ground” (title on one column) Off the charts column, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher, ISSN 2269-9740, Issue No.40,677, SATURDAY-SUNDAY December 21-22, 2013, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.12]; Amerikan kapitalizmi kaybettiği mevziileri Barrack Obama sayesinde geri alırken, bunun İtalya ve İspanya’da mümkün olmamış olduğu [bkz: ibid.]; Dr. Aykut Göker’in “(…) son on yılda, bu sanayi sektörlerinde, kapitalizmin dünya sistemi içindeki konumumuzda bir değişiklik olup olmadığını dış ticaret rakamlarımız üzerinden görmeye çalıştı(ğı)” yazısında, New York Times gazetesi köşe yazarı Norris’in aksine, bir “tüketim malı” Vs. “yatırım malı” ayrımına girmeği gereksiz görmüş olduğu [bkz: Aykut Göker, “Artan Yurtdışı ARGE Desteğimiz” (tek sütun üzerine) başlıklı-Politikbilim köşe yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 27, Sayı 1397, 27 Aralık 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.8]; sözkonusu New York Times köşe yazısında sermaye mallarını anlatmak için kullanılan “business equipment” sözcüğünün Türkçe karşılığını, “Office equipment” sözcüğünün karşılığını veren Türkiye $ Bankası sözlüğünde bulmanın mümkün olmadığı [bkz: Basık, F. O., “Ansiklopedik Muhasebe ve Finans Terimleri Sözlüğü İngilizce-Türkçe”, © Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları 2008 Sertifika No.11213, Genel Yayın (№) 2346, ISBN 978-605-360-383-2, Editör Levent Cinemre, I. Baskı Eylül 2011 Bilnet Matbaacılık Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş. Ümraniye İstanbul, s.127'de olması gerekirdi]; *"investing in CAT" caterpillar* dizisi Google arama-motorunda 18 Temmuz 2012 Çarşamba günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 1.930 sonuç bulun(uyor) (0,32 saniye)” olmasına karşın, *"investing in CAT" kediye* dizisi arandığında başta “"Hole-in-One 'Kedi Tahvil Japonya Afet eluding En Aktif olarak Sıralaması” olmak üzere topu topu “2 sonuç (0,19 saniye)” bulunmuş olduğu [bkz: (1) «cat [kæt], n.» maddesi, Essential English-Turkish Dictionary, Longmans Gren and Co, First published (in year) 1954, Reprinted January 1960 in U.S.A, p.44, (2) «Sermayeyi kediye yüklemek» maddesi, Altın Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Milliyet (gazetesin)in okurlarına armağanıdır, Milliyet Tesisleri’nde hazırlanıp basılmıştır İstanbul Eylül / 1989, s.217, (3) «Sermayeyi kediye yüklemek» maddesi, “Türkçe'de Deyimler”, Renk Yayınları Cevizli Mah. (Dragos) Beyazıt Cad. No.36 Kartal / İstanbul, Dizinin Adı Seçme Türk ve Dünya Çocuk Klasikleri, Kitabın Adı Türkçe’de Deyimler, Yayınlayan Renk Yayınları, Baskı-Cilt Kayhan Matbaa Davutpaşa Cad., Güven San. Sitesi D Blok No.155 Topkapı İstanbul, s.65 ve (4) http://news.isc.vn/en/tr/worldwide/%E2%80%98hole-in-one%E2%80%99-cat-bonds-rank-as-top-asset-eluding-japan-disaster.html ]; “Buna karşılık kredilerin dağılımında tüketici kredileri ile imalat sanayine yatırıma verilen kredilerde önemli farklılaşmaların yaşanmış” olmasının irdelenmeğe ve de ırgalanmağa değer bir eytişimsel sorun olarak sapıtanmış olduğu [bkz: “İrdelenmesi gereken bir olumsuzluk” (tek sütun üzerine başlıklı) Arolat’tan köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9989, 05 Mart 2013 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.3]; *"parçala behçet"* söz dizisi Google arama-motorunda 05 Mart 2013 Salı günü itibariyle arandığında “Yaklaşık 31.400 sonuç bulun(masına) (0,17 saniye)” karşın, “*"irdele saffet"* için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; “Deutsche Bank seems set to be the latest to throw in the towel. Germany's biggest lender, which until recently was telling analysts it aimed to remain Europe's last universal bank, is considering spinning off its consumer-banking operations as part of a new strategic plan to be anounced in the second quarter” olduğu [bkz: (1) Braithwaite, T. & Arnold, M., “Regulators test the universal banking model” (title over full page) news, © The Financial Times Limited 2015 No.38,753, Friday 16 January 2015, p.15 ve (2) “Spin-Off” maddesi, Basık, F. O., “Ansiklopedik Muhasebe ve Finans Terimleri Sözlüğü İngilizce-Türkçe”, © Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları 2008 Sertifika No.11213, Genel Yayın (№) 2346, ISBN 978-605-360-383-2, Editör Levent Cinemre, I. Baskı Eylül 2011 Bilnet Matbaacılık Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş. Ümraniye İstanbul, s.686]; üretim ve yatırım kararlarının tüketicinin gereksinimleri dikkate alınmaksızın alınması olgusuna, Dr. Korkut Boratav’ın, “Modern kapitalizmde bankaların tüketime yönelmiş kredi açmaları pek nâdirdir” eytişimsel ve de görsel-işitsel sapıtaması ile parmak basmış olduğu [bkz: Boratav, K., 100 Soruda Gelir Dağılımı, Gerçek Yayınevi, 100 Soruda Dizisi 9, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı (1?) Mayıs 1972, s.38]; “koca koca profesörlerin yanıldı(klar)ı, 10 yaşında çocukların dedi(kler)inin doğru çıktığı bir dönemde (yaşıyor)” olduğumuz [bkz: “Mecralar farklılaşsa da, analitik gazeteciliğe ihtiyaç sürecek”(tek sütun üzerine başlıklı) Toplantı haberi, Dünya Ekonomi-Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9965, 05 Şubat 2013 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.5]; postmodern kapitalizmle Çin Halk Cumhuriyeti’nin de şerefyâb olmuş olduğu [bkz: “Mao-era saving habits shunned as Chinese get the good life on credit” (title on 3 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,327, Thursday August 29 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden - Walldorf, p.1]; üretim ve ihracata (dış-satım) kredi sınırı konulmamakta olduğu [bkz: “Üretim ve ihracata kredi sınırı yok” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Türkiye gzt., Kurucusu: Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15322, 05 Mart 2013 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Siteler/Ankara, s.5]; en modern kapitalistlerin ise ticarî bankalar, kalkınma bankaları, 'ooof off shore'lar dururkene, kuşkusuz «Disiplin ve Tasarruf» bilincine sahip olduklarından tefeciye başvurmakta oldukları [bkz: (1) «(Kenan) Evren’in (The Day After) konuşması 13 Eylül 1980» içinde arabaşlık, Cumhuriyet (gzt.) «Yıllık ’83 12 Eylül 1980 – 31 Aralık 1982 (Cilt) 1», Can Matbaa Cağaloğlu – İstanbul, s., (2) “İşadamı Kamhi'ye Tefeci Tehdidi!” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23200, 25 Ocak 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.5, (3) “İtibarı için villasından oluyordu” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Haber Türk gzt., Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yıl 3, Sayı 1074, 07 Şubat 2012 Salı, Basıldığı Yer Ciner Matbaası, s.6, (4) Gökçe, D., “Kamhi'ye villa şoku” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni YOK, ISSN 1304-6632, Yıl 66, Sayı 24038, 14 Ağustos 2014 Perşembe, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu Esenyurt-İstanbul, s.13 ve (5) «4 - Offshore Piyasalar», (öyle albaraka gibi türedi değiiil, fakat) çok köklü ve çoook saygın bir bankanın «"Hizmete özel olarak hazırlanan bu rapor Banka dışına verilemez ve kaynak olarak gösterilemez."» yayınlarından biri içinde ara-başlık, s.17]; oysa daha 1965 gibi Yeni Dünya Düzeni’nin bir “alacakaranlık” yılında bile, Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan tüketici kredileri hacminin 86 milyar US$’a yaklaşmış olup, bu meblağın 1956 yılından beri açılmış böyle krediler toplamının iki katından fazla olduğu [bkz: Peterson, Wallace C., “Income, Employment and Economic Growth”, W. W. Norton & Company Inc., Library of Congress Catalog Card No. 67-15824, New York 1967, s.169]; bizde bile “c – 1950 - 1960 dönemi”nde bugünkü tüketici veya ihtiyaç kredilerinin yerini tutan “taksitli satışlara bir sınırlama getirerek talep artışında yavaşlama sağlamak olanaklıyken, bu yola da gidilmediği” [bkz: Demirkan, U., “Türkiyede Uygulanan Maliye Siyasaları ve Sanayileşme”, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını No.1979-212, Onkam Matbaacılık - Ankara, s.57]; NETEKiM, Y.D.D ile birlikte Nasyonal Sosyalist “mesut nizam”ın da nihayet kurulmuş olduğunu, Cumhuriyet gazetesinin, CUMOK tâbir olunan sâdık okurlarına, “İhtiyaç Kredileri” haberlerine 28 Temmuz 2010 Çarşamba tarihli 30975 sayısının üç tam sayfasını (s.15-17) ayırmak sureti ile ilan etmiş olduğu; “kredi kartına sınırı protesto e(den)” Cumokların daha da mesut bir nizam aramakta oldukları [bkz: “Tüketiciler kredi kartına sınırı protesto ettiler” (2 sütun üzerine manşet) haberi fotoğraf Sudeposu Kennedy cd. BDDK binası önünde çekilmiş, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31368, 25 Ağustos 2011 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.12]; Lenin (meâlen) “modern kapitalizmin hangi penceresinden bakarsanız bakınız, ufukta sosyalizmi görürsünüz” dediği [bkz: “Lenin on the development of heavy industry and electrification”, Progress Publishers, Moscow 1972, p.11-12]; Dr. Boratav’ın baktığı pencereden ise Limak Holding’in “Yatırım kredisiyle tüketici kredisi aynı tutulmamalı” diyen Başkan’ı Sn. Nihat Özdemir’in (f*kr*tgörün gibi) görünmekte olduğu [bkz: “Yatırım kredisiyle tüketici kredisi aynı tutulmamalı” (tek sütun üzerine altbaşlık), ‘Çimentoya 300 milyon dolar ayırdı, çevreci baca Ergani’yi şaşırttı’ haberi içinde, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 22844, 18 Ağustos 2011 Perşembe, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.13]; işbû Limak haberini Cumhuriyet gazetesinin Boratav’ı yarım asır sonra da haklı(!) çıkartacak “Yatırım kredisiyle tüketici kredisi aynı tutulmamalı” ayrıntısını oto-sansür ederek verdiği [bkz: “Limak çimentoya 300 milyon dolar daha yatıracak” (3 sütun üzerine manşet) haberi içinde yok, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31361, 18 Ağustos 2011 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.11]; Boratav’ın “kapitalizmin ta kendisi” diye öğrettiği antika bankacılığın Amerika Birleşik Devletleri’nde sorgulanmakta ve tasfiye edilmekte olduğu [bkz: (i) Jopson, B., “Roosvelt-era bank faces Tea Party assault” (title over 6 columns) US politics news and (ii) “Tough choices confront traditional lenders” (title over full page) FT series, © The Financial Times Limited 2014 No.(i)38,581, Week 26, Thursday June 26 2014, (ii)38,574, Week 25 Wednesday June 18 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.(i)6, (ii)15]; ne zaman olacağını kendinin de bilmediği bir “devrim” sonrasına ertelediği nice “creative destruction(un)” Anglo-Amerikan dünyasında sıradan insanlarca hemen her gün yapılmakta ve topun ağzına da antika iktisadiyat tedrisatının konulmuş olduğu [bkz: “Creative destruction - Reinventing the university”, The Economist dergisi, ©2014 The Economist Newspaper Limited, (ISSN) 9 7700 1306-1220, Volume 411 Number 8893, June 28th-July 4th 2014, Printed by Roto Smeets Weert The Netherlands, p.1]; BATI'da CEO'ların “(…) organising the closure of politically sensitive facilities” başarıları ile anılmakta oldukları [bkz: Stothard, M., “Total board picks Pouyanné to end instability after death of de Margerie” (title over 3 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,683, Thursday 23 October 2014, p.13]; Çin’in, miâdını doldurmuş (tr. son kullanma tarihi geçmiş) fabrikaları kapatma başarısı ile kapitalistlerin FT gazetesinden bir âferin (ing. “It is hugely positive that China is allowing corporates to die if they are not viable enterprises”) almış olduğu [bkz: Marriage, M., “Chinese bonds draw interest from foreign investors despite defaults” (title over full page) newn, FTfm annex of Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014 No.38,692, Monday 03 November 2014, p.22]; “Rusya (Federasyonu) Başbakanı (Sn.) Vladimir Putin('in), iktidar partisi gençlik kolları üyeleriyle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, ABD'nin imkânlarının ötesinde krediyle yaşayan bir ülke olduğunu ve (…) '(…) asalak gibi yaşadığını' savundu(ğu)” [bkz: “ABD Dünya Ekonomisinin Asalağı” (2 sütun üzerine manşet) haberi içinde yok, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31345, 02 Ağustos 2011 Salı, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.13]; «Çünkü, orta ve daha az gelirli kimselerin yaptıkları tasarruflar aslında geciktirilmiş tüketim harcaması niteliğinde» olduğundan «yüksek gelirli kimselerden toplanan vergilerin devletin yatırım masraflarına, diğer vergilerin de tüketim masraflarına denk gelmesi gerek(tiği)» [bkz: Aren, Prof. S., “Gelir Dağılımı ve Vergiler”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi dergisi Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organıdır, Sahibi Birlik adına Genel Başkan Güngör Aydın, Yazı İşlerini fiilen yürüten Sorumlu Müdür Alper Aktan, Yıl 16, Cilt VIII, Sayı 62-63, Ocak-Haziran 1981, Has-Soy Matbaası Ankara Tel: 19 02 68, s.13, 14]; bu kriterin dış ticaretin kamulaştırılmasında da gözetilmesini salık vermemiş olduğunun, «Örneğin petrolün dışalım fiyatı ile iç satış fiyatı arasındaki fark(ın) devlet tarafından ödenmekte» olmasından anlaşılabileceği [bkz: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, “Ankara Kent - İçi Toplu Taşım Sorunu”, Ankara Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 2. Toplutaşım Kongresi Ankara 3 - 7 Aralık 1979 Devlet İstatistik Enstitüsü Toplantı Salonu, Efem Matbaacılık 1979 - Ankara, s.5]; Kar-Zarar Hesabı’nın bir akım, Bilanço’nun ise bir stok hesap yekunları özeti, tasarrufların bir akım, sermayenin ise bir stok değişken olduğu bilgisinin en verilmesi gereken sayfada bile verilmemiş olduğu [bkz: (1) “comprehensive income statement” and “balance sheet (statement of financial position)” entries, Oxford Dictionary of Accounting Fourth Edition, ed. Jonathan Law (Market House Books Ltd), Published in the United States by Oxford University Pres Inc. New York, © Market House Books Ltd. 1995, 1999, 2005, 2010, ISBN 978-0-19-956305-0, Printed in Great Britain by Clays Ltd. St Ives plc, p.101, 47 ve (2) “4. 1. Stok ve Akım Değişkenler” bahsi, Sevüktekin, M., İktisatta Matematik Kullanımı, Ekonometri Kaynak ve Yardımcı Kitapları Serisi (No.) 2, © 2001 ViPAŞ AŞ Yayın No.65, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No.189, ISBN 975-564-127-0, Baskı Livane İstanbul, s.86]; «(…) orta ve daha az gelirli kimselerin yaptıkları tasarruflar(ın) aslında geciktirilmiş tüketim harcaması niteliğinde» olmasının bu kimselerin hiçbir birikimleri olmadığı şeklinde yanlış anlaşılmasının iktisatçıları vahim hatalara götürmekte olduğu [bkz: Yeldan, E., “The Economics of Growth and Distribution”, © Copyright 2009 Eflatun Publishing House (Certificate No.12131), General Publication No.35, ISBN 978-605-4160-37-2, 1. Edition October 2009 Reproton Ltd., p.178]; Avrupalı işçinin ülkesinin fizikî sermaye birikimi üzerindeki burjuva-yasal haklarını bile gözardı eden New Left Reviewer Frankfurterlerin beşerî sermaye birikimi üzerindeki müktesebatını “Bazı araştırma merkezleri yabancıların yalnızca sosyal refah devletini sömürmek için gelmediklerini verilerle açıklamaktadırlar” deyû haydi haydi edecek oldukları [bkz: Taş, M., “Avrupa'da Irkçılık”, © İmge Kitabevi Yayınları 1999, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Göllü, ISBN 975-533-242-1, 1. Baskı Mart 1999 Cem Ofset 385 3727, s.66]; Ankara Sanat Tiyatrosu A.S.T'ın ise, bir oyununun perdesini, (“Mefhar-i Mevcudât, Hazret-i Fahr-i Alem …” misâli) «Yiyin ulan yiyin, ben olsam ben de yerdim» eytişimsel düsturu ile açmakla, doğru tarafta onurlu yerini taa yarım asır önce almış olduğu; “1930'lu yılların başında, Türkiye'nin ithalatında (dış-alım) en büyük yeri gıda maddeleri, kumaşlar ve diğer tüketim malla(rını)n (tut)uyor” oldukları [bkz: Başkaya, F., “Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına”, Özgür Üniversite Kitaplığı 46, Fikret Başkaya Toplu Eserleri 7, © Maki Basın Yayın, ISBN 975-8449-26-5, Basım Yeri Cantekin Mat. Yay. Ltd. Şti., 3. Baskı Mart 2005, s.90]; toplam ithalat (dış-alım) içinde gıda maddelerinin 1924 yılında %25 olan payının sürekli azalarak 1930 yılında %13, 1938 yılında %5 [bkz: Yahya Sezai Tezel, “Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950)”, Yurt Yayınları 4, Ankara 1986, Tablo 3.7, s.109 ve Başkaya, F., “Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına”, Özgür Üniversite Kitaplığı 46, Fikret Başkaya Toplu Eserleri 7, © Maki Basın Yayın, ISBN 975-8449-26-5, Basım Yeri Cantekin Mat. Yay. Ltd. Şti., 3. Baskı Mart 2005, s.87], 1980 yılında da %4 seviyesine inmiş olduğu [bkz: The World Bank, 1997 World Development Indicators, ISBN 0-8213-3701-7, Table 4.9, s.164]; Prof. Dr. Cahit Talas’ın gıda maddesi ithalatının (dış-alım) böylesine gaddarca kısılmış olduğu 1920-1932 yılları zaman aralığını “A. Liberal Dönem” diye nitelemiş olduğu [bkz: Talas, C., “Ekonomik Sistemler”, Doğan Yayınevi, Doğan Yayınları 28, Özel Dizi 3, İkinci Bası Mayıs 1974 Sevinç Matbaası Ankara, s.353]; “On kadar Amerikan üniversitesi(nin) kendisini Türkiye'nin iktisadî, siyasî, içtimaî meseleleri üzerinde bir tetkik yapmakla tavzif” ettikleri Richard D. Robinson’un, yazdığı raporunda, Atatürkçülüğün icabı olduklarını kimsenin yadsıyamayacağı daha birçok şeyin yanı sıra “daha az tüketim malı ithal (dış-alım) edilmesi” tavsiyesinde de bulunmuş olduğu [bkz: AKiS dergisi, Cilt III, Sayı 43, 05 Mart 1955, s.14 ve 16]; toplam ithalat (dış-alım) içinde tüketim mallarının 1924 yılında %66, 1938 yılında %25.8, 1947 yılında % 29.0, 1952 yılında da %22.1 olan payının 22 Eylül 1952 Birinci Dış-Ticaret Darbesi’nden sonra %20 eşiğini bir daha hiçbir zaman (bugün bile) aşmadığı gibi, sürekli azalarak 1959 yılında %10.2, 1970 yılında da %5.0 seviyesine inmiş ve %10 eşiği üstüne tekrar çıkartılmasının ancak ve ancak 1990 “demokrasiye dönüş (mübarek) yılı” ve sonrasında mümkün olduğu [bkz: (1) «Ticaret: ithalâtın tahdidi mi?» (tek sütun üzerine arabaşlık), AKiS dergisi, İmtiyaz Sahibi Metin Toker, Yazı İşlerini fiilen idare eden Cüneyt Arcayürek, Cilt III, Sayı 48, 09 Nisan 1955, Dizildiği ve Basıldığı Yer Yeni Matbaa – Ankara, s.12-13, (2) Seyidoğlu, H., “Türkiye'de Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikası”, Turhan Kitabevi Yayınları, Bilimsel Eserler Dizisi 12, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 2, Ankara 1982, s.18, (3) Refik Korkud & Sevim Yiğitbaş, “Cumhuriyet Takvimi”, Türkiye Fikir Ajansı, s.337 ve (4) 24 Ağustos 1970 maddesi, Ahmad, F. ve B. T., “Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 32, Birinci Basım Temmuz 1976, Bilgi Basımevi - Ankara, s.394]; yine aynı toplam ithalat (dış-alım) içinde hammaddelerin payı 1950-55 yılları arasında % 33.3'ü aşmaz iken, 15 Kasım 1954 tarihinde Washington’da imzalanan “Türkiye-A.B.D Mübadele ve Hububat Satışları Andlaşması” T.B.M.M’nin 09 Temmuz 1956 günkü oturumunda kabul edilen 6788 Sayılı Kanun ile “tasdik” edilmesini müteakip [bkz: Refik Korkud & Sevim Yiğitbaş, “Cumhuriyet Takvimi”, Türkiye Fikir Ajansı, s.337] ve 27 Mayıs askeri darbesinin vuku bulduğu 1960 yılı sayılmayacak olursa, hiçbir zaman %44.3 seviyesinin altına inmemiş olduğu [bkz: (1) Başkaya, F., “Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına”, Özgür Üniversite Kitaplığı 46, Fikret Başkaya Toplu Eserleri 7, © Maki Basın Yayın, ISBN 975-8449-26-5, Basım Yeri Cantekin Mat. Yay. Ltd. Şti., 3. Baskı Mart 2005, s.87, (2) “İstatistik Göstergeler 1923-1992”, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın Numarası 1682, ISSN 1300-0535, ISBN 975-19-0886-8, Tablo XV-4, s.283, ve (3) “İstatistik Göstergeler 1923-1998”, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın Numarası 2252, ISSN 1300-0535, ISBN 975-19-2230-5, Tablo 17.7, s.414-415]; Prof. Erdinç Tokgöz’ün, “ikinci cumhuriyetçi entel-liboş” olduğunu, tüketim mallarının toplam ithalat (dış-alım) içindeki payı ile ilgili yukarıda verilen bilgiyi, yazdığı “çakma” ders kitabında, öğrencilerine, (verbatim) “(…) ve ekonomi tarihimizde ilk kez toplam ithalat içinde ‘tüketim malları’ ithalatının payı %13 gibi şaşırtıcı bir orana yükseldi” diye öğretmekle(!) ilan etmiş olduğu [bkz: Tokgöz, E., “Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-1997)”, Gözden Geçirilmiş(!) ve Genişletilmiş(!!) 4. Baskı, İmaj Yayınevi, ISBN 975-7852-35-X, Ankara, Ekim 1977, s.196]; sahibi Interpress Basın ve Yayıncılık A.Ş., “Genel Yönetmen”i de Sn. Masum Türker olan “Ekonomik Trend” dergisinin 11 Aralık – 17 Aralık 1994 tarihli Yıl 2, Sayı 50’sinin 9.uncu sayfasındaki açıklayıcı notta (verbatim) “Üretmek için ithalat (dış-alım) yapıyoruz: Kamuoyunda ithalatla ilgili bir yanlış anlama var. Birçok kişi ithalatın (dış-alım) muz, araba gibi tüketim mallarından oluştuğunu ve tüketim malı ithal etmezsek döviz sorunumuzun olmayacağını savunuyor. Oysa, Türkiye’nin gerçekleştirdiği ithalat (dış-alım) içinde tüketim mallarının payı oldukça düşük...” diye yazılı olduğu; değerli araştırmacı-yazar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “devlet güdümünde yapılmayan tek iktisat kongresi” diye nitelendirdiği 1948 Türkiye İktisat Kongresi’nde bildiri sunan Dr. Mustafa Elmalı’nın, “Hiç şüphe yok ki, serbest ticaret taraftarları, (bu tezi) kendilerini değil müstehliki (tüketiciyi) düşündüklerini iddia ederek savunurlar. Fakat düşündükleri müstehlik gurubu yüksek gelirli aile veya koketlerdir. Bugün her memlekette ithal (dış-alım) mallarının kıymetçe mühim yekunu (toplamı) hep salon kadınları istihlakine (tüketimine) arzedilen, miktarca az bir kimsenin ihtiyacına (gereksinimine) cevap veren cinstendir” de demiş olduğu [bkz: Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın ve Temsil Dairesi başkanlığı, Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü, “1948 Türkiye İktisat Kongresi, İstanbul 22-27 Kasım 1948”, Ankara 1997, s.iii ve s.372]; böyle zırvalayanlara Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın bile elbette 22 Eylül 1952 tarihinden önce «Diyorlar ki, ithalât (dış-alım) olarak ruj, koku vs. getiriliyor. Ben (de) tetkik ettim. İthal edilen malların ekseriyeti (çoğunluğu) istihsalâtımızı (üretimimizi) arttıran maddelerdir» diye yanıt vermek gereksinimi duymuş olduğu [bkz: «Bayar: ‘Yerli sanayi himayeden istifade edemiyorsa, kabahat (kusur) kendindedir’» (tam sayfa başlıklı ve 07 Ocak 1952 tarihli) haber, Tercüman 1900 Yılından 1990'a 20. Yüz Yıl Ansiklopedisi 3.Cilt, © Telif Hakkı Tercüman Gazetesi’ne aittir, Tercüman Tesisleri’nde dizilmiş ve basılmıştır, İstanbul - 1990, s.499]; Newroz Peroz olmasa da Ahmad bir kronolojinin, gözardı edemediği bu olayı, okurlarının kafasındaki Kapitalizm yolunu “gibi açsın Aydınlık” Bayar imajını yıkmamağa özen gösterecek bir tarzda yazmış olduğu [bkz: 08 Ocak 1952 maddesi, Ahmad, F. ve B. T., “Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 32, Birinci Basım Temmuz 1976, Bilgi Basımevi - Ankara, s.93]; 22 Eylül 1952 havlu atma tarihinde ise “acenteciler” ile imalatçıları birbirlerine “ilk defa” ters-düşüren ve topluma “Alan da Türk, satan da.. N'oolur biraz pahalı olsa?” sloganı ile benimsetilmeğe çalışılan Birinci Dış Ticaret Darbesinin yapıldığı ve 23 Şubat 1925 tarihinde kaldırılmış olan Âşâr tarım vergisinin iç ticaret hadleri kent ekonomisi lehine keskin bir biçimde çevrilmek sureti ile geri getirildiği [bkz: (1) Başlık “Ticaret İthalâtın (dış-alım) tahdidi mi?” (tek sütun üzerine) arabaşlığı, AKiS dergisi, İmtiyaz sahibi Metin Toker, Yazı İşlerini fiilen idare eden Cüneyt Arcayürek, Dizildiği ve Basıldığı Yer Yeni Matbaa – Ankara, Cilt III, Sayı 48, 09 Nisan 1955, s.12 üçüncü sütun ve (2) Sertel, Y., “Türkiye'de İlerici Akımlar ve Kalkınma Davamız”, Cem Yayınevi, Kültür Dizisi, Dizgi-Baskı Gül Matbaası, İstanbul 1978, s.48]; köyden şehre bu yıldan itibaren başlayan göçün, karayollarının inşasından sonraki ikinci önemli nedeninin bu olduğu, kırsal kesimin –“exposed sector”– bu tasallutun rövanşını (dış güçlerin kuşkusuz şükranla karşılanması gereken paha biçilmez baskıları sâyesinde yaptırtılan) 08 Ağustos 1958 devalüasyonu ile almış olduğuna Prof. Sadun Aren’in bile “Türkiye'de gizli gizli Amerikancılık yapan eski 'Forum' dergisi”nin Mart(?) 1959 sayısında yayımlanan makalesinde tevili imkansız sözcüklerden kurduğu veciz cümleler ile tanıklık ettiği [bkz: Attila İlhan, “'Kara kedi' mi geçmişti?”, Cumhuriyet gzt., 06 Nisan 2001 CUMA, s.20]; «(…) boran boran olunca» gizli gizli başka şeylerin yapılmakta olduğu [bkz: “Gönüldağı”, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Türküleri, Özmüziksan, 8 695428 607317, track 2]; Amerikancılığın öyle “gizli gizli” değil, fakat “Washington'da (meşhuuuuur) GEORGETOWN Üniversitesi Alman ve Avrupa Araştırmaları Merkezi'nde öğretim üyesi” Sn. Michael Wertz’i bir Pazar sabah kahvaltısına davet ederek “açık açık” yapılmasının daha uygun olduğu [bkz: Leyla Tavşanoğlu, “AKP bile sizi Batı'dan koparamaz” (3 sütun üzerine) başlıklı Pazar Konuğu mülakatı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Aykut Küçükkaya (Sorumlu Müdür) …, ISSN 977-1300-0934, 90.Yıl, Sayı 32393, 15 Haziran 2014 Pazar, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.10]; Akdeniz’e bir kısrak başı gibi 1982 yılında Yalıkavak’tan uzanan Dr. Kemal Gürüz’ün bilahare Fethiye, Marmaris, Aya Yorgi ve Kaş’tan uzanmağa başlaması üzerine, Ayyıldız Yayınları’nın «Sen zümre-i Akbaş u Yeşilbâşa kul oldun, şimdengerû kurbân-ı Kızılbâş olamazsın!» uyarısı dikkate alınmaksızın, nerede ise Prof. Dr. Dr. hc Erdal İnönü kadar makbul kimse sayılmağa başlanmış olduğu [bkz: (1) Gürüz, Dr. K., (i) “Doktora, Asistanlık ve Özerklik”, (ii) “Üniversite-Sanayi İşbirliği” ve (iii) “Isınma Yakıtı Sorunu”, Yeni Forum Siyaset İktisat Kültür Dergisi dergisi, İmtiyaz Sahibi ve Yayın Müdürü (Yeni Forum Yayıncılık Eğitim ve Sanat Ürünleri Pazarlama ve Tic. AŞ. Adına) Nilüfer Yalçın, (i) Cilt II, Sayı 55, 15 Aralık 1981, (ii) Cilt III, Sayı 56 01 Ocak 1982 ve (iii) Cilt III, Sayı 68, Basıldığı Yer Tercüman Veb Ofset Tesisleri (Tunus cd.28?) Ankara, s.(i)13, (ii)13-14 ve (iii)6-9, (2) Edip Harâbî, “Harâbî (Dîvânı)”, Ayyıldız Yayınları, Maltepe Ankara, s.63, (3) “Nature, Gürüz'ün tutuklanmasını haberleştirdi Akademisyenleri sindirme girişimi” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Güray Öz (Sorumlu) …, 88.Yıl, Sayı 31676, 28 Haziran 2012 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.5 ve (4) Şengör, C., (i) “Aczin Tahakkümünün Yeni Tezahürü: Kemal Gürüz Tutuklandı” ve (ii) “Kemal Gürüz'ün Hapiste olmasının Düşündürdükleri” (2 sütun üzerine başlıklı) Zümrütten Akisler köşeyazıları, CBT, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yayın Yönetmeni Orhan Bursalı, Sorumlu Müdür (i) Miyase İlknur ve (ii) Aykut Küçükkaya, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş. Şişli İstanbul, (i) Yıl 26, Sayı 1319, 29 Haziran 2012 CUMA, (ii) Yıl 26, Sayı 1357, 22 Mart 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, (i) s.7 ve s.1, 7]; Prof. Celal Şengör ve Cumhuriyet gazetesinin Prof. Gürüz’e bol keseden verdikleri desteği Sovyet rejim-aleyhtarı fizikçi Sakharov’a da vermelerinin sözkonusu olmadığı [bkz: “Sakharov Andrei Dmitrievich (1921-1989)” entry, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.755]; bu “Harâbî Dîvânı(nı)” yayımlayan Ayyıldız Yayınları hakkında rivâyetlerin pek bi muhtelif olduğu [bkz: Yılmaz, C., «Rotary ve Rotarienler…», Türk Kültür Yayınevi Ankara 1979, Dizgi ve Baskı Birlik Matbaası Karşıyaka Ankara, s.34]; Yeni Forum dergisinin Prof. Gürüz’ün arsıulusal başmüzakereciliklerini haber yapmış da olduğu [bkz: “Kömür Kullanımında Yeni Teknolojiler Semineri Üzerine” (2 sütun üzerine) başlıklı Onbeş Günün Notları haberi, Yeni Forum Siyaset İktisat Kültür Dergisi dergisi, İmtiyaz Sahibi ve Yayın Müdürü (Yeni Forum Yayıncılık Eğitim ve Sanat Ürünleri Pazarlama ve Tic. AŞ. Adına) Nilüfer Yalçın, Cilt III, Sayı 59, 15 Şubat 1982, Basıldığı Yer Tercüman Veb Ofset Tesisleri (Tunus cd.28? Kavaklıdere) Ankara, s.6-7]; Prof. Kemal Gürüz’ün kendi ifadesi ile “Amerikancı” olduğu; oysa petrol ve doğal gazın Amerika, kömürün ise Almanya demek olduğu [bkz: Vasagar, J., “Germany poised to axe levy plan for coal-fired power plants” (title over one column) Energy news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2015, No.38,889, Thursday 25 June 2015, p.2]; Hattat Holding’in Prof. Gürüz’ün otuz sene önce çizdiği Atatürkçü yolda Emperyalizmin engellemelerine karşın yürümekte olduğu [bkz: “50 milyar dolarlık kömür çıkaracak, 10 milyar dolarını TTK'ya aktaracak” (1.5 sütun üzerine) başlıklı Vahap Munyar köşe yazısı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23275, 22 Ekim 2012 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.23]; “Tezek ve bitkisel atıkları yüksek vasıflı gaz yakıta (biyogaz) dönüştürmek bilinen, basit ve artık uygulaması yerleşmeye başlamış olan bir konudur. İklim şartlarının elverdiği kırsal bölgelerde biyogaz üretimine geçilmesi (…)” diye yazan Prof. Gürüz’e Emperyalizm’in “The history of the advanced biofuels industry resembles nothing so much as the alchemists' pursuit of the Philosoper's Stone” anıtsal yanıtını vermiş olduğu [bkz: (1) Gürüz, Dr. K., “Isınma yakıtı sorunu” başlıklı yazısı, Yeni Forum Onbeş Günlük Tarafsız Siyaset İktisat Kültür Dergisi dergisi, İmtiyaz Sahibi ve Yayın Müdürü Nilüfer Yalçın, Cilt III, Sayı 68, 01 Temmuz 1982, Basıldığı Yer Tercüman Veb Ofset Tesisleri (Tunus cd., Kavaklıdere) Ankara, s.8 ve (2) Crooks, E., “Industry's new milestone on the road to making fuel from waste” (title over 4 columns) Biofuels news, Financial Times Europe “Modern Energy” annex, © The Financial Times Limited 2014, No.38,579, Week 26, Tuesday June 24 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.1]; tıpkı Prof. Sn. Kemal Gürüz’ün M. Orhan Bayrak’ın Fikir Meydanı Forum dergisinin “devamı” olduğunu bildirdiği Yeni Forum’culuğunun karartılmağa çalışıldığı gibi, yukarıda zikredilen devalüasyon savunusu yazarı Prof. Sadun Aren’in de eski Forum’culuğunun gizlenmeğe çalışıldığı [bkz: (1) Bayrak, M. O., “Türkiye'de Gazeteler ve Dergiler Sözlüğü (1831-1993)”, Küll Yayınları 01, Başvuru Dizisi 01, ISBN 975-7932-00-0, Birinci Basım Nisan 1994 Murat Matbaası, s.158 ve (2) Aren, S., “4. Ağustos Devalüasyonu”, Forum Fikir Meydanıdır Onbeş Günlük Tarafsız Siyaset İktisat Kültür Dergisi dergisi, Sahibi Metin And, Yazı İşleri Müdürü Osman Okyar, Sekreter Bekir Ekinci, İdarehane Büyük Han No.55 Yenişehir – Tel: 26754, Cilt X, Sayı 117, 01 Şubat 1959, Dizildiği ve Basıldığı Yer Ayyıldız Matbaası Ankara Tel 17507, s.10-13]; Aren’den de büyük bir ismin, aynı dergide, en yaşamsal ve dirimsel konuda yazmış olduklarının bu kadarcık olsun anımsanmamakta olduğunun, aynı arama motorunda 30 Nisan 2013 Salı arife gününde aranan “*"Sözde Kalan Bir Devrim"* (söz dizisi) için hiçbir sonuç bulunama(masından)” da belli olduğu [bkz: Bülent Ecevit, “Sözde Kalan Bir Devrim: Lâyiklik”, Forum Fikir Meydanıdır Onbeş Günlük Tarafsız Siyaset İktisat Kültür Dergisi dergisi, Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Nilüfer Yalçın, Sekreter Orhan Bali, Cilt 4, Sayı 38, 15 Ekim 1955, Basıldığı Yer Yeni Matbaa - Ankara Tel 15023, s.27-28]; CNN-Turk faaliyete henüz geçmemiş olduğundan, Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ’ın, Atatürkçülere, Atlantik-ötesinden, yine bu süreli yayın aracılığı ile seslenmiş ve derginin hâlâ Bülent Ecevit’in, Sadun Aren’in antika Forum’u olduğuna adını (“Yeni Forum” diye değil de) “Forum Mecmuası” diye yazarak tanıklık etmiş olduğu [bkz: (1) Çığ, M. İ., “− Bir Atatürkçü Amerika'dan Sesleniyor”, Yeni Forum Siyaset İktisat Kültür Dergisi dergisi Reagan-Gorbachev Zirvesinin Türkiye’ye Etkileri özel sayısı, İmtiyaz Sahibi ve Yayın Müdürü Yeni Forum Yayıncılık Eğitim ve Sanat Ürünleri Pazarlama ve Tic. AŞ. Adına Nilüfer Yalçın, Cilt 6, Sayı 150, Basıldığı Yer Turkish Daily News (Matbaası), s.24 ve (2) Muazzez İlmiye Çığ, “Vatandaşlık Tepkilerim”, Kaynak Yayınları 426, © Bu kitabın yayın hakları Analiz Basım Yayın Tasarım Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nindir, ISBN 978-975-343-429-4, 6.Basım Nisan 2010 Analiz Basım Yayın, s.60, 61]; bu Muazzez İlmiye Çığ’ın, 1980'li yıllarda adı “doktor mengele”ye çıkan ve Perinçek’in bilim dergisine “elektro şokun faydaları(!)” üzerine yazı da yazan Prof. Turan İtil’in kızkardeşi olduğu [bkz: (1) “Dr. İtil ve HZi (Karalama) Kampanyasının İçyüzü”, Yeni Forum Onbeş Günlük Tarafsız Siyaset İktisat Kültür Dergisi dergisi, İmtiyaz Sahibi ve Yayın Müdürü Nilüfer Yalçın, Cilt 6, Sayı 134, 01 Nisan 1985, Basıldığı Yer Turkish Daily News (matbaası)– 13 65 74, s.5-8, (2) “Amerikan Psikiyatrik Elektrofizyoloji(!) Derneği Başkanı Prof. Dr. Turhan İtil ile söyleşi”, Bilim ve Ütopya dergisi, Gökyüzü Sanat Ürünleri Ltd. Şti. adına sahibi Ferit İlsever, Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu, (Cilt 5) Sayı 32 Şubat 1997, Basıldığı Yer Serler Matbaası, s.26-27. ve (3) iki ölüm ilânı, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2364, 02 Aralık 2014 Cuma, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.5]; Yeni Forum’cu kimliğini XXI. Yüzyıl’da bile açıkça ibraz etmekten çekinmemekte olduğu [bkz: Muazzez İlmiye Çığ, “Yandı İçim”, Kaynak Yayınları 627, © Bu kitabın yayın hakları Analiz Basım Yayın Tasarım Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nindir, ISBN 978-975-343-647-2, İkinci Basım Kasım 2012 Analiz Basım Yayın Yayıncı ve Matbaa Sertifika No.14071, s.81]; Yeni Forum dergisinin topa tuttuğu “Küçük Güzeldir” kobicilik kitabı müellifi E. F. Schumacher ve maazallah http://en.wikipedia.org/wiki/Andre_Gunder_Frank ’dan feyz alan Akademya’nın, aynı konuda Dr. Gürüz’ün yazdıklarını nakletmeğe değer bulmamış olduğu [bkz: (1) Schumacher, E. F., “Küçük Güzeldir - Büyük adamlar için ders kitabı”, Türkçesi Osman Deniztekin, e yayınları, Belgeler Bilgiler Bölgeler (dizisi) 24, 101793-4, Birinci baskı Haziran 1979 Kalem Matbaası ve (2) Âşık, M., «Kaynaklar:», Teknolojik terakki ve sanayileşmenin ideolojisi (I) başlıklı makale içinde, Akademya, İslâmî İlimler ve Sanatlar Araştırma Vakfı Kitap Yayın No.2, İlmî fikrî edebî makaleler dizisi 2, Nisan 1996, Baskı Yeni Asya Matbaacılık, s.37]; Süleyman Demirel’in dış borçlanmanın gerekliliğini savunmak maksadı ile sarfettiği ve sık sık anımsatılan “borç yiğidin kamçısıdır” sözüne de yazdığı “100 Soruda Ekonomi” kitapçığında (meâlen) “dış borç yabancı sermayeye tercih edilmelidir” cümlesi ile ölçülü bir destek verdiği; kezâ “Aydınlık dergisinde yazan ekonomist” Arslan Başer Kafaoğlu’nun da, üstüne-üstlük bir de “'dahî' anlamına gelen 'de' ayrı yazılır” TDK ilkesine muhalefet ederek (verbatim) “(…) ve özellikle dış satıma konu olan ürün fiyatlarının durmadan düşmesi, merhum Menderes’in «Alanda Türk, Satanda Türk» derken epeyce haklı olduğunu, bunca yıllık acı deneyimlerden sonra ortaya koymaktadır” diye yazmış olduğu [bkz: (1) “Arslan Başer Kafaoğlu …”, Taraf gzt., Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına sahibi Başar Arslan, Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan (Kurucu), Yıl 4, Sayı 1352, 29 Temmuz 2011 CUMA, Basıldığı Yerler Mürekkep Matbaacılık (…) İşletmeciliği A. Ş. Sefaköy/İstanbul, s.9 ve (2) Kafaoğlu, A. B., “İktisatta Doğrular ve Yanlışlar”, Alan Yayıncılık 25, Güncel Sorunlar Dizisi 4, ISBN 975-7414-58-1, Birinci Baskı (1?) Mayıs 1984 Öztürk Matbaası, s.36]; “(…) ve özellikle yerli üretime konu olan sanayi ürünlerinin fiyatlarının durmadan yükselmesi, Kadir Mısıroğlu’nun «Lozan zafer mi, hezimet mi?» diye sorarken epeyce haklı olduğunu, bunca yıllık acı deneyimlerden sonra ortaya koymaktadır” diye yazmamış olduğu; Cumhuriyet gazetesinin, kaleme Sn. Diren Çakmak tarafından alınan ve “Türkiye'de gizli gizli Amerikancılık yapan (işbû) eski 'Forum' dergisi” konulu kitabı [Çakmak, D., “Forum Dergisi 1954-1960”, © Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, Libra Kitap 30, Tarih Dizisi 23, ISBN 978-605-4326-22-8, Baskı ve Cilt Sena Ofset Ambalaj Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., 1. Baskı 400 adet Ekim 2010] tanıtan imzasız bir nota, Perşembe günleri verdiği mûtad Kitap eki dururkene, mübarek CUMA günleri verdiği “Bilim Teknoloji” ekinin başyazısının hemen altında yer vermiş olduğu [bkz: “Forum Dergisi 1954-1960”, CBT, Yıl 24, Sayı 1236, 26 Kasım 2010 CUMA, s.3]; kitabın “Kitap” ekinde tanıtımının 24 Şubat 2011 gününe kalmış olduğu [bkz: Doster, B., “Bir 'fikir meydanı'”; Cumhuriyet KiTAP eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sayı 1097, 24 Şubat 2011, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt - İstanbul, s.15]; «Ürdün Kralı Hüseyin(’in) CİA'dan para aldığını itiraf etti(ği) ve “20 yıldan beri para alıyorum. Ancak bu parayı ülkemin güvenliği için kullanıyorum” dedi(ği)» [bkz: 28 Şubat 1977 maddeleri (2/7), “Hürriyet (gzt.) 1978 Ansiklopedik Yıllığı (5)”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür - Ofset Matbaası - İstanbul 1978, s.15]; oğlu “Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Anıtkabir'de gözyaşlarını tutamaması(nın), (yakın) tarihin derinliklerinden gelen bir duygunun ifadesi olsa gerek(tiği)” [bkz: “Kral'ın gözyaşı” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23410, 06 Mart 2013 Çarşamba, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.1]; Lisans ve Master derecelerini O.D.T.Ü “Yöneylem Araştırması ve İstatistik” ve “Ekonomi” bölümlerinden almış Yrd. Doç. Dr. Sn. Nurcan Özkaplan’ın, Atlantik-ötesinden muhtemelen hocası Prof. Merih Celasun aracılığı ile almış olduğu bilim ışığını, yazdığı esere “Exposed Sectors” yerine “İhracata Açık Dallar: Gıda, Dokuma”, “Sheltered Sectors” yerine de “İç Tüketime Dönük Dallar: Lastik, Kimya, Taşıt Araçları” ayrımı yaparak yansıtmış olduğu [bkz: Özkaplan, N., “Çalışma Ekonomisi”, Kavram Yayınları 38, ISBN 975-366-026-1, İkinci Basım Ocak 1994, s.18, 19]; 1978 yılında yapılan İkinci Dış-Ticaret Darbesi ile “Kalkınma köyden başlamalı, Mithat Paşa, Ziraat Bankası, Ziya Gökalp Mülayim, v.s.” edebiyatı şampiyonu liderin [bkz: Efeoğlu, Ertuğrul; “Ecevit Mavisi Kitaplar”; Cumhuriyet KiTAP eki, 16 Temmuz 2009, sayı 1013, s.14 ve Çelebi, I., Kabasakal, M., “Demokratik Sol Sanayileşme”, Cilt-3 Sanayileşme Üzerine, Demokratik Sol Düşünce Forumu 9-11 Ocak 1976 Çağdaş Sahne Ankara, Bilim Dizisi 5, Birinci Baskı Kasım 1976 Kalite Matbaası, s.56] kurduğu “Güneş Motel Hükümeti”nin iç ticaret hadlerini keskin bir biçimde sanayi ve kent ekonomisi lehine derhal çevirdiği [“Çiftçinin eline geçen fiyatlar indeksi” artışı %28.5, “Toptan eşya fiyatları indeksi” artışı %53.1 ― bkz: “İstatistik Göstergeler 1923-1992”, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın Numarası 1682, ISSN 1300-0535, ISBN 975-19-0886-8, Tablo XVI-28, s.356, “İstatistik Göstergeler 1923-1998”, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın Numarası 2252, ISSN 1300-0535, ISBN 975-19-2230-5, Tablo 18.21, s.496, ayrıca (1) Kepenek, Y., “Gelişimi, üretim yapısı ve sorunlarıyla Türkiye Ekonomisi”, Verso Teori Yayınları, Üçüncü Yazım 1987, Tablo XI.8 İç Ticaret Oranları 1963-1980, s.211 ve (2) Başkaya, F., “Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına”, Özgür Üniversite Kitaplığı 46, Fikret Başkaya Toplu Eserleri 7, © Maki Basın Yayın, ISBN 975-8449-26-5, 3. Baskı Mart 2005 Cantekin Mat. Yay. Ltd. Şti., Tablo XXXIX “Tarım/Sanayi Fiyatları Oranı”, s.293]; Prof. Korkut Boratav’ın, “Çiftçinin eline geçen göreli fiyatlardaki bu dramatik bozulmanın 1974-79 ve 1980-88 dönemlerini ayrıştırmanın yararlı olaca(ğını)” savunmakla, Atatürkçülerin Ecevit ve Özal’ın aslında aynı yolun yolcusu olduları eytişimsel ve de Lenin-bilimsel gerçeğini görmelerine engel olmağa çalıştığı, ve verdiği “Tablo-2: Türkiye'de Tarım Ticaret Hadleri ve Dünya Ticaret hadleri ile Karşılaştırma”, daha doğrusu mâzeret uydurma tablosunun “Yıllar” sütununda, Güneş Motel Hükümeti’nin kurulduğu 1978 mübârek yılının yanlışlıkla “1988” diye yazılmış olduğu [bkz: Boratav, K., “Türkiye Tarihi 5 Bugünkü Türkiye 1980-1995”, Cem/Tarih, ISBN 975-406-542-X, 2. Basım Mart 1997 Kardeşler Matbaası, s.177, 178]; Sn. Recep T. Erdoğan’ın tâbiri ile “manşetlerle gelen” bu hükümetin gidişinin yine “manşetlerle” değil, fakat 2 sene sonra yapılacak askeri “darbenin önünü aç(acak)” tam sayfa ilanlarla olduğu [bkz: (1) 14 Mayıs (1979) maddesi, “Almanak Milliyet 20.Yüzyıl”, (c) Grisewood and Dempsey Ltd. 1985, Milliyet tesislerinde hazırlanıp basılmıştır Mart 1986, s.421 ve (2) “(Demirel?:)'TUSiAD'ın ilanları darbenin önünü açtı'” (2 sütun üzerine başlıklı ve sayfa düzeni bakımından ne idüğü belirsiz) haber, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31585, 29 Mart 2012 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.4]; Türkiye $ Bankası’nın, anti-komünist edebiyata, bu edebiyatın sonunun gelmekte olduğunun kaleme Aziz Nesin tarafından alınan “Sosyalizm Geliyor Savulun” adlı hikaye ile müjdelendiği 1965 yılından hemen bir sene sonra yayımladığı, yazarı Giovanni Papini, çeviri Fikret Adil, Dizgi, Tertip ve Baskı Ajans-Türk Matbaası, “Gog-1, Gog-2” adlı “Kültür Yayını”nda, tamamıyla hayal mahsulü bir mülakatta, Lenin’in güya “Köylülerden nefret ederim” dediği (s.102) rivayet olunarak, paha biçilmez bir katkı yapmış, gerçek Lenin’in ise, tarım olmadan sanayi olamayacağı konusunda çektiği “discour sur la méthode”un bir yerinde, (meâlen) “Bazı işçi yoldaşların, sağda-solda, ‘Lenin köylüleri bizden daha çok seviyor, koruyor, kolluyor, kayırıyor’ diye konuştukları rivayet ediliyor. Böyle konuşanları yakalarsam y.ö.k.erim” demiş olduğu [bkz: “Lenin on the development of heavy industry and electrification”, Progress Publishers, Moscow 1972, s.136]; «B. 1929-1934 Döneminde Yoksullaşma ve Sınıf Mücadelesi» başlığı altında ise, “Sanayiciler 1927 yılında çıkarılan ve 1.6.1927 - 1.6.1942 tarihleri arasında yürürlükte bulunan Teşvik-i Sanayi Kanunu'ndan (…) yararlanır(lar)ken, traktör sahibi büyük çiftlik sahiplerine verilmekte olan tazminatların kesilmesi, bu kesimi de muhalif unsurlar arasına itti” diye yazılı olduğu [bkz: Koç, Y., “Türkiye'de Sınıf Mücadelesinin Gelişimi – 1 (1923-1973)”, Birlik Yayıncılık Araştırma Dizisi 1, Birinci Basım Eylül 1979 Şafak Matbaası − Ankara, s.134, 51]; aynı “Kültür Yayını” içinde yer alan, yine tamamıyla hayal mahsulü “Ben Rubi'nin Fikirleri” adlı hikâyenin ayrı-basısı 1970'li yılların ikinci yarısında “one minute”çü cemaatler tarafından yapılıp el altından dağıtılmak suretiyle Yahudi-aleyhtarlığı maksadı ile kullanılmış olduğu; “(XX.) Yüzyılın 100 Ekonomisti ve İşadamı” kitapçığı Rudolf Hilferding’i tanıttığı halde, halefi ve Alman Mucizesi’nin Keynesçi mîmarı Ludwig Erhard’ı kaydadeğer bulmamış olduğu [bkz: “Yüzyılın 100 Ekonomisti ve İşadamı”, Yeni Binyıl (başkaca bir künye kaydı yok), Baskı - Cilt Medya Ofset, s.92-93'de var, 52'de olması gerekirdi]; Amerika Birleşik Devletleri ve Federal Almanya Nazizm’e hizmet etmiş böyle “extreme-engineering” ve “extreme-accounting” teknokratları baştuji etmiş, «Ankara İstiklal Mahkemesi(’nin), çoğu eski İttihatçılardan oluşan sanıklardan eski Maliye Nazırı Cavit Bey, Dr. Nazım, eski Milletvekili Hilmi Bey’leri ölüm cezasına çarptır(ması)» da –öyle Türkiye de değil, fakat– «Türk Tarihinin Dönüm Noktaları(ndan)» biri sayılmış olmasına karşın, 26 Mart 2012 Pazartesi günü itibariyle arandığında “*"ludwig erhard" von braun cavit avunduk* (dizisi) için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)” [bkz: (1.i) “Erhard Ludwig (1897–1977)” ve (1.ii) “Braun Wernher von (1912-1977)” maddeleri, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.279, 122 ve (2) 26 Ağustos 1926 maddesi, «Milliyet Almanak Türkiye Cumhuriyet Dönemi», Yayın yönetmeni Nail Güreli, Hazırlayan Hikmet Bila, Milliyet Tesislerinde hazırlanıp basılmıştır İstanbul 1986, s.32, 29]; kaleme «Oh Lord, please don’t let me be misunderstood» kaygısı ile kılı-kırk-yararak alınmış bu cümlenin doğru sözdiziminin «Ankara İstiklal Mahkemesi, çoğu eski İttihatçılardan oluşan sanıklardan eski Maliye Nazırı Cavit, Dr. Nazım ve eski Milletvekili Hilmi beyleri ölüm cezasına çarptırdı» şeklinde olması gerektiği; işbu “tarım mı, sanayi mi” tartışmasının abesle iştigalden başka bir şey olmadığı Kemalist-bilimsel gerçeğinin (verbatim) «Zaten tarım mı, sanayi mi türünden tartışmalar anlamlı da değildir» diye yazan Leninist Prof. Fikret Başkaya (Ekin-Bilar) tarafından böyyük bir isabetle saptanmış olduğu [bkz: Başkaya, F., “Paradigmanın İflası, Resmi İdeolojinin Eleştirisine Giriş”, Doz Basım ve Yayın Ltd. Şti., 6.ıncı Baskı, Eylül 1997 İstanbul, s.265]; zâten böyle “anlamsız” olduğu içindir ki, “tarım sektöründe bir birimlik (US$1?) tarımsal ürün elde etmek için gerekli sermaye miktarının tarım-dışı sektöre oranla yarı yarıya az ol(masına)” karşın, “(Atom güllerinin katmer katmer açtığı) 1968 (baharlar) yılı sabit sermaye yatırımlarının (ancak) %15.2 kadarının tarıma, geri kalan %84.8 kadarının da tarım-dışı sektöre (yapıldığının) bilinmekte” olduğu [bkz: Öney, Doç. Dr. E., “İktisadi Planlama –İkinci Baskı– ”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No.438, Sevinç Matbaası Ankara 1980, s.207]; bilim ve high-tech diyârı İsrail’de bile, “Sosyalizme inanan insanların biraraya gelip ortaklaşa bir yaşam kurduğu ve birlikte üretip, satıp, paylaştıkları kibbutzlar(da) (…) doğup, daha sonra bura(lar)dan ayrılan çocukların büyük bir kısmı(nın) son 10-15 yıldır dönme eğiliminde” olduğu [bkz: “İşbirliği yapalım dünyanın en büyük tarım ülkesi olun” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Yıl 62, Sayı 22538, 16 Ekim 2010 Cumartesi, s.19]; “IMF'nin Afrika bölümünde bulunan (Sn.) Burcu Aydın('ın) artık Bakan Şimşek için çalışacak” olduğu [bkz: Karanfil, N., “Şimşek'e IMF'den Türk danışman”, Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş., Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık, Yayın Sahibi Temsilcisi ve Sorumlu Müdür Hasan Kılıç, Yıl 16, Sayı 5536, 12 Aralık 2011 Pazartesi, Basıldığı yer DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.23 (italics are mine)]; Damat Ferit’in Britanya adasında gördüğü yüksek öğrenimin de bazı İnkılap Tarihi hocaları tarafından “o Cambridgelerde, Oxfordlarda –her nasılsa– bulunmuş işte..” sözseçimi ve dizimi ile anlatılır olduğu; İngiliz emperyalizminin “The responsibility of governing India had been placed by the inscrutable decree of Providence upon the shoulders of the British Race” (Hindistan’ı yönetme sorumluluğunun Britanya ırkının sırtına yıkılmış olması Takdîr-i İlâhîdir) buyuran peygamberi Rudyard Kipling’in bazı şiirlerini Türkçeye Bülent Ecevit’in çevirmiş olduğu halde “anti-emperyalist” geçinenlerden ve kendisine Şilili sâkıt lider Salvador Allende’nin adından mülhem “Büllende” diyen karşıtlarından hiçbirinin O'nun bu yönünü göremedikleri veya görmezden geldikleri [bkz: (1) “Kipling (Joseph) Rudyard (1865–1936)”, (2) “Allende (Gossens) Salvador (1908–1973)”, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.477, 24 ve (3) Gülce Başer, “Şimdi Haberler”, Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi dergisi, Sahibi Varlık Yayınları A.Ş. adına Osman Çetin Deniztekin, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Filiz Nayır Deniztekin, Genel Yayın Yönetmeni Enver Ercan, ISSN 1300-1728-0-0, 80.yıl, sayı 1273, 01 Ekim 2013, Baskı Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No.4 Ataşehir-İstanbul (Sertifika No.12468), s.110]; «Geçenlerde; dostu(.), ağabeyi(.) Profesör İsmet Giritli’nin (…) (kendisi)ni Kemalistler Derneği’ne üye kaydetmek iste(mesi)» üzerine İstanbul Reklam kurucusu Dr. Süheyl Gürbaşkan’ın «Bende bu konuda bir eziklik mi, tepki mi, nedenini bilmediğim bir ürekeklik vardır. Beni derneğin içine sokmayın..» anıtsal yanıtını vermiş olduğu [bkz: (1) Vural Sözer’in röportajı, Rubikon Anılar İzlenimler ve İstanbul Reklâm, İstanbul Reklâm Yayınları Özel Dizi 1, Yayınlandığı tarih Aralık 1976, Basıldığı yer İstanbul Reklâm Matbaası, s.140 ve (2) “Gürbaşkan, Süheyl” maddesi, “Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir”, 3üncü Baskı 1989, ISBN 975-95479-0-2, © Copyright Profesyonel Ltd. nŞti. Süleyman Nazif Sok. 14/4 Nişantaşı 80220 İstanbul, s.325]; reklamcılarımızın bu çekingenliklerini zamanla yenerek, “İngiliz gazetesi The Times'ta geçen hafta yayımlanan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatör, Türk polisini de zalim olarak nitelendiren ilan” verecek kadar medenî cesaret sahibi oldukları [bkz: “Finansörleri ADD çıktı!” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Türkiye gzt., Kurucusu: Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, ISSN 1305-0400, Yıl 44, Sayı 15470, 31 Temmuz 2013 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No.11 A/41 34197 Yenibosna-Bahçelievler İstanbul, s.12]; bir başka duayenin, mapus damlarına düşmekten, Alparslan Türkeş’in verdiği “Hayatının sonuna kadar bu adamın kılına dokunulmamasını sağlayacaksınız” güvencesine karşın kurtulamamış olduğu [bkz: “Kıvrıkoğlu Evren'e rica etmiş: Nail Keçili Tayip Erdoğan'la çalışmasın!” (4 sütun üzerine başlıklı) Fatih Vural röportajı, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, ISSN 1305-0400, Yıl 44, Sayı 15518, 17 Eylül 2013 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Yenibosna / İstanbul, s.15]; Aydınlık gazetesinin, Zeki Alasya’nın cenaze merasimi haberinde yayımladığı fotoğrafta, Perinçek’in elini harâretle sıktığı şişman adamın, Gürbaşkan ve Eli Acıman’dan sonraki üçüncü ağıt top Nail Keçili olduğu [bkz: Akyüz, S., “Ustaya veda” (5 sütun üzerine) başlıklı haberi içinde, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Sabuncu, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2733, 11 Mayıs 2014 Pazartesi, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.3]; faşist MC hükumetlerinin kurucusu “Adalet Partisi'nin 1977 Cenajans denemesi(nin) çok akılda kalan bir örnek” olduğu [bkz: Korkmaz Alemdar, “Yeni bir seçim(!) ve tutarsızlık örnekleri”, Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi dergisi, İmtiyaz Sahibi (Varlık Yayınları A.Ş. adına) ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Filiz Nayır Deniztekin, Genel Yayın Yönetmeni Enver Ercan, ISSN 1300-1728-0-0, 82. yıl, sayı 1293, 01 Haziran 2015, Baskı Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No.4 Ataşehir-İstanbul (Sertifika No.12468), s.59]; “Cenajans Grey Reklamcılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nail Keçili('nin) Egebank soruşturması kapsamında Marmaris'te gözaltına alınarak, Ankara'ya getirildiği ve 5 Kasım'da tutuklandı(ğı)” [bkz: 01 Kasım 2000 maddesi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.474]; Ilıcakların gazetesinde meâlen “Emperyalizmin amacı homo-lordlara ananas suyu içirmektir” diye yazan fenomen köşe yazarına, Abdülcanbaz tiyatro oyununun umumhâne sahnesinde başrol oyuncusu Ahmet Mekin’e “Jackson” adlı İngiliz subayı rolü oynayan sanatçının ağzından «CAKSON – Mister Eyptılcımbız! Ne büyük sürprayz! Ben kadın bekliyor. Erkek çıkıyor. Ben şaşırıyor, fakat benim için farketmiyor» dedirten «tiyatro oyuncusu ve 'Dostlar Tiyatrosu' sahibi» Genco’nun tam bir destek vermiş olduğu [bkz: (1) 04 Kasım (1975) madeleri (3/4), “Hürriyet 1976 Ansiklopedik Yıllığı”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası-İstanbul (1976), s.67, (2) And, M., “Oyunlar” fihristi (i) “50 Yılın Türk Tiyatrosu” kitabı içinde, İş Bankası Kültür Yayınları 124, Genel Yayın No. 247, 50.Yıl Dizisi 3, İkinci Baskı Baha Matbaası İstanbul – 1973, s.646, (ii) “Türk Tiyatrosu” kitabı içinde, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No. 247, Cumhuriyet Dizisi 10, OTM 11301023, Üçüncü Baskı Doğuş Matbaası Ankara - 1983, s.621, (3) Sokullu, Dr. S., “Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi”, (Doç. Dr. Ahmet Taner Kışlalı) Kültür Bakanlığı Yayınları, Birinci Baskı Şubat 1979, s.213-214 ve (4) Selçuk, T., “Abdülcanbaz”, (i) Oyunlaştıran G. Erkal, M. Koper, E. Ardıç, M. Akan, DT Kütüphanesi (Kayıt #) A-2, Demirbaş Numarası 002328, s.«–65–», (ii) Osman Özkan’ın dramaturgi metni, DT Kütüphanesi (Kayıt #) A-3, Demirbaş Numarası 002329, s.44]; Ahmet Taner Kışlalı Kültür Bakanlığı’na göre ise, «Mister Eyptılcımbız»ın, böyle cinsel değil fakat bir bilimsel-şaşkına, «(…) bağımsızlık savaşı sona erince, komutanını Gözlüklü Sami’nin evinde ve dostu olarak görünce (…) dön(düğü)» [bkz: Sokullu, Dr. S., “Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi”, Kültür Bakanlığı Yayınları, Birinci Baskı Şubat 1979, s.214]; Nobel Laureate Orhan Pamuk’un “nerdeee şimdi Celal Bayar babamızın zamanındaki kibar hısızlar” diye hayıflandığı [bkz: “Yakışıksız yolsuzluk” (2 sütun üzerine) başlık, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer, Yazıişleri Müdürü Ayşe Yıldırım Başlangıç, ISSN 977-1300-0934, 90.Yıl, Sayı 32572, 11 Aralık 2014 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.1]; Sayın Kürşat Tüzmen çok şık, zarif ve kibar bir insan olduğu halde, Aydın Ayaydın’ın ona canlı-yayında kafa attığı; bu Ahmet Mekin’in bi de (maazallah) Topal Osman filmi çevirmiş olduğu [bkz: İnanoğlu, T., “5555 Afişle Türk Sineması”, Kabalcı Yayınevi 235, Sinema Dizisi 10, Türvak Kitapları 2, © Kabalcı Yayınevi 2004, ISBN 975-8240-99-4, Baskı ve Cilt Fabrika Basım Seyrantepe İstanbul, s.273]; “The Region's Bestselling English Language Pan-Arab Magazine” TheMiddleEast dergisinin “Colonel T.E. Lawrence (1888-1935)”i hiç de böyle anmadığı [bkz: “Travelers in Arabia”, The Middle East dergisi, Group Publisher Afif Ben Yedder, Editor-in-Chief Pat Lancaster, ISSN 0305-0734, June 2007, Issue 379, Printers Headley Brothers Ltd, s.60-61]; Türkiye gazetesinin de Arapları böyle anmadığı [bkz: “Arslan: 'Araplar Osmanlı'yı arkadan vurmadı(lar)!'” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14908, 09 Ocak 2012 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.13]; bu Abdülcanbaz’ın Atatürk’ün ta kendisi olduğu [bkz: Haldun Çubukçu, “Cumhurbaşkanımız Abdülcanbaz olsun”, Aydınlık gzt. Kitap eki, Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Damla Yazıcı, Yıl 2 Sayı 122, 27 Haziran 2014 CUMA, Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. Oruçreis Cad. Remzi Özkaya Sok. No.16 Bahçelievler / İstanbul]; Batılılar kullanmakta olduğumuz rakamları Araplara borçlu olduklarını “The western set is what we now know as 'Arabic numerals'” diye îtiraf ediyor oldukları halde, Türk Dil Kurumu’nun bu eksiğini Özal’dan sonra tamamlamış olduğu [bkz: (1) “Written Numbers”, chapter in Mathematics →Introducing book, Published in the UK in 2011 by Icon Boks Ltd., Text copyright © 1999 Ziauddin Sardar and Jerry Ravetz, ISBN 975-184831-297-5, Printed by Gutenberg Pres Malta, p.23, (2) İşcan, K., «Arap rakamları → rakam» maddesi, Ansiklopedik Matematik Sözlüğü, Basıldığı yer «Sözlüğün maddeleri İskender Matbaası, Sonundaki dizin bölümü Garanti Matbaası, Kapak baskı ve cildi Fono Matbaa ve Mücellithanesi’nde yapılmıştır», İstanbul 1967, s.11 ve (3.i) “İngilizce Dizin”, (3.ii) “İngilizce−Türkçe Dizin”, TDK, “Matematik Terimleri Sözlüğü” içinde, Türk Dil Kurumu Yayınları (i) 508, (ii) 739, Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi Terim Sözlükleri Dizisi 2, ISBN 975-16-1264-0, Baskı (i) Sevinç Basımevi Ankara 1983, (ii) Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara 2000, s.(i)453'de olması gerekirdi ve (ii)518'de var]; bunlara 2010 yılında bile “Latin sayıları” diyen AA'nın hiç değilse “… rakamları” demesi gerektiği [bkz: 24 Mayıs 1928 maddesi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.53]; benzer şekilde bugün “Arşimet burgusu (spirali)” olarak bilinen tahıl-elleçleme aparatlarının adının da bir zamanlar «a− İletme salyangozları (transport vidaları)» olduğu [bkz: (1) Özge, L., «Demircilik Meslek Teknolojisi –III–», Sanat Enstitüleri Demir İşleri Bölümü (Ders Kitabı), Baskı (Orhan?) Bursalının Sesi Matbaası – 1969 Bursa, s.«−116−» ve (2) “Archimedes' spiral” maddesi, Küçükşahin, F., “English - Turkish Encyclopedic Technical Dictionary”, © 1997 İnkılâp Kitabevi, ISBN 975-10-1200-7, Baskı 1997 Anka Ofset A.Ş. Matbaacılar Sitesi No.38 Bağcılar İstanbul, p.30]; Osservatore Romano gazetesinin «Türkiye(’nin), Suudi Arabistan’daki Alman çıkarlarının korunmasını üzerine aldı(ğını)» iddia ettiği [bkz: 16 Temmuz (1942) maddesi, Jaeschke, G., “Türkiye Kronolojisi (1938-1945)”, Çeviren Gülayşe Koçak, T.T.K Yayınları XVI. Dizi - Sa. 59, ISBN 975-16-0253-X, Türk Tarih Kurumu Basımevi - Ankara, 1990, s.76]; böyle “Dış Haberler(de)” iç basının bir haber değeri XXI. Yüzyıl’da da bulmakta olduğu [bkz: “'Türkiye ve Fransa Afrika ve Ortadoğu'da birbiriyle yarışıyor(lar)'” (4 sütun üzerine başlıklı) “Dış Haber”, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9640, 17 Ocak 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.9]; çizgi romanın tüccar kahramânı Gözlüklü Sâmi için de «Sâmi beyimiz 'commercial' bir 'génie'dir efem..» sözlerinin sarfolunduğu eseri ve yazarını İstanbul Ticaret Odası’nın kaydadeğer bulmamış olduğu [bkz: (1) Kınalı, F., “Edebiyatımızda Ticaret ve Tacirler”, İstanbul Ticaret Odası Yayınları No. 2010-7, ISBN 978-9944-60-586-1 (Basılı) 978-9944-60-587-8 (Elektronik), Baskı G.M. Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. ve (2) Gürün, O. A., “Fransızca Türkçe Sözlük”, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, Dizgi Gül Matbaası, Baskı Kardeş Matbaası, İstanbul - 1974, s.135, 320]; Selçuk’un «DiN TÜCCARI..» altyazılı karikatüründe bu meslek(!) erbâbının kıblesinin «Kanlı Pazar ya da 16 Şubat (1969) Olayı» sırasında gözlemlendiği(!) gibi o günlerde Dolmabahçe açıklarına demir atmış 6.Filo değil, fakat Taksim Cumhuriyet Anıtı olduğunu savunduğu [bkz: (1) Ahmad, F. ve B. T., “Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 32, Birinci Basım Temmuz 1976, Bilgi Basımevi - Ankara, s.363, (2) “6. Filo'ya Secde Eden Örgütü AKP Hortlatıyor”, Aydınlık dergisi, Sahibi Güney Reklamcılık Yayıncılık Matbaacılk Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ISSN 1301-6579, Sayı 1014, 24 Aralık 2006 Pazar, Basıldığı Yer Serler Matbaacılık, s.1 ve (3) Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına İlhan Selçuk, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 84. Yıl, Sayı 29822, 01 Haziran 2007 CUMA, Baskı Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık San. ve Tic. AŞ Matbaası Pursaklar-Ankara, s.3]; oysa Yusuf Ziya Ortaç’ın yayımladığı bir kapak karikatüründe, aynı prototipin, Ata’nın peşinden, ayak izlerini çalı süpürgesi ile silerek gittiğinin savunulmuş olduğu; Dostlar Tiyatrosu’nun abdülcambazlıklarını da Cumhuriyet Kitap Kulübü’nün örtbas etmeğe çalıştığı [bkz: (1) And, M., “Oyunlar”, Türk Tiyatrosu kitabı içinde fihrist, Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No. 247, Cumhuriyet Dizisi 10, OTM 11301023, Üçüncü Baskı Doğuş Matbaası Ankara - 1983, s.621, (2) Oral, Z., “O güzel insanlar”, Cumhuriyet Kitapları, ISBN 978-9944-150-31-6, 08.34.Y.0298.017, 5. Baskı Şubat 2008 Kurtiş Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., s.175-186 yok ve (3) Güngör, N., “Abdülcanbaz”, Cumhuriyet Kitapları, ISBN 978-9944-150-77-4, I.Baskı Eylül 2008 Kurtiş Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., 200 sayfa kitapta ne bu tiyatronun, ne de aktör Ahmet Mekin’in adı geçmektedir]; kurduğu “azınlık hükümeti” tarafından TRT Genel Müdürlük görevine 02 Mayıs 1978'de atanan Cengiz Taşer’in kısa görev süresi boyunca Kipling’i, o zamanki tabir ile “beyaz cam”a, biri “Nobel Alanlar” belgesel dizisi, diğeri de “Zaman Tüneli” adlı bilim-kurgu dizisinin birer sayısında olmak üzere bir kahraman olarak tam iki kez getirmiş olduğu; Hindistan hükümetinin, takdîr-i ilâhîye, O’nun (elbette Kipling değil, fakat) Rabindranath Tagore çevirilerini yayımlayarak boyun eğmiş olduğu [bkz: “Başbakan Ecevit Hindistan'a Gidiyor” başlıklı tam-sayfa îlan, Sabah gzt., İmtiyaz Sahibi Dinç Bilgin, Yayın Grubu Başkanı Zafer Mutlu, ISSN 1301-5796, Yıl 14, Sayı 5033, 30 Mart 2000 Perşembe, Basıldığı yer Sabah Yayıncılık Anonim Şirketi Matbaası Pursaklar - Ankara, s.15] ve şantöz Şenay’ın söylediği Ecevitçilik balladı “Bu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendir” parçasının güftesinin Rudyard’ın ünlü “If”ine hiç değilse biçim olarak pek bi benzediği; Sn. Nilgün Cerrahoğlu’nun ise, “Takdîr-i İlâhî”ye karşı gelmenin Hindistan’da neden olduğu insanlık dramlarına, bir de “eksiği var, fazlası yok” değerlendirmesi yaparak (elbette o eksikler emperyalizmin tekelci-kapitalist sansürüne takılan insanlık dramlarıdır) tanıklık etmekten geri durmamış olduğu [bkz: “'Slumdog Millionaire' ve Hindistan Gerçekleri”, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi İlhan Selçuk, 85. Yıl, Sayı 30778, 12 Ocak 2010 Salı, s.11]; TRT’de arabesk müziğe ve maden istihracı ile geçinen bir Latin Amerika köyünde yerli halkın Katoliklik-öncesi pagan geleneklerini (törelerini) iyi-kötü sürdürme gayretlerini bir çeşit “sivil itaatsizlik” biçimi olarak sunan türden bir belgesele ilk kez Gen. Md. İsmail Cem İpekçi döneminde yer verilmiş olduğu; “İnalcık Hocamızın (…) eski otoriter İran geleneği ve Türk ‘törü’ hukukuyla İslam’daki Şeriat hukukunun tarihi uygulamada sentezleşmesini anlatan” “Osmanlı'da Devlet, Hukuk ve Adalet” adlı eserini [Eren Yay., Tünel, İstiklal Cad., No:34, Beyoğlu 800050 İstanbul] Sn. Taha Akyol’un 03 Haziran 2002 tarihli Milliyet gazetesindeki “Objektif” köşesinde tanıttığı; İpekçi'nin bu TRT Genel Müdürlüğü makamından 12 Mayıs 1975 tarihinde (Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın deyimi ile) “azledilmesi” onurunun koalisyon ortakları arasında paylaşılamadığı; GazanferÖzcan & GönülÜlkü kumpanyasının, İstanbul Şişli’de bir pasajda faaliyet gösteren tiyatrosunda, adı Alain Spiraux’nun “(Adolf) Hitler annen seni çağırıyor” adlı eserini çağrıştıran “İsmail anan seni çağırıyor” adlı telif tiyatro eserini sahneye Danıştay’ın Sn. İsmail Cem İpekçi’nin TRT'nin yasal Genel Müdürü olduğuna ve görevine iadesine karar verdiği güne denk düşen günlerde koyduğu [bkz: (1) 16 Şubat 1978 maddesi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.268, (2) «İsmail, Anan Seni Çağırıyor Orhan Erçin Orhan Erçin» maddesi, “Hürriyet (gzt.) 1979 Ansiklopedik Yıllığı (6)”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür - Ofset Matbaası - İstanbul 1979, s.343 ve (3) «İsmail Anan Seni Çağırıyor (Orhan Erçin) GÜGÖ '78» maddesi, And, M., “Oyunlar”, Türk Tiyatrosu kitabı içinde fihrist, Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No. 247, Cumhuriyet Dizisi 10, OTM 11301013, Üçüncü Baskı Doğuş Matbaası Ankara - 1983, s.655]; azlini müteakip İpekçi de Birleşmiş Milletler kuruluşlarından «UNESCO nezdinde büyükelçiliğe atan(mış)» olmasına karşın, BM Afganistan Barış Gücü’ne komutanlık edecek olan Sn. Hikmet Çetin’i kimsenin “Hikmet! (Kofi) ANNAN seni çağırıyor” diye uyarmamış olduğu [bkz: 20 Şubat 1978 maddeleri (5/8), “Hürriyet (gzt.) 1979 Ansiklopedik Yıllığı (6)”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür - Ofset Matbaası - İstanbul 1979, s.27]; TRT çalışanlarının artık hepsi birer İsmail Cem olduklarından ve hepsinin UNESCO Brüksel ofisinde istihdamı mümkün olmadığından, İstanbul Radyo Evi’nin komple BM'e devredilmesinin düşünüldüğü [bkz: “Radyo (Evi) evimiz, vermeyiz!” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Güray Öz, 88.Yıl, Sayı 31821, 20 Kasım 2012 Salı, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.7]; maaşlarını Amerika’nın düdüğünü öttürme mukabili alıyor olduklarını sanan genç ekonomi muhabirlerinin “Patronların toplantılarına akbille gidiyor” olmaktan müşteki oldukları [bkz: “Genç muhabirler rahatsız!” (2 sütun üzerine) başlıklı Ekonomi haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Sabuncu, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2692, 31 Mart 2015 Salı, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.5]; mapushânelere tıkılan gastecilerin de, oto lastik acenteliği yerine birer kartpostalla iktifâ ve kifâf-ı nefs etmek zorunda kaldıkları [bkz: (1) “ÇGD'den tutuklu gazetecilere yeni yıl kartı” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9934, 31 Aralık 2012 Pazartesi, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.3 ve (2) “Ayıbı dünya görüyor” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Aykut Küçükkaya (Sorumlu Müdür) …, 88.Yıl, Sayı 31970, 18 Nisan 2013 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.1, 7]; “siyasallaşan” Yargı organlarının, partiye sızan/sokulan böyle Atatürkçü unsurların ayıklanmasında Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatına yardımcı olmağa, Cem olayından yaklaşık kırk yıl kadar sonra başlamış oldukları [bkz: (1) Yılmaz, M., “'Adalet siyasallaştı'” (2 sütun üzerine başlıklı) Kültür haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Güray Öz, 88.Yıl, Sayı 31820, 19 Kasım 2012 Pazartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.17 ve (2) Ulucan, C., “'Deniz'li postere soruşturma” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23158, 27 Haziran 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer DPC Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.20]; Cem’in mahkeme kararına dayanarak Kennedy caddesinde bugün Yargıtay binası olarak kullanılan T.R.T genel müdürlüğünde 07 Haziran 1975 günü tekrar işbaşı yapma teşebbüsünün polis marifeti ile engellendiği (izlemeğe gitmiştim, kalabalık-izdiham-taraftar-v.s. yoktu, ABD büyükelçiliğinin bahçe duvarına oturarak beklemeğe başladım ancak sivil polis olduğunu sandığım biri uzaklaşmamı ihtar etti) [bkz: “Hürriyet 1976 Ansiklopedik Yıllığı”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası-İstanbul (1976), s.46]; yakın akrabası Abdi İpekçi’nin 1979 yılında bir suikasta kurban gidinceye değin başyazı yazdığı Milliyet gazetesinin araştırmacı-gazeteciliği teşvik maksadı ile açtığı yarışmada birinciliği “Hacı Bektâş-ı Velî gölgesinde sömürü” adlı ve Alevi-Bektaşi dede ve babalarının ne “Mercümek”(!) [bkz: (1) “Mercümek'in cezası Yargıtay'da bozuldu”, Yıllık 96 - Tempo’nun okurlarına armağanıdır, ©1996 Hürgüç Gazetecilik A.Ş., Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul, Yayına Hazırlayan Dilek Kaykılar, Baskı-cilt Hürriyet Ofset Matbaacılık A.Ş. Sefaköy-İstanbul, s.20 ve (2) “Mercümek sıkıntısı!”, Türkiye gzt, İhlas Holding A.Ş. Adına İmtiyaz sahibi Dr. Enver Ören, 11 Mayıs 1996 Cumartesi, Yıl: 26, Sayı 9198 s.1] olduklarını, binaenaleyh bilimin ışığı ile aydınlatılmağa o cemaatin bile muhtaç olduğunu kanıtlamak maksatlı çalışması ile bilahare “Demokrasi(!) Şehidi” olacak olan Ümit Kaftancıoğlu’nun kazanmış ve gazetenin bu çalışmayı yazı-dizisi olarak yayımlamış olduğu; “Türk basını(nın) (bu ve benzeri) yurt gerçeklerine el atmış ve olayları gözönüne sermiş” olduğu [bkz: Koçtürk, O. N., “Yeni Sömürgecilik Açısından Gıda Emperyalizmi”, Toplum Yayınevi, Yöneten Remzi İnanç, Yönetim yeri Sanayi Cd. Demir İş Hanı (№17/)44 (Ulus Ankara), Toplum Yayınları 24, Bu kitap 1966 yılı Ekim ayında Ankara’da İŞ Matbaası’nda dizilip basılmıştır, s.51]; muhtemelen ezilenleri-ezen-ezici-çoğunluğun neoklasik iktisadiyatı yeterince kavrayamadığı düşüncesi ile, 1962? yılında Ankara Radyosu’ndan Prof. Şefik İnan’a (tıpkı «1975'de Yüksek Öğrenimin yeniden allak bullak ol(ması)» üzerine 09 Kasım 1975 tarihinde Sn. Rehâ Oğuz Türkkan’a apar-topar kurdurulacak olan YAY-KUR ve 06 Kasım 1982 tarihinde “Türkiye'de ilk kez Anadolu Üniversitesine bağlı olarak” kurulacak Açık Öğretim Fakültesi tedrisatı tarzı) mâliye ve iktisadiyat dersleri verdirildiği [bkz: (1) “Hürriyet 1976 Ansiklopedik Yıllığı”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası-İstanbul (1976), s.16, 66 ve (2) Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.299]; konunun tamamen hidrolik-analojilerle anlatıldığı bu derslerde meselâ uluslararası iktisadi ilişkiler konusu işlenirken “birleşik kaplar” analojisinden hiç ama hiç söz edilmemiş olduğu; konuya bu zâviyeden bakmanın ancak ½ asır sonra mümkün olduğu [bkz: Aktaş, A., “Bileşik kaplar ve sanayi üretimi” (2 sütun üzerine başlıklı) Eko/Analiz köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9790, 10 Temmuz 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.14]; oysa YAY-KUR müfredâtının Sosyal Psikoloji derslerinden birinde, çağdaş Türk toplumunun çeyrek asır kadar sonra Sn. Orhan Pamuk’a karşı takınacağı "attitude"-tavrının, Nobel’i daha o 70'li yıllarda almış millî şantöz Ajda Pekkan örneklemesi ile öğretilmiş olduğu; Süleyman Demirel’in İstanbul Teknik Üniversitesi’nde hidrolik mühendisliği tahsil etmiş olduğu; 1972? yılında, TRT televizyonunda canlı yayına çıkartılan bir Köy Enstitüsü mezununun bu eğitim kurumları merkezli edebiyatı pek de teyit etmeyen sözler sarfetmesi üzerine, sunucu Sn. Jülide Gülizar’ın “bizi bir başka (türlü?) aydınlattınız” demek zorunda kaldığı, bu programın bir benzerinin 1990'lı yıllarda bir özel t.v. kanalında yeniden-üretiminde Gülizar’ın yerini bu kez Barış Manço’nun aldığı; asıl kurulması gereken yaygın ve örgün eğitim kurumunun, dış ekonomik ilişkinin mikroiktisâdiyatını 100 Soruda Hoptirinam ders kitaplarından öğrenen bedbahtların, “fâiz lobisi(nden)” silindirik yarıçapı büyük bir kazık yemelerini müteakip, IMF firavunluğu tarafından kurulduğu [bkz: “I.M.F. to offer online courses on finances through edX”, International Herald Tribune, Publisher Stephen Dunbar-Johnson, Executive Editor Alison Smale, ISSN 0294-8052, Issue No.40522, MONDAY June 24 2013, Printed by İhlas Gazeteclk A. S. 29 Ekim Caddesi Ihlas Plaza 34197 Yenibosna-Bahcelievler İstanbul, p.8]; i$bû online eğitim portalının, kaleme Hikmetinden sual olunmaz NAZIM’ın «Ey Teselyalı çoban Mihail» dizesinden hız ve ilham alarak alınmış “Açıktır ki, az gelişmiş ülkelerin döviz kıtlığı sorununun n, salt bu ülkelerin ekonomik yapılarından ortaya çıktığını düşünmek yersiz olur” Atatürkçü düşüncesine kapalı olacağından kimsenin kuşkusunun olmaması gerektiği [bkz: Alpar, Prof. Dr. C. & Ongun, M. T., “Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Gelişmekte Olan Ülkeler Yönünden Değerlendirme”, Türkiye Ekonomi Kurumu Yayın No. 1985/3, İç Baskı Olgaç Matbaası, Kapak Baskı Pelin Ofset, Baskı Adedi 3250, Baskı Tarihi 20.12.1985, s.92]; 1960'lı yıllarda Ankara Radyosu'nda haftada veya ayda bir yayımlanan “Aldatan Put Komünizm” programının jeneriğinin http://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Copland">http://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Copland'ın müziğinden alıntı olduğu ve Bülent Ecevit'e iktidar yolunu açacak olan 09 Aralık 1973 Milletvekili Genel Seçimleri arifesinde, aynı zamanda orkestra şefliği de yapan Copland’ın Ankara'ya gelip C.S.O’na bu eseri bizzat çaldırmakla Modern Türkiye’ye müzikal bir ültimatom çektiği; Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun Atatürk'ün “Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız” emri gereğince 05 Aralık 1923 tarihinde kurulmuş olduğu [bkz: Muzaffer Gökman, “50 Yılın Tutanağı, 1923-1973”, Hürriyet Yayınları 59, Tarih Dizisi 7, Ekim 1973, s.14]; “«Bu münasebetle o zaman(lar) Ticaret Bakan Vekili olan Hadi Hüsmen(’in) 22.9.1952 (Birinci Dışticaret Darbesi’n)den beri otomobil ithaline (dış-alım) müsaade edilmediğini, hiç bir suretle (döviz) tahsis(i) verilmediğini söyledi(ği)» [bkz: «İthalât» (tek sütun üzerine) ara-başlığı, İktisadi ve Malî Sahada sayfalarında, AKiS Haftalık Aktüalite Mecmuası dergisi, İmtiyaz Sahibi Metin Toker, Umumî Neşriyat Müdürü Hamdi Avcıoğlu, Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden mes’ul Müdür Yusuf Ziya Ademhan, Sene 3, Cilt VII, Sayı 107, 26 Mayıs 1956, Dizildiği ve Basıldığı Yer Yeni Matbaa – Ankara, s.14]; 22 Eylül 1952 tarihinden beri müsaade edilmeyen otomobil ithalatının, bu da yetmiyormuş gibi 04 Mayıs 1956 tarihinde “Ekonominin darboğaza girmesi nedeniyle” büsbütün yasaklandığı [bkz: 04 Mayıs 1956 maddesi, “Dünya Almanak 2004”, Dünya Süper Veb Ofset A. Ş. Adına Sahibi Didem Demirkent, Genel Yönetmen Osman Saffet Arolat, ISSN 1301-2576, Baskı Dünya Yayıncılık A. Ş. “Globus” Dünya Basınevi Bağcılar İstanbul, s.376]; toplu-taşım araçlarını yeğleyen İstanbulluları trafik-sıkışıklığından mağdur etmemek maksadı ile tatbik mevkiine Belediye Başkanı Sn. Bedrettin Dalan tarafından konan «belediye otobüsleri ve cankurtaranlara yol şeridi tahsisi» fikrinin, bundan on sene kadar önce Sn. Bedii Sarsan tarafından “belki de bir metro ihtiyacını ortadan kaldıracak derecede” savunulmuş olduğu [bkz: “Cumhuriyetin Ellinci Yılında İstanbul’un İdarî Sorunları Semineri (14-17 Mayıs 1973)”, İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No.1885, Hukuk Fakültesi No.420, İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü Yayin No.3, Fakülteler Matbaası İstanbul – 1973, s.211]; sanayici Sn. Mehmet Ata Mermerci’nin ise, daha da ileriye giderek “az benzin yakan küçük arabalar haricindeki otolara ağır vergiler konulması icap eder” demiş olduğu [ibid., s.161]; “Petrol fiyatlarının gerilemesine rağmen akaryakıt dağıtım şirketleri(nin), benzin satış fiyatlarına litrede 3-4 kuruş zam yaptıkları”, indirim cihetine ise trafik sorunu olmayan hava yollarında gidilmiş olduğu [bkz: (1) “İbre yine zamma döndü” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Yeni Asya gzt., Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ, ISSN 13017748, Yıl 45 Sayı 16.138, 07 Ocak 2015 Çarşamba, Ankara Adana baskı Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A. Ş., s.1 ve (2) “Petroldeki düşüş bilet fiyatlarına yansıyacak” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10553, 07 Ocak 2015 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.07]; Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’nin yıllık ithalatı (dış-alım) içindeki payı “karayobazlara” göz açtırmayan İsmet İnönü diktatörlüğü sırasında (1946-50) %20 eşiğinin altına düşmemişken, Demokrat Parti iktidarının “altın yılları”nda (1951-54) %15 eşiği üzerine hiç ama hiç çıkmamış olduğu [bkz: “İstatistik Göstergeler 1923-1998”, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın Numarası 2252, ISSN 1300-0535, ISBN 975-19-2230-5, Tablo 17.10, s.426]; kezâ “1963 (yılında) Türkiye'nin ithalatının (dış-alım) %31'i Amerika'dan gelirken, 1974'de bu oran(ın) %9'a düşmüş” olduğu [bkz: Sertel, Y., “Türkiye'de İlerici Akımlar ve Kalkınma Davamız”, Cem Yayınevi, Kültür Dizisi, Dizgi-Baskı Gül Matbaası, İstanbul 1978, s.17]; oysa, Paris ve Prague’da atom güllerinin katmer katmer açtığı o mübârek 1968 yılında bile, “A(vrupa) E(konomik) T(opluluğu)’nun dış ülkelerden alımları(nın) toplu gayrisafi millî hasıla(sına oranı) ortalama %10'u (geçmezken,) Birleşik Amerika’dan yap(tıkları) dışalımların oranı(nın) (…) %17” olduğu [bkz: Piquet, Howard S., “Avrupa Ortak Pazarı”, Çeviren Ass. İnal Cem Aşkun, Avrupa Ekonomik Topluluğu Üzerine Çeviriler II, Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Yayınları 55/24, Avrupa Ekonomik Topluluğu Enstitüsü Yayınları 4, Sevinç Matbaası Ankara – 1968, s.43]; Devlet Bakanı Sn. Kürşad Tüzmen’in gümrüksüz eşya satan “gümrük hattı dışı” eşya satış mağazalarını (free-shop) “kapatmak yerine, aksaklıklarının giderilmesine yönelik tedbirlerin alınmasının ülke yararına olacağını” söylediği [bkz: A.A. “Free-shopları kapatmak sorunları arttırır” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Referans gzt., 28 Mart 2006 Salı, s.10]; “Ekonomi Çarı” Turgut Özal’ın imalat sanayiinin beyaz eşya işkolunu 1983-89 yılları arasında ithalatla terbiye ettiği [bkz: TÜiK, http://evds.tcmb.gov.tr/, UN-Comtrade, “Seksenlerde beyaz eşya sektörünün rakiplerinden biri de gümrük-hattı-dışı mağazalardı” – Ekonomik Panorama, Interpress Basın ve Yayıncılık A.Ş. adına sahibi Hürrem Fila, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent H. Şemiler, yıl 5, sayı 38, 13 Eylül - 20 Eylül 1992, s.28 fotoğraf alt yazısı]; yüksek tirajlı gazetelerin, böyle “sale”lerde haber değeri, satılan mallar Bvlgari marka kol saati, Prada marka mont, Ugg marka çizme, go-kart arabası, piton derisinden bileklik, katater tilki postu ve tabut ile sınırlı tutulduğunda buluyor oldukları [bkz: Cingi, S., “Gümrükten satılık Prada” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Radikal gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık, Yıl 15, Sayı 5259, 07 Mart 2011 Pazartesi, Basıldığı yer DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.21]; “Çin'de çok büyük bir yapılanmanın içine giren” ve “Türkiye'(y)e (de) Nişantaşı'nda devâsâ bir mağaza açarak iddialı bir giriş yapan” bu Prada’nın, yiyeceği bu Atatürkçü kazıktan haberinin, “tüm (pozitif) enerjisini” bir mağaza da İstinyePark’ta açmağa tahsis ettiği 21 Ekim 2010 Perşembe günü itibariyle olmadığı [bkz: “Prada, Bağdat Caddesi mağazasından vazgeçti” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 62, Sayı 22543, 21 Ekim 2010 Perşembe, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.12]; bir o kadar da, 2010 yılı Ağustos ayı itibariyle, Türkiye’de “750 milyon euro yatırım” yapmağa niyet ettiği duyurulan Bvulgari’nin.. [bkz: “Bvlgari'den 750 milyon euro yatırım” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14386, 05 Ağustos 2010 Perşembe, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.7]; kezâ “siyah-beyaz televizyon tüpü üretmek üzere Koç, Profilo holding(ler), Paşabahçe Cam Sanayii gibi büyük sanayi kuruluşlarının ve bazı bankaların ortaklığı ile kurulan Tüp-Ko Şirketi'nin mamulü olan televizyon tüpleri kapış kapış satılır(lar)ken, 1984 yılında hükümetin ansızın renkli televizyon yayınlarına geçilmesi kararı alması(nın) Tüp-Ko'yu iflas ettirmiş” olduğu [bkz: Sevindirici, İ., “Azgelişmişliğin Ekonomisi”, AYYILDIZ Yayınları 38, İtalik Kitapları 4, ISBN 975-7227-29-3, 1.Basım © Şubat 1999 Ankara, İç Baskı Sel Ofset, Mücellit Menzil, s.20, 21]; nasıl ki “grev” fikrini Türk işçisinin aklına Demokrat Parti getirmiş ise, renkli televizyon yayını yapma fikrinin de TRT (sıra-dışı) Genel Müdürü Sn. İsmail Cem İpekçi’nin (müteveffa Sakıp Sabancı’nın deyişi ile) “sosyal kafası”nın ürünlerinden en mâsumu olduğu; Sn. Arslan Başer Kafaoğlu’nun tam da o yıllarda yayımlanmış kitabının bir ara-başlığının “Benim Sanayicimi Yabancı Sanayici İle Terbiye Etmek” olduğu halde, yazarın, bu başlık altında, güncel tek bir dış-ticaret istatistiğine, sanki bu terbiye olağan bir şeymiş gibi, hiç ama hiç yer vermemiş olduğu [bkz: Kafaoğlu, A. B., “İktisatta Doğrular ve Yanlışlar”, Alan Yayıncılık 25, Güncel Sorunlar Dizisi 4, ISBN 975-7414-58-1, Birinci Baskı Mayıs 1984 Öztürk Matbaası, s.66]; yine aynı günlerde, Özal’ın, bir yemekli toplantıda, TUSiAD üyelerine “gümrük kapılarını (bir) açarsam, mallarınız elinizde kalır” diye gözdağı verdiği [bkz: Başbuğ, Faik Y., “24 Ocak Yargılanıyor (İcraatın Dışından)”, Tekin Yayınevi, Mayıs 1987 İstanbul, s.197]; yüzlerine karşı böyle bir tehdit savrulmuş olan imalatçı işadamlarından hiçbirinin O’na mesela “o gümrük kapılarını devletçi-diktatör İnönü değiiil, fakat siyasî mirasları üzerinde hak iddia ettiğiniz Bayar ve Menderes kapatmışlardır Sayın Başbakan” falan demediği veya diyemediği; aba altından aynı sopanın çiftçilere de sallanmakta olduğu iddiasını Sahîh-i Simâvî Hürriyet gazetesinin hiç değilse bir zamanlar kaydadeğer bulmuş olduğu [bkz: “Müstahsili incitiyorsunuz: Çiftçiyi ithalâtla tehdit politikası” (2 sütun üzerine manşet) okuyucu mektubu, Hürriyet gzt., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. Adına Sahibi Erol Simavi, Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran, Bu nüshada Mesul Yazı İşleri Müd. Ferhan Devekuşuoğlu, Sene 18 - No.6424, 18 Mart 1966 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Matbaası, s.2]; Arçelik firmasına yaptığı bir ziyarette de genç Arçelik çalışanlarına (meâlen) “ben de bu firmada çalışmağa talip oldum ama beni işe almadılar, anlayın ne kadar kıymetlisiniz” dediği; Özal başbakanlıktan uzaklaştırılır uzaklaştırılmaz yapılan Üçüncü Dış Ticaret Darbesi ile A.B.D.’den 6 senedir yapılmakta olan beyaz eşya ithalatının bıçak gibi kesildiği, ABD'nin misilleme olarak imzalamak onurunun 17 Temmuz 1964 mübarek günü Başbakan İsmet İnönü’ye nasip olduğu “Türkiye-Amerika Pamuklu İhracatı Antlaşması” kapsamı içinde olan 60.01 - 60.02 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaralı “Örme tüylü mensucat (‘uzun tüylü’ mensucat ve havlu mensucat dahil)” kalemi de dahil olmak üzere bazı tekstil ürünlerinin ithalatını sıfırladığı, bu ambargonun TÜiK 2009 yılı verilerine göre el’ân tatbik mevkiinde olduğu, [bkz: http://evds.tcmb.gov.tr/], Türkiye’nin kendini affettirmek için İran’a yapılan ve Özallı yıllarda başlayan “demir ve çelikten mamul eşya” ihracatını kıstığı ve Başkan Bill Clinton’a “top quality” bir bornoz hediye ettiği; benzer şeyleri Japonya'nın da yapmakta olduğu [e.g. (1) “TOYOTA, İran'a ihracatı (dış-satım) durdurdu” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14393, 12 Ağustos 2010 Perşembe, s.6 ve (2) “Toyota İran'a otomobil ihracatını (dış-satım) durdurdu” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Sayı 10573-9208, 12 Ağustos 2010 Perşembe, s.4]; “Sn. Başbakan Turgut Özal'ın refakatinde Sn. Şarık Tara, Rahmi Koç, Sakıp Sabancı, Nejat Eczacıbaşı, Halit Narin, Mehmet Yazar, Halis Toprak gibi seçkin işadamlarımız(ın) 28 Nisan Cumartesi günü Tahran'a git(miş) Daha önceki 23 Nisan Pazartesi günü (de) Devlet Bakanı Sn. İsmail Özdağlar (ve) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Sn. Ekrem Pakdemirli refakatinde iki uçak dolusu Türk iş adamı(nın) Tahran'a (âdetâ) çıkartma yap(mış)” oldukları [bkz: “Sn. T.Özal başkanlığındaki İran gezisine Sn.Şarık Tara da katıldı”, ENKA'dan Haberler dergisi, Sahibi Enka Holding Yatırım A.Ş. adına Şarık Tara, Yazı Kurulu Başkanı Eşref Denizhan, Sayı 7, Mayıs 1984, Baskı Güzel Sanatlar Matbaası, s.2]; NATO üyesi ülke olduğunu unutan Türkiye’nin, ham petrolü, birkaç ¢ fiyat farkına tamah ederek, anti-emperyalist İran’dan almakta olduğu [bkz: “Turkey keeps Iranian oil steady”, International Herald Tribune, Publisher Stephen Dunbar-Johnson, Executive Editor Alison Smale, ISSN 0294-8052, Issue No.40535, TUESDAY July 09 2013, Printed by İhlas Gazeteclk A. S. 29 Ekim Caddesi Ihlas Plaza 34197 Yenibosna-Bahcelievler İstanbul, p.T2]; Tekin Er’er adlı köşe yazarının «Suudî Arabistan ile ticarî münasebetlerimizin gelişeceğini sanmıyoruz. Zira bu ülke açık pazar halindedir. Kim en iyi ve en ucuz malı verirse piyasada ona rağbet gösterilmektedir» diye yazmış olduğu [bkz: Tekin Er’er, «Suudi Arabistan» (tek sütun üzerine) başlıklı Günün Akisleri köşe yazısı, Son Havadis gzt., Sahibi Son Havadis A. Ş. adına M. Kemal Pekün, Genel Yayın Md. Can Kaya İsen, Mes’ul Yazıişleri Müd. Güngör Çınar, Yıl 17, Sayı 5882, 17 Mayıs 1974 CUMA, Baskı Ofset İşletmecilik A. Ş. Şerefefendi Sokak No.30 - Cağaloğlu (İstanbul), s.2]; bu Son Havadis gazetesinin bıraktığı boşluğu dolduran Türkiye gazetesinin ise “Arap ülkeleriyle Gümrük Birliği 2020 yılında” diye asılsız-astarsız haberler verir olduğu [bkz: Esen, C., “Arap ülkeleriyle Gümrük Birliği 2020 yılında” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Türkiye gzt., Kurucusu: Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, ISSN 1305-0400, Yıl 44, Sayı 15527, 26 Eylül 2013 Perşembe, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Demirciler Sitesi 1.Cadde NO.68 Siteler/Ankara, s.7]; bu ülkelerde yürürlükte olan “anti-free market national laws and regulations”, “national restrictions on the movement of capital and labour” türünden bilgileri Son Havadis gazetesinin bile vermesinin mümkün olmadığı [bkz: Darwish, A. & Lancaster, P., “GCC: Fissures in the fabric”, The Middle East dergisi, Founder Afif Ben Yedder, Editor-in-Chief Pat Lancaster, © 2014 TME Media 21 Ltd, ISSN 0305-0734, May 2014, Issue 454, Printers Pensord Ltd, p.15]; Türkiye-Amerika dışticareti için böylesine ‘as a first approximation true’ değerlendirme yapacak kalemin, Türkiye gazetesinin görmüş-geçirmiş yazarlarla takviye ettiği yenilenmiş kadrosunda dahî bulunmamakta olduğu [bkz: “Müttefiklik ticarete yansımamış!” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, ISSN 1305-0400, Yıl 44, Sayı 15519, 18 Eylül 2013 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler / Ankara, s.8]; “Suudi kralı ve bakanları(nın) İran'ın kendini bölgede Amerika'nın en güvenilir müttefiki sanan Şah'ı Muhammed Reza Pahlavi'nin saltanat sürdüğü günleri (yarım asır sonra bile) unutmamış (olmalarına)” karşın, Bayar ve Menderes’i, Tatyos efendinin deyimi ile «yâd eyleye, ah eyleye çak(makta)» oldukları [bkz: Worth, R. F., “Iran accord widens rift between U.S. and Saudis” (title on one column) news, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher,, ISSN 2269-9740, Issue No.40656, WEDNESDAY November 27-22 2013, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.5]; Dr. Cem Kozlu’nun ise “İran'a batı ülkelerinin uyguladı(klar)ı ambargo da Türkiye için yeni olanaklar yaratmıştır” diye yazmış olduğu [bkz: Kozlu, Dr. C., “Uluslararası Pazarlama”, Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları, Gen.Yay.No: 234, Ekonomi Dizisi: 16, ISBN: 975-458-038-3, (i) Üçüncü Baskı Yılı 1991 Ofset Repromat - Ankara, s.30 ve (ii) Genişletilmiş (Komuta Konseyi?) 5.Baskı Tisamat Basım Sanayii Ankara Eylül 1995, s.44]; Dr. Kozlu’nun boş konuşmadığının, “İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı (Sn.) Ali Saeidlou('nun), '(…) Ambargo iki ülke için tehdit değil, altın bir fırsat' (…)” beyanından da kolaylıkla anlaşılabileceği [bkz: (1) “İran: Ticaretimiz bu yıl 35 milyar $ olur” (5 sütun üzerine başlıklı) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, Sayı 10573-9997, 14 Mart 2013 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1 ve (2) Alp, Ş. & Bakır, N., “İran ile ticareti 'ambargo' zorluyor” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10122, 07 Ağustos 2013 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1, 4]; «Eximbank(’ın), İran’a ihracatı (dış-satım) sigortalamak için 75 milyon dolarlık fon oluşturdu(ğuna)» bakılacak olursa, bu ülke ile ticaretin sorunsuz olmadığı [bkz: “Almanak '93” Ekonomik Trend dergisinin özel eki, “21 Ağustos” maddesi, s.65-Almanak, 6 Şubat 1994]; NETEKiM Milliyet gazetesinin “ABD'li Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, 'İran ambargosu Türk (dış) ticaretini buruşturdu' başlıklı analizde (…)” haberini haber yaptığı [bkz: “İran'la ticareti Ambargo vurdu, uzun pardesüler elde kaldı” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23256, 21 Mart 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.11]; Cumhuriyet gazetesinin, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, Dr. Kozlu’nun eytişimsel önerisinin hayata geçirilmesine olumlu katkılarını yadsımamış(!) olduğu [bkz: Ünker, P., “İran ondan sorulur” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdür Yrd.-Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, ISSN 977-1300-0934, 89.Yıl, Sayı 32286, 28 Şubat 2014 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.6]; Halkbank’ın İran ile yaptığı muamelelerin sadece yasalara değil, fakat Türkiye $ Bankası kurucusu Celal Bayar’ın Atatürkçü maksatlarına da fevkaladene uygun olduğu [bkz: “Halkbank says Iran business complies with law” (title on 4 columns) news, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher, ISSN 2269-9740, Issue No.40,679, TUESDAY-WEDNESDAY December 24-25, 2013, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.T1]; Amerika’nın ambargoyu kaldırmasının hemen akabinde, İran ile yapılan “Ocak-Nisan ticaret hacmi(nin), geçen yılın eş dönemine göre yüzde 17.8 azalarak (…) 4.3 milyar dolara düş(müş)” olduğu [bkz: “Ruhani'den Ankara'ya kritik ziyaret” (tek üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2398, 06 Haziran 2014 CUMA, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.10]; “2012 yılında HSBC bankasının İran, Libya ve Küba'da mukim müşterileri adına yasadışı işlemler yaptığının saptanması üzerine Amerikan BDDK'sı tarafından $1.92bn para cezasına çarptırılmış” olduğu [bkz: “China cannot relax war on corruption” (title over 2 columns) editorial, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014 No.38,450, Week 04, Thursday January 23 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.10]; Fransa’nın “hayatın gerçeklerinden kopuk” lideri Sn. François Hollande’nin, üretici güçlerin krizi fırsata çevirme girişimlerine “dur”, NATO yükümlülükleri gereği demiş olduğu [bkz: (1) Morin, A. Ç., “Hollande hayatın gerçeklerinden kopuk” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, ISSN 1304-6632, Yıl 66, Sayı 24060, 05 Eylül 2014 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.16, (2) “Fransa'dan geri adım: gemi satışı askıda” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2487, 05 Eylül 2014 CUMA, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.13 ve (3) Spiegel, P., Thomson, A. & Farchy, J., “France halts handover of warships to Russia” (title over 2 columns) headline news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,641, Week 36, Thursday September 04 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.1]; böyle Alberto Bayo’nun “Gerilla (pazarlamacı) nedir?” kitabına taş çıkartacak ders(!) kitapları yayımlamakta sakınca görmeyen Türkiye $ Bankası’nın, faaliyete “Haziran 2010'da düzenlenen törenle” geçirdiği Kahire şubesi temsilcisini pabucun pahalı olduğunu anladığı anda palas-pandıras “geri çağırdı(ğı)” ve o BOPstil lâflara kitabın “Güncellenmiş(!) 11. Baskı”sının «2. Pazara Giriş Olanakları» arabaşlığı altında yer, bulanık suların durulmağa başlamış olmasından ötürü, artık vermediği [bkz: (1) Zalewski, P. & Dombey, D., “Ankara prepares to renew economic ties with Tehran following (Geneva) nuclear deal” (title on 4 columns) Sanctions news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,406, Friday November 29 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.2, (2) “İş Bankası temsilciliğini geri çekti” (3 sütun üzerine manşet) haberi, HT Ekonomi eki, Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı 01 Şubat 2011 Salı, Basıldığı Yer Ciner Matbaası, s.5 ve (3) Kozlu, Dr. C., “Uluslararası Pazarlama (İlkeler ve Uygulamalar)”, © Türkiye $ Bankası Kültür Yayınları 2000 Sertifika No.11213, Genel Yayın 488, ISBN 978-975-458-038-9, Baskı Yaylacık Matbaacılık Topkapı İstanbul, s.56]; oysa yayınevinin Sn. Mehmet Arif Demirer tarafından saptanan ve bildirilen maddi hatalarından bir tanesini bile müteakip baskılarda düzeltmemiş olduğu [bkz: Mehmet Arif Demirer, “(Türkiye) İş Bankası Kültür Yayınları, 2. Dünya Savaşı ve Kahire Konferansı” (tek sütun üzerine) başlıklı Yazıyor… köşe yazısı, Anayurt gzt., İmtiyaz Sahibi Peyman Alan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Saniye Doğukan, 1ISSN 1305-306x, Yıl 24 Sayı 8231, 09 Şubat 2016 Salı, Basım Yeri Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik/Ankara, s.13]; sıkıyı görünce, Japon ulusçularının, böyle tüymemekte oldukları [bkz: Fackler, M., “In Japan's nationalist fight, textbooks are battleground” (title on 2 columns) news, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher, ISSN 2269-9740, Issue No.40,683, MONDAY December 30, 2013, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.1]; müfredatta boşluğun “Münevver Karabulut cinayeti davası” ile doldurulmağa çalışıldığı [bkz: “Münevver Karabulut imtihan sorusu oldu” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14869, 01 Aralık 2011 Perşembe, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.9]; oysa fırsata Atatürkçü yöntemlerle çevrilebilecek krizlerin ardının-arkasının gelmemekte olduğu [bkz: Weaver, C. & Spiegel, P., “Russia warns of curbs on EU clothing and car imports” (title over 2 columns) news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,648, Week 37, Friday September 12 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.8]; Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’nin İran politikasını anlayışla karşılamakta olduğu [bkz: Erdil, M., “(…) ABD'den itiraf: Doğalgaza ambargo Türkiye'yi yıkar” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23277, 24 Ekim 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.9]; ambargolar konusunda deneyimli devlet adamı İsmet İnönü’nün torunu Sn. Gülsün Bilgehan böyle konuların hesaba-kitaba gelmeyecek kadar öznel ve göreli olduklarını savunduğu [bkz: “Ali, Veli ve Yaman”, Gülsün Bilgehan, “Pembe Köşk'ten Masallar”, ISBN 975-22-0024-9, 2003 . Y . 0105 . 2192, Birinci Basım Nisan 2003 Cantekin Matbaacılık Yayıncılık Ticaret Ltd. Şti., s.61-66]; Dr. Kozlu’nun Türkiye $ Bankası yayını kitabından hız ve ilham alarak İran’da serüven arayanların, kazığı yedikten sonra haklarını Amerikan mahkemelerinde aramakta oldukları [bkz: England, A.,“Turkcell-MTN battle resumes” (title on 3 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2013 No.38,405, Thursday November 28 2013, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany, p.16]; teröre “Mangal gibi yüreğimiz var” deyû meydan okudukları gün, “Savak('ın) MiT'e ihanet e(derek)” misillemede bulunmuş olduğu [bkz: (1.i) “Mangal gibi yüreğimiz var Yüksekova'ya şube açıyoruz” (4.5 sütun üzerine) ve (1.ii) “Savak (İran istihbarat teşkilatı) MiT'e ihanet etti” (3 sütun üzerine büyük manşet) haberleri, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15124, 13 Ağustos 2012 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.(i)5 ve (ii)1, 13]; kıvrak zekâları ile “krizi fırsata” asıl Mollaların çevirmekte oldukları eytişimsel ve de Castro-bilimsel pravda-gerçeğinin açığa “gibi açsın Aydınlık tekmil olunca tünel” mislû çıktığı [bkz: “Bakan Taner Yıldız: İran doğalgazında tahkime gittik” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Vatan gzt, Yayın Sahibi Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İsmail Tugut Yuvacan, Yıl 10 (66), Sayı 3437 (25954), 01 Şubat 2012 Çarşamba, Basıldığı Yer DPC - Doğan Medya Tesisleri 34850 Esenyurt/İstanbul, s.10]; “Bu ülkeye yapılan ihracat (dış-satım), 2011 Mayıs ayına göre yüzde 513.2 artarak 1.66 milyar dolar olurken, bu (sayın)ın 1.39 milyar doları(nın) altın (ing. gold) ihracatından gerçekleşti(ği)” [bkz: (1) Günel, Ö. F., “En çok ihracatı İran'a yapar olduk” (2 sütun üzerine arabaşlık) Ankara’da Durum köşe yazı içinde, (Politik) Ekonomik Durum aylık gazetesi, İmtiyaz sahibi Cahit Çataloğlu, Sorumlu Müdür M. Yüksel Özbek, Sayı 180, Temmuz 2012, Basıldığı yer İhlas Gazetecilik A.Ş. Y.Bosna/İst., s.2 ve (2) “'İran Türkiye ile gizli ticaret anlaşmaları yapıyor'” (2 sütun üzerine) başlıklı Dış Haberler haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10166, 01 Ekim 2013 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.10]; Gn. Md. Sn. Ersin Özince yaptığı “istifâ-show”da masanın üzerine “Cemal Kutay'ın 'Cumhuriyetin İktisat Tarihi' ve Dışişleri Bakanı (Sn.) Ahmet Davutoğlu'nun 'Stratejik Derinlik' kitaplarını (…) yan yana” koyarak “Atatürk'ü kurucu genel müdürümüz Bayar gibi doğru anlayabilseydik, hiç bu hallere düşer miydik” mesajı verdiği [bkz: “Erbil'deki sert çıkışı istifayla bitirdi” (tam sayfa manşet) haberi, Radikal gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık, Yıl 15, Sayı 5283, 01 Nisan 2011 CUMA, Basıldığı yer DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.21]; Ülker firmasının da, muhtelif televizyon kanallarında yayımlanmağa Baasçı rejimin devrilmesine sadece birkaç hafta kala başlayan, Marksist-Leninist tiyatrocu Berthold Brecht’in http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Courage_and_Her_Children’ından mülhem Saddam’a-MGK-toplantısı-sırasında-şekerleme-satan-bebe reklamı ile “Amerikan boykot ve ambargoları bizi bağlamaz” mesajı vermiş olduğu; «Nota veren Amerika (Birleşik Devletleri’nin), İran’a ambargo uygulamamızı istedi(ği) (…) (Bu) istekler arasında, İran’a mal götüren TIR'lara geçiş izni vermememiz(in) de yer alıyor» olduğu [bkz: 18 Nisan (1980) maddeleri (1/6), “Hürriyet 1981 Ansiklopedik Yıllığı (8)”, Sahibi Erol Simavi, Genel Müdür Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Metin Soysal, Basıldığı yer Hür-Ofset Matbaası-İstanbul (1981), s.31]; Atatürkçü düşünceye karşı İngilizlerden bile daha şerbetli olan Suudi Arabistan’ın, İhvan’a destek olmaması yönünde baskı yapmak için, Türkiye’ye yapmağı planladığı bazı yatırımlarını askıya almış olduğu [bkz: Stacey, K., Daragahi, B. & Kerr, S., “Brotherhood probe stirs UK tensions” (title over 4 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,509, Wednesday April 02 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.4]; “Fransız petrol şirketi Total('in), İran'daki faaliyetlerini askıya aldı(ğı)” ve “Pektim('in) İran'daki yatırımını dondurdu(ğu)” [bkz: (1) “Total İran'daki faaliyetlerini askıya aldı” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14460, 18 Ekim 2010 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.8 ve (2) “Pektim İran'daki yatırımını dondurdu” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9269, 26 Ekim 2010 Salı, s.1]; Birleşik Arap Emirlikleri’nin de benzer şeyler yaptığı [bkz: “BAE İran'a iş yapan şirketleri kapattı” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14342, 22 Haziran 2010 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.9]; “1982 yılında CIA'nın Yakındoğu ve Güney Asya ulusal istihbarat görevlisi olarak atanmış, 1986 yılında da Ulusal İstihbarat Konseyi başkan yardımcılığı görevine yüksel(til)miş” Graham Fuller’in, “Ayrıca ben Türkiye'nin komşularıyla iyi ilişkiler kurmasının faydalarını, Washington yönetimi bunu anlamamış da olsa, hem Türkiye hem de ABD açısından şimdiden görmeğe başladığımızı düşünüyorum” buyurarak, Sn. Kozlu’ya paha-biçilmez bir koz vermiş olduğu [bkz: “BOP idam fermanı” (5 sütun üzerine manşet) ve “BOB idam fermanı” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına İlhan Selçuk, 85.Yıl, Sayı 30366, 26 Kasım 2008 Çarşamba, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.1, 17]; «(Ana) Muhalefet Lideri İsmet İnönü(’nün) (de) hükümetin (Büyük) Orta-Doğu (Projesi) siyasetini desteklediğini söyledi(ği)» [bkz: 02 Şubat 1955 maddesi, (i) Ahmad, F. ve B. T., “Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 32, Birinci Basım Temmuz 1976, Bilgi Basımevi - Ankara, s.133 ve (ii) Tercüman (gzt.) 1900 Yılından 1990'a 20. Yüz Yıl Ansiklopedisi 3.Cilt, © Telif Hakkı Tercüman Gazetesi’ne aittir, Tercüman Tesisleri’nde dizilmiş ve basılmıştır, İstanbul - 1990, s.584]; ne var ki, ABD'nin İran’a karşı yaptırım kararlarına uyacağını açıklayan TBS'nin Sn. Kozlu kadar gözüpek çıkmamış olduğu [bkz: “Bankalar ABD'yi dinledi(ler)” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, 86.Yıl, Sayı 31061, 22 Ekim 2010 CUMA, s.1]; misli-yok bir şûh-i Mümtaz hocamın «Sayın İnönü’yü yılmayan devrimcilerin kuşağından sananlar yanıldıklarını artık iyiyce anlamalıdırlar» buyurmuş olduğu [bkz: Mümtaz Soysal, Güzel Huzursuzluk, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 26, Birinci Basım Temmuz 1975 Bilgi Basımevi - Ankara, s.21]; Perinçek’in ise, İsmet İnönü’yü, en azından Celal Bayar çapında “devrimci”(!) sayıyor olduğu [bkz: “İnönün'ün tırnağı olamazsınız!” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Sabuncu, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Murat Şimşek, ISSN 2146-2356, Yıl 94, Sayı 2640, 06 Şubat 2015 CUMA, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.8]; “70'li yıllarda kimse(nin) CHP'yi gençlere altın tepsi içinde sunmadı(ğı). Gençli(ğin), İsmet İnönü gibi bir siyasi deve karşı mücadele edip kendini yönetime taşıdı(ğı)” [bkz: Cansu Çambel “CHP'ye 70'lerin devrimi lazım” (2 sütun üzerine) başlıklı Yüz Yüze Pazartesi mülakatı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, ISSN 1304-6632, Yıl 66, Sayı 24212, 05 Ocak 2015 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.1]; BATILI müttefiklerimizin, Türkiye’de iktidar sahipleri O'nun gibi olabilseler, “(…) deplorable attact on the (US) sailors” gibi çocuklukları hoş görmeğe dünden râzı olduklarını bildirdikleri [bkz: Daniel Dombey, “Turkey's age-old grievances against foreigners re-emerged” (title over one column) Global Insight, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,705, Tuesday 18 November 2014, p.2]; NETEKiM “dünya krom üretiminin %17'si(nin) Türkiye'nin elinde” olduğu yıllarda, Sir Winston Churchill’in, Avam Kamarası’nda «Krom ihracat (dış-satım) yasağını İsmet İnönü’nün kişisel girişimine borçluyuz» demiş olduğu [bkz: (1) Aksoy, Dr. İ., Güler, Dr. Y., “Türk-Amerikan İlişkilerinin Politik ve Ekonomik Boyutu”, Gazi Kιταβενι Tic. Ltd. Şti., ISBN 978-605-5543-38-9, Baskı ÖzBaran Ofset Matbaacılık İvedik Ankara Eylül 2010, s.185 ve (2) 24 Mayıs 1944 maddesi, Jaeschke, G., “Türkiye Kronolojisi (1938-1945)”, Çeviren Gülayşe Koçak, T.T.K Yayınları XVI. Dizi - Sa. 59, ISBN 975-16-0253-X, Türk Tarih Kurumu Basımevi - Ankara, 1990, s.100]; bunun tam tersi “II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin İngiltere ile krom satışını iptal edip Almanya ile anlaşması da buna eklenmiştir” bilgisini lutfeden Dr. İlhan Aksoy ve Dr. Yavuz Güler’in, «Kaynakça»larında bu Jaeschke kronolojisini zikrediyor ve kendi «Kronoloji»lerinde de «5 Mart (1946) Churchill’in antikomünist Fulton Söylevi(’ni)» bile kaydadeğer buluyor oldukları halde, bu antikemalist söylevini zikretmemiş ve «Nisan 1. (1939) ABD ile ticaret ant. (A.; g.y.g.t.: 5.5.; ödeme döviz biçiminde olacak; RG 4207, 4242, A 14., 21.9., Revue de l'Inst. Int. du Commerce XV No. 2, s. 126)» ayrıntısını da bir birnisan şakası addetmiş oldukları [bkz: Aksoy, Dr. İ., Güler, Dr. Y., “Türk-Amerikan İlişkilerinin Politik ve Ekonomik Boyutu”, Gazi Kιταβενι Tic. Ltd. Şti., ISBN 978-605-5543-38-9, Baskı ÖzBaran Ofset Matbaacılık İvedik Ankara Eylül 2010, s.185, 227-235, 211, 206'da ve 199'da olması gerekirdi]; «Cumhuriyet gazetesi(nin), Amerika’nın, müttefiki Türkiye yerine Rusya’dan krom almayı tercih ettiğini yazdı(ğı). Türkiye’nin krom satışları(nın) 900.000 (1955) tondan 70.000 (1963) tona düşmüş (olduğu). Amerika’ya yolladığı Krom heyeti(nin) yurda eli boş döndü(ğü)» [bkz: 04 Mayıs 1963 maddesi, Ahmad, F. ve B. T., “Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 32, Birinci Basım Temmuz 1976, Bilgi Basımevi - Ankara, s.261]; «Örneğin, Şili bakırına kapitalist dünyanın koyduğu ambargo(nun), Allende rejiminin yıkılmasında birincil etki yapmış» olduğu [bkz: Yeni Ülke dergisi, Sahibi Vahap Erdoğdu, Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Torun, Sayı 2, Ocak Şubat Mart 1978, Basıldığı Yer İlkyaz Basımevi Ankara, s.38]; Türk bankalarının Suriye’ye gitmekte oldukları ve “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (Sn.) Taner Yıldız('ın), Türkiye-Suriye ortak petrol arama şirketi kurulduğunu ve Suriye'de 7 petrol sahasında arama yapılacağını söyledi(ği)” [bkz: (1) “Bakan Şimşek Şam'da, Türk bankaları Suriye'ye gidiyor(lar)” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yıl 41, Sayı 14380, 30 Temmuz 2010 CUMA, s.7 ve (2) “Türkiye Suriye'de petrol arayacak” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9251, 05 Ekim 2010 Salı, s.2]; kezâ Türk şirketlerinin İran plan veya planlarının tatbik mevkiinde olduğu [bkz: “Türk şirketlerinin İran planı sürüyor” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Müdürü Fuat Bol, Yıl 35 (yolun yarısı), Sayı 12401, 23 Şubat 2005 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler/Ankara, s.5 ve“Petkim, İran'a ortak 'kimya' fabrikası kuracak” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Yıl 61, Sayı 22186, 31 Ekim 2009 Cumartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.16]; “1980 (yılı) sonrasın(da), ihracat (dış-satım) artışları, geleneksel Batı pazarlarından çok yeni Ortadoğu pazarlarına yönelmiş” olduğuna göre, yaratılan bu olanaklardan fazlasıyla yararlanılmış olduğu [bkz: Kuruç, Artun, Akyüz, Türel, Berksoy, Ketenci, Törüner, Karakaş, Boratav ve Türkcan (ne kadro ama?!), “Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler, Türkiye Ekonomisi 1980-1985”, Bilgi Yayınları, Bilgi Dizisi 39, Birinci Basım Haziran 1985 aslımlar basımevi – ankara, s.143]; Amerika Birleşik Devletleri’nin Fidel Castro rejimine karşı uyguladığı ticaret ambargolarını zaman zaman haber veren Türk matbuat ve medyasının, bizzat kendi ülkesine karşı uygulanan işbu “Havlu-Bornoz Ambargosu”ndan tek satırla olsun söz etmediği [bkz: Yıldızcan, G., “Tekstilde Yeni Pazar Arayışı Sürüyor: Umut (kim acaba?) Türk Cumhuriyetlerinde”, Ekonomik Panorama dergisi, Interpress Basın ve Yayıncılık A.Ş. Adına Sahibi Hürrem Filâ, Interpress Basın ve Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent H. Şemiler, Yıl 5, Sayı 40, 27 Eylül - 04 Ekim 1992, Basıldığı yer Ge-Pa Basım Sanayii ve Ticaret A.Ş-İstanbul, s.26-27]; Türk cumhuriyetlerine bağlanan umutların pek boş olduklarının ortaya ancak 20 yıl sonra çıkmış olduğu [bkz: Farchy, J., “Kashagan's leaky pipes add $4bn drain to the world's most costly oil project” (title over 3 columns) news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,672, Friday 10 October 2014, p.1]; “Umut Türk Cumhuriyetlerinde” olunca, Güllü meydana elbette bir mübârek 1 Mayıs günü çıktığı [bkz: “Güllü Meydanda” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23101, 01 Mayıs 2012 Salı, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.1]; Kazakistan’ın ikinci büyük bankası Halyk Bank’ın yönetim kurulu başkanı Bayan UMUT Shayakhmetova’ın Orta Asya’ya umut belki de hiç bağlamamış olduğu [bkz: Farchy, J., “Eurasia's economic union feels the strain” (title over 6 columns) Trade war news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,640, Week 36, Wednesday September 03 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.2]; Atatürkçü dış-ekonomik ilişkiler kurmak maksadı ile vücuda getirilmiş DEiK'in Amerikan işçi sınıfının muhalefetine kurban edilmiş olduğu [bkz: Donnan, S., “Calls mount for fresh US trade model” (title over 4 columns) news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,647, Week 37, Thursday September 11 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.6 ve (2) Tuğrul Erkin, “Bir Dünya Markası: DEiK” (4 sütun üzerine) başlıklı görüş, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer, Yazıişleri Müdürü Ayşe Yıldırım Başlangıç, ISSN 977-1300-0934, 90.Yıl, Sayı 32488, 18 Eylül 2014 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.2]; MARKSiST-LENiNiST hatta MAOiST öğretinin “dış-ekonomik ilişki önce en yüksek ücretlerin ödendiği ülkeler ile kurulur” eytişimsel-özdekçi gerekircilik ilkesine yürekten bağlı Çin halkının Amerika’ya gittiğinde harcadığı parayı kendi ülkesinde harcamamakta olduğu [bkz: “China stimulus: is it or isn't it” (title over one column) Lex., Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,653, Thursday 18 September 2014, p.14]; Rusya Federasyonu ve beş Türk cumhuriyetinden (Kırgızistan hariç) dördünün, 2000-2005 yılları arasında yaptıkları Amerika Birleşik Devletleri menşeli ve “78 - - - Road vehicles / Véhicules routiers” faslından ithalat (dış alım) birkaç misli artmış ve Türkiye’nin bu pazara Kırgızistan üssünden girmeği deneyecek olduğu [bkz: (1) Statistiques du Commerce International par Produit, Volume 2006/2, © OCDE 2007, OECD Publications 2 rue André-Pascal 75775 Paris Cadex 16 (34 2006 3 P), ISSN 1028-8376 - No.55432 2007, p.534 ve (2) “Kırgızistan Rusyaya giriş için önemli bir üs” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10172, 08 Ekim 2013 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1]; “931 sayılı İş Kanunu gereğince ilk defa 1969 yılında (toplanan) Merkezi Asgari Ücret (Tesbiti) Komisyonu'nca tespit edilen asgari ücret(in) tarım işçilerini de” kapsamasına üye Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın muhalefet şerhi koymuş olmasının bir zamanlar kaydadeğer bulunduğu [bkz: Şeker, Dr. M., “Türkiye'de Tarım İşçilerinin Toplumsal Bütünleşmesi”, Değişim Yayınları Verso A.Ş., Birinci Baskı Mart 1986 Sevinç Matbaası Ankara, s.164]; oysa Prof. Yalçıntaş’ın “irticâî” faaliyetlerinde Rauf Denktaş’ın çizmiş olduğu ATATÜRKÇÜ kırmızı çizgileri asla aşmamış olduğu [bkz: “Refah Partisi Kapatma Davası İddianame Esas Hakkında Görüş Savunma Gerekçeli Karar”, Kaynak Yayınları 248, © Bu kitabın yayın hakları Analiz Basım Yayın Tasarım Uygulama Ltd. Şti.nindir, ISBN 975-343-224-0, Birinci Basım Mart 1998 Yaylacık Matbaası, s.187]; Modern Türkiye’nin aydınlık yüzlerinden Sn. Murat Yalçıntaş’ın, en aydınlık yüz İsmail Cem’den polis marifetiyle boşaltılan TRT genel müdürlüğü makamına getirilmesi Modern Türkiye üzerinde âdetâ bir 12 Eylül ön-etkisi yapmış ve rövanşı(!) 1991 yılında alındıktan sonra da bu makâma Sn. Tayfun Akgüner’in selefi olarak tekrar getirilmesi düşünülmüş [bkz: “TRT Genel Müdürlüğü için adaylar arttı”, Yörünge Haftalık Haber Dergisi, Yıl 6, Sayı 295, 22-28 Eylül 1996, Baskı Nesil Matbaacılık, s.28] Prof. Nevzat Yalçıntaş’ın oğlu olduğundan, tutuklandığı ve “mahkemeye çıkarılmasının beklendiği” günlerde bile söz edilmediği [bkz: (1) “İTO Başkanı Tutuklandı” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14469, 27 Ekim 2010 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.1, (2) “Rüşvet gözaltısında 14 kişi serbest kaldı” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Radikal gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Yıl 15, Sayı 5126, 25 Ekim 2010 Pazartesi, s.26, (3) http://www.sondakika.com/haber-trt-yarin-40-yasini-kutlayacak/ ve (4) *trt ismail cem murat yalçıntaş* sözdizimi Google arama-motorunda 25 Ekim 2010 Pazartesi günü itibariyle arandığında listelenen sitelerdeki ilgili (daha doğrusu ilgisiz) içerik]; nasıl edilsin ki, “Türk iş adamlarına ABD kapısını” daha 20 gün kadar önce açanın bizzat O olduğu [bkz: Sezer, M., “İTO Türk iş adamlarına ABD kapısını açtı” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14447, 05 Ekim 2010 Salı, s.7]; IMF karşıtı ananın IMF uzmanı kızı pekâlâ olabildiği [bkz: Pelin Ünker, “IMF karşıtı annenin IMF uzmanı kızı”, Cumhuriyet gzt. Pazar eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ, Yayın Yönetmeni Miyase İlknur, Yazıişleri Müdürü Ayşe Yıldırım, Yıl 28, Sayı 1486 / 14 Eylül 2014 Pazar, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt /İstanbul, s.1]; eski İhlas Holding’ci Sabahattin Önkibar’ın bildirdiğine göre, «Evet, ben ilk “takunyalı faşist(in)” oğluyum» demeğe utanan Murat efendinin siyasî ikbâline perde-i zulmet elbette Emperyalizm tarafından çekilmiş olduğu [bkz: Sabahattin Önkibar, “Hisarcıklıoğlu niye intihar etti” (tek sütun üzerine) başlıklı Politika Günlüğü köşe yazısı içinde, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Mehmet Bozkurt, Yıl 92, Sayı 1988, 17 Nisan 2013 Çarşamba, Ankara Baskı Toros Yayıncılık 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.10]; “Sanki gizli bir el(in) resmî tarih kitaplarımızdan ABD adını kazıyıp, çıkartmış” olduğu [bkz: Hulki Cevizoğlu, “1919'un Şifresi (Gizli ABD İşgalinin Belge ve Fotoğrafları)”, Ceviz Kabuğu Yayınları 23 Araştırma - İnceleme Dizisi 3, © Yayın Hakları Hulki Cevizoğlu ve Işık Yayıncılık Gaz.ve Mat.Ltd.Şti., ISBN 978-975-6613-23-8, 1. Baskı Aralık 2007 Kozan Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., s.13]; öte yandan, “kültür konularıyla hiç ayrım gözetmeden” ilgilenen Encounter dergisinin pek çok siyasal konuda içine girdiği “tuhaf bir suskunluk ya da yalnızca üstü kapalılık”ın, gayrı resmî veya yarı-resmî Cumhuriyet gazetesi Kitap eki müellifi Sn. Aysel Sağır’ın gözünden kaçmamış olduğu [bkz: Sağır, A., “CIA'nın ‘edebi’ icraatları”, Cumhuriyet Kitap eki, Sayı 1077, 07 Ekim 2010 Perşembe, s.14 üçüncü sütun]; oysa İhlâs holding gazetesinin, “Türkiye İran'la petrol karşılığı altın ticaretinin ardından operasyonlarla sarsılırken, Rusya mal karşılığı günlük 500 bin varil petrol alımı konusunda anlaşma yaptı” diye fütursuzca yazabilmekte olduğu [bkz: “Türkiye'ye operasyon, Rusya'ya ucuz petrol” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, ISSN 1305-0400, Yıl 44, Sayı 15637, 14 Ocak 2014 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler / Ankara, s.4]; “Solel Boneh has been engaged on a variety of construction work over the past few years, in several parts of the World; for example it has built (…) including US air bases in Turkey” eytişimsel ve de Marx-bilimsel Pravda-gerçekliğini yazacak Türkçe yayın organının ise bulunmadığı [bkz: Hanegbi, H., Machover, M., Orr, A., “The Class Nature of Israeli Society”, Published by Pluto Press Limited 8 Cottons Gardens London E2 8DN,, ISBN 0 902818 090, Printed in Great Britain by SW (Litho) Limited Shoreditch, p.14]; Prof. Ali Nesin’in ise, yayımladığı derginin “8-16 Basında Matematik” sayfalarında, HaberTurk gazetesinin yüksek kişiliğinden ziyade Sivil Toplum’u hedef gözeterek sıktığı bibergazlı birinci sayfa karikatür yerine, Taner Yener’in 10 Haziran 2013 tarihli Radikal gazetesinde yayımlanan “Gezi Parkı'nda Matematik Dersi” yazısına yervermiş olduğu [bkz: (1) “İçindekiler”, Matematik Dünyası dergisi, Sahibi Türk Matematik Derneği adına Betül Tanbay, Sorumlu Yazı İşleri Md. Ali Nesin, ISSN 1300-624X, Yıl 22, Sayı 95, 2013-II, Basım Haziran 2013 Yazın Basın Yayın Matb. Trz. Tic. Ltd. Şti. Maltepe Mah. Çiftehavuzlar Caddesi Prestij İş Merkezi No.27/806 Kat 9 Zeytinburnu - İstanbul, s.2 ve (2) Matematik Dünyası dergisi, Sahibi Türk Matematik Derneği adına Betül Tanbay, Sorumlu Yazı İşleri Md. Ali Nesin, ISSN 1300-624X, Yıl 22, Sayı 96, 2013-III, Basım Haziran 2013 Yazın Basın Yayın Matb. Trz. Tic. Ltd. Şti. Maltepe Mah. Çiftehavuzlar Caddesi Prestij İş Merkezi No.27/806 Kat 9 Zeytinburnu - İstanbul, s.12]; TUSiAD'ın Marx’ı görmezden gelmiş olduğu gibi, Galatasaraylı Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’ın da ücreti gargaraya —p=wE yazacağı yerde, αp=E (wage rate w=⅟α) yazarak— getirmiş olduğu [bkz: (1) Felsefe 2002, ed. Prof. Dr. Tülin Bumin, © 2002 TÜSiAD, Yayın No.T/2002/12-338, ISBN 975-8458-46-9, Birinci Baskı Aralık 2002 Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A. Ş., (2) “TÜSiAD'ın Felsefe'sinde Marx neden es geçildi” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi, Hürriyet gzt., Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'yi temsilen Doğan Yayın Holding A. Ş. adına Aydın Doğan, Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Yıl 55, Sayı 19825, 07 Mayıs 2003 Çarşamba, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hürriyet Medya Towers Güneşli 34212 İstanbul, s.11 ve (3) Akat, A. S., “İktisadi Analiz”, © Copyright 2009 Eflatun Yayınevi, Genel Yayın Nu.13, Sertifika Nu.12131, ISBN 978-605-4160-15-0, 2. Basım Mayıs 2009 Reproton Ltd. Şti., s.132]; “Başta YÖK Başkanı Kemal Gürüz olmak üzere (eytişimsel ve de Marx-bilimsel Pravda gerçeklerini hiçbir suskunluk yasası tanımaksızın haykıran) 150'yi aşkın öğretim üyesi(nin) TUSiAD'a rapor hazırladı(kları). (Ancak) 20 yıl boyunca hiç kimse(nin) bu konuda ceza dahi alma(mış)” olduğu [bkz: Baş, H., “Prof. (Bülent) Tanör'e büyük destek” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 'yi temsilen Doğan Yayın Holding A. Ş. adına Aydın Doğan, Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Yıl 53, Sayı 19233, 21 Eylül 2001 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hürriyet Medya Towers Güneşli 34544 İstanbul, s.6]; dayanıklı tüketim malı imalatı işkolunda çalışan işçilere, yukarıda işaret edilen konu ile ilgili olarak verilen, «İlk çamaşır makinesini 1959, ilk buzdolabını da 1960 yıllarında üreten sektör(ün), 1980'li yıllara gelindiğinde ülke ekonomisinde görülen liberalleşme hareketleri sonucunda ithal ikameci politikanın yerini ihracata dayalı büyümeye bırakması üzerine, üretimde yeni bir atılıma geçmesi sağla(n)mıştır. Fakat bu değişim, dayanıklı tüketim mallarıyla ilgili gümrük vergisi ve fon ödemelerinde 1989 yılında yapılan indirimler sonucunda ithal (dış-alım) ürünlerin ülkeye rahatça girmesi ve 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle (de) Türkiye’nin AB ülkeleriyle Gümrük Birliği’ne gitmesi sonucunda çok yoğun dış rekabet koşullarıyla yüz yüze gelmiştir» yakın tarih bilgisinin yeterli görüldüğü [bkz: Polat, U., “Dünden Bugüne Beyaz Eşya Sektörü”, Türkmetal dergisi, Yayın Sahibi Türk Metal Sendikası adına Pevrul Kavlak, Yayın Tarihi 30/08/2010, Sayı 133, s.28]; “1980 yılında parlayan tekstil ihracatı(nın) 1989 yılından sonra belirgin bir durgunluk dönemine girdi(ği)” [bkz: Eren, E., “Tekstil ve konfeksiyon ne olacak?”, Ekonomik Trend dergisi, Interpress Yayıncılık A.Ş., 11-17 Aralık 1994, Yıl 2, Sayı 50, s.59]; işbu 1988-89 yıllarının iktisat siyasasında “makas değiştirme” veya “aslına rücû” yılları olduğuna, gerek attığı “(iii) Popülizme Kayış ve Konvertibilite: 1989-1993” başlığı ile Prof. Dr. Korkut Boratav’ın [bkz: “Türkiye Tarihi 5” içinde “İktisat Tarihi (1981-1994)” bölümü, Cem/Tarih yayınevi, Mart 1997, ISBN: 975-406-542-X, s.167; kezâ s.168, s.179, s.198, s.205, s.208], gerek “1970'li yıllarda hızla revalüe olan reel döviz kuru 1980'li yıllarda devalüe olmuş ve bu gelişme 1988 yılına kadar sürmüştür. (…) 1988 sonrasında (…) tekrar revalüe olmağa başlamıştır” diye yazmak sureti ile Prof. Sübidey Togan’ın [bkz: “1980'li yıllarda Türk Dış Ticaret Rejimi ve Dış Ticaretin Liberalizasyonu”, Türk Eximbank Araştırma Dizisi: 1; s.285], gerekse “Turkey's Middle Eastern pendulum” başlıklı yazısında “That contemporary logic all changed in 1989 though” diye yazan Jon Gorvett’in [bkz: TheMiddleEastern dergisi, yayımcısı: Omar Ben Yedder, March 2010 issue 409, ISSN: 0305-0734, s.20] tanıklık etmiş oldukları; kezâ, “Türkiye'de yerleşik kişilerin yetkili kuruluşlar aracılığıyla yabancı borsalara kote edilmiş menkul kıymetleri satın almaları ve bunlara ilişkin alış bedellerini yurtdışına transferlerine veya satmaları (hâlinde satış hâsılatını) ülkeye (geri) getirmelerine” iznin, yürürlüğe yine bu mübârek 1989 Özal’dan kurtuluş yılının 11 Ağustos günü giren “32 Sayılı Karar” ile verilmiş olduğu [bkz: Ongun, M. T., “Türkiye'de Cari Açıklar ve Ekonomik Krizler”, Kriz ve IMF Politikaları, ed. Ömer Faruk Çolak, © 2002 Alkım Yayınevi, ISBN? 978-975-3372107, s.47]; işin garibi, yabancı sermaye “fiili girişi”nin, yine bu mübarek 1989 yılında, sürdürülebilir bir biçimde sıçrama yapmış olduğu [bkz: Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, “1980-1999 Hazine İstatistikleri”, ISBN 975-19-2561-4, Ankara Kasım 2000, s.165, kezâ OECD, “International Direct Investment Statistics Yearbook 1999”, ISBN 92-64-05892-3, s.342]; Özal hükümeti bakanlarına karşı Cumhuriyet gazetesi başyazarı U.Mumcu’nun başlattığı “Rolex saatli muhafazakarlar, Davidoff purolu milliyetçiler” yıpratma kampanyasına, Tercüman gazetesinin de, bakanlık koltuklarına “sadr-ı millete vücudumuz birer ulu mucizedir” dercesine “beşlik simit gibi” kurulan bakanlara, Vezirlik rütbesi ile onurlandırıldığı haberini ölüm döşeğinde alan Kanije müdafii Tiryaki Hasan Paşa’nın söylediği “Yâ Rabb-el âlemîn, şu devlet-i âli Osman ne günlere kaldı? Vezirlik rütbesi bana kadar düştü! Keşke şehit düşeydim de, dar-ı ukbâya bu acı gerçeği öğrenmeden gideydim” sözünü anımsatarak katkıda bulunduğu; 1980 sonrasında, siyasi faaliyete izin verildiği sıralarda yeni kurulan siyasi partiler (e.g. Sn. Kemal Bekman’ın “davul delen jaguar” partisi) arasında kurulmağa çalışılan “devlete, yeni masraf kapısı, kaynak göstermeksizin açmamak” centilmenlik anlaşmasının (mutabakatının) Hür Demokrat Parti lideri Sn. Ülkü Söylemezoğlu’nun radyo propaganda konuşmasında söylediği “(…), devlet bunları yapacak güçtedir” sözü ile delindiği; 1982 anayasasının getirmiş olduğu siyasi yasakların kaldırılması için 06 Eylül 1987 günü yapılan ve sonucunda yüzde 50.16 “Evet”, yüzde 49.84 “Hayır” çıkan Anayasa değişikliği referandumu öncesine, iktidar partisi, “Demirel'e, Ecevit'e HAYIR; Türkeş'e, Erbakan'a HAYIR; Boran'a, Perinçek'e HAYIR” afişleri bastırdığı halde, referandumdan sonra Özal’ın (verbatim) “benim oyumun rengi de mavi (evet) idi, ancak biz seçim öncesinde o hayır kampanyasını yürütmemiş olsaydık Türkiye’de bazı şeyler tekrar tartışılmağa başlanırdı” dediği; sektörün 1988 yılına değin yüzde 75 gibi yüksek gümrük vergisi râyiçleri ile korunuyor olmasının, ithalatı (dış-alımı), lüks kategorisine giren bir iki marka dışında olanaksız kılıyor olduğu [bkz: “90'lardan günümüze otomobil sektörü”, Ekonomik Trend dergisi, Sahibi Interpress Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Koordinatörü Kenan Erçetingöz, Yıl 2, Sayı 28, 10-16 Temmuz 1994, s.24]; binaenaleyh, başta gümrük vergi rayiçleri olmak üzere bilumum vâsıtalı vergi râyicinin (e.g. köprü ve otoyol geçiş ücretleri) hasıla maksimizasyonu maksadı güdülerek saptanmadıkları [bkz: Turhan, Ş., “Bütçenin umudu otomobil ithalatı (dış-alım)” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Radikal gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Yıl 15, Sayı 5119, 18 Ekim 2010 Pazartesi, s.23]; Türkçe yazılan ders kitaplarında köprü, otoyol, tüpgeçit, vb. geçiş ücreti hâsılat maksimizasyonu probleminin bile üretimden soyutlanamamakta olduğu [bkz: “5.3.2 Gelir Fonksiyonları” bahsi, Sevüktekin, M., İktisatta Matematik Kullanımı, Ekonometri Kaynak ve Yardımcı Kitapları Serisi (No.) 2, © 2001 ViPAŞ AŞ Yayın No.65, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No.189, ISBN 975-564-127-0, Baskı Livane İstanbul, s.116-119]; T.C. Maliye Bakanlığı’nın “İltizam Yöntemi”ne yer veren lügatinde “özelleştirme” diye bir maddenin (tıpkı Arçelik’in lügatinde “imkansız” diye bir kelime olmadığı gibi) olmadığı [bkz: Demirkan, U. (Maliye Başmüfettişi), “İngilizce ve Fransızca Karşılıklarıyla Vergicilik Terimleri Sözlüğü”, Maliye Bakanlığı A.P.K Kurulu Başkanlığı Yayınları No.1993/331, (Dewey?) 93.06.Y.0007-331, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara – 1993, s.110'de var, 180'de olması gerekirdi]; bu Ortaçağ maliyecilik pratiğine Sosyaldemokrat sözlüklerde yer, Çağ Atlamış Türkiye’de tatbik mevkiine artık konulmayacak olduğu düşüncesi ile verilmemiş olduğu [bkz: ‘farm out’ & ‘tax farming’ entries, (1) Orhon, Yrd. Doç. Dr. F. & Yücel, Dr. G., “Muhasebe ve Finans Terimleri Sözlüğü, Masum Türker Muhasebe Denetim Yönetim ve Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Yayın No.1, EKO-BiL Ekonomi ve Bilimsel Yayınlar Ltd. Şti. Yayın No.4, Baskı İstanbul Matbaası Unkapanı İstanbul, s.140 ve 345'de olması gerekirdi ve (2) Doyrangöl, Yrd. Doç. Dr. N. C., “Glossary of Financial Terms”, Türkmen Kitabevi Yayın No.77, Eğitim Dizisi 9, Baskı Avcı Ofset İstanbul - 1996, s.76 ve 175'de olması gerekirdi]; oysa sivil toplumun hazırladığı lügatte her iki sözcüğe de yer verilmiş olduğu [bkz: Çeviker, T., “Maliye Terimleri Sözlüğü”, Gazi Büro Kitabevi, Birinci Baskı Aralık 1994 Şafak Matbaacılık Ltd. Şti. - ANK., s.185, 219]; 19 Aralık 1984 tarih ve 18610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi hakkında 3096 sayılı Kanun hükümleri mülkiyet devrini içermediği için”, işbû Kanun uyarınca “(…) üretilecek elektrik enerjisi(nin), Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı'nca tespit olunacak tarifeye göre bölgelerinde TEK veya o bölgede faaliyet gösteren görevli şirkete satılır” olduğu [bkz: Yiğitgüden, Doç. Dr. H. Y., “Türkiye'de Elektrik Enerjisi Sektöründe Özelleştirme Politikaları ve Çalışmaları”, İstanbul Ticaret Odası Yayınları No.1999-57, ISBN-975-512-398-9, Baskı Midas Basım-Yayın Tanıtım Tel: 531 47 22, s.65]; içinde “Oil traders say most emerging markets have so far not reduced imports, largely because subsidy programmes – which fix the price at which fuels are sold domestically – have shielded consumers from higher prices” anıtsal tümcesinin de geçtiği FT haberini yazanlardan Sn. Daniel Dombey’in gazetenin Türkiye muhabiri olduğu [bkz: Makan, A., Bland, B. & Dombey, D., “Emerging markets face fuel subsidy dilemma” (title over one column) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014 No.38,457, Week 06, Monday February 03 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.15]; fiyat raici belirleme hakkı saklı tutulan kamunun, bu hakkı kullanmadan once gerekli bütün muhasebe kayıtlarını görmek istediği [bkz: Uğur Gürses, “MiT yasasındaki değişiklik ekonomiyi ‘büyük birader’ gözetimine sokacak” (4 sütun üzerine) başlıklı Analiz köşe yazısı, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, ISSN 1304-6632, Yıl 65, Sayı 23763, 21 Şubat 2014 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.9]; Atlantik-ötesi ile National Endowment for Democracy anlayışına uygun iletişim kurmak isteyebileceklerin ‘büyük birader’ gözetimi dışında tutulmayacak oldukları [bkz: Dombey, D., “A pirates' bazaar of bootleg tapes” (title over one column) Istanbul Notebook news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,478, Week 09, Tuesday February 25 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.8]; “Cumhuriyet tarihinin en önemli özelleştirmelerinden otoyol ve köprülerin işletme hak(lar)ını Koç, Malezyalı UEM ve Ülker konsorsiyumu(nun) kazandı(ğı)”, ancak geçiş ücretini saptama hakkının siyasî otoritenin uhdesinde kalmış olduğu [bkz: “Zam yetkisi yok” (tek üzerine) arabaşlık, Köprü ve Otoyolda Çalışma var haberi içinde, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23332, 18 Aralık 2012 Salı, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.1, 9]; özelleştirmeden pay alan yabancı sermayenin tahsildar maaşına talim ediyor olmaktan şikayetçi olduğu [bkz: Kara, M., “EWE: Doğalgaz işi kârsız” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10467, 25 Eylül 2014 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.19]; Çin Halk Cumhuriyeti’nin, Türkiye’nin yabancı sermayeye yaptığı bu eziyete, kendi kamu iktisadi teşekkülleri üst düzey yöneticilerinden başlamakta olduğu [bkz: Mitchell, T., “State sector company chiefs welcome pay cuts of 60%” (title over 2 columns) Corporate salaries news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,674, Monday 13 October 2014, p.2]; “(…) bazı işleri özel sektöre devretti(k) diye liberalleşmiş olmuyor” olduğumuz [bkz: Mehmet Kara, “Elektrikte serbestleşememek…” (2 sütun üzerine) başlıklı Enerji Gündemi köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10494, 30 Ekim 2014 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.18]; “liberalleşmiş” olmadığımız, ancak “Eko-Liberalleşmiş” olduğumuz [bkz: Titiz, T., “Eko-Liberal Hareket”, İnkılâp Kitabevi, ISBN 975-10-0557-4, 93-34-Y-0051-0477, İkinci Baskı Teknografik Matbaacılık A. Ş. 1993, s.123]; FT gazetesinin, eko-liberallikten liberalliğe yatay-geçiş yapan “(…) BG Group's chief operating officer” Sn. Sami Iskander için “Now he is a convert” ağır ifadesini yazmış ve yayımlamış olduğu [bkz: Webber, J., “Rapid returns required from the reform” (title on 5 columns) news, Financial Times Europe’s “Mexico Energy” supplement, © The Financial Times Limited 2014 No.38,700, Wednesday 12 November 18 2014, s.1]; “İhale şartnamesinde özelleştirme sonrasında termik santralde kullanılacak kömür kaynağının belirtilme(mesinin)” reel sonuçlar doğuracak olduğu [bkz: (1) “İthal (dış-alım) kömür 17 bin kişiyi işsiz bırakır” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Mehmet Bozkurt, ISSN 2146-2356, Yıl 92, Sayı 2223, 11 Aralık 2013 Çarşamba, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.6 ve (2) “Kömürün başkentine ithal tehdit” (2 sütun üzerine) manşet haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10228, 17 Aralık 2013 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1]; Financial Times haberinde ürettiği ColaTurka meşrubatı ile bütün nev-i beşeri Türk yapan “Ülker konsorsiyumu(nun)” yerini “(…) Gozde, a private equity group owned by Turkey's Yildiz Holding conglomerate(nin)” almış olduğu [bkz: “Koc leads winning group in Turkish highways auction” (title on 4 columns) news, Financial Times Europe’s Companies & Markets supplement, © The Financial Times Limited 2012 No.38,113, Tuesday December 18 2012, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany, p.16]; bu Yıldız Holding’in, bırakın ülkemize yeni yabancı sermaye getirmeği, mevcut yabancı hissedarını bile elinden kaçırmış olduğu [bkz: “Yabancı fon Ülker Bisküvi'den çıktı” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10106, 19 Temmuz 2013 CUMA, Baskı İhlas Gazetecilik AŞ Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No.11 A/41 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul, s.13]; “Bütçenin umudu otomobil ithalatı” benzeri Radikal haberlerin bir zamanlar (o günlerden bu yana değişen her ne ise) harfi-harfine (=verbatim) «Devalüasyon hazineye (Merkez Bankası’na) 600 milyon lira gelir sağladı» diye yazılır oldukları [bkz: 19 Şubat (1973) maddeleri (3/4), “Hürriyet 1974 Ansiklopedik Yıllığı”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent(?), Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli(?), Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası(?)-İstanbul (1974), s.27]; Zap Suyu’na köprü yapabilmek için Boğaz köprüleri yapmanın şart olmadığını, Türkiye gazetesinin, karından konuşarak da olsa, ancak Mîlâdî 2000'li yıllarda îtirâf edebildiği [bkz: (1) “Vergi devlete 1'e 127 kazandırıyor” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Genel Yayın Müdürü Fuat Bol, Yıl 37, Sayı 12910, 17 Temmuz 2006 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler/Ankara, s.6 ve (2) “Otoyol gelirleri boğaz köprülerini solladı” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14357, 07 Temmuz 2010 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.5]; halbuki aynı gazetenin, bundan 3 sene kadar önce, kuşkusuz Boğaz köprüleri yapmanın ne isâbetli bir karar olduğunu kanıtlamak maksadı ile, “Boğaz köprüleri darphane gibi” haberi vermiş olduğu [bkz: “Boğaz köprüleri darphane gibi” (tek sütün üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Genel Yayın Müdürü Fuat Bol, Yıl 37, Sayı 13110, 02 Şubat 2007 CUMA, s.7, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler/Ankara, s.7]; gazetenin, bu ifrat ile tefrit arasında altın oran dengesini, birbuçuk ay kadar sonra atacağı «Köprü ve otoyollar para basıyor» manşeti ile bulmuş olduğu [bkz: “Köprü ve otoyollar para basıyor” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14404, 23 Ağustos 2010 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.8]; Atatürkçü liderlerin kâbusu kişver-küşâ President George W. Bush’un ise, eserlere-eser-katıcı Kongre üyelerini, ilk veto hakkını, mesâi bitiminde trafik sıkışıklığı yaşamsal ve de dirimsel nedeni ile evlerine biraz geç dönen Amerikalıların bu dertlerine(!) devâ olacak bir ulaşım projesine engel olmak için kullanmakla tehdit etmiş olduğu [bkz: “Bush threatens to veto popular highway bill”, International Herald Tribune, Publisher Michael Golden, Executive Editor Walter Wells, ISSN 0294-8052, FRIDAY April 2 2004, Edited in Paris and Printed in Frankfurt (eaaah Evropa şekerim), p.5]; köprüye, baraja, duble yola süper devlet Amerika’nın bile para yetiştirememekte olduğu [bkz: Wright, R., “Threat to US building projects as cash runs out” (title over 3 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,531, Week 18, Tuesday April 29 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.2]; Mustafa Reşit paşanın «yabancı bir devlete dayanarak kariyer yapma çığırını açmış» olduğu [bkz: T.C. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, «Yüksek Kademe Semineri (yönetim) Notları (2. Nisan 1974 – 25. Nisan 1974)», Organizasyon ve Metot Dairesi Başkanlığı (Yayını) No.16, Ankara 1975, s.29]; “Amerikan değerlerini benimsemiş Türk yönetici” yetiştirme A.I.D programına start çok çok anlamlı bir günde verilmiş olduğu halde, Boğaz köprülerinin inşasının önüne geçmenin mümkün olamamış olduğu [bkz: 27 Mayıs 1961 maddesi, Sınacı, M. N., “Tarihte ve Tabiatta Bugün Küresel Almanak”, Tanı Yayın, ISBN 975-9106-07-8, Birinci Baskı Nisan 2006 Ankara Ofset, s.285]; sanki karşı yakada “mûtenâ semt” yokmuş gibi onları sabah evlerinden işyerlerine gitmek, akşam da işyerlerinden evlerine dönmek kişisel maksatları için kullanmakta olan İstanbulluların işgali altındaki köprülerden glokal- ve de global-lojistik maksatlarla geçmek isteyenlere “çek arabanı parka, saat 24'den sonra geçersin” denmekte olduğu [bkz: 26 Nisan (1996) CUMA maddesi “Köprüde TIR dehşeti”, Tempo Yıllık 96 - Tempo’nun okurlarına armağanıdır, ©1996 Hürgüç Gazetecilik A.Ş., Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul, Yayına Hazırlayan Dilek Kaykılar, Baskı-cilt Hürriyet Ofset Matbaacılık A.Ş. Sefaköy-İstanbul, s.43]; saat 24'e kadar bekledikten sonra “arabalı” ile geçmenin pek alâ mümkün olduğu [bkz: “2. Köprüde gişeler arttı, mobil tuvalet kondu. Harem-Sirkeci arabalı (vapur) hattı (günde) 24 saat çalıştırılacak” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9793, 13 Temmuz 2012 CUMA, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1, 3]; “Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kayseri Şeker Fabrikası'nda yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında fabrikanın eski yöneticileri ile çalışanlarının da bulunduğu 40'tan fazla kişi(nin) gözaltına alındı(ğı)” [ bkz: “Kayseri Şeker'de 2. dalga, 40 gözaltı” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23060, 07 Eylül 2011 Çarşamba, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt – İstanbul, s.11]; şeker fabrikaları kurmak istediğinde “kabinede hemen hemen yalnız kal(an)” İktisat Vekili Celal Bayar’ın, “kabine arkadaşları(n)a 'fena bir iş yapıyorsa fenalık sebeplerini, iyi bir iş yapıyorsa (da) niçin muhalif olduklarını' sor(duğunda)”, “eğer şeker fabrikaları kurarsak dışarıdan ithal (dış-alım) ettiğimiz şeker azalacak. Bunun sonucu (da) gümrük gelirimiz(in) çok düşük olacak (olduğu)” yanıtı almış olduğu [bkz: Taygun, N., “Türkşeker'in Öyküsü”, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yayın No.217, Mars Tic. ve San. A.Ş. Ankara 1993, s.94]; «1959 yılında gerek Gümrük Vergisi ve gerekse (de) İthalden alınan İstihsal Vergisi tahsilatının 1958'e göre çok yüksek bir artışla %100 ün üstünde yükselme göstermesi(nin) bunu doğrulayacak nitelikte» olduğu [bkz: Anıl, Dr. H., «Türkiye’de Vergi Yükü (1950-1970)», Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Yayınları (No.)56, Maliye ve Vergi Hukuku Enstitüsü Yayınları (No.)4, (Baskı) Emel Matbaacılık Sanayi Ltd. Şti. Ankara – 1973, s.73]; kamu kesimini böyle şeker üretimini (inadına) arttırarak küçültmek mümkün olduğu halde, terörü İşcan-, Barlas- ve Kibar-belediyeleri küçülterek bitirmenin mümkün olmamakta olduğu [bkz: “Terör işportadan beslenip büyüyor” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Hürriyet gzt., Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.yi temsilen Doğan Yayın Holding A.Ş. adına Aydın Doğan, Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Yıl 55, Sayı 20025, 25 Kasım 2003 Salı, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.9]; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sn. Yahya Arıkan’ın bildirdiğine göre “Kayıtdışı ekonomi ile mücadele(nin), şu sıralarda gündemde olan terörle mücadele kadar önemli” olduğu [bkz: Yalçın Bayer, “Günün Sözü” (tek sütun üzerine) başlıklı Yeter Söz Milletin köşesi yazısı, Hürriyet gzt., Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 'yi temsilen Doğan Yayın Holding A. Ş. adına Aydın Doğan, Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Yıl 53, Sayı 19233, 21 Eylül 2001 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hürriyet Medya Towers Güneşli 34544 İstanbul, s.14]; CHP Samsun milletvekili Yaşar Akal’a göre ise, devleti asıl “milyonlarca lira zarara uğratacak” olanın “yabancı sermayeye (…) dışarda(!) sigara yapma ve satma izni(!!) vermek” ve İngilizce ticari yazışma ve iktisadiyat kitaplarında “capital”, “profits” ve “export earnings” sözcüklerinin başına konabilen “repatriation” sözcüğünün meselâ tütün gibi bir “commodity” için pek kullanılmamakta olduğu [bkz: 07 Nisan 1969 maddesi, Ahmad, F. ve B. T., “Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945~1971”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 32, Birinci Basım Temmuz 1976, Bilgi Basımevi - Ankara, s.366]; Taygun’un yukarıda zikredilen kitabının, «Partisinin Denizli il kongresinde konuşan DP önderi Bozbeyli(’nin) (…) “Kağıttan şemsiye ile yağmura karşı çıkılmaz. Demirel’in başkanlığındaki fesat cephesi DP'den hiçbir şey koparamaz. Demirel milliyetçi cephe kurulmasını 4 defa sabote etti. Celal Bayar’ın öncülüğündeki milliyetçi cephe çağrısına (…) hâlâ cevap vermedi” dedi(ği)» gün gündeme «AP ve (12) Mart hükümetleri tarafından uygulanan gümrük indirimleri yüzünden Hazine’nin 5 milyar lira zarar ettiği (elbette en yetkili ağızlardan) açıklan(arak)» getirilmiş olduğu [bkz: 29 Aralık 1974 maddeleri (2/5, 5/5), “Hürriyet (gzt.) 1975 Ansiklopedik Yıllığı (2)”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası-İstanbul 1975, s.88]; Metin Toker’in Google’ca desteklenen *sıtmayı gösterip (vereme râzı etme)* Atatürkçü tekniğini medyada “açıkoturumlarda solun en cinfikirlilerinin karşısına sağın en ilkellerini (e.g. Fikr*t Ek*nc*) çıkartmak” suretiyle ilk uygulayanın TRT Genel Müdürü İsmail Cem olduğunu savunmuş olduğu; öte yanda, döviz büfelerinin “aydan aya Merkez Bankası'na ödemeleri gereken 'zorunlu döviz devri' tutarının 'devede kulak' kal(mış)” ve Sn. Meriç Köyatası’nın bu veciz(!) tümce ile döviz büfelerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na aydan aya satmaları gereken 'zorunlu döviz devri' tutarının 'devede kulak' kalmış olduğunu anlatmak istemiş olabileceği [bkz: “Dövizciler Merkez Bankası'nı Kazıkladı, 3 milyar dolar nasıl gasp edildi?”, Not Haftalık Ekonomik Siyasi Dergi dergisi, İmtiyaz Sahibi Meriç Köyatası, Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Semerci, Yıl 1, Sayı 1, 20-27 Mart 1994, Baskı Cilt Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş 34625 Sefaköy İstanbul, s.24]; sözkonusu (imalat, istihdam, … değil fakat) “Kaçak yollardan elde edilen (bir) yakıt” olduğunda ise, can ve mal güvenliği yanı-sıra “Devletin Vergi Kaybı 1.5 Milyar(ın)” da dert edinilebildiği [bkz: (1) Seki, E., “Katil Yakıt Korkusu” (4 sütun üzerine başlıklı) köşe yazısı, (2) “10 numara yağda vergi olsun, benzin ucuzlar” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı (i) 14773 ve (ii) 14780, (i) 27 Ağustos 2011 Cumartesi ve (ii) 03 Eylül 2011 Cumartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. (i) Yenibosna-İstanbul ve (ii) Siteler-Ankara, (i) s.9 ve (ii) s.8 ve (3) “Kaçak akaryakıtın faturası ağır” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9529, 03 Eylül 2011 Cumartesi, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1]; oysa Trafik Şubesi’nin, otobüs kazalarının ciddi vergi kaybına neden olmayan nedenlerinden uykusuz-şoför-istihdamıyla da, yüzyıllardır kullanılan saat yardımı ile ve hiçbir 'high-tech' ölçme/zabıt-tutma aygıtı kullanmaksızın mücadele ettiği ve Sanat Güneşi Zeki Müren’in radyo sohbetlerinden birinde sürücü hayranlarının bu dertlerine tercemân olmuş olduğu; “20'yi aşkın akaryakıt dağıtım şirketine, bayilerine otomasyon sistemi öngörülen zamanda kurmadıkları gerekçesiyle kesilecek ceza tutarı(nın) 30'u aşkın (sayıda) kritere bağlı olarak belli olacak” olduğu [bkz: Kıvanç, A., “Akaryakıt şirketlerine 600 milyon TL'lik ceza” (3 sütun üzerine başlıklı) Ekonomi haberi, Haber Türk gzt., Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yayın Danışmanı Murat Bardakçı, ISSN 1308-8777, Yıl 5, Sayı 1587, 04 Temmuz 2013 Perşembe, Basıldığı Yer Ciner Matbaası Habertürk Matbaacılık A.Ş. Havalimanı yolu 24. km Esenboğa Ankara, s.13]; Taraf gazetesinin “Trafikte, işin öncelikle hazineye parasal getirisi nedeniyle bazı yollarda yapılan hız kontrolü dışında önleyici denetim olduğunu gören duyan var mı?” diye soran Oyunbozan köşe-yazarı Sn. Haluk Çetin’in emperyalizmin bir oyununu daha bozarak Celal Bayar tarafında onurlu yerini almış olduğu [bkz: Çetin, H., “Sorun tanıma-çözme refleks kusurumuz”, Taraf gzt., Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına sahibi Başar Arslan, Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan (Kurucu), Yıl 4, Sayı 1352, 29 Temmuz 2011 CUMA, Basıldığı Yerler Mürekkep Matbaacılık (…) İşletmeciliği A. Ş. Sefaköy/İstanbul, s.19]; Refahyol hükümetinin ise, Atlantik-ötesinin, Türkiye’nin başında, Bayar değil fakat İnönü yolunun yolcuları gibi has-evlatlar görmek istediği eytişimsel ve de Lenin-bilimsel gerçeğini, “yurt içinde 50 bin marklık hesap açtıracaklara kullanılmış yabancı otomobil getirme hakkı tanı(yarak)” teslim etmiş olduğu [bkz: a aktüel, “1997 (Yılı) Olaylar ve İnsanlar”, Bir Numara Yayıncılık A.Ş. adına İmtiyaz Sahibi Ercan Arıklı, Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni Metin Soysal, Baskı ve Cilt Medya Ofset, s.146]; Arolat gazetesinin de Brezilya’nın büllendegil lideri Luiz Inacio LULA di Silva’nın “gelişmiş ülkelerin iç tüketimlerini arttırma(ları)ı gerektiğini” savunmasından hız-ve-ilhâm alarak “Bütçeyi tüketim kurtardı” manşeti attığı [bkz: (1) “Lula: Tüketim artmazsa dünya iflas eder” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 86. Yıl, Sayı 31082, 12 Kasım 2010 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.13 ve (2) “Bütçeyi tüketim kurtardı” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9190, 22 Temmuz 2010 Perşembe, s.13]; “Et ve Balık Kurumunun işten anlamayan yöneticileri”nde ıskra (=şafak), Bayarist “inadına üretim” sloganı ile bir yere varmalarının mümkün olmadığı eytişimsel ve de Marx-bilimsel pravda-gerçeği kafalarına dank ettikten sonra attığında, “zarardan kurtulmak için Amerikan ithal (dış-alım) yağlarının komisyonculuğunu yapmayı uygun görmüş” ve kuruma “üretime-dönük” ilk-amacına uygun olarak tekrar işlev kazandırılmağa bundan ancak kırk yıl kadar sonra teşebbüs edilmiş olduğu [bkz: (1) Koçtürk, Doç. Dr. O. N., “Türkiye'nin Kalkınmasında Tarım ve Sanayi”, Kitapçılık Ticaret Limited Şirketi Yayınları, Akşam Kitap Kulübü Serisi No.50, Baskı Bahar Matbaası Ekim 1967 İstanbul, s.78 ve (2) “Et ve Balık Kurumu canlandırılacak” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına İlhan Selçuk, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 85. Yıl, Sayı 30504, 13 Nisan 2009 Pazartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.13]; Hz.Mevlâna’nın «Ehil (=yetkin) olmayana sabretmek, ehil olanı parlatır» buyurmuş olduğu [bkz: Standard Ekonomik ve Teknik Dergi dergisi, Sahibi Türk Standartları Enstitüsü Adına Tahir Büyükhelvacıgil, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nesrin Sevimli, ISSN 1300 8366, 50. Yıl, Sayı 584, Ocak 2011, Tasarım Baskı Dağıtım Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. Ltd. Şti. İskitler-Ankara, s.47]; Şemsettin Ziya Bey’in «Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor» adlı başyapıt eserinin, değerli sanatçı Suat Sayın’ın Müzik Market yapımı ve 93.34.0.828.030 numaralı “Türk Sanat Müziği 100 Altın Eser Serisi -3” CD’sinin 11.inci “track”inde kayıtlı olduğu; konuyla doğrudan ilgili “hâmi gümrük (vergisi)” vs. “mâli gümrük vergisi” ayrımının da kardeşlik türküleri anlayışı ile ve «Moda şeklinde gelen seyyie (e.g. şapka) gümrükte çürür!» mefkûresi uyarınca, bir bölünmez Postmodern bütün olarak “Tek Pencere Sistemi” içinde birleştirilmiş olduğu [bkz: (1) Töre, Doç. Dr. N., (1.i) “Bankacılar için Dış Ticaret ve Kambiyo Bilgisi”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (T. İş Bankası A.Ş. Tesisi), Yayın No.: 106, Bankacılık Serisi No.: 16 (Dördüncü Baskı), Olgaç Matbaası 1981 - Ankara 1981, s.29, (1,ii) ″ ve Sevinç, D., “ ″ ”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Türkiye İş Bankası Vakfı - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yayın Nu.:409 (Onuncu Bası) Bankacılar Serisi Nu.:16, ISBN 975-537-153-2, Baskı Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. Şti. - Ankara 2004, s.64, (2) Mehmed Âkif Ersoy, “Safahat”, Akpınar Yayınevi Cağaloğlu İstanbul, Baskı Doyuran Matbaası İstanbul 1987, s.227 ve (3) Barlas, Ş., “Gümrükte Tek Pencere Sistemi” (4 sütun üzerine başlıklı) Vergi Portalı köşesi yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9725, 25 Nisan 2012 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.14]; kezâ T.C. Mâliye Bakanlığı’nın bu iki kavramı lügatinden çıkartmış (veya oraya hiçbir zaman almamış) olduğu [bkz: Demirkan, U. (Maliye Başmüfettişi), “İngilizce ve Fransızca Karşılıklarıyla Vergicilik Terimleri Sözlüğü”, Maliye Bakanlığı A.P.K Kurulu Başkanlığı Yayınları No.1993/331, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara – 1993]; ezici çoğunluğun kamu yönetimi (ve biliminsanları) üzerinde ezici ağırlığını daha fazla hissettirmeğe başlaması ile birlikte, vâsıtalı vergilere artık bir himâye aracı nazarı ile değil de bir gelir kaynağı nazarı ile bakmağa başlandığı [bkz: Ortaç, F. R., “Vergi Yapısı Kavramı ve Türkiye'de 1980 (BiLiMDEN KURTULUŞ YILI) Sonrası Vergi Yapısının Değerlendirilmesi”, Maliye seçme yazılar, ed. Çelik, B., Saraçoğlu, F., Gazi Üniversitesi Geliştirme Vakfı yayını, ISBN 975-507-100-8, Birinci Baskı Nisan 2003, Hazar Reklam Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., Tablo 1: Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı, s.108]; çelik ithal (dış-alım) eden vatandaşın öyle “kalite kontrolü” gibi ince işlere aklı ermediğinden kamunun bu hizmeti onun adına yapmakta, Avrupa Topluluğu’nun da (elbette kalitesiz çeliklerini bize sokuşturabilmek için) bu Atatürk inkılabından ödün vermemizi dayatmakta olduğu [bkz: “Neredeyse ''Ereğli'yi kapatın' diyecekler...”, Ekonomik Panorama, Sahibi Interpress Basın ve Yayıncılık A.Ş. (adına) Hürrem Fila, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent H. Şemiler, Genel Yayın Yönetmeni Aydın Demirer, Yıl 4, Sayı 52, 22-29 Aralık 1991, Basıldığı Yer Ge-Pa Basım Sanayii ve Ticaret AŞ İstanbul, s.19]; Pınar Süt’ün Mısır’ın Ayten Alpman’ı Dalida’nın «İngiliz, Fransız ve “Siyonist”leri sınır dışı» edecek kadar “başka” türden kozmopolit(!) memleketine girebilmesinin de Baasçı “Gıda Kodeksi”ni değiştirtmesi ile mümkün olmuş olduğu [bkz: (1) 25 Kasım 1956 maddesi, Tercüman 1900 Yılından 1990'a 20. Yüz Yıl Ansiklopedisi 3.Cilt, © Telif Hakkı Tercüman Gazetesi’ne aittir, Tercüman Tesisleri’nde dizilmiş ve basılmıştır, İstanbul - 1990, s.636, (2) Dalida, «La danse de Zorba», 40 Succès en or Versions Originales 1956 • 1997 -I- albümü içinde, Production et réalisation Orlando, Compilation (P) 1997 Orlando - Barclay un label Polygram - © 1997 Orlando - Barclay, track 10 ve (3) “Mısır'ın gıda kodeksini değiştirtti, pazara girdi” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Genel Yayın Müdürü Fuat Bol, Yıl 37, Sayı 12883, 20 Haziran 2006 Salı, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler/Ankara, s.7]; bu kozmopolit(!) kıvâma Mâliye ve Gümrük Bakanı Sn. Vural Arıkan’ın kızkardeşi Saylav Sn. Türkan Arıkan ile birlikte “azledil(mesi)” sâyesinde gelindiği [bkz: (1) 26 Ekim 1984 maddesi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.311, (2) Sakarya, C., “Gıdada bilgi kirliliği ortadan kalkacak” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Dünya Ekonomi-Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9652, 31 Ocak 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.12 ve (3) Çetin, Ü., “Çağlayan: Müslüman tavuklara niye gümrük koyuyorsunuz” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 22873, 16 Eylül 2011 CUMA, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.8]; kezâ bu ülkenin binek otosu piyasasında, sevkiyatını Hint Okyanusu üzerinden yapan G.Kore ile rekabet etmenin, ecdâdın himmeti ile açılan Süveyş Kanalı OGS tarifelerinde herhangi bir ayrıcalık, «15 Ağustos (1953): Türkiye-Mısır Ticaret Antlaşması imzalan(mış)» ve «milletlerarası bir kanal şirketi kurulmasında anlaşma sağlanarak sona er(miş)» konferanslara heyetler gönderilmiş olduğu halde elde edilemediğinden mümkün olmadığı [bkz: (1) 15 Ağustos 1953 maddesi, Tercüman 1900 Yılından 1990'a 20. Yüz Yıl Ansiklopedisi 3.Cilt, © Telif Hakkı Tercüman Gazetesi’ne aittir, Tercüman Tesisleri’nde dizilmiş ve basılmıştır, İstanbul - 1990, s.536, (2) Ökçün, A. G., “Türkiyenin Taraf Olduğu Milletlerarası Andlaşmalar Rehberi (1920 - 1961)”, «Bu kitap, Türkiye $ Bankası A. Ş. ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin işbirliği neticesinde yayınlanmıştır», Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası, Ankara – 1962, s.95, (3) Ökçün, A. G. & Ökçün A. R., “Türkiye Antlaşmaları Rehberi (1920 - 1973)”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No.372, Sevinç Matbaası Ankara – 1974, s.254, (4) 19-21 Eylül 1956 maddesi, Ahmad, F. ve B. T., “Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Bilgi Dizisi 32, Birinci Basım Temmuz 1976, Bilgi Basımevi - Ankara, s.154, (5) 19 Eylül 1956 maddesi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.169, (6) 21 Eylül 1956 maddesi, Tercüman (gzt.) 1900 Yılından 1990'a 20. Yüz Yıl Ansiklopedisi (kronolojisi) 3.Cilt, © Telif Hakkı Tercüman Gazetesi’ne aittir, Tercüman Tesisleri’nde dizilmiş ve basılmıştır, İstanbul - 1990, s.631 ve (7) “Sedan tercih ederdik ama Süveyş Kanalı çok pahalı” (tek sütun üzerine altbaşlık), ‘Hyundai 400 milyon Euro'ya i10'u da üretecek, Türkiye 'küçük oto merkezi' olacak’ haberi içinde, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 22841, 15 Ağustos 2011 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.8]; bundan yirmi sene kadar önce yayımlanmış (Newroz Peroz olmasa bile) Ahmad bir kronoloji ve yirmi yıl kadar sonra yayımlanacak AA kronolojisinin, birtakım «Türkiye-… Kültürel Antlaşması»nı hâlâ kaydadeğer bulmalarına karşın, işbû «15 Ağustos (1953): Türkiye-Mısır Ticaret Antlaşması»nı (muhtemelen 'madaratül arabiyyâ fış fışşş' çıktığından) bulmamış oldukları [bkz: Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.157 ve yine o sayfada olması gerekirdi]; bu ülke ile yapılan dışticaretin yeni deniz ulaşımı hatları tesis edilmesini gerektirecek kadar hızlı artmakta olduğu ve İskenderiye limanına yanaşmak için de Kanal’dan geçmek gerekmediği [bkz: “Mersin İskenderiye arası Ro-Ro (seferleri) başlıyor” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 63, Sayı 22876, 19 Eylül 2011 Pazartesi, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Medya Tesisleri Esenyurt-İstanbul, s.8]; oysa Arolat gazetesinin bildirdiğine göre “Mersin-Mısır arasında (henüz yapılmamakta olan) Ro-Ro taşımacılığının başlatılmasıyla, karayoluyla yapılan seferler(in) denizyoluyla (yapılmasının)” imkan dahiline girecek olduğu [bkz: “Suriye'ye TIR'lar gitmedi, ihracat yüzde 77 azaldı” (5 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9706, 03 Nisan 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.16]; aynı gazetenin bundan 20 gün sonra bildirdiğine göre ise “Türkiye'den hareket ede(cek) gemilerin önce Mısır'ın İskenderiye ve Port Said (limanlarına) ulaşacak, daha sonra ülkeyi kara yolu ile geçe(cek) araçların Kızıldeniz (=Şapdeniz) kıyısındaki Adabiya limanına varacak” oldukları [bkz: (1) “fishybacking” maddesi, L●DER Lojistik Terimler Sözlüğü, Lojistik Derneği Yayınları No.1, Yayına Hazırlayan Gliese İstanbul, Dördüncü Baskı Haziran 2010, s.48 ve (2) “Mısır ile 'Ro-Ro' taşımacılığı başlıyor” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9724, 24 Nisan 2012 Salı, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.2]; “20 yıl önce kullanılmış makinelerin ithalatının (dış-alım) Türkiye'ye katkısı olmadığını savunan” Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İbrahim Gökçüoğlu’nun, kamudan, tüketiciyi (daha doğrusu nihaî-kullanıcıyı) makine ithalatı (dış-alımı) alanında da korumasını talep ettiği [bkz: “EBSO: Kullanılmış makine ithalatı döviz kaybettirecek” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Sayı 10573-9195, 28 Temmuz 2010 Çarşamba, Dizgi ve Baskı Dünya Süper Veb A.Ş. Bağcılar/İstanbul, s.9]; kamunun, uzmanlaşmış olduğu bu (elbette gümrük kapılarında) kalite-kontrol hizmetini, ihracat (dış-satım) yapılan ülkelere de ihraç (dış-satım) etmekte olduğu [bkz: “Meyve-sebze ihracatında 'denetmen' sıkıntısı” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9384, 15 Mart 2011 Salı, Dizgi ve Baskı Dünya Süper Veb A.Ş. Bağcılar/İstanbul, s.14]; ne var ki, altın ihracatı (dış-satımı) sözkonusu olduğunda, kalite kontrolünün yurtdışında yapılmasının gerekmekte olduğu [bkz: “'Atakulche'ye dünya dolaşım vizesi” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına İlhan Selçuk, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 86. Yıl, Sayı 30913, 27 Mayıs 2010 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.12]; “mesleksiz insanlar sürüsü” Türkiye’nin bu küreselleşme-özürlü meslek erbâbının maazallah grev de yapmakta olduğu [bkz: Yağmur, A., “Petrol analiz sektöründe ilk grev” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 86. Yıl, Sayı 31256, 05 Mayıs 2011 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.7]; ithalatta (dış-alım) Türk Standartları Enstitüsü denetiminin artık yapılmamakta olduğu [bkz: “TOBB: İthalde TSE denetimi kalktı, tapon mallar ortalığı sardı” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına İlhan Selçuk, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 85.Yıl, Sayı 30838, 13 Mart 2010 Cumartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.15]; bütçe kanunlarındaki deyimler ile “Gümrük Vergisi”nin “Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler” içindeki payının %10'u hiçbir zaman aşmamış ve Arş.Gör. Dr. Sayın Semiha Aytemiz’in bunları çok isabetli olarak (verbatim) “gümrük vergileri ve eşetkili vergiler” olarak adlandırmış olduğu [bkz: Aytemiz, S., “Türkiye'de İmalat Sanayi Üretimi ve Dış Ticaretin Yapısı”, Ekonomik Yaklaşım dergisi, ISSN 1 300-1868, Sayı 56, Cilt 16, 2005, s.48]; amaç gümrük vergilerini değil de faiz hadlerini kısıtlamak olduğunda ise, «faiz tahdidinin çapraşık yoldan ihlâli ihtimallerini de» düşünen kanun koyucu, faizle eş-etkili ödenti ve masrafın önüne, «faizi tarif ederken “her ne nam (altında) olursa olsun (…mez)” tabiriyle» geçmeğe ne denli yeltenmiş olsa da, bu beyhûde gayretin (elbette sivil toplumca) anaparaları kağıt-üzerinde olduklarından büyük gösterme (şişirme) tekniği ile “boşa çıkartılmış” olduğu [bkz: AKiS dergisi, İmtiyaz Sahibi Metin Toker, Umumî Neşriyat Müdürü Hamdi Avcıoğlu, Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden mes’ul Müdür Yusuf Ziya Ademhan, Sene 3, Cilt VII, Sayı 105, 12 Mayıs 1956, Dizildiği ve Basıldığı Yer Yeni Matbaa – Ankara, s.20]; *storage "against oversubscription"* dizisi Google arama-motorunda 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü itibariyle arandığında, sözcüğün (öyle menkul-kıymet değil, fakat) emtia stoklama ile ilgili ve “protecting against …”, “safegurads against …” gibi olumsuz bağlamlarda kullanılmış olduğu “Yaklaşık 286 sonuç bulun(makta) (0,27 saniye)” olduğu; işbû “oversubscription” derdinin çoğu ürün için en etkin devâsı “aşırı stoklama”yı kerhen de olsa zikreden TMMOB Endüstri Mühendisliği sözlüğünün, bizatihî derdin adını koymağı unutmuş olduğu [bkz: Çetinkaya, Yrd. Doç. Dr. F. C., “İngilizce - Türkçe Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, tmmob makina mühendisleri odası, Yayın No.MMO/2009/426-2, ISBN 978-9944-89-269-8, Tasarım-Baskı Kardelen Ofset Ltd. Şti. Kolej-Ankara Haziran 2009, s.161'de var ve yine aynı sayfada olması gerekirdi]; akademik mahfillerde ağza alınması yasak işbû “Oversubscription” küreselleşme tekniği, imalatçıların, birbirlerine, tıpkı “enflasyon” olgusunun iftar sofralarında giderek seyreltilen ayran ders araç-gereci kullanılarak öğretildiği gibi, “sallarsın, sallarsın akmaz, bir aktı mı da her yemeği domates çorbasına çevirir” diye anlattıkları lebaleb dolu “ketch up” şişesi kullanılarak öğretilmekte olduğu; öte yandan, öyle Aya Bosforya değil fakat Santa Clara Üniversitesi’nin helal süt emmiş ‘textbook’ yazarı Sn. Stevens Nahmias’ın, yazdığı ders kitabından, dış ekonomik ilişkilerini siyasî yollardan kuran ulusların öğrenebilecekleri fazla bişey olmadığını aççık-seççik beyân etmiş olduğu [bkz: (1) Ahmet Kabaklı, “Ecurufya”, Kervan Yayınları, Birinci basım Kervan Matbaacılık Basın Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ofset Tesisleri’nde basılmıştır, İstanbul 1980, s.100 ve (2) “3.2 Overview of the Aggregate Planning Problem”, Production and Operations Analysis Fourth Edition ders kitabı içinde ‘Chapter’, Published by McGrew – Hill / Irwin © 2001, 1997, 1993, 1989 by The McGrew – Hill Companies Inc., ISBN 0-07-231265-3 (alk paper), when ordering this title use ISBN 0-07-118127-X, Printed in Singapore TS155.N112 2001 658.5 dc21 00-060068, p.118]; Prof. Gülten Kazgan’ın konuya getirmiş olduğu 4 satırlık « viii) İhracatı arttırma baskısı, ihracatçıları giderek artan biçim(ler)de dünya_pazarlarına_pazarlama_hizmeti sunan alıcı-tekeli (monopson) niteliğindeki ÇUŞ'(ler)in etkisine sokacaktır. Bu da, fiyat düşürücü etki yaratma eğiliminde olan bir başka öğedir » aydınlığının ise, tıpkı Japonya’nın II. Cihan Savaşı öncesinde yapıyor olduğu gibi siyasî nüfuz yolu ile elde edilmiş imtiyazları iptal ettirici etki yaratma eğiliminde olan bambaşka öğeleri (dışkı gibi) dışlamış veya karanlıkta bırakmış olduğu [bkz: Kazgan, Prof. Dr. G., “Ekonomide Dışa Açık Büyüme Export”, Yayın Hakkı (C) Altın Kitaplar Yayınevi, Bilimsel Sorunlar Dizisi, 1. Basım Nisan 1985 Altın Kitaplar Matbaası, s.441]; «6012 Aynı cins eşyanın yurt içinde yeterli miktarda üretilmemesi» Le Lac et Force Majeur gerekçesi ile «Yerli İmal Durum belgeleri»ni “Bir maldan çok büyük (parti) sipariş (vererek)” iptal ettirme klasik ve ulusal tekniğinin de, “GATT'ın mal ticareti için geliştirdiği 'En Fazla Müsaadeye Mazhar Ülke (MFÖ)'” statülerini darbeli-matkap gibi delecek bir aygıta evrimleşerek küreselleşmiş ve de evrenselleşmiş olduğu [bkz: (1) Nural, A. & Akçin, R., “Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri”, Zemin Dış Ticaret Eğitim Merkezi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Yayın No.1, Baskı - Cilt Eramat_1996, s.30, (2) Göker, H. A., “'Serbest Pazar Ekonomisi' Ülkelerinde Sanayi(leşme) - Teknoloji(ye Yetişme) Politikaları ve Devletin Rolü -Bir aykırı model/1980'ler Türkiye'si üzerine irdelemeler-”, tmmob makina mühendisleri odası Bursa Şubesi, mmo yayın no. 152, ISBN 975-395-075-6, Basım Maya Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. Ankara Ocak 1993, s.54, (3) T.C. Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı, Dışişleri Eğitim Merkezinde 1995-1996 Eğitim Döneminde Düzenlenen Eğitim Programlarında Yer Alan Derslerden Bazılarının Notları, Dışişleri Eğitim Merkezi Yayınları No.70, s.296 ve (4) Küçük, A., “New York'ta kurtlar sofrasına düşmeyin” (3 sütun üzerine başlıklı ve Washington mahreçli) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 15001, 11 Nisan 2012 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.8]; stajyer başmüzâkerecilere, bu sopanın, kılık-kıyafet devrimi(!) gereğince aba değil fakat, “Havalimanına ikinci büyük 'lounge' Emirates'ten” haberinin hemen altına atılan “Kapasitenin iki katı talep var ama…” başlığı ile sallanmakta olduğu [bkz: “Kapasitenin iki katı talep var ama…” (2 sütun üzerine başlıklı) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman S. Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9749, 23 Mayıs 2012 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.2]; dış-borç mukavelelerine konan “öyle bir madde”lerin “kapitülasyon” niteliğinde olduklarını böyük böyük böyük bir isâbetle sapıtayan Doç. Dr. Sn. Emin Akata’nın, dış-ticaret mukavelelerine konmayan âzamî (max.) sipariş büyüklüğü maddelerinin hangi öznel ve de nesnel nitelikte olmadıklarını henüz sapıtabilmiş olmadığı [bkz: Berksoy, T., Tuncer, B. & Soral, E., “Türkiye'de Ekonomik Bunalım, Nedenleri ve Boyutları”, TESAV Yayın No.5, 1994, Baskı Nurol Matbaası, s.98]; “(Sn. İbrahim Okçuoğlu'na) göre ticaret ve tefeci sermayesi(nin), Türkiye'nin (1950 öncesi) tarihi ve somut şartları elverişli olduğu için, kapitalizmi geliştirici bir rol oynamış” olduğu [bkz: Okçuoğlu, İ., “Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi, İç Pazarın Oluşma Süreci, İkinci Kitap (1923-1950)”, Ceylan Yayınları 39, Araştırma İnceleme 8, ISBN- 975-8110-39-X (TK No), ISBN- 975-8110-41-1 (2. Cilt), Baskı Haziran '99 Ceren Basım Kadıköy İstanbul, s.218]; Atlantik-ötesinden bildirildiğine göre de, yüksek faizin, kendini üretim denen beyhûde gayrete kaptırmış kuş-beyinlilere, yapmakta olduklarının abesle iştigalden başka bişey olmadığını anımsatmanın en kibar ve zarif yolu olduğu [bkz: (1) “Higher lending rates may rattle a lot of cages”, International Herald Tribune, Publisher Stephen Dunbar-Johnson, Executive Editor Alison Smale, ISSN 0294-8052, Issue No.40510, MONDAY June 10 2013, Printed by İhlas Gazeteclk A. S. 29 Ekim Caddesi Ihlas Plaza 34197 Yenibosna-Bahcelievler İstanbul, p.20 ve (2) “4. rattle sb's cage” entry, Longman Dictionary of Contemporary English For Advanced Learners, © Pearsons Education Limited 1978 2009, ISBN 978 1 4082 0297 5 Paper edition, Printed in China GCC/01, p.1441]; faiz lobisinin mârifetlerinden birinin Türkçe lügatlere ancak XXI.Yüzyıl’da girebilmiş olduğu [bkz: “creative destruction” entry, (1) Demirgil, Prof. Dr. D., “Ekonomi Sözlüğü, İngilizce-Türkçe (ve) Türkçe-İngilizce”, Çağlayan Kitabevi Tokatlıyan Üst Pasaj No.: 7-8-9 Beyoğlu İstanbul, Üçüncü Baskı 1989 Çağlayan Basımevi Cağaloğlu Çatalçeşme Sok. No: 26/3-4 İstanbul, s.18'de olması gerekirdi, (2) Eseryel, S., “A Dictionary of Economic Terms English-Turkish (and) Turkish-English”, Baskı ve Cilt Şafak Matbaacılık Ankara 1991, s.58'de olması gerekirdi, (3) Demir, Doç. Dr. N., “English - Turkish Economic Terms & Concepts Annotated”, ISBN 975-93578-0-1, (Baskı) Ocak 2001 Demircioğlu Matbaacılık Ankara, s.83'de olması gerekirdi, (4) Kip, Prof. Dr. E., “Açıklamalı Ekonomi Terimleri Sözlüğü İngilizce-Türkçe, Çankaya Üniversitesi Yayın No.3 İ.İ.B.F Yayın No.1, ISBN 975-6734-01-9, s.36'da var, ve (5) “A world turned upside down”, The Economist dergisi, ©2013 The Economist Newspaper Limited, (ISSN) 9 7700 1306-1220, Volume 408 Number 8854, September 21st-27st 2013, Printed by Roto Smeets Weert The Netherlands, p.13]; NETEKİM, Amerikan Öğretmenler Bankası “the $176 billion California State Teachers' Retirement Systen('in)” Amerikan hattatları Timken’e Ergenekoncu Mustafa Özbek’in Hema’ya atamadığı kazığı atmış oldukları [bkz: Smith, R., “Pension funds take on role of activist investors” (title on 5 columns) news, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher,, ISSN 2269-9740, Issue No.40659, SATURDAY-SUNDAY November 30 - December 01 2013, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.16]; müspet ilim (bilim) 1980 yılında rafa kaldırıldığında meydanı yine boş bulan tefecilerin yapıcılık, sistem arayışı ve dinamizmleri karşısında duyduğu hayranlığı gizleyemeyen Arolat gazetesinin «Bu yapıcılığı, sistem arayışını ve dinamizmi daha geniş kadro ve imkanlara sahip banka sistemi yıllardır gösterememiştir» incilerini dizdirmiş olduğu [bkz: Dünya Ekonomi-Politika gzt., 06 Ocak 1982, s.1]; bilgisayar teknolojisinin bankacılardan çok tefecilerin işlerine yaramakta olduğu [bkz: Alloway, T. & Massoudi, A., “P2P lenders install ‘speed bumps’” (title over 6 columns) Capital Markets news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014 No.38,466, Week 07, Tuesday February 11 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.22]; “Faiz Lobisi('nin)” 1980'li yıllardaki adının “Centilmenlik Anlaşması”, amacının da faiz hadlerine tavan (=üst sınır) getirmek olduğu [bkz: (1) “gentleman's agreement” entry, Adam, J. H., Longman Dictionary of Business English, © Librairie du Liban 1982, ISBN 0 582 55552 3, Second Impression 1984 Sheck Wah Tong Printing Pres Ltd., p.215 ve (2) Tunaboylu, O., “Babama Anlattığım Bürokrasi ve Bankacılık Hikâyeleri”, İmge Kitabevi Yayıncılık Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Konur Sok. No.3 Kızılay 06650 Ankara (Sertifika No.11546), © İmge Kitabevi Yayınlar, Osman Tunaboylu 2012, Editör Yavuz Aloğan, ISBN 978-975-533-706-7, 1. Baskı Mayıs 2012 Cilt Pelin Ofset Tipo Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Matbaacılar Sitesi 558.Sok No.28 Yenimahalle-Ankara (Sertifika No.16157), s.204]; TUSiAD Başkanı Sn. Muharrem Yılmaz’ın, bırakın bir “faiz lobisi(ni)”, bir sıcak para lobisinin mevcudiyetini bile “Dövizini bozdurup faize yatırmış olan şimdi dövizini bozdurduğundan, daha yüksek yerden dövizini geri alarak zarar ediyor” diye yadsımış(!) olduğu ve “Dövizini bozdurup faize yatırmış olan şimdi Türk Liralarını bozdurduğunda (bozdurmuş olduğu) dövizini daha yüksek kurdan geri alarak zarar ediyor” demek istemiş olabileceği [bkz: “'Faiz lobisinden ne kastedildiğini anlamıyorum'” (3 sütun altına) başlıklı Ekonomi Politik köşe yazısı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Aykut Küçükkaya (Sorumlu Müdür) …, 89.Yıl, Sayı 32026, 13 Haziran 2013 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.11]; dış- ve iç-faiz hadleri arasındaki Turkish GAP kapanınca, IMKB'nin değer kaybında (%-6.82 ile) dünya rekorunu açık farkla kırdığı [bkz: “FED depremi” (4 sütun üzerine) manşet haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, ISSN 977054099-4, Yıl 64, Sayı 23712, 21 Haziran 2013 CUMA, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.1, 8-9]; oysa vizyon ve misyon gazetesi Türkiye “Doların ateşi söndü, borsa yüzde 4.6 arttı” müjdesini vereli daha bir hafta bile geçmemiş olduğu [bkz: “Doların ateşi söndü, borsa yüzde 4.6 arttı” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Türkiye gzt., Kurucusu: Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 44, Sayı 15424, 15 Haziran 2013 Cumartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Demirciler Sitesi 1.Cadde No.68 Siteler/Ankara, s.8]; “(…) 10 Mayıs'tan itibaren” 3.3 milyar dolar sıcak paranın, 01 Temmuz 2013 günü itibariyle geri çekilmiş olduğu [bkz: Kıvanç, A., “3.3 milyar dolar sıcak para kaçtı” (2 sütun üzerine başlıklı) Ekonomi haberi, Haber Türk gzt., Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yayın Danışmanı Murat Bardakçı, ISSN 1308-8777, Yıl 5, Sayı 1584, 01 Temmuz 2013 Pazartesi, Basıldığı Yer Ciner Matbaası Habertürk Matbaacılık A.Ş. Havalimanı yolu24. km Esenboğa Ankara, s.9]; «Türk Malî Sistemi’nin» 1975 yılı itibariyle %(100−77.7=)22.3'ünü SSK ve Emekli Sandığı kesintileri ile birikmiş meblağın oluşturduğu ve faizin aşağı çekilmesinin Posta gzt. erken emeklilik uzmanı Sn. Ekrem Sarısu’nun deyimi ile “Sadece primi artırır” olduğu [bkz: (1) Artun, T., “Türkiye'de Bankacılık”, Tekin Yayınevi, Ankara Cad. 51, İstanbul, Birinci Basım 1980 (Şubat), s.53-54 ve (2) “Sadece primi artırır” (tek sütun üzerine) başlıklı yanıtı, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, ISSN 1304-9178, Yıl 19, Sayı 6733, 28 Haziran 2013 CUMA, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, 13]; International Herald Tribune gazetesinin, “Turkish Lira in Dollars” ve “Kuwait Dinar in Dollars” grafiklerini, sayfalarına, ‘worst central banking practice’ ve ‘best central banking practice’ örnekleri olarak altlı-üstlü tab etmiş olduğu ve petrol zengini olmanın nakit yönetiminde başarının bir önkoşulu olmadığı [bkz: (1) “Strong Outlook for Saudi exchange”, International Herald Tribune, Publisher Stephen Dunbar-Johnson, Executive Editor Alison Smale, ISSN 0294-8052, Issue No.40531, THURSDAY July 04 2013, Printed by İhlas Gazeteclk A. S. 29 Ekim Caddesi Ihlas Plaza 34197 Yenibosna-Bahcelievler İstanbul, p.M2, (2) Özkan, Ö., “Kredi Kartlı Satışlar Üzerine Bir Değerlendirme”, Maliye Postası dergisi, Maliye Postası Gazetecilik Matbaacılık Yayıncılık San. ve Ticaret Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıi İşleri Müdürü Ahmet Esen, Yıl 30, Sayı 683, 15 Şubat 2009, Baskı 16.02.2009 Nabu Ofset Basım San. ve Tic. Ltd. Şti. Öz Ank. Gıda Top. Sit. Macunköy Ankara, s.150-151 ve (3) “24. Diners Club kart hangi yılda kim tarafından çıkarıldı?” maddesi, Tuna, Yrd. Doç. Dr. K., “101 Soruda Ödeme Sistemleri”, (© Copyright) NewMedia® Süleyman Tevfik Sk. No.5/3 Suadiye İstanbul, Baskı ve Cilt Sanat Baskı ve Matbaa Hizmetleri, s.21]; The Economist dergisinin “Turkey's robust banks are the envy of their beleaguered Western peers” cümlesindeki ‘robust’ sözcüğünün bir anlamının da ‘hantal’ (=coarse) olduğu [bkz: (1) “Redhouse Yeni Türkçe - İngilizce Sözlük”, Copyright 1968 Redhouse Press, Üçüncü baskı Çeltüt Matbaası 1979, s.448 ve (2) Macmillan Contemporary Dictionary, ed. William D. Halsey, Macmillan Publishing Co., Inc. New York ve ABC Yayınevi İstanbul, ISBN 975-09-0038-3, Birinci Baskı 1988 ABC Tanıtım Basımevi İstanbul, s.861]; bu “robust” bankalar için, özerk kurum MPM'nin, “Türk bankacılık sisteminde (…) rastlanan ortak (bir) özellik, yönetim kurulu başkanı ve murahhas üyelerin bilgisayardan ya hiç yararlanmadıkları, ya da diğer personele göre çok düşük düzeyde yararlandıklarıdır” diye yazmış olduğu [bkz: Toprak, M., Tanyaş, Doç. Dr. M., Kenanoğlu, G. T. & Soysal, M., “(Türk) Bankacılık Sektöründe Bilgisayar Kullanımı”, Millî Prodüktivite Merkezi Yayınları (No.)452, ISBN 975-440-1012(?), (Baskı) Yeniçağ Basın Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara - 1991, MPM kütüphanesi 332 TOP 1129 61189, s.148]; aynı cümledeki “beleaguered” sözcüğüne bir “Gibi açsın aydınlı(ğı)” ise, yabancı dillere destan «In reality, however, nationalisation of the banks which would not deprive any “owner” of a single kopek, presents absolutely no technical or cultural difficulties, and is being delayed exclusively because of the vile greed of an insignificant handful of rich people» tümcesi ile bizzat Lenin’in getirmiş olduğu [bkz: V.I.LENIN Selected Works in Three Volumes, Progress Publishers Moscow 1976, vol.2(/3), Л 10102 – 268 / 014 (01) – (19)76, p.188-189]; Leninist C.H.P'nin, devrimci misyonunu, XXI.YY'da da sürdürmekte olduğu [bkz: (1) Süleyman Yaşar, “CHP KOBi'leri tefecinin eline düşürdü” (tek sütun üzerine başlıklı) köşe yazısı, Sabah gzt., İmtiyaz Sahibi Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş. adına Ahmet Çalık, Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, ISSN 1301-5796, Yıl 27, Sayı 9638, 07 Mart 2013 Perşembe, Basıldığı yer Sabah 2000 Tesisleri Esenboğa yolu 13.km Pursaklar/Ankara, s.9, (2) “200 bin KOBi icra pençesinde” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, ISSN 1304-9178, Yıl 19, Sayı 6755, 20 Temmuz 2013 Cumartesi, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.11 ve (3) “KOBi'ler icra kıskacında” (4 sütun üzerine) başlıklı haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Aykut Küçükkaya (Sorumlu Müdür) …, ISSN 977-1300-0934, 89.Yıl, Sayı 32063, 20 Temmuz 2013 Cumartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.11]; bu eytişimsel ve de Marx-bilimsel Pravda gerçekliğini büyük bir isabetle saptayan “Taraf yazarı Süleyman Yaşar('ın)”, bir o denli de iktidar partisine karşı olduğundan, Demokratlarca baş-tâcı edilmiş olduğu [bkz: “Siyasette otoriterlik, ekonomide devletçilik” (5 sütun üzerine) başlıklı haberi, Yeni Asya gzt., Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A. Ş. adına imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yazı İşleri Müdürü Recep Bozdağ, ISSN 13017748, Yıl 45 Sayı 16.056, 17 Ekim 2014 CUMA, Ankara Adana baskı Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve 3Kağıtçılık A. Ş., s.8-9]; “(…) Zonguldak'taki maden işçilerinin ölümünden CHP birinci derecede sorumludur” buyurmuş olduğu [bkz: Yaşar, S., “Faiz Lobisi”, Çıra Yayınları 294, © Çıra Basın Yayın Ltd. Şti. 2011, ISBN 978-6353-310-3, 1. Baskı Nisan 2013 Step Ajans Göztepe Mah. Bosna Cad. No.11 Bağcılar/İstanbul, s.80]; Troçkist AKP'nin “Türkiye'de üretilmeyen hammaddelere (…) büyük vergiler getiriyor” olduğu [bkz: “Plastik hammadde ithalinde sorun var” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10409, 16 Temmuz 2014 Çarşamba, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.15]; Düyûn-u Umûmî taşra teşkilatından Edirne bölge müdürü Kirkor efendinin bıraktığı boşluğu dolduracak muhasebat elemanı yetiştirecek yerde, Atatürk’ün iktisadi kurtuluş savaşına nefer yetiştiren Köy Enstitüleri’ni kapatma şerefinin de “DP değil, bizzat CHP('ye)” ait olduğu [bkz: Sarıhan, Z., “Köy Enstitülerini Kim Kapattırmış?” (2 sütun üzerine) başlıklı yazısı, Cumhuriyet gzt. CBT eki, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Müdür Aykut Küçükkaya, Yıl 27, Sayı 1364, 10 Mayıs 2013 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt/İstanbul, s.18]; Sn. Kemal Derviş’in ise, boşluğu “ChapoulJEW” kod-adlı Gezi Parkı eylemcilerinin doldurabileceklerini savunmuş olduğu [bkz: “Gerçek Türk modeli Gezi'den çıkabilir” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, ISSN 977054099-4, Yıl 64, Sayı 23702, 11 Haziran 2013 Salı, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.8]; boşa başka tekniklerle çıkartılan “gümrük vergileri ve eş-etkili vergiler”in açık adlarının, titiz-araştırmacılık ürünü bir kitapta (1) “gümrük vergileri”, (2) “3/4638 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 658 Sayılı Koordinasyon Kararı Uyarınca Alınan Prim”, (3) “Gümrük Ardiye Resmi”, (4) “Rüsûm-u Sâire”, (5) “Gümrüklerde Alınan Savunma Pulu”, (6) “Hayvan Sağlığı Resmi” ve (7) “Gümrük Resmi Hasılâtından Belediye Payı” diye yazılmış ve “Bu vergilerin toplamını” değerli araştırmacıların “(.......... . . . ) adındaki ithal (dış-alım) vergilerini ayırdık”tan sonra almış oldukları [bkz: Bulutay, T., Tezel, Y. S. & Yıldırım, N., “Türkiye Milli Geliri (1923-1948)”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No. 375, Sevinç Matbaası Ankara 1974, s.95]; “(…) bankaların 38 kalemde aldı(klar)ı (faiz ile eş-etkili) komisyonlara isyan ederek iki günlük eylem başlat(an)” tüketicilerin, “gümrük (…) ve eş-etkili vergiler(i)” sessiz-sedasız ödemekle kalmayıp mevcut olduklarına tanıklık etmekten bile kaçındıkları [bkz: “Kesintiye son verin!” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yazıişleri Müdürleri Aykut Küçükkaya (Sorumlu Müdür) …, 88.Yıl, Sayı 31935, 14 Mart 2013 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul, s.9]; “Türkiye bütçesinin gelir kalemlerinin (vergi) %37'sini gümrükçüler(in) sağlıyor” oldukları [bkz: Hasan Akdoğan, “Kim bunun farkında, bütçenin temel taşı gümrükçüler” (4 sütun üzerine) Serbest Kürsü köşe yazısı, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10573-10494, 30 Ekim 2014 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Star Medya Yayıncılık AŞ, s.13]; Cumhuriyet gazetesi “Bilim-Teknik” ekinin, «kişi başına 372 Dolar dışalım ile Avrupa Birliği (üyesi) ülkelerin en sonunda yer almakta» olan Türkiye’yi Dünya Bankası’nın “World Trade Indicators – 2008” yayını bulgularına dayanarak dünyanın Hong-Kong, bilmemnere ve İsviçre’den sonra en az gümrük vergisi alan dördüncü “en açık pazar(ı)” ilan eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu T.i.S.K’in bu iddiasında bilimsel veya teknik bir değer bulduğu [bkz: (1) Sevindirici, İ., “Azgelişmişliğin Ekonomisi”, AYYILDIZ Yayınları 38, İtalik Kitapları 4, ISBN 975-7227-29-3, 1.Basım © Şubat 1999 Ankara, İç Baskı Sel Ofset, Mücellit Menzil, s.99 ve (2) “Türkiye 'ithal mal cenneti'”, CBT, Yıl 22, Sayı 1114, 25 Temmuz 2008 CUMA, s.6]; aynı veri toplama yöntemi ile yapılan “General government tax revenue per employee $’000” hesaplamalara göre yalnız Sweden değil, fakat United States of America, Britain ve Japan ülkelerinin bile Komünist Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan’dan daha devletçi(!) oldukları [bkz: Table 5 “Plucking the goose” in “Special report: The World Economy” annex of The Economist, ©2014 The Economist Newspaper Limited, (ISSN) 1306-1220, Volume 413 Number 8907, October 4th 2014, Printed by Roto Smeets Weert The Netherlands, s.17]; Brezilya’da devletin jet akaryakıtından aldığı verginin, Celal Bayar felsefesine uygun kurulmuş “millî şirket” Petrobras’ın yaptığı “kesinti” (ing. ‘fee’) yanında devede kulak kalmakta olduğu [bkz: Pearson, S., “Petrobras fuel policy threatens Brasil airlines” (title over 3 columns) Travel & leisure news, © The Financial Times Limited 2014 No.38,675, Tuesday 14 October 2014, p.18]; “Azgelişmiş ülkelerin uyguladıkları korumacı politikada gümrük-dışı kısıtlamalar önemli bir yere sahiptir” bilgi kırıntısının bir dizgi hatasına kurban edilerek “Gelişmiş ülkelerin uyguladığı korumacı politikada gümrük dışı kısıtlamalar önemli bir yere sahiptir” şeklinde verilmiş olduğu [bkz: Sönmez, S., “Dünya Ekonomisinde Dönüşüm”, © İmge Kitabevi Yayınları Sinan Sönmez 1998, ISBN 978-975-533-222-7, 2. Baskı Eylül 2005 Pelin Ofset Tipo Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Mithatpaşa Cad. No.62/4 Kızılay-Ankara, s.279]; “945 gümrük (muhafaza) memurunun atamasını yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı (Sn.) Hayati Yazıcı('nın), yıl sonunda bakanlık bünyesine 1500 personel daha alınacağını söyledi(ği)” [bkz: “Gümrük memuru adayına müjde” haberi, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Yıl 18, Sayı 6389, 19 Temmuz 2012 Perşembe, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.9]; Türkiye İhracatçılar Meclisi TiM'in benzer sayısal yöntemlerle yaptığı “Türkiye'nin En Büyük Bin İhracatçısı” araştırmasına göre de, hammadde bakımından dışa büyük ölçüde bağımlı Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. TÜPRAŞ'ın “2008 yılı ihracat şampiyonu” olduğu [bkz: 23 Haziran 2009 maddeleri (5/5), Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.1108]; öte yandan «Dünya Bankası araştırmasına göre (de) liberasyonda 1970-1980 döneminde 30. sırada yeralan Türkiye(’nin), 1980-1991 döneminde (yüksele yüksele ancak) 10. sıraya yüksel(ebil)di(ği)» [bkz: “Almanak '93” Ekonomik Trend dergisinin özel eki, s.64-Almanak, 6 Şubat 1994]; saftirik tüketici okurlarını alacakları banka kredilerine faiz yanı-sıra ödeyecekleri eş-etkili masraflar konusunda uyarmak gereksinimi duyan gazetenin, anasının-gözü ithalatçı (dış-alım) okurlarını gümrükle eş-etkili vergiler, resimler, harçlar konusunda uyarmağa kalkarak gülünç duruma düşmekten kaçındığı [bkz: “Kredilerde faiz kadar masraf(lar)a (da) dikkat edin” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31370, 27 Ağustos 2011 Cumartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.11]; “Kanada'nın önde gelen düşünce kuruluşu Fraser Enstitüsü'nün hazırladığı Dünya Ekonomik Özgürlükler Endeksi'ne göre” ise, Türkiye’nin dünya liginde, öyle dördüncü felan değil, fakat 74.üncü sırada gelmekte olduğu [bkz: “Ekonomik özgürlüklerde 14 basamak (birden) yükseldik” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14457, 15 Ekim 2010 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.9]; “Türkiye'de içe-dönük sanayilerin korunmasında kullanılan başlıca araçlar(ın gümrük vergilerinden ziyade) ithal kotaları” olduğu [bkz: Seyidoğlu, H., “Türkiye'de Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikası”, Turhan Kitabevi Yayınları, Bilimsel Eserler Dizisi 12, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 2, Ankara 1982, s.48]; yine de, “Kaçakçılık yüzünden Türkiye'nin yıllık vergi kaybı(nın) en az 357 milyon lira(yı)” buluyor olduğu [bkz: Taşcı, İ., “Jet yakıtı bile kaçak” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yayımlayan ve Yönetim Yeri Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Şişli İstanbul, 88.Yıl, Sayı 31730, 21 Ağustos 2012 Salı, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.3]; işveren kesiminin bilmediği veya bilmezden geldiği işbu “gümrük vergisi ve eş-etkili vergiler” gerçeği ve terminolojisinden işçi sınıfının bihakkın haberdâr olduğu [bkz: Hizmet-İş Sendikası, “Dünya ve Türkiye'ye İlişkin Görüşler, Öneriler”, Eğitim Yayınları, Yayın No. 25, İnceleme-Araştırma Dizisi Yayın No. 4, Ekim 1995 Ankara, s.266]; 1923 Lozan Barış Andlaşması’nın 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan “V. Ticaret Sözleşmesi (Convention Commercial)”nin “Kesim I”inin “Madde 3”üne göre “Türkiye('nin), aşağıda belirtilen konular için, gerekli görülebilecek olanlar dışında, dışalım ve dışsatıma ilişkin yasakları, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girişi ile (birlikte) kaldırmağı ve işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece bunları yeniden koymamağı yükümlen(miş)” olduğu: (1) Besin için vazgeçilmez zorunlulukta olan kaynakları korumak ve ulusun ekonomik yaşamını kollamak, (2) Devletin güvenliğini sağlamak; (3)… [bkz: İsmail Soysal, “Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları I.inci Cilt (1923-1945)”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVI. Dizi – Sa. 38, 2.inci Baskı 1989, ISBN 975-16-0184-3 Tk., 975-16-0185-1, s.167]; Süleyman Demirel’in, 1991 yılında tekrar başbakan olmasını müteakip, 1980'li yıllar boyunca Özal’dan herhangi bir talepte bulunmamış imalatçıları, ürettikleri malların (e.g. boya) ithal muadillerinin gümrük ve sâir dış-alım vergisi râyiçlerini yükselterek ödüllendirdiği [bkz: “(Yaşar Holding Onursal Başkanı Sn. Selçuk) Yaşar: Siyaset mağduruyum” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23057, 04 Eylül 2011 Pazar, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt – İstanbul, s.8]; boşboğaz bir I.M.F yetkilisinin Türk teknokratlara (meâlen) “Batı'da kum gibi para var ama siz istemesini bilmiyorsunuz” demiş olduğu; Ahmet Kaya’nın tarzı “devrimci arabesk”in bütünü ile dışında İstanbul türküsü “(Büyük) Ada sahillerinde bekliyorum”u da söylemiş olduğu; piyanist İlham Gencer’in 1970’li yıllarda Büyük Ada’daki Anadolu Kulübü’nde uzun süre “live-music” yaptığı; köşe yazarı Sn. Ahmet Sağırlı’nın “Not Defteri” köşesinde “Bugünün Türkçesi ile Kanun Yazılamıyor” başlıklı bir köşe yazısı yazmış olduğu [bkz: Türkiye gzt., 23 Kasım 2006 Perşembe, s.16]; ticaret ve muhasebe dilinin Has Evlat Bayar + Demokrasi Şehidi Menderes zamanında öztürkçeleştirilmiş olduğu [bkz: “2.6. Türk Ticaret Kanunu'nun Türkçeleştirilmesi ve Bazı Değişikliklerin Kabulü (1956)”, Arıkan, Y., Dünden Bugüne Türkiye'de Muhasebecilik ve İSMMMO Tarihi kitabı içinde arabaşlık, Yayımlayan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, ISBN 975-555-091-7, Baskı Ekim 2004 Fersa Ofset Ankara, s.57]; Bakanlar Kurulu’nun aldığı 14 Mayıs 2010 CUMA tarihli, 27581 sayılı ve 2010/370 karar sayılı karar ile “Örgün eğitim kurumlarında Arapça eğitim ve öğretiminin yapılması”nı arzu ettiği [bkz: http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/05/20100514-1.htm]; Google arama-motorunun bu adının Bir Delinin Hatıra Defteri yazarının soyadına, Yahoo adının da yaşıtı Abraham Lincoln’ün güyâ Oval Ofis’in duvarına hem Arap harfleri ile yazılmış aslını, hem de İngilizceye tercümesini astırdığı, ancak gönüllerde kurduğu tahtını son iki sözcüğünün künhüne varmadığından bilahare Atatürk’e kaptıracak olduğu “Bu da geçer, ya Hû” Bektaşî düsturuna pek bi benzedikleri [bkz: “Gogol Nicolai Vasilyevich (1809-1852)” maddesi, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.349, (2) «Bir Delinin Hatıra Defteri (N. Gogol u. Sylve Luneau-Roger Coggio ç. Coşkun Tunçtan) AST '65 '66 '67 AHT '80» maddesi, And, M., “Oyunlar” fihristi, Türk Tiyatrosu kitabı içinde, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No. 247, Cumhuriyet Dizisi 10, OTM 11301023, Üçüncü Baskı Doğuş Matbaası Ankara - 1983, s.631 ve (3) “Lincoln Abraham (1809-1865)” maddesi, The Hutchinson Encyclopedia of Biography Edited by C S Nicholls, Copyright © 1996 Helicon Publishing Ltd, ISBN 1-85986-157-1, Printed and bound in Great Britain by The Bath Press, p.518-519]; Microsoft Word editörünün Türkçe “spell-check” imkanının, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun Türkçe’den tardettiği ve karşılıkları artık sadece Redhouse (Türkçe’den İngilizce’ye) lügatinde bulunabilen sözcüklerin tamamını ihtiva ettiği gibi, “Osmanlıca” bir sözcük yanlış yazılacak olursa –“Öztürkçe” sözcüklerde yaptığı gibi– otomatik olarak düzelttiği (e.g. “kühnüne varmak” ‹― “künhüne varmak”, “son salvetini” ‹― “son savletini”); bu Microsoft’un “Nobel Prize winning US economist” Sayın Peter Diamond ile birlikte Ergenekon’u değil, Balyoz’u “çökertti(ği)” [bkz: (1) Hotalak, E., “Microsoft 'Balyoz'u çökertti” (3 sütun üzerine) başlıklı haberi içinde, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Mehmet Bozkurt, Yıl 92, Sayı 1992, 21 Nisan 2013 Pazar, Ankara Baskı Toros Yayıncılık 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.7 ve (2) Dombey, D., “Turkish court releases alleged coup plotters” (title over 6 columns) news, Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2014, No.38,576, Friday June 20 2014, Printed by (Germany) Dogan Media Group Hurriyet AS Branch Germany An der Brucke 20-22 64546 Morfelden Walldorf, p.3]; örneğin “une science exacte de la nature” fiziğin “Physique” adının kısaca “Fisic” diye yazılmasını teklif eden Fransız inkılâpçılarının heveslerinin kursaklarında yine Sn. Bill Gates’e borçlu olduğumuz bu ‘spell-check’ olanak ve olasılığı sâyesinde kalmış olduğu; komedyen Öztürk Serengil'in Türkçe'yi çevirdiği bazı filmlerde ağzına aldığı ve film adı olarak da afişlere tabedilen “abidik-gubidik”, “yeşşe”, “şepke”, “kelaj” gibi kendine-has sözcüklerle yozlaştırmakta olduğunun ileri sürüldüğü; XIX.uncu yüzyıl iktisadiyatçılarının, çok daha somut “orantısız (=kısmî) aşırı üretim” olgusunun ayırdına, daha soyut “konjonktürel (=genel) aşırı üretim” olgusundan önce varmış oldukları [bkz: “Ricardo'nun Genel Aşırı Üretimi Yadsıması”, Karl Marx Ekonomi Yazıları, Hil Yayın Büyükparmakkapı Sk. Beyoğlu İstanbul, Türkçesi Ahmet Fethi, ISBN 975-7638-21, Birinci Baskı Aralık 2004 Umut Matbaası, s.186-192]; büyük şehir ahâlisinin satışa hal ve semt pazarlarında sunulan zerzevatın denize fiyatı düşmesin diye döküldüğü gözlem ve Akis gibi müstesnâ bir derginin haberlerinden (e.g. “Amerikalılar mahsul fazlalarını önlemek için arazilerini ekmemeğe yanaşan çiftçilere milyarlar ödemeğe râzı” − 18 Mayıs 1957, s.16) iyi bildiği, Anadolu ticaret erbâbının ise ayırdına ancak 1980 senesi sonrasında vardığı “orantısız aşırı-üretim” (“disproportionate over-production”) olgusunun konuştuğu dile “ne kadar gönderebilirsin” sorusuna verdiği “istemediğin kadar” yanıtı ile yansıdığı (1980 öncesinde bu soru “istediğin kadar” diye yanıtlanırdı); “aydın” kesimin ise –tam aksi istikamette bir “gelişme” göstererek– eskiden sıkça sorduğu “un var, yağ var, şeker var, neden helva yapılamıyor” sorusunu artık hiç ama hiç sormaz olduğu; bilakis, “temel sorun yatırımsızlık ve (de) üretimsizliktir” gibilerden anlamsız lâflar eder olduğu [bkz: Kepenek, Y., “Kaybolan Önemli Bir Boyut: Bölgesel Gelişme” (tek sütun üzerine başlıklı) köşe yazısı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, 86.Yıl, Sayı 31022, 13 Eylül 2010 Pazartesi, s.13]; oysa üzerinden güneş batmayan muhteşem Britanya imparatorluğunun bu “üretimsizlik”, Sn. Şükrü S. Gürel’in çevirisi ile de “Endüstrisizleşme” saadet tâcını bundan en az otuz sene önce giymiş olmasına karşın [bkz: Aaronowitz, S., “İngiliz Ekonomisinde Yanlışlık Nerede?!”, Bir Başka İktisat ed. Alpaslan Işıklı, Alan Yayıncılık 20, Güncel Sorunlar Dizisi 3, Birinci Baskı Aralık 1983 Özkur Ofset, s.106] “homo-lordlar(ın)a her sabah ananas suyu” hâlâ içirebildiği; Atatürkçü iktisadiyatçı Ümit Kumcuoğlu’nun da “Atatürkçülüğü bir üretimi arttırma mücadelesi değil de, sosyal hayatın, önceden çizilen bir şablona, hukuki ve polisiye önlemlerle oturtulması olarak gördüğümüz müddetçe, Atatürk’ün yakaladığı (mesela Dersim isyanının bastırılması gibi) başarıları yakalamamız çok zor olacaktır” diye yazmış olduğu [bkz: Kumcuoğlu, Ü., “İdeoloji mi, ekonomi mi?” (3 sütun üzerine başlıklı) yorum, Dünya gzt.,Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına İmtiyaz Sahibi Nezih Demirkent, Genel Yönetmen Osman S. Arolat, Sayı 10573-5962, 14 Şubat 2000 Pazartesi, s.13]; «İran(’ın) işlenmiş petrol ithalatını (dış-alım) durdurduğunu açıkladı(ğı)» [bkz: “Almanak '93” Ekonomik Trend dergisinin özel eki, 03 Nisan maddesi, s.33]; “eski toprak” iktisadiyatçı Babanzâde Şükrü’nün ise, hemi de “1933 yılında çıkarılan bir kanunla üniversite özerkliği ortadan kaldırıldı(ktan)” sonra «Her gün yeni şeyler bulunuyor, kolay ve çabuk yapacak aletler, makinalar icat olunuyor. Bu gün mal ihtiyaçtan fazladır ve işte asıl tehlike de buradadır» demiş olduğu [bkz: Koç, Y., “Türkiye'de Sınıf Mücadelesinin Gelişimi – 1 (1923-1973)”, Birlik Yayıncılık Araştırma Dizisi 1, Birinci Basım Eylül 1979 (Yeni?) Şafak Matbaası − Ankara, s.58 ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Talebesi Cemiyeti Neşriyatından, İktisat, Nazarî Kısım, İktisat ordinariyüs Profesörü Babanzade Şükrü Beyefendinin 1934 ders senesi takrirlerinden, Notu tutan Hakkı Tekin, Sumestrı 1, 2., Selamet Matbaası İstanbul 1934, s.47]; bu iki cümlelik alıntının ilk cümlesinin, ikinci cümlede sözü edilen “aşırı üretim” olgusunun, zamâne iktisâdiyatçılarının Keynes’e duydukları derin saygı gereği “yadsımadıkları” [e.g. Talas, C., “Türkiye'nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi”, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları Özel Dizi 30, ISBN 975-494-288-9, Birinci Basım Şubat 1992, s.49] “konjonktürel aşırı üretim” olgusu olmadığını ortaya aççık-seççik koyuyor olduğu; İsmet İnönü’yü harcamak için Ankara Saracoğlu Mahallesi Namık Kemal İlkokulu’nda çevrilen filmin bir benzeri 80'li yıllarda çevrildiğinde, Sn. Çetin Altan’ın Sabah gazetesinde yazmağa yeni başladığı köşe yazılarından birinde konuya “Nedret Kânunu müzik cephesinden delinmiştir” açıklığı(!) getirmiş olduğu; kepenekgillerin “üretimsizlik” nâmelerini köşe-yazısı olarak yayımlayan cerîde-i ekâbirin, sözkonusu Türkiye’de (henüz) üretilmeyen bir mal olduğunda, “Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti (Sn.) Fatih Birol('un) dünyada (4-5 yıl vâdeli) bir doğalgaz arz fazlası (…) gaz arz bolluğu” olduğu eytişimsel ve de Marx-bilimsel savını haber yapmaktan da geri kalmadığı [bkz: “Türkiye'nin gazı ucuzlatma şansı var, pazarlık yapsın” (6 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına İlhan Selçuk, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 85.Yıl, Sayı 30745, 10 Aralık 2009 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.13]; yılda 45 bin megavat düzeyinde elektrik üreten “Türkiye'nin de 3 bin megavat üretim fazlası var” olduğu [bkz: “Hanna: Açığı olanlar 'fenomen'e dönüşen Türkiye'yi örnek alsın” (2.5 sütun üzerine başlıklı) haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23162, 01 Temmuz 2012 Pazar, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. DPC Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı Pursaklar Ankara, s.10]; “Türkiye'de yerli ampul üretimine” II. Cihan Savaşı biter bitmez başlandığı [bkz: 09 Nisan 1945 maddesi, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, “Türkiye'nin 90 Yılı, 1919-2009”, Anadolu Ajansı Yayınları 12, Yayına Hazırlayan Serdar Doğan, Baskı Korza Yayıncılık Mart 2010 Ankara, s.124]; Babanzâde’nin bugün güyâ pek bi önemsenen teknoloji konusunda daha 1934 yılında yapmış olduğu ve yukarıda zikredilen saptamanın, Atatürkçülerin 1950 yılında iktidâra tekrar gelmelerini müteâkip, «bugün ileri memleketlerin ilerlemesinin temelini teşkil eden teknik icatlar memleketimizin içinde bulunduğu şartlar bakımından önemli sayılamaz» diye küçümsenir olduğu [bkz: Kaya, Dr. Ö, “Ziraî Kalkınma Meselemiz”, Karınca Kooperatif Postası dergisi, İmtiyaz sahibi Türk Kooperatifçilik Kurumu, Neşriyat Müdürü Turgut Akkaş, ISSN 1300-1450, Ayyıldız Matbaası Ankara, Yıl 27, Sayı 290, Ağustos 1961, s.21]; tüketici elektroniğinin, “(…) an industry often defined by vanity” olduğu [bkz: “Japanese electronics: winning ugly” (title over one column) Lex., Financial Times Europe, © The Financial Times Limited 2015, No.38,793, Wednesday 04 March 2015, p.10]; Hindistan’in, tüketici elektroniği üretimini, kalkınma planlarından çıkartmış olduğu [bkz: Mallet, V., Crabtree, J. & Kazmin, A., “India gears up for an industrial revolution” (title over 5 columns) Manufacturing Strategic shift news, © The Financial Times Limited 2015 No.38,749, Monday 12 January 2015, p.4]; Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE “mal sepeti”ne DiSK-AR’ın deyimi ile “Fiyatları sistematik olarak gerileyen teknolojik ürünler” dâhil edildiğinde, hesaplanan fiyat enflasyonu oranının düşük çıktığı [bkz: (1) “Ayrı bir endeks oluşturulmalı” (tek sütun üzerine) arabaşlık, ‘Yoksulluk gizleniyor’ (5 sütun üzerine manşet) haberi içinde, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31358, 15 Ağustos 2011 Pazartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.13 ve (2) “Teknoloji malları sepete girince enflasyon düştü” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Referans gzt., 04 Şubat 2005 CUMA, s.4]; NETEKiM “(…) satış gelirleri (…) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.8 oranında arta(n)” tüketici-elektroniği süpermarketinin “(…) faaliyet kârının (ancak) %26 art(m)ış” olduğu [bkz: “Teknosa'da ciro 1 milyar lira” (3 sütun üzerine başlıklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 43, Sayı 15113, 02 Ağustos 2012 Perşembe, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.8]; kısa adı DiSK-AR olan “Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü”nün bu yaşamsal, dirimsel ve de fevkalâde eytişimsel sapıtamasını başta Dr. Aykut Göker olmak üzere akademik çevrelere onaylatma beyhûde gayreti içine girdiği [bkz: “Emek-Akademi işbirliği” (tek sütun üzerine başlıklı) kısa haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31452, 17 Kasım 2011 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.10]; kezâ “Sanayide reel ücretlerin en fazla gerilediği sektörlerin başında yüzde 23 ile bilgisayar (sektörünün) geliyor” olduğu [bkz: “İşçinin ücreti eridi” (5 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, 86. Yıl, Sayı 31162, 31 Ocak 2011 Pazartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.13]; oysa Türkiye İşçi Partisi’nce, «Son Yıllarda Başdöndürücü Bir Gelişme (Göstermekte Olduğu) Gözlemlenmekte» olan «ELEKTRONİK SANAYİİ» bâbında, “yetişmiş eleman gereksinimini (de) göz önüne alarak, teknisyen ve mühendis yetiştiren okulların programlarına, üretime dönük bir nitelik kazandırılması(nın)”, ileri-demokratikleşmenin olmazsa-olmaz koşulu sayılmış olduğu [bkz: “Demokratikleşme için Plan '78_'82”, Türkiye İşçi Partisi Yayınları 19, Aralık 1978 Kent Basımevi – İstanbul, s.581, 594]; bir başka yayında ve yine bu «ELEKTRONİK SANAYİ» başlığı altında «Söyletirler Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.» hakkında “1947 den beri Çorlu ve Trakya'nın elektronik aletlerinin tamirinde ve montajında yardımcı olmuş, 1964 den itibaren (Bulgar) Televizyon yayınlarının izlendiği bölgelerde en iyi ve net görüntüyü sağlamak için televizyon anten ve yükselteç imalatına başlamıştır (… . . . ) 1986 Eylülünde TRT'nin ikinci kanala geçmesi (ile birlikte) 6 senelik tecrübesi ile zorluk çekmeden her yayın frekansına uygun antenlerini Tv seyircilerinin hizmetine sunmuştur” bilgilerinin verilmiş olduğu [bkz: «Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Rehberi», ARBA Araştırma Basım Yayın Ticaret Limited Şirketi Rehber Dizisi 8, Dizgi Baskı Cilt Çelikcilt Matbaası, Baskı Tarihi Ocak 1987 İstanbul, s.73]; TOBB'un bu firmayı –artık 5/4/1983 ruhlu ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu’na muhalefet ettiğinden midir, nedir– kaydadeğer bulmamış olduğu [bkz: “Türkiye Sanayi Rehberi, Directory of Turkish Industry, Ankara 1984”, (i) 2. Cilt m-z, (ii) 4.Cilt (Sarı Sayfalar), (TOBB) Yayın No. 1984-14, Yayın Sorumluları Umran Kedici, Canan Alevok, Baskı Türk Tarih Kurumu Basımevi, (i) “Söke – Sözmen (s.)853”te yok ve (ii) “(s.)3832-01–Televizyon Alıcısı ve Parçaları” s.556'da yok]; oysa 21. Yüzyıl’da antenlerin yaşamsal ve de dirimsel önemlerinin kavranacak olduğu [bkz: “Antene sarılmazsan 'baz'da tehlike yok” (3 sütun üzerine manşet) köşe yazısı, Milliyet gzt., Yayın Sahibi DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Yıl 62, Sayı 23101, 18 Ekim 2011 Salı, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.6]; elektronik ürün fiyatlarının sistematik olarak geriliyor olmasının, “Dünyanın en büyük uluslararası elektronik fuarı olarak gösterilen IFA”da boy gösteren üretici güçleri, Dr. Yalçın Küçük’ün gösterdiği hedefe doğru emin adımlarla yürümekten alıkoymadığı [bkz: Sezer, M., “TÜRKLER IFA Berlin Fuarını salladı” (3 sütun üzerine başlıklı) haber, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14782, 05 Eylül 2011 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.5]; oysa ölü(!) yatırım emlak/gayrimenkul şampiyonluğu sözkonusu olduğunda, arazi-fukarası “Hong-Kong ve Dubai'den sonra 3'üncü sırada yer al(ıyor)” olduğumuz [bkz: “Türkiye emlak liginde liderliğe oynuyor” (3 sütun üzerine) başlıklı Emlak Sayfası haberi, Posta gzt., Yayın Sahibi Doğan Gazetecilik A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Yıl 19, Sayı 6724, 19 Haziran 2013 Çarşamba, Basıldığı Yer Doğan Print Center Hoşdere Yolu Esenyurt İstanbul, s.10]; 1960'lı yıllarda kalmış, adı sözlüklerden tardedilmiş ve anısı «Eskidji» diye marka yaparak yaşatılmağa çalışılan seyyar esnaflığın ilgi alanına “elektronik/elektrikli alet atıkları(nın)” ½ asır kadar bir rötarla girdiği [bkz: (1) “Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce Sözlük”, (©) Redhouse Yayınevi, Copyright 1968 Redhouse Press, Üçüncü baskı Çeltüt Matbaası 1979, s.348 ikinci sütun, (2) junk dealer maddesi, “Dictionary of Business Terms Fono İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce Ticari Terimler Sözlüğü”, © Fono Açıköğretim Kurumu, Hazırlayanlar Ali Bayram, Birsen Çankaya, ISBN 975-471-043-0, Baskı ve cilt Ayhan Matbaası İstanbul Temmuz 2006, s.166, 434 ve (3) “Evciler ücretsiz atık topluyor” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Dünya Ekonomi/Politika (gzt.) Kobiden eki, Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 178, 13 Temmuz 2012 CUMA, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1]; «Prof. Gülten Kazgan(’ın,) Cumhuriyet Gazetesi’nin 6.8.969 tarihli sayısında yayınlanan “Yabancı Sermaye ve Teknoloji Transferi” adlı araştırmasında» Türkiye’yi bu alana yatırım yapma yanılgısından (öyle DPT, TTB, PTT felan değil, fakat) emperyalizmin korumuş olduğunu «sayısal olarak belgelemiş» olduğu [bkz: Özkol, S., “Emperyalizm, tekelci kapital ve Türkiye”, Ant Yayınları 43, İlk Yayını Kasım 1970 İstanbul Özot Matbaası, s.(gene)33]; fiyatları sistematik olarak gerileyen “Tüketici elektroniği” ürünleri üretimine fren yapma onurunun Mak. Y. Müh Sn. H. Aykut Göker’e göre ise emperyalizme de değil, fakat “(bu alt-sektörde kaydedilen) teknolojik gelişmeleri büyük bir tevekkül içinde, Türkiye'yi (âdetâ) hiç ilgilendirmiyormuş gibi, uzaktan izle(ye)n” ve uhdesinde otobüs imalatına İkarus freni yapma onurunu da bulunduran Turgut Özal’a ait olduğu [bkz: Göker, H. A., “'Serbest Pazar Ekonomisi' Ülkelerinde Sanayi(leşme) - Teknoloji(ye Yetişme) Politikaları ve Devletin Rolü -Bir aykırı model/1980'ler Türkiye'si üzerine irdelemeler-”, tmmob makina mühendisleri odası Bursa Şubesi, mmo yayın no. 152, ISBN 975-395-075-6, Basım Maya Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. Ankara Ocak 1993, s.86]; fiyatları sistematik olarak gerileyen “Tüketici Elektroniği” bâbında Sn. Şehriban Kıraç’ın “Türkiye'de şu anda yaklaşık 15 milyon kişi dijital oyun oynarken, bu alanda yerli üretim neredeyse hiç yok” bilgisini lutfetmiş olduğu [bkz: Kıraç, Ş., “Üretici değil oyuncuyuz” (4 sütun üzerine başlıklı) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31449, 14 Kasım 2011 Pazartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.10]; «Kurumlar Vergisinde Türkiye vergi rekortmeni(nin) 247 milyar lira ile Netaş» firmasının olduğu yıl, Koç Gurubu’nun aynı soyadı taşıyan İdare Komitesi Başkanı Sn. Can Kıraç’ın «gümrük birliğinde elektronik sektörünün rekabet şansı olmadığı(nı) söyledi(ği)» [bkz: 19 Mayıs ve 14 Ağustos maddeleri, “Almanak '93” Ekonomik Trend dergisinin özel eki, s.46 ve 64-Almanak, 6 Şubat 1994]; NETEKiM o yıllarda «Elektronik» işkolunda faal «Aselsan», «Netaş», «Raks», «Sun Elektronik» ve «T. Siemens» firmalarının «Fiyat/Kazanç» rasyolarının «Boya, Plastik», «Enerji», «Perakende», … gibi başka işkollarında faal firmalarınkilerden hiç de aşağı çıkmadıkları [bkz: Altaylı B. & Gökmen, E., “Sektörlerin direnme savaşı”, Ekonomik Trend dergisi, Sahibi Interpress Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Koordinatörü Kenan Erçetingöz, 10-16 Temmuz 1994, Yıl 2, Sayı 28, Baskı Fan Yayıncılık Ltd., s.16-17]; ne var ki, bir iktisadî faaliyetin sürdürülebilir olması için «Fiyat/Kazanç» rasyosunun değil, fakat «Kazanç/Fiyat» rasyosunun yüksek çıkması gerektiği [bkz: “Ergün: Otomotiv iyi gidiyor indirime gerek yok”, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14341, 21 Haziran 2010 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.7]; örnekleri aşağıda görüleceği gibi açık açık olmasa da, “inadına üretim” sloganlarının hala atılmakta olduğu [bkz: “(Geride bırakmış olduğumuz) 2010 (yılı) dünyada Türk malı bilgisayar yılı olacak(!!)” (2 sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, 86. Yıl, Sayı 31172, 10 Şubat 2011 Perşembe, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.13]; Prof. Asaf Savaş Akat’ın bu “inadına üretim” sloganını mâliyet maksimizasyonu uç-noktasına taşımış olduğunu anlamanın bir yolunun da, “Söz konusu (ettiği), doğrusal programlama teknikleri” örneğini, konunun muhtarı Sn. Mokhtar Bazaraa’nın [1.28] numaralı minimizasyon problemi ile kıyaslamak olduğu [bkz: (1) Akat, A. S., “İktisadi Analiz”, © Copyright 2009 Eflatun Yayınevi, Genel Yayın Nu.13, Sertifika Nu.12131, ISBN 978-605-4160-15-0, 2. Basım Mayıs 2009 Reproton Ltd. Şti., s.113 ve (2) Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J. & Sherali, H. D., “Linear Programming and Network Flows Fourth Edition”, Copyright © 2010 by John Wiley & Sons Inc., Library of Congress Cataloging-in-Publication Data (…) T57.74.B39 2010 519.7'2—dc22 2009028769, ISBN 978-0-470-46272-0 (cloth), Printed in the United States of America, p.38-39]; NETEKiM Dr. Seyfettin Gürsel’in “2. Temel Teoremler(inden) Teorem 1: (uyarınca) a) Bir doğrusal programlama probleminin uygun çözümleri konveks bir küme oluşturur7” oldukları halde, bu probleminin, maksimizasyon problemlerinden ziyâde minimizasyon problemlerini çağrıştıran “uygun bölge(sinin)”, köşe noktaları (0, 0), (1250, 0), (0, 1250) ve (250, 250) olan bir içbükey dörtgen olduğu [bkz: (1) Akat, A. S., “İktisadi Analiz”, © Copyright 2009 Eflatun Yayınevi, Genel Yayın Nu.13, Sertifika Nu.12131, ISBN 978-605-4160-15-0, 2. Basım Mayıs 2009 Reproton Ltd. Şti., s.588, (2) “feasible region” entry, Çetinkaya, Yrd. Doç. Dr. F. C., “İngilizce - Türkçe Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, tmmob makina mühendisleri odası, Yayın No. … MMO/2009/426-2, ISBN 978-9944-89-269-8, Tasarım-Baskı Kardelen Ofset Ltd. Şti. Kolej-Ankara Haziran 2009, p.88, (3) “İçbükey çokgen” maddesi, Şekilli Matematik Sözlüğü, Çeviri Bahtiyar Kurt, TÜBiTAK Popüler Bilim Kitapları 324, © Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2007, ISBN 978-975-403-520-9, 2. Basım Ekim 2011 Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. (…) Macun Mah. Gimat Yenimahalle Ankara, s.31 ve (4) “içbükey bir çokgen (beşgen)” şekil alt-yazısı, Oxford Temel Matematik Sözlüğü İngilizce - Türkçe, Çeviren Sevgi Atlıhan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Gen.Yay.No.1801, Türkiye yayın hakları © 2011 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (Sertifika No.11213), ISBN: 978-9944-88-745-8, Çin’de basılmıştır, s.21]; çözümü için kareli-kağıt, kurşun kalem, cetvel ve belki de bir yumuşak silgiden başka ders araç-gereci gerekmeyen problemin bu 4 köşe noktası dışında bir çözüm vermesi olanak ve olasılık dışı olduğu halde, “p1 = 0.6316 ve p2 = 0.3684 için çözersek çok ilginç(!) bir sonuçla karşılaşır” olduğumuz [bkz: (1) “graphical solution” and “vertex method” entries,Oxford Concise Dictionary of Mathematics Fourth Edition, ed. Clapham, C. & Nicholson, J., Published in the United States by Oxford University Pres Inc., New York, © Christopher Clapham and James Nicholson 2005, 2009, ISBN 978-0-19-923594-0, Printed in Great Britain by Clays Ltd. St Ives plc, p.195, 479-480 ve (2) ibid., s.123]; uzun uzun açıkladığı halde bazı bileşenlerinin pekâlâ sıfır olabileceklerini yazmağı unuttuğu va vektörüne tekabül eden b vektörü hakkında uyanık Bazaraa’nın mahsus hiçbir açıklama yapmamış ve Axa ≤ va diye kanonik formda yazdığı denkleme tekabül eden denklemi de yine mahsus standart formda yazmış olduğu; “12. BiR ÖRNEK(in)” dehşetengiz üstlü ifadelerini xa ve ya değişkenleri için çatır çatır çözebilmeği, kısmî türev alırken yitirdiğimiz 1 üstü, ve harfli ifadelerini sırası ile y/y ve x/x ile genişleterek geri kazanmanın olanaklı olmasına borçlu olduğumuz [bkz: (1) Akat, A. S., “İktisadi Analiz”, © Copyright 2009 Eflatun Yayınevi, Genel Yayın Nu.13, Sertifika Nu.12131, ISBN 978-605-4160-15-0, 2. Basım Mayıs 2009 Reproton Ltd. Şti., s.106 ve (2) “Örnek 16.9.1.”, Akdeniz, Prof. Dr. F., Ünlü, Prof. Dr. Y. & Dönmez, Yrd. Doç. Dr. D., Analize Giriş Cilt 2, Baki Kitabevi Yayın No.02, ISBN 975-96039-0X (Tkno) ISBN 975-96039-2-6 (cilt no), Birinci Basım Şubat 1996 Gürdal Basımevi, s.203]; bu değişkenlerin eşitlendikleri harfli ifadelerin doğru sırası ile 3/5 ve 2/5 olan çarpanlarının birbiri ile –kolay anlaşılır bir nedenle– yer değiştirmiş olduklarını anlamanın bir yolunun da, müellifin verdiği “İlgilenenler talep fazlası denklemlerini kurup çözümü tekrar kontrol edebilirler” izni ile yapılacak ve sağlaması olduğu [bkz: ibid., s.123]; “konjonktürel” değil, fakat “orantısız aşırı üretim” olgusunun ayırtına (henüz) varamamış gafillerin malül oldukları http://en.wikipedia.org/wiki/Paradox_of_thrift göz-aldanmasından, Türk okurunu, o da ancak 2000'li yıllarda, (akademisyen olmayan iktisat köşe yazarı) Sn. Ege Cansen’in haberdar etmiş olduğu [kezâ bkz: “Yapı Kredi Yatırım”dan Berk, M., “Tutumluluk paradoksu” (tek sütun üzerine başlıklı) köşe yazısı, Dünya gzt., Dünya Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Sayı 10573-9245, 28 Eylül 2010 Salı, s.8]; böyle bedbaht ve dahili bedhahlar arasında seçkin yerlerini Profesör Sencer Divitçioğlu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurucu başkanı Prof. Dr. İsmail Türk’ün bile şuralara (bir de “depdebe ve şaşaa harcamaları” diye lugat paralayarak) yazmış oldukları ile çoktaaan almış oldukları [bkz: Divitçioğlu, S., “Geçivermiş Gelecek”, Bağlam Yayınları 43, İnceleme-Araştırma 17, Sencer Divitçioğlu Toplu Çalışmaları, ISBN 975-7696-24-2, Kasım 1991, s.30 ve Türk, İ., “Kamu Maliyesi”, Gözden Geçirilmiş 2. Bası, Turhan Kitabevi Basım Yayın Tic. Ştd. Şti., ISBN 975-7425-48-6, Ankara 1996, s.126]; zira Büyük Atatürk’ün “Milletimizi en geniş üretim vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız” değil, fakat “refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız”, O’nun gerçek halîfesi Sn. Süleyman Demirel’in de «Refah için tüketim toplumu şarttır» demiş oldukları [bkz: 13 Haziran 1973 maddeleri (1/2), “Hürriyet 1974 Ansiklopedik Yıllığı (1)”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent(?), Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli(?), Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası(?)-İstanbul (1974), s.44]; Google arama motorunda, *"istihsal vasıta ve kaynaklarına"* ve *"üretim vasıta ve kaynaklarına"* sözdizimleri, 21 Ekim 2010 Perşembe günü itibariyle arandıklarında ekranda “... için hiçbir sonuç bulunamadı” ibaresi belirmesine karşın, *"üretim araç ve kaynaklarına"* sözdizimi arandığında sırası ile (1) http://www.islamiforum.com/, (2) http://www.mustafaakyol.org/, (3) http://www.rahle.org/, (4) http://www.nurforum.org gibi ultra-Atatürkçü sitelerin listeleniyor oldukları; böyle üretim-odaklı ultra-Kemalist söylemlerin (Ecevit’in Köykentler’i gibi) lâfta kalmayıp, tatbik mevkîine de konulmakta olduğu [bkz: “'İslam komünü' iflas”, İktibas Fikir Veren Dergi (fikir veren altın bulsun – M.A.) dergisi, Editor Ercümend Özkan, (Sayı?) 166, Ekim 1992, İç Baskı Tercüman Matbaası, s.52]; böyle komünlerden Atlantik-ötesinde kurulmuş birinin “(doktriner) konuşmalar, tartışmalar sürüp giderken günün birinde domuzların bahçeleri istila edip buldukları her şeyi silip süpür(meleri)” üzerine son bulmuş olduğu [bkz: Galbraith, J. K., “Ekonomik Gelişmeler Tarihi, Kuşku Çağı”, Altın Kitaplar Yayınevi, Türkçesi R. Aşçıoğlu – N. Himmetoğlu, ISBN 975-405-132-1, 3. Basım / Ekim 2004 Akdeniz Yayıncılık A.Ş. Bağcılar - İstanbul, s.30]; ‘high-tech’ Jesuit komünün ise çok başarılı olmakta olduğu [bkz: Kuban, B., “Mondragon Kooperatifi; Kapitalist Çölde Emekçi Vahası mı?”, CBT, İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş., Yıl 25, Sayı 1318, 22 Haziran 2011 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt/İstanbul, s.11]; Kâzım Özalp’in 18 Aralık 1940 tarihinde Ankara Radyosu’ndan yaptığı konuşmada “Üretim artışı ve tüketimin azaltılması ulusal görevdir” dediği [bkz: Jaeschke, G., “Türkiye Kronolojisi (1938-1945)”, T.T.K Yayınları XVI. Dizi - Sa. 59, ISBN 975-16-0253-X, Türk Tarih Kurumu Basımevi - Ankara, 1990, s.40]; Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. Hüsnü Yusuf Gökalp’in Ankara Kızılay meydanına pankart astırarak “inadına üreteceğiz, bol üretim, doğru üretim, sürekli üretim, kaliteli üretim, sağlıklı üretim, tüketicimiz buna layıktır” dediği [bkz: Milliyet gzt. 03 Haziran 2002 Pazartesi, s.7]; işbu “inadına üretim” sloganının beş sene kadar sonra da Türkiye gazetesi “Oto Dünyası” sayfası yazarı Sn. İrfan Özfatura tarafından “Ders: Otomotiv – Konu: Hyundai” başlıklı haber-yorumda alt-başlık olarak atıldığı [bkz: Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Genel Yayın Müdürü Fuat Bol, Yıl 38, Sayı 13197, 30 Nisan 2007 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler/Ankara, s.7]; mapushânelerin sendikasız (veya “sendika-siz”) fabrika hâline geldikleri müjdelerinden birine, Arolat gazetesinin “Üretime içerden destek” manşeti attığı [bkz: (1) Telli, B., “Üretime 'içerden' destek geldi” (3 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9259, 14 Ekim 2010 Perşembe, s.12, (2) “Cezaevleri 90 milyon TL üretimle fabrika gibi” (2 sütun üzerine başlıklı) Ekonomi haberi, Haber Türk gzt., Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yayın Danışmanı Murat Bardakçı, Yıl 5, Sayı 1549, 27 Mayıs 2013 Pazartesi, Basıldığı Yer Ciner Matbaası Habertürk Matbaacılık A.Ş. Havalimanı yolu24. km Esenboğa Ankara, s.10 ve (3) “İzmir Fuarı'nda cezaevi standı açıldı” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Aydınlık gzt., Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yazıişleri Müdürü Ergün Gedek, Sorumlu Müdür Mehmet Bozkurt, ISSN 2146-2356, Yıl 92, Sayı 2125, 01 Eylül 2013 Pazar, Ankara Baskı Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A. Ş. 35. Cadde Matbaacılar Sitesi No.11 İvedik-Ankara, s.5]; Demir Leydi Margaret Thatcher’in grevleri ve sendikaları etkisiz hale “üretime kışladan destek” Atatürkçü formülü ile getirmiş olduğu [bkz: Cowell, A., “British archives shed light on '80s strike” (title on 3 columns) news, International New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., Publisher, ISSN 2269-9740, Issue No.40,687, SATURDAY-SUNDAY January 04-05, 2014, Printed by Dunya Super Veb Ofset A. S. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bagcilar İstanbul, p.3]; Gn.Kur.Bşk. Sn. Cemal Tural’ın “Üretime kışladan destek” projesinin tatbik mevkiine konulması ile kaldırılmasının hemen hemen bir olduğu ve Google arama-motorunda 27 Ocak 2012 CUMA günü itibariyle arandığında “*"üretime kışladan destek"* (dizisi) için hiçbir sonuç bulunamadı(ğı)”; “inadına üretim”i arttırmanın yolunun “hem tutuklu hem (de) mahkum sayısın(ı)” arttırmakta bulunduğu [bkz: Sönmez, M., “AKP İktidarında Zindan 'büyüme'si” (tek sütun üzerine manşet) köşe yazısı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31316, 04 Temmuz 2011 Pazartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.12]; “tutuklu CHP Milletvekili Prof. Dr. (Sn.) Mehmet Haberal('ın) tıp alanında uluslararası başarılara imza atmayı Silivri Cezaevinden de sürdürüyor” olduğu [bkz: “Haberal Silivri'den tıp akademisi kurdu” (tek sütun üzerine başlıklı) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Güray Öz, 88.Yıl, Sayı 31817, 16 Kasım 2012 CUMA, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.9]; özgür(!) işçilerin çalıştıkları serbest bölgelerin mapushânelerle boy ölçüşmekte olduğu [bkz: “Serbest bölgelerin ihracatının (dış-satım) %45'i yurtiçine” (tek sütun üzerine) başlıklı Günün Göstergesi haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Başyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ömer Türkdönmez, ISSN 1301-9090, Sayı 10087, 27 Haziran 2013 Perşembe, Ankara Baskı Tesisleri Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık AŞ, s.1]; “Türkiye, ILO tarafından kara listeye”, angaryayı tatbik mevkiine böyle fiilen ve hukuken koymuş olduğundan değil de, “(…) çalışanların haklarını genişletebilecek sendikal yasalarda değişiklik (yapma) sözünü tutmaması yüzünden” alındığı [bkz: “Türkiye kara listede” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, 87.Yıl, Sayı 31290, 08 Ağustos 2011 Çarşamba, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.1]; mapushanelerde sadece üretim yapmakla kalınmayıp, tam da (Haydi Havana 77'ye) İlerici Gençler Derneği’nin arzu etmiş olduğu gibi “üretim için eğitim” de yapılmakta olduğu [bkz: “Parmaklıklar ardında eğitim” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yıl 41, Sayı 14455, 13 Ekim 2010 Çarşamba, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.2]; Eren Holding Koordinatörü Sn. Erol Orhan’ın, Çatalağzı termik santral inşaatında “çalışan Çinli işçilerin ülkelerinde adi suç işledikleri ve cezalarını burada (angarya iş yaparak) çektikleri yönünde çıkan iddiaların kesinlikle doğru olmadığını vurgula(dığı)” [bkz: “Çatalağzı Keban'ın iki katı elektrik üretecek” (4 sütun üzerine manşet) haberi, Dünya gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9220, 26 Ağustos 2010 Perşembe, Dizgi ve Baskı Dünya Süper Veb A.Ş. Bağcılar/İstanbul, s.12]; işsizlik sorununa bu çözüm Amerika Birleşik Devleteri’nde de bulunmakta, ancak tutuklulara iktisadî bakımdan kaydadeğer bir üretim yaptırılmamakta olduğu [bkz: Kafa, M., “Bütün işsizler kodese!”, a aktüel dergisi, 1 Numara Hearst Yönetim Kurulu Başkanı Önay Bilgin, İmtiyaz Sahibi Ercan Arıklı, Sorumlu Yazıişleri Müdürü Kürşad Oğuz, ISSN 1300-8048, Sayı 384, 26 Kasım – 2 Aralık 1998, Baskı ve Cilt Medya Ofset, s.68-71]; “Bütün işsizler kodese!” emri böyle “1 Numara Hearst Yönetim(den)” geldiğinde, gereğinin yerine sessiz-sedâsız getirilmekte olduğu [bkz: Solmaz, M., “Tekstilcilerin üretim umudu Tekel deposu 'cezaevi' oldu” (4.5 sütun üzerine başlıklı ve Diyarbakır mahreçli) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem Demirkent, Kaçyazar Osman Saffet Arolat, Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sayı 10573-9830, 28 Ağustos 2012 Salı, Dizgi ve baskı Dünya Süper Veb A.Ş. 100. Yıl Mahallesi 34440 Bağcılar / İstanbul, s.13]; «(Türkiye) Sanayi Kalkınma (…) Banka(sı)nın elinde tevzi edilecek 6 milyon dolar mevcut (olmasına karşın) bunu 'tekstil sahasında (küresel) fazla istihsâl var' diye yatırım yapmak isteyenlere vermiyor» olduğu [bkz: AKiS dergisi, AKiS Neşriyat Ltd. Şirketi adına imtiyaz sahibi ve yazı İşlerini fiilen idare eden mes’ul müdür Kurtul Altuğ, Dizildiği ve Basıldığı Yer Rüzgârlı Matbaa - Ankara, Yıl 6, Cilt XVII, Sayı 294, 16 Mart 1960, s.22]; «TARTIŞMACI: (Sn.) H. SAMİ TÜRK»ün küresel ölçekte (konjonktürel değil, fakat) orantısız aşırı-üretim olgusunun ayırtına varmış seçkinler arasında onurlu yerini “Bazı alanlarda gereksiz yere işletmeler yığılmış, yanlış bir teşvik politikası bunu pekiştirmiştir. (…) dünyada üretim fazlalığı olan alanlar teşvik edilmiştir. Son yıllarda tekstildeki gelişme bunun en belirgin örneğidir” beyânı ile almış olduğu [bkz: “Sanayileşme Üzerine… Demokratik Sol Düşünce Forumu 9-11 Ocak 1976 Çağdaş Sahne Ankara, Cilt.3”, Bilim Dizisi 5, Birinci Baskı Kasım 1976 Kalite Matbaası - Ankara, s.110]; Doyen Halit bey riyâsetinde “Tekstilcilerin dertlerini dinlemek(tense) (onursal yerini) Faslı manken Fatime Lopez'in defilesin(de)” almağı yeğleyen Bakan Sn. Kürşat Tüzmen’in de “Türk tekstili için ‘bu artık bitmiş bir sanayidir’ diye” konuşmuş olduğu [bkz: Ayaydın, A., “El Tüzmen”, Başlık Yayın Grubu 08, Başka Kitaplar (Dizisi) 04 (siyaset), © Aydın Ayaydın / Başlık Yayın Gurubu, ISBN 978-975-01592-7-5, Birinci Baskı Ocak 2008 Perçinel Matbaacılık, s.22]; NETEKiM 2005 yılında, imalat sanayi işkolunun “tekstil sektörü hariç bütün sektörlerin (…) kâr elde ettikleri(nin) görüldü(ğü)” [bkz: “Reel sektör kârı artırıyor” (2 sütun üzerine manşet altında) “Tekstil hariç sektörler kâr etti” (tek sütün üzerine manşet) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Enver Ören, Genel Yayın Müdürü Fuat Bol, Yıl 37, Sayı 13040, 24 Kasım 2006 CUMA, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler/Ankara, s.6]; «2008-2009: Sanayide Ciro, İstihdam ve Ücret Değişimi, %» tablosundan da “Ana metal” işkolundakinden sonra ikinci en büyük ücret düşüşünün “-12.0” ile yine bu işkolunda kaydedilmiş olduğunun anlaşılmakta olduğu [bkz: Sönmez, M., “Sanayinin Enkazı Çalışanın Sırtına” (tek sütun üzerine manşet) köşe yazısı, Cumhuriyet gzt., İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı adına İlhan Selçuk, 85. Yıl, Sayı 30838, 13 Mart 2010 Cumartesi, Baskı DPC Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul, s.14]; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Melih Gökçek’in “ürünleri ellerinde kalan ve mağdur olan soğan üreticilerine (…) ‘getirin tekliflerinizi, soğanlarınızı alalım’ dedi(ği)” [bkz: “Gökçek'ten soğan üreticisine moral”, Türkiye gzt., İhlas Holding A.Ş. Adına İmtiyaz sahibi Dr. Enver Ören, Yıl 35, Sayı 12381, 03 Şubat 2005 Perşembe, “Şehir” sayfası, s.16]; “Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel('in), patatesteki sorunun, ürünün dünya fiyatlarına göre daha pahalı satılmasından kaynaklandığını belirterek, Türkiye'de üretilen (nerede ise bütün) mallarda girdi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle maliyetlerin de diğer ülkelere göre iki katına varan oranlarda yükseldiğini söyledi(ği)” [bkz: Dursun, G., “Demirel: Patates pahalı satılıyor” (tek sütun üzerine manşet) haberi, Dünya Ekonomi/Politika gzt., Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Nezih Demirkent, Sayı 10573-5962, s.1,11]; Babanzâde’nin harâretle savunduğu işbu «Üretim yapmak aptallıktır» Marx-bilimsel tezini, Modern Türkiye’ye yeniden hatırlatma şerefinin 8.inci cumhurbaşkanı Turgut Özal’a âit olduğu [bkz: Kepenek, Y., “Değişimin Doğrultusu (hasta siempre IMF)”, Remzi Kitabevi, ISBN 975-14-0-485-1, Birinci Basım Nisan 1995, s.75]; “Kullanılacak teknolojinin toplumun tüm gereksinimlerini karşılayabilmesi ve çalışanlar için maksimum serbest zaman yaratabilmesinin yanısıra”, “faiz, kira (ve) rant gelirlerinin egemen olduğu bir toplumda üretken toplum talebi(nin) anlamlı(!)” olduğu [bkz: “Ekonomiye Soldan (Şaşı) Bakış” Sempozyumu 25-26 Mart 1995, Bu sempozyum Heinrich Böll (ve Yönet) Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir, Alan Yayıncılık 170, Panel Dizisi 8, ISBN 975-7414-57-3, Birinci Baskı Kasım 1996 Mart Matbaacılık ve Sanatları, s.75, 80]; 26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974 tarihleri arasında görev yapan Ecevit-Erbakan hükümetinin Hollanda’dan “Flora” marka sofralık margarin ithalatına (dış-alım) izin vererek Unilever, Bursa Pazarı gibi yerli üreticileri fiyat kırmağa ve sürümden kazanmağa icbar ettiği; kezâ 1979? Paşabahçe Cam grevinin cam ithal edilerek kırıldığı; yukarıda zikredilen münferit vakalar sayılmayacak olursa imalat sanayi işkolunun fiyat-rekabeti ile (e.g. http://www.haber24.com/Guncel/1-80268/1-liralik-ayakkabi-izdihami.html) ancak 21.inci yüzyılda tanışmış olduğu; örgütsüz, daha doğrusu bilimadamlarını adam yerine koymayan işçilerin, kişisel fizibilité raporlarını, imalat sanayinin bu işkoluna yatırım yapan “Hangar Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı (Sn.) Alpaslan Selçuk('tan)” daha isâbetli yapmakta oldukları [bkz: “HANGAR 1500 lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor” (3 sütun üzerine başlııklı) haberi, Türkiye gzt., İhlâs Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, Yayın Sahibi İhlâs Gazetecilik A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Sahibi Temsilcisi Nuh Albayrak, Yıl 42, Sayı 14978, 19 Mart 2012 Pazartesi, Baskı İhlâs Gazetecilik A.Ş. Siteler-Ankara, s.8]; kalenin burcu ve din-bilmez Gürcü lider “Doğrusu yumuşak ifadeler kullanarak söylemem gerekirse BTK demiryolunun fizibilitési yapılırken tüm unsurlar dikkate alınmamış” derkene, T.C. vâlilerinin Dünya Bankası’ndan onaylı fizibilité raporlarını bile görmedikleri fabrikaların açılış merasimlerine giderek kurdele keser oldukları [bkz: Hacıoğlu, N., “BTK demiryoluna İvanişvili engeli” (2 sütun üzerine) başlıklı haberi, Hürriyet gzt., Yayın Sahibi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (adına) Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yıl 64, Sayı 23337, 23 Aralık 2012 Pazar, Basıldığı Yer Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Doğan Print Center (DPC) Osmangazi Mah. Turgut Özal Bulvarı No.120 Pursaklar Ankara, s.29]; oysa «(T.C.) İçişleri Bakanı (Sn. Oğuzhan) Asiltürk(’ün) sanayi bölgelerindeki illerde yeni valilerin mühendisler arasından tayin edilece(kler)ni açıkla(mış)» olduğu [bkz: 05 Şubat 1974 maddeleri (1/3), “Hürriyet 1975 Ansiklopedik Yıllığı (2)”, Sahibi Erol Simavi, Müessese Müdürü Nezih Demirkent, Yazı İşleri Müdürü Sezai Solelli, Basıldığı yer Hür Ofset Matbaası-İstanbul 1975, s.30]; *"manavı, kasabı, sütçüsü"* sözdizimi, Google arama-motorunda, Fransız Devrimi’nin 224. Yıldönümü münasebetiyle arandığında ‘About 5,880 results (0.23 seconds)’ bulunduğu; Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye valisi Sn. Francis Ric(cia)rdone’nin, ülkesine büyük ölçekte ihracat (dış-satım) yapan bir süt üretim tesisini, savaş kazanmış komutan edâsı ile denetlemiş olduğu [bkz: Özek, G. & Çağlar, M., “ABD'nin yoğurt kralı Van'da sütle büyüyor” (4 sütun üzerine) manşet haberi, Milliyet gzt., Yayın Sahibi Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş., Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, ISSN 0540-0910, Yıl 64, Sayı 23735, 14 Temmuz 2013 Pazar, Basıldığı Yer DPC Hoşdere Yolu Esenyurt - İstanbul, s.11]; “Sütaş İcra Kurulu Başkanı (Sn.) Saffet Karpat('ın) ‘Bugün Makedonya'da raflarda yerini alan süt, ayran, yoğurt ve peynir çeşitlerimizi, Kosova ve Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanlar'a ulaştıracağız’ dedi(ği)” [bkz: “Makedonyada 13 Milyon Euro ile rafa çıktı” (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Haber Türk gzt., Yayın Sahibi Habertürk Gazetecilik A.Ş. adına Turgay Ciner, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Yayın Danışmanı Murat Bardakçı, Yıl 5, Sayı 1599, 16 Temmuz 2013 Salı, Basıldığı Yer Ciner Matbaası Habertürk Matbaacılık A.Ş. Tepeören Köyü Kurugöl mevkii Akfırat Tuzla İstanbul, s.10]; … ... . . .